BFNs ALLMÄNNA RÅD

BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

(senast ändrat genom BFNAR 2021:1)

1.Detta allmänna råd får tillämpas när ett företag upprättar årsredovisning eller årsbokslut och, i förekommande fall, koncernredovisning enligt

  1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning,

  2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, eller

  3. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

2.Rabatt, som ett företag erhåller på hyra eller leasingavgifter till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har på företagets ekonomi, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Första stycket gäller inte leasingavgifter enligt ett leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal.

3.Rabatt, som ett företag lämnar på hyra eller leasingavgifter till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har, får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Första stycket gäller inte leasingavgifter enligt ett leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal.

4.1Stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, om

  1. stödet grundas på en vid tidpunkten för avgivande av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen utfärdad författning, och

  2. företaget vid samma tidpunkt bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Första stycket får tillämpas trots det som gäller om händelser efter balansdagen enligt den normgivning företaget tillämpar när årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning upprättas.

Denna lydelse får tillämpas från och med den 22 januari 2021 enligt BFNAR 2021:1 [red.anm.].

(BFNAR 2021:1)

5.2De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta uppgift om att företaget tillämpar detta allmänna råd.

Denna punkt får tillämpas från och med den 22 januari 2021 enligt BFNAR 2021:1; innehållet i punkten utgjorde punkt 4 före detta datum [red.anm.].

(BFNAR 2021:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

2021:1

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...