Innehåll

DOMSTOLSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

DVFS 1996:19 Förordning om ledighet för domare

(senast ändrad genom DVFS 2013:5)

1 §I denna förordning finns bestämmelser om en domares ledighet för att ha en annan anställning. Bestämmelserna gäller ordinarie och icke ordinarie domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt och förvaltningsrätt samt justitiesekreterare.

DVFS (2012:6)

2 §Ordinarie domare och assessorer är utan särskilt beslut lediga när de har en tidsbegränsad högre anställning som domare inom Sveriges Domstolar eller en tidsbegränsad anställning som departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet.

DVFS (2012:6)

3 §Ordinarie domare får beviljas ledighet för att

 1. ha en tidsbegränsad anställning i regeringskansliet eller inom kommittéväsendet,
 2. ha en tidsbegränsad anställning i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, specialdomstol eller annan domstolsliknande nämnd än Statens va-nämnd och Allmänna reklamationsnämnden,
 3. under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i internationell domstol eller tribunal, eller
 4. under högst ett år pröva en annan anställning än som avses ovan eller i 2 §.

DVFS (2003:10)

4 §Assessorer och fiskaler är utan särskilt beslut lediga när de tjänstgör i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.

Att assessorer och fiskaler är lediga utan särskilt beslut när de har en tidsbegränsad anställning som sakkunnig i Regeringskansliet följer av kollektivavtal.

DVFS (2012:6)

5 §Assessorer får beviljas ledighet för att

 1. ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombudsmän,
 2. ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,
 3. ha en tidsbegränsad anställning som sekreterare i Marknadsdomstolen eller Statens va-nämnd,
 4. ha en tidsbegränsad anställning som rättssekreterare i Arbetsdomstolen,
 5. ha en tidsbegränsad anställning som adjungerad ledamot i Patentbesvärsrätten,
 6. ha en tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen eller regeringen, eller
 7. ha en anställning som föredragande i riksdagens utskott.

DVFS (2013:5)

6 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller i en internationell domstol eller tribunal.

DVFS (2012:6)

7 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt som krävs för anställning som tingsfiskal eller förvaltningsrättsfiskal får beviljas ledighet för att under högst ett år inom en treårsperiod pröva en annan anställning än den som avses i 2 och 4–6 §§.

DVFS (2012:6)

8 §Beslut om beviljande av ledighet enligt 3 och 5–7 §§ fattas av domstolen såvitt avser icke ordinarie domare och andra ordinarie domare än domstolschefer.

Domstolsverket fattar beslut om beviljande av ledighet för domstolschefer samt, såvitt avser andra domare, beslut om beviljande av ledighet med stöd av 10 b § tjänstledighetsförordningen (1984:111) för att ha anställning av annat slag eller under annan tid än som anges i 2–7 §§.

9 §Om domstolen eller Domstolsverket anser att en ansökan om ledighet inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%