Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket enligt

  • 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

  • 8 kap. 5 a § lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

  • 8 kap. 5 a § lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

BOLFS (2024:1)

Form för handlingar

2 §För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket i enlighet med 5 § gäller följande.

En årsredovisning och en koncernredovisning ska ges in som en bestyrkt elektronisk avskrift. Om en revisionsberättelse ska lämnas in ska även den ges in som en bestyrkt elektronisk avskrift. Ett bevis om fastställelse (fastställelseintyg) ska ges in som ett elektroniskt original.

Med en elektronisk avskrift avses här en elektronisk handling som återger innehållet i ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original utan att originalets utseende visas.

BOLFS (2024:1)

Elektroniska underskrifter av bevis om fastställelse och av bestyrkande

3 §Ett bevis om fastställelse och ett elektroniskt bestyrkande ska vara undertecknat med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

BOLFS (2024:1)

4 §Ett elektroniskt bestyrkande enligt dessa föreskrifter ska ha följande lydelse.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst

5 §Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

  1. genom de elektroniska tjänster som finns på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se,

  2. till Bolagsverkets elektroniska mottagningstjänster för årsredovisningshandlingar, och

  3. enligt de tekniska krav som Bolagsverket ställer för att Bolagsverket ska kunna ta emot, läsa och bevara handlingarna på ett säkert sätt.

BOLFS (2024:1)

Föreläggande att komplettera

6 §Om en handling som kommit in i den elektroniska mottagningstjänsten har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt får verket förelägga sökanden att på nytt ge in fullständiga årsredovisningshandlingar

  1. i elektronisk form i enlighet med 2–5 §§, eller

  2. på papper.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2018. Genom författningen upphävs Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:2) om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

2024:1

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2024.