Bokföringsnämndens normgivning

Regler för den ideella sektorn återfinns numera på FAR Online. Dessa regler är märkta med * nedan.

Regler som fortsatt får tillämpas bara av dem som inte har gått över till ett K-regelverk återfinns numera i ett supplement till FARs Samlingsvolym. Dessa regler är märkta med † nedan.

För mer information och beställning, se far.se/litteratur.

Allmänna råd (med vägledningar och uttalanden)

BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre företag (K2) ‥

000

BFNAR 2013:2

Bokföring ‥

000

BFNAR 2012:4

Byte mellan K-regelverk ‥

000

BFNAR 2012:3

Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering ‥

000

BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ‥

000

BFNAR 2010:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) ‥

000

BFNAR 2007:4

Definitioner och begrepp ‥

000

BFNAR 2007:1

Frivillig delårsrapportering ‥

000

BFNAR 2006:11

Gränsvärden ‥

000

BFNAR 2006:1

Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) ‥

000

BFNAR 2004:4

Redovisning vid förvärv av leasad tillgång ‥

BFNAR 2004:2

Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild närings­verksamhet ‥

000

BFNAR 2003:3

Redovisning av intäkter ‥

BFNAR 2003:2

Redovisning av fusion ‥

000

BFNAR 2002:12

Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen ‥

000

BFNAR 2002:11

Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ ‥

† *

BFNAR 2002:10

Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund ‥

† *

BFNAR 2002:9

Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella ­föreningar och registrerade trossamfund ‥

† *

BFNAR 2002:8

Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund ‥

† *

BFNAR 2002:6

Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning ‥

000

BFNAR 2002:3

Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppnings­balansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund ‥

*

BFNAR 2002:2

Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. ‥

*

BFNAR 2002:1

Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppnings­balansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. ‥

*

BFNAR 2001:5

Redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP) ‥

BFNAR 2001:4

Tillämpning av s.k. inkuranstrappa ‥

BFNAR 2001:3

Redovisning av materiella anläggningstillgångar ‥

Forts. nästa sida

BFNAR 2001:1

Redovisning av inkomstskatter ‥

BFNAR 2000:4

Redovisning av leasingavtal ‥

BFNAR 2000:3

Redovisning av varulager ‥

BFNAR 2000:1

Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP ‥

BFNAR 1999:1

Fusion av helägt aktiebolag ‥

000

Rekommendationer

BFN R 11

Enskild näringsidkares bokföring ‥

BFN R 7

Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta ‥

BFN R 5

Redovisning av statliga stöd ‥

BFN R 4

Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ­ersättningar ‥

BFN R 1

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader ‥

Uttalanden (t.o.m. 1999)

BFN U 99:1

Tilläggsupplysningar om andelsinnehav ‥

BFN U 98:1

Redovisning av överföring av periodiseringsfond ‥

BFN U 97:2

Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skatte­myndigheten, m.m. ‥

BFN U 96:7

Årsredovisningens utformning ‥

BFN U 96:6

Förvaltningsberättelsens innehåll ‥

BFN U 96:5

Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer ‥

BFN U 96:4

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m. ‥

BFN U 96:2

Redovisning av förnödenheter ‥

BFN U 96:1

Redovisning av vinstandelar till anställda ‥

BFN U 95:3

Redovisning i avkastningsstiftelser ‥

† *

BFN U 94:3

Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnads­arbete på bostadshus ‥

BFN U 92:4

Förbättringsutgifter på annans fastighet ‥

BFN U 92:3

Redovisning av nollkupongsobligationer ‥

BFN U 92:1

Redovisning av varulager vid tillämpning av den s.k.
97-procentsregeln ‥

BFN U 91:3

Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld ‥

†*

BFN U 90:13

Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar ‥

BFN U 90:9

Utgifter för förkastade alternativ ‥

BFN U 90:8

Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet ‥

BFN U 89:14

Redovisning av avskrivningar efter brand ‥

BFN U 89:7

Redovisning av lokaliseringsbidrag ‥

BFN U 88:16

Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare ‥

BFN U 88:15

Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för ­försäljning m.m. ‥

BFN U 88:13

Redovisning av s.k. utvecklingskapital – royalty ‥

BFN U 88:12

Redovisning av utgifter vid produktion av film ‥

BFN U 88:8

Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag ‥

BFN U 88:6

Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik ‥

BFN U 88:4

Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag ‥

BFN U 87:10

Bokföring i konkurs ‥

000

BFN U 87:5

Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad ‥

BFN U 87:4

Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag ‥

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...