Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett privat aktiebolag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas. Väljer ett företag att tillämpa det allmänna rådet ska det tillämpas i sin helhet.

Vägledningen får inte tillämpas av aktiebolag som är mindre företag och samtidigt moderbolag i en större koncern.

Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2008:1), kommentarer och exempel. Den innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller årsredovisningslagens krav. Företaget ska inte tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när det ska upprätta årsredovisning med undantag av regler om fusion. I sådana fall tillämpas också BFNs regler om fusion av helägt aktiebolag och redovisning av fusion. Är en årsredovisningsfråga inte reglerad i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre aktiebolag ska företaget i första hand söka vägledning i regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor och i andra hand i årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper och det allmänna rådets grundläggande principer. När det gäller frågor som rör löpande bokföring och arkivering av räkenskapsinformation tillämpas bokföringslagens bestämmelser och BFNs normgivning på det området. Även BFNs normgivning om anläggningsregister tillämpas tillsammans med det allmänna rådet om årsredovisning i mindre aktiebolag.

Reglerna i det allmänna rådet präglas av förenklingar som t.ex. ger företaget möjlighet att välja schablonlösningar. En annan viktig utgångspunkt är försiktighetsprincipen. Detta har bl.a. fått till följd att det allmänna rådet endast bygger på värdering till anskaffningsvärde trots att värdering till verkligt värde i vissa fall är tillåten enligt årsredovisningslagen. Det är inte heller tillåtet att aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar. Väsentlighetsregler har införts främst som gränsvärden när nedskrivningar och avsättningar ska göras.

Reglerna är utformade utifrån en avvägning av olika intressen. Reglerna är villkorade av varandra och det finns därför en ömsesidighet mellan dem som innebär att de ska ses som en helhet.

Förkortningar

ABL

Aktiebolagslagen (2005:551)

BFL

Bokföringslagen (1999:1078)

IL

Inkomstskattelagen (1999:1229)

Stiftelselagen

Stiftelselagen (1994:1220)

Tryggandelagen

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

ÅRL

Årsredovisningslagen (1995:1554)