Tillämpning av RFR 1 i koncernredovisningen

1.Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska i sin koncernredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredovisningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Andra företag får inte tillämpa RFR 1.

Tillämpning av RFR 2 i juridisk person

2.Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska i sin årsredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredovisningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad enligt den definition som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska i sin årsredovisning tillämpa RFR 2.

(BFNAR 2019:2)

3.Ett företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 får i sin årsredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

4.Andra företag än de som omfattas av punkterna 2 och 3 får inte tillämpa RFR 2.

Ikraftträdande

2013:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2014.

2016:5

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 september 2016.

2019:2

Detta allmänna råd gäller från och med den 3 maj 2019.