Innehåll

Inledning

(januari 2020)

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Det sker bl.a. genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL).

BFNs allmänna råd ges ut i en särskild serie som heter Bokföringsnämndens allmänna råd. De förkortas BFNAR och anges med uppgift om år och ordningsnummer (exempelvis BFNAR 2006:1). I enlighet med vad som gäller för statliga myndigheters normgivning innehåller dessa endast normer som BFN självt beslutat. Normerna utgör inte formellt bindande föreskrifter. Av BFL följer emellertid att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Förutom de allmänna råden ger nämnden ut vägledningar och uttalanden. I vägledningarna återger BFN innehållet i lagar och andra författningar samt allmänna råd som publicerats i BFNAR-serien. Vägledningarna innehåller också kommentarer som ger information om hur redovisningen i praktiken ska gå till och exempel när det behövs. I uttalandena återges allmänna råd som avser en mer begränsad frågeställning tillsammans med motiveringen för det allmänna rådet.

BFNs regler om årsbokslut och årsredovisning finns i de så kallade K-regelverken. K står för kategori och det finns fyra kategorier av regler, K1, K2, K3 och K4. Inom varje kategori finns ett eller flera K-regelverk. Syftet med K-regelverken är att företaget ska få ett heltäckande paket med redovisningsregler. Vid utgången av 2019 är följande K-regelverk beslutade i form av allmänt råd med tillhörande vägledning:

  • Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1), K1,

  • Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1), K1,

  • Årsbokslut (BFNAR 2017:3), K2/K3,

  • Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), K2,

  • Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), K3, och

  • Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), K4.

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning enligt BFNs regler tillämpa ett K-regelverk. BFNs huvudregelverk för företag som upprättar årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning är K3. Mindre företag som upprättar årsredovisning kan normalt tillämpa K2.

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2017 ska alla företag som upprättar årsbokslut tillämpa K-regelverket Årsbokslut om inte företaget har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Enligt den s.k. IAS-förordningen ska alla noterade företag i sin koncernredovisning tillämpa internationella redovisningsstandarder. Enligt ÅRL har även icke-noterade företag en möjlighet att upprätta koncernredovisning enligt dessa standarder. Företag som tillämpar dessa standarder ska även tillämpa rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Vilka företag som ska respektive får tillämpa BFNs K-regelverk framgår av respektive K-regelverk. Av BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering framgår vilka företag som ska respektive får tillämpa rådets rekommendationer. Nedanstående tabell sammanfattar vad som gäller för olika företag vid upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt på vilken grund. Tabellen gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2017. Ytterligare information om tillämpning och om K-regelverken finns på BFNs webbplats.

BFN har även gett ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (BFNAR 2013:2). I det finns regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Vilka företag och koncerner som är större respektive mindre framgår bl.a. av 1 kap. 3 § ÅRL.

Företag som upprättar årsredovisning...

Tillämpar

På grund av

...och ingår i ­koncern

Noterad respektive icke-noterad som väljer att tillämpa IFRS/IAS

Koncern­redovisning

IFRS/IAS

För noterad: IAS-förordningen (artikel 4) samt 7 kap. 32 § ÅRL
För icke-noterad: 7 kap. 33 § ÅRL som hänvisar till 7 kap. 32 §

RFR 1

BFNAR 2012:3 p. 1

Moderföretag

ÅRL: gemensamma principer

7 kap. 12 § ÅRL

ÅRL (inkl. vissa ”får”-regler för IFRS-företag)

Hela ÅRL (3 kap. 4 a §, 4 kap. 13 a § ÅRL)

RFR 2

BFNAR 2012:3 p. 2

• Dotterföretag som är stör-

ÅRL (inkl. vissa ”får”-regler för IFRS-företag)

Hela ÅRL (3 kap. 4 a §, 4 kap. 13 a § ÅRL)

  re1 företag
• Dotterföretag som är publika aktiebolag
• Dotterföretag som är moderföretag i en större koncern
• Dotterföretag som är moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning

Val mellan
• BFNAR 2012:1 och
• RFR 2


BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2012:3 p. 3
BFNAR 2016:10 p. 1.1

Dotterföretag som är mindre1

ÅRL (inkl. vissa ”får”-regler för IFRS-företag)

Hela ÅRL (3 kap. 4 a §, 4 kap. 13 a § ÅRL)

företag med undantag av
– publika aktiebolag,
– moderföretag i större koncerner, och
– moderföretag i mindre koncerner som upprättar koncernredovisning

Val mellan
• BFNAR 2012:1,
• BFNAR 2016:10, och
• RFR 2


BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2016:10 p. 1.1
BFNAR 2012:3 p. 3

Icke-noterad,

• Koncernre-

ÅRL exkl. IFRS-regler

ÅRL

som väljer att inte tillämpa IFRS/IAS

  dovisning
• Moderföretag i större1 koncerner
• Moderföretag i mindre1 koncerner som väljer att upprätta koncernredovisning
• Dotterföretag som är större1 företag
• Dotterföretag som är publika aktiebolag

BFNAR 2012:1

BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2016:10 p. 1.1

• Moderföre-

ÅRL exkl. IFRS-regler

ÅRL

  tag i mindre1 koncerner som inte upprättar koncernredovisning
• Dotterföretag som är mindre1 företag med undantag av publika aktiebolag

Val mellan
• BFNAR 2012:1 och
• BFNAR 2016:10


BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2016:10 p. 1.1

...och inte

Noterade företag

ÅRL exkl. IFRS-regler

ÅRL

ingår i koncern

RFR 2

BFNAR 2012:3 p. 2

• Övriga större1 företag

ÅRL exkl. IFRS-regler

ÅRL

• Publika aktiebolag
• Enskilda näringsidkare

• BFNAR 2012:1


BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2016:10 p. 1.1

• Mindre1 privata aktiebolag

ÅRL exkl. IFRS-regler

ÅRL

• Övriga mindre1 företag med undantag av enskilda näringsidkare

Val mellan
• BFNAR 2012:1 och
• BFNAR 2016:10


BFNAR 2012:1 p. 1.3
BFNAR 2016:10 p. 1.1

Företag som upprättar årsbokslut

Tillämpar

På grund av

6 kap. 4 och 5 §§ BFL, ÅRL-paragrafer enligt 6 kap. 4 § BFL

BFL

BFNAR 2017:3

BFNAR 2017:3 p. 1.1

Företag som upprättar förenklat ­årsbokslut...

Tillämpar

På grund av

...och är enskild näringsidkare eller ideell förening

6 kap. 6 § BFL

BFL

BFNAR 2006:1 (enskild näringsidkare)
BFNAR 2010:1 (ideell förening)

BFNAR 2006:1

BFNAR 2010:1

Bokföringsnämnden

Brunnsgatan 3

Box 7849

103 99 Stockholm

Tel: 08-408 989 90, tel. tid 9.30–11.30

E-post: bfn@bfn.se

www.bfn.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...