1.Detta allmänna råd får tillämpas när ett företag upprättar årsredovisning eller årsbokslut och, i förekommande fall, koncernredovisning enligt

  1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning,

  2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, eller

  3. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

2.Rabatt, som ett företag erhåller på hyra eller leasingavgifter till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har på företagets ekonomi, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Första stycket gäller inte leasingavgifter enligt ett leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal.

3.Rabatt, som ett företag lämnar på hyra eller leasingavgifter till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Första stycket gäller inte leasingavgifter enligt ett leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal.

4.Stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, om

  1. stödet grundas på en författning som är utfärdad när årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen upprättas, och

  2. företaget vid samma tidpunkt bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Första stycket får tillämpas trots det som gäller om händelser efter balansdagen enligt den normgivning företaget tillämpar när årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning upprättas.

(BFNAR 2022:1)

5.De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta uppgift om att företaget tillämpar detta allmänna råd.

(BFNAR 2021:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

2021:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

2022:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 18 februari 2022.