Innehåll

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 809/2004

Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser

(senast ändrad genom förordning (EU) 2016/301)

Europeiska gemenskapernas kommission har antagit denna förordning

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, särskilt artiklarna 5.5, 7, 10.4, 11.3, 14.8 och 15.7 i detta,

efter att ha inhämtat tekniska råd från Europeiska värdepapperstillsynskommittén, och

av följande skäl:

 1. Genom direktiv 2003/71/EG fastställs principer som skall iakttas vid upprättandet av prospekt. Dessa principer behöver kompletteras i fråga om de uppgifter som skall lämnas i detta sammanhang, utformning av och former för offentliggöranden, information som kan införlivas i ett prospekt genom hänvisning och spridning av annonser.
 2. Beroende på vilka kategorier av emittenter och värdepapper som berörs bör det fastställas typexempel på minimikrav på information motsvarande de mallar som i praktiken förekommer oftast. Dessa mallar bör bygga på de inslag av information som krävs enligt IOSCOs standarder för erbjudanden över gränserna och börsintroduktioner (del I) och på de befintliga mallarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper.
 3. Information som lämnats av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, enligt denna förordning, bör omfattas av Europeiska unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter.
 4. Uppmärksamhet bör ägnas åt att undvika dubblering av information i de fall då ett prospekt består av separata dokument. Därför bör det fastställas separata detaljerade mallar för registreringsdokument och värdepappersnot, som är anpassade till de olika kategorierna av emittenter och värdepapper som berörs, så att varje enskild art av värdepapper omfattas.
 5. Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad har rätt att i ett prospekt eller grundprospekt ta med ytterligare information utöver de uppgifter som anges i mallarna och modulerna. All ytterligare information skall vara lämplig för det slag av värdepapper det gäller och den aktuella emittentens karaktär.
 6. Med hänsyn till att det förekommer flera olika slag av emittenter och av värdepapper och till att en tredje part som garant och en notering kan förekomma eller inte osv. kan i de flesta fall en enda mall inte ge tillräcklig information för en investerare som skall fatta sitt investeringsbeslut. Därför bör en kombination av olika mallar vara möjlig. En icke-uttömmande tabell som täcker olika möjliga kombinationer av mallar och moduler för de flesta av de olika slagen av värdepapper bör upprättas till stöd för emittenter som upprättar prospekt.
 7. Mallen för registreringsdokumentet för aktier bör vara tillämplig på aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, men också på andra värdepapper som ger tillgång till emittentens kapital genom konvertering eller utbyte. I det senare fallet bör denna mall inte användas om de underliggande aktierna som skall levereras redan har emitterats före emissionen av de värdepapper som ger tillgång till emittentens kapital. Denna mall skall dock användas om de underliggande aktierna som skall levereras redan har emitterats, men ännu inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad.
 8. Frivilliga offentliggöranden av resultatprognoser i ett registreringsdokument för aktier bör presenteras på ett enhetligt och jämförbart sätt och åtföljas av utlåtanden av oberoende redovisningsexperter eller revisorer. Sådan information skall inte förväxlas med information om kända tendenser eller andra faktiska uppgifter som påtagligt påverkar emittentens framtidsutsikter. De bör vidare innehålla förklaringar av eventuella ändringar av principerna för offentliggöranden av resultatprognoser vid kompletteringar av prospekt eller utarbetande av nya prospekt.
 9. Proformaredovisning krävs vid betydande bruttoförändringar, dvs. en förändring på mer än 25 % av en eller flera indikatorer på omfattningen av emittentens verksamhet till följd av en viss transaktion utom i sådana fall då en poolingmetod skall tillämpas.
 10. Mallen för värdepappersnoter för aktier bör vara tillämplig på alla kategorier av aktier, eftersom den gäller information som rör beskrivningen av de rättigheter som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva eventuella rättigheter som är förenade med värdepapperen.
 11. Vissa skuldebrev, som t.ex. strukturerade obligationer, har inslag av derivatinstrument, och ytterligare informationskrav beträffande den komponent i ränteutbetalningen som har derivatinslag bör därför ingå i mallen för värdepappersnoter avseende skuldebrev.
 12. Tilläggsmodulen för garantier bör tillämpas på varje åtagande som avser något slag av värdepapper.
 13. Registreringsdokumentet för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet bör inte tillämpas på obligationer med inteckningar som säkerhet enligt artikel 5.4 b i direktiv 2003/71/EG och andra säkerställda obligationer. Detsamma bör gälla för den tilläggsmodul för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet som skall kombineras med värdepappersnoten för skuldebrev.
 14. Professionella investerare bör kunna fatta sina investeringsbeslut på andra grunder än de som beaktas av icke-professionella investerare. Därför är det nödvändigt med en särskild utformning av innehållet i prospekten för skuldebrev och derivatinstrument avsedda för sådana investerare som förvärvar skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 50.000 euro eller ett nominellt värde i en annan valuta om det minsta nominella värdet per enhet motsvarar minst 50.000 euro.
 15. När det gäller depåbevis bör man framför allt inrikta sig på emittenten av de underliggande aktierna och inte på emittenten av depåbeviset. Om det kan framställas rättsliga anspråk mot depåinstitutet beträffande annat än brott mot dess åligganden som förvarings- eller förvaltningsinstitut bör fullständig information om detta förhållande och omständigheterna i fallet ges i avsnittet om riskfaktorer i prospektet. Om ett prospekt utformas i tre dokument (dvs. registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning) bör registreringsdokumentet begränsas till information om depåinstitutet.
 16. Mallen för registreringsdokument för banker bör vara tillämplig på banker i tredjeland som inte omfattas av definitionen av kreditinstitut i artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, men vilkas säte är beläget i en stat som är medlem i OECD.
 17. Om ett för särskilt ändamål upprättat bolag (”special purpose vehicle” – SPV) emitterar skuldebrev och derivatinstrument som garanteras av en bank bör det inte använda mallen för registreringsdokument för banker.
 18. Mallen för värdepappersnoter för derivatinstrument bör tillämpas på värdepapper som inte omfattas av andra mallar eller moduler. Räckvidden för denna mall skall fastställas med hänvisning till de båda andra allmänna kategorierna aktier resp. skuldebrev. Emittenterna bör på frivillig grund kunna använda lämpliga exempel, i syfte att ge en klar och fullständig förklaring som kan hjälpa investerarna att förstå hur värdet av deras investering påverkas av värdet av den underliggande tillgången. För exempelvis vissa komplexa derivatinstrument kan en presentation av exempel vara det effektivaste sättet att förklara hur dessa värdepapper fungerar.
 19. Tilläggsmodulen för underliggande aktier för vissa slag av aktierelaterade värdepapper bör läggas till värdepappersnoten för skuldebrev eller ersätta posten ”information om underliggande tillgång” i mallen för värdepappersnoten för derivatinstrument, beroende på egenskaperna hos de värdepapper som emitteras.
 20. Medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter ligger utanför räckvidden för direktiv 2003/71/EG. De kan dock välja att upprätta prospekt enligt detta direktiv. Tredjeland och regionala och lokala myndigheter i tredjeland ligger som emittenter inte utanför räckvidden för direktiv 2003/71/EG och har skyldighet att upprätta prospekt om de önskar göra ett offentligt erbjudande av värdepapper inom gemenskapen eller få sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. I sådana fall bör särskilda mallar användas för värdepapper som utfärdas av stater eller dessas regionala eller lokala myndigheter och av internationella organ.
 21. Ett grundprospekt och dess slutgiltiga villkor bör innehålla samma information som ett prospekt. Samtliga allmänna principer som är tillämpliga på prospekt är också tillämpliga på slutgiltiga villkor. Om de slutgiltiga villkoren inte ingår i grundprospektet behöver de dock inte godkännas av den behöriga myndigheten.
 22. För vissa kategorier av emittenter bör den berörda myndigheten ha rätt att kräva anpassad information utöver de uppgifter som ingår i mallar och moduler på grund av den särskilda arten på den verksamhet som dessa emittenter bedriver. Det krävs en noggrann och restriktiv förteckning över de emittenter för vilka anpassad information kan begäras. De anpassade informationskraven för varje emittentkategori som omfattas av förteckningen bör vara lämpliga och proportionella i förhållande till den berörda verksamheten. Europeiska värdepapperstillsynskommittén borde aktivt försöka att uppnå samsyn avseende dessa informationskrav inom gemenskapen. Upptagande av nya kategorier på förteckningen bör begränsas till de fall där det verkligen är befogat.
 23. När det gäller helt nya slag av värdepapper, på vilka inga befintliga mallar eller kombinationer av mallar är tillämpliga, bör emittenten ändå ha möjlighet att ansöka om godkännande av ett prospekt. I sådana fall bör han kunna diskutera innehållet i den information som skall tillhandahållas med den behöriga myndigheten. Ett prospekt som har godkänts av den behöriga myndigheten under sådana omständigheter bör kunna omfattas av det europapass som fastställs genom direktiv 2003/71/EG. Den behöriga myndigheten bör alltid söka finna likheter och i största möjliga utsträckning utnyttja befintliga mallar. Eventuella ytterligare informationskrav bör vara proportionella och lämpliga för det slag av värdepapper som berörs.
 24. Vissa punkter i den information som krävs i mallar och moduler eller likvärdiga inslag i informationen kan vara irrelevanta för ett visst värdepapper och därför inte tillämpliga i vissa specifika fall. I sådana fall bör emittenten ha möjlighet att utelämna sådan information.
 25. Den större flexibiliteten i utformningen av ett grundprospekt med åtföljande slutgiltiga villkor jämfört med ett prospekt för en enstaka emission bör inte leda till större svårigheter för investerarna att få tillgång till information.
 26. När det gäller grundprospekt bör det på ett lätt identifierbart sätt anges vilken information som kommer att behöva lämnas i de slutgiltiga villkoren. Detta krav bör kunna uppfyllas på ett flertal olika sätt: t.ex. kan grundprospektet innehålla tomrum för att markera att information skall införas i de slutgiltiga villkoren eller en förteckning över den information som ännu saknas.
 27. Om ett enda dokument innehåller mer än ett grundprospekt och varje grundprospekt skulle kräva separat godkännande av behöriga myndigheter i olika hemmedlemsstater bör de respektive behöriga myndigheterna agera i samarbete och, om så är lämpligt, överlämna godkännandet av prospektet i enlighet med artikel 13.5 i direktiv 2003/71/EG, så att det räcker med godkännande från en enda behörig myndighet för hela dokumentet.
 28. Historisk finansiell information som krävs enligt mallarna bör huvudsakligen presenteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller med medlemsstaternas redovisningsstandarder. Specifika krav bör dock fastställas för emittenter i tredje land.
 29. När det gäller offentliggörandet av det dokument som avses i artikel 10 i direktiv 2003/71/EG bör emittenterna kunna välja den metod för offentliggörandet som de anser lämpligast bland dem som anges i artikel 14 i samma direktiv. När de väljer metod för offentliggörande bör de ta hänsyn till syftet med dokumentet och till behovet av att ge investerarna snabb och kostnadseffektiv tillgång till informationen.
 30. Syftet med det införlivande genom hänvisning som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2003/71/EG är att förenkla och minska kostnaderna för utarbetandet av prospekt. Man bör dock inte söka uppnå detta syfte på bekostnad av andra intressen som prospektet är avsett att skydda. Det bör t.ex. även beaktas att prospektet är den naturligaste platsen för att presentera den information som krävs och att denna skall ges i lättförståelig form. Särskild uppmärksamhet bör ägnas språket i den information som införlivas genom hänvisning och dettas förenlighet med själva prospektet. Information som införlivas genom hänvisning får avse historiska uppgifter, men om dessa inte längre är relevanta på grund av att förhållandena ändrats i väsentligt avseende, bör detta tydligt anges i prospektet och uppdaterade uppgifter bör även redovisas.
 31. När prospekt offentliggörs i elektronisk form krävs ytterligare säkerhetsåtgärder utöver de som gäller för traditionella former av offentliggörande, genom användning av de bästa tillgängliga metoderna för att bevara informationen intakt och för att undvika manipulation eller ändringar av obehöriga personer, för att undvika att prospektets förståelighet påverkas samt för att skydda sig mot möjliga negativa effekter av olika syn på erbjudanden av värdepapper till allmänheten i tredjeland.
 32. En tidning som väljs för offentliggörande av ett prospekt bör ha ett stort spridningsområde och betydande upplaga.
 33. En hemmedlemsstat bör kunna kräva att ett meddelande offentliggörs med uppgift om på vilket sätt prospektet har gjorts tillgängligt och var allmänheten kan få tillgång till det. Om en hemmedlemsstat i sin lagstiftning kräver att meddelanden skall offentliggöras, bör innehållet i dessa begränsas till de uppgifter som är nödvändiga i sammanhanget, så att dessa meddelanden inte blir föremål för samma krav som de som redan ställs på sammanfattningarna av prospekten. Sådana hemmedlemsstater får även kräva att ytterligare ett meddelande avseende de slutgiltiga villkoren för grundprospektet skall offentliggöras.
 34. För att underlätta en centralisering av de uppgifter som är till nytta för investerarna bör det i förteckningen över godkända prospekt på den behöriga myndighetens webbplats anges hur de olika prospekten har offentliggjorts och var man kan erhålla dem.
 35. Medlemsstaterna bör säkerställa att bestämmelserna om annonsering i samband med erbjudanden till allmänheten och upptagande till handel på en reglerad marknad genomförs effektivt. Vid erbjudanden och upptagande till handel över nationsgränserna inom EU bör de behöriga myndigheterna upprätta en tillfredsställande samordning.
 36. Med avseende på tiden mellan ikraftträdandet av förordning (EG) nr 1606/2002 och den tidpunkt då vissa av förordningens effekter börjar visa sig bör vissa övergångsbestämmelser föreskrivas för historisk finansiell information som skall ingå i ett prospekt för att förhindra en alltför stor belastning på emittenterna och ge dem rimlig tid till sitt förfogande efter ikraftträdandet av direktiv 2003/71/EG för att anpassa sina metoder för utarbetande och framläggande av historisk finansiell information.
 37. Skyldigheten att i ett prospekt redovisa historisk finansiell information enligt förordning (EG) nr 1606/2002 omfattar inte värdepapper med ett nominellt värde per enhet på minst 50.000 euro. Följaktligen krävs inga övergångsbestämmelser för dessa värdepapper.
 38. Av samordningsskäl är det lämpligt att denna förordning blir tillämplig från och med dagen för genomförandet av direktiv 2003/71/EG.
 39. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

Kapitel I Räckvidd och definitioner

Artikel 1 Räckvidd

Genom denna förordning fastställs

 1. utformningen av de prospekt som avses i artikel 5 i direktiv 2003/71/EG,
 2. de minimikrav för information i prospekt som avses i artikel 7 i direktiv 2003/71/EG,
 3. har upphävts,
 4. villkoren för att information skall kunna införlivas med prospekt genom hänvisning i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/71/EG,
 5. har upphävts,
 6. har upphävts.

Förordning (EU) 2016/301

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning används, utöver de beteckningar som fastställs i direktiv 2003/71/EG, följande beteckningar med de betydelser som här anges:

 1. mall: en förteckning över minimikrav för informationen, anpassade till de särskilda egenskaperna hos de olika kategorierna av emittenter och/eller värdepapper som berörs,
 2. modul: en förteckning över ytterligare informationskrav som inte ingår i någon mall och som skall läggas till i en eller flera mallar beroende på vad som är tillämpligt med hänsyn till det instrument eller den transaktion som prospektet eller grundprospektet avser,
 3. riskfaktorer: en förteckning över de specifika risker som är förenade med situationen för emittenten och/eller värdepapperen och som är av väsentlig betydelse för beslut om investeringar,
 4. för särskilt ändamål upprättat bolag: en emittent, vars verksamhet och syfte i första hand är att ge ut värdepapper,
 5. värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet: värdepapper, som
  1. representerar en rätt i tillgångar, inklusive rättigheter som syftar till att säkerställa betalningar av lånekostnader eller tillgångshavarnas mottagande, eller mottagande vid föreskriven tidpunkt, av belopp som skall betalas till följd av denna rätt, eller
  2. är förenade med säkerhet i form av tillgångar och med villkor som avser betalningar kopplade till betalningar eller rimliga prognoser för betalningar som beräknats med hänvisning till tillgångar som definierats eller som kan definieras,
 6. paraplyföretag för kollektiva investeringar: ett företag för kollektiva investeringar i vilket ingår ett eller flera företag för kollektiva investeringar vars tillgångar består av värdepapper av skild(a) kategori(er) eller beteckning(ar),
 7. företag för kollektiva investeringar i fastigheter: ett företag för kollektiva investeringar vars investeringssyfte är att delta i långsiktigt ägande av fastigheter,
 8. internationellt organ: en juridisk person av offentlig natur som inrättats genom internationellt avtal mellan suveräna stater och i vilken en eller flera medlemsstater är medlemmar,
 9. annonsering: tillkännagivanden, som
  1. avser ett specifikt erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, och
  2. specifikt syftar till att främja möjligheter till tecknande eller förvärv av värdepapper,
 10. resultatprognos: ett uttalande i vilket, explicit eller implicit, anges ett belopp eller ett minimi- eller maximibelopp för den troliga nivån på vinsten eller förlusten för den innevarande räkenskapsperioden och/eller därpå följande räkenskapsperioder, eller som innehåller uppgifter med vilkas hjälp ett sådant belopp för kommande vinster eller förluster kan beräknas, även om inget speciellt belopp anges och uttrycket ”vinst” inte används,
 11. förväntat resultat: en resultatprognos för en räkenskapsperiod som har avslutats, men för vilken resultatet ännu inte har offentliggjorts,
 12. föreskriven information: all information som emittenten, eller någon annan person som har ansökt om att värdepapperen skall tas upp till handel på en reglerad marknad utan emittentens medgivande, skall lämna upplysningar om enligt direktiv 2001/34/EG eller enligt artikel 6 i direktiv 2003/6/EG.
 13. nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare: varje emission med lagstadgad företrädesrätt som möjliggör teckning av nya aktier och uteslutande riktar sig till befintliga aktieägare. Sådan nyemission omfattar också emissioner där sådana lagstadgade företrädesrättigheter upphävs och ersätts med ett instrument eller en bestämmelse som ger nästan identiska rättigheter till befintliga aktieägare om dessa rättigheter uppfyller följande villkor:
  1. Aktieägarna erbjuds rättigheterna gratis.
  2. Aktieägarna har rätt att teckna nya aktier i proportion till deras befintliga aktieinnehav, eller, för andra värdepapper som ger rätt att delta i aktieemissionen, i proportion till deras rättigheter avseende underliggande aktier.
  3. Rättigheterna att teckna får handlas och är överlåtbara eller, om så inte är fallet, aktierna som omfattas av rättigheterna säljs vid utgången av erbjudandeperioden till förmån för de aktieägare som inte har utnyttjat dessa rättigheter.
  4. Emittenten kan, när det gäller rättigheterna enligt led b ovan, införa tak eller begränsningar eller undantag och vidta de åtgärder som den anser lämpliga för att hantera egna aktier, fraktionerade rättigheter och rättsliga krav eller bestämmelser som införts av en tillsynsmyndighet i något land eller på något territorium.
  5. Den minimiperiod under vilken aktier kan tecknas är densamma som perioden för utnyttjande av lagstadgade företrädesrätter enligt artikel 29.3 i rådets direktiv 77/91/EEG.
  6. Efter utgången av utnyttjandeperioden upphör rättigheterna att gälla.

Förordning 486/2012/EU

Artikel 2 a Kategorier av informationen i grundprospektet och de slutgiltiga villkoren

1.De kategorier som anges i bilaga XX ska avgöra med vilken grad av flexibilitet sådan information kan ges i grundprospektet eller de slutgiltiga villkoren. Kategorierna ska definieras enligt följande:

 1. ”Kategori A” avser den relevanta information som ska ingå i grundprospektet. Dessa uppgifter får inte utelämnas för att senare införas i de slutgiltiga villkoren.
 2. ”Kategori B” betyder att ett grundprospekt ska omfatta alla allmänna principer som rör den information som krävs och att endast uppgifter som är okända vid tiden för grundprospektets godkännande kan utelämnas för ett senare införande i de slutgiltiga villkoren.
 3. ”Kategori C” innebär att ett grundprospekt får innehålla tomma fält för senare införande av uppgifter som inte var kända vid tiden för grundprospektets godkännande. Sådan information ska införas i de slutgiltiga villkoren.

2.Om villkoren i artikel 16.1 i direktiv 2003/71/EG är tillämpliga ska ett tillägg krävas.

Om dessa villkor inte är tillämpliga ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad offentliggöra ett meddelande om ändringen.

Förordning (486/2012/EU)

Kapitel II Minimikrav för informationen

Artikel 3 Minimikrav för informationen i prospekt

Ett prospekt ska upprättas enligt en eller flera av de mallar och moduler som anges i denna förordning.

Prospektet ska innehålla de punkter i informationen som anges i bilagorna I–XVII och XX–XXX, beroende på vilka kategorier av emittenter och värdepapper som berörs. Om inte annat följer av artikel 4 a.1, får en behörig myndighet inte kräva att ett prospekt ska innehålla uppgifter som inte anges i bilagorna I–XVII eller XX–XXX.

För att säkerställa överensstämmelse med kravet i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten när den godkänner prospekt i enlighet med artikel 13 i det direktivet från fall till fall kräva att den information som lämnats av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad ska kompletteras beträffande var och en av de uppgifter som krävs.

Om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad är skyldig att införa en sammanfattning i ett prospekt, i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG, får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten när den godkänner prospektet i enlighet med artikel 13 i det direktivet från fall till fall kräva att viss information som lämnats i prospektet tas med i sammanfattningen.

Förordning (862/2012/EU)

Artikel 4 Mall för registreringsdokument för aktier

1. I registreringsdokument för aktier skall information lämnas enligt den mall som anges i bilaga I.

2. Den mall som anges i punkt 1 skall tillämpas på följande:

 1. Aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier.
 2. Andra värdepapper som uppfyller följande kriterier:
  1. de skall kunna konverteras till, eller bytas ut mot aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier enligt emittentens eller investerarens önskemål eller utifrån villkor som upprättades vid emissionen eller på något annat sätt ge möjlighet att förvärva aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, och
  2. förutsatt att dessa aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier är emitterade eller kommer att emitteras av den som emitterar värdepapperet och ännu inte är föremål för handel på en reglerad marknad eller en likvärdig marknad utanför gemenskapen vid den tidpunkt då prospektet för värdepapperen godkänns, och att de underliggande aktierna eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier kan avvecklas genom fysisk leverans.

Artikel 4 a Mall för registreringsdokument för aktier vid en komplex finansiell historia eller ett betydande finansiellt åtagande

1. Om en emittent av värdepapper som omfattas av artikel 4.2 har en komplex finansiell historia, eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande, och det därför krävs att registreringsdokumentet innehåller viss finansiell information avseende ett annat företag än emittenten för att uppfylla de krav som anges i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG, skall denna finansiella information anses avse emittenten. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten skall i sådana fall begära att emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel tar med denna information i registreringsdokumentet.

Denna finansiella information kan innehålla proformaredovisning som sammanställts i enlighet med bilaga II. Om emittenten i detta sammanhang gjort ett betydande finansiellt åtagande, skall sådan proformaredovisning visa de förväntade effekterna av den transaktion som emittenten har förbundit sig att genomföra, och hänvisningarna i bilaga II till ”transaktionen” skall förstås på detta sätt.

2. Den behöriga myndigheten ska basera varje begäran enligt punkt 1 första stycket på de krav som anges i punkterna 20.1 i bilaga I, 15.1 i bilaga XXIII, 20.1 i bilaga XXV, 11.1 i bilaga XXVII och 20.1 i bilaga XXVIII beträffande innehållet i den finansiella informationen och tillämpliga principer för redovisning och revision, vilket dock kan bli föremål för ändringar som är lämpliga med hänsyn till någon av följande faktorer:

 1. Värdepapperens egenskaper.
 2. Karaktären och omfattningen av den information som redan ingår i prospektet och förekomsten av finansiell information som avser ett annat företag än emittenten, i en form som utan ändringar kan tas med i ett prospekt.
 3. Faktauppgifter i fallet, inklusive de ekonomiska konsekvenserna av att förvärva eller avyttra företaget eller delar av det samt detta företags särskilda kännetecken.
 4. Emittentens möjligheter att med rimliga ansträngningar erhålla finansiell information som avser ett annat företag.

Om kraven enligt artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG i det enskilda fallet kan uppfyllas på mer än ett sätt, skall det sätt föredras som är minst kostsamt eller betungande.

3. Punkt 1 skall inte påverka det ansvar för informationen i prospektet som andra personer enligt nationell lagstiftning kan ha, inklusive de personer som avses i artikel 6.1 i direktiv 2003/71/EG. I synnerhet skall dessa personer ansvara för att registreringsdokumentet innehåller all information som begärs av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 1.

4. Vid tillämpningen av punkt 1 skall en emittent anses ha en komplex finansiell historia, om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 1. Emittentens affärsverksamhet, vid tidpunkten för prospektets upprättande, avspeglas inte på ett rättvisande sätt av den historiska finansiella information som denne är skyldig att lämna enligt punkterna 20.1 i bilaga I, 15.1 i bilaga XXIII, 20.1 i bilaga XXV, 11.1 i bilaga XXVII och 20.1 i bilaga XXVIII.
 2. Denna brist kommer att inverka på en investerares möjligheter att göra en välgrundad bedömning enligt artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG.
 3. Information om emittentens affärsverksamhet som krävs för att en investerare skall kunna göra en sådan bedömning ingår i finansiell information som avser ett annat företag.

5. Vid tillämpning av punkt 1 skall en emittent anses ha gjort ett betydande finansiellt åtagande, om denne ingått ett bindande avtal om att genomföra en transaktion som förväntas resultera i en betydande bruttoförändring.

Att avtalets genomförande är villkorat även av en tillsynsmyndighets godkännande, skall i detta sammanhang inte hindra att avtalet anses vara bindande, om det är sannolikt att villkoren kommer att uppfyllas.

Ett avtal skall särskilt anses vara bindande om transaktionens genomförande är villkorat av utfallet av det erbjudande av värdepapper som prospektet avser eller, vid ett föreslaget fientligt uppköp, om det erbjudande som prospektet avser syftar till att finansiera uppköpet.

6. Vid tillämpningen av punkt 5 i denna artikel samt punkterna 20.2 i bilaga I, 15.2 i bilaga XXIII och 20.2 i bilaga XXV ska en betydande bruttoförändring i emittentens fall innebära en variation på mer än 25 % av en eller flera indikatorer på omfattningen av emittentens verksamhet.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 5 Modul för proformaredovisning

I proformaredovisning skall information lämnas i enlighet med den modul som anges i bilaga II.

Proformaredovisning bör föregås av ett inledande stycke i vilket det klart och tydligt förklaras vilket syftet är med att sådan information införs i prospektet.

Artikel 6 Mall för värdepappersnot för aktier

1. I en värdepappersnot för aktier skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga III.

2. Denna mall skall tillämpas på aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier.

3. Om aktier med warranter ger rätt att förvärva aktier i emittenten och dessa aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska den information som krävs enligt mallen i bilaga XII också anges, med undantag för punkt 4.2.2.

Förordning (759/2013/EU)

Artikel 7 Mall för registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro

För registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument som inte omfattas av artikel 4 och som har ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro eller, om det inte finns något enskilt nominellt värde, värdepapper som vid emissionen endast kan förvärvas för mindre än 100.000 euro per enhet skall information lämnas i enlighet med mallen i bilaga IV.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 8 Mall för värdepappersnot för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro

1. I en värdepappersnot för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga V.

2. Denna mall skall tillämpas på skuldebrev enligt vilka emittenten vid emissionen förpliktar sig att till investeraren betala 100 % av det nominella beloppet, till vilket även kan komma en räntebetalning.

3.Om skuldebreven kan bytas ut mot eller konverteras till aktier som redan upptagits till handel på en reglerad marknad ska även uppgifterna enligt punkt 4.2.2 i den mall som anges i bilaga XII anges.

4.Om skuldebreven kan konverteras till eller bytas ut mot aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av emittenten av skuldebrevet eller av en enhet som tillhör samma koncern, och dessa underliggande aktier inte redan är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska information om emittenten av de underliggande aktierna också lämnas enligt punkterna 3.1 och 3.2 i den mall som anges i bilaga III eller, i förekommande fall, i den proportionerliga mall som anges i bilaga XXIV.

5.Om skuldebrev med warranter ger rätt att förvärva aktier i emittenten och dessa aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska den information som krävs enligt mallen i bilaga XII också anges, med undantag för punkt 4.2.2.

Förordning (759/2013/EU)

Artikel 9 Modul för garantier

För garantier skall information lämnas i enlighet med den modul som anges i bilaga VI.

Punkt 3 i bilaga VI ska inte gälla då en medlemsstat fungerar som garant.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 10 Mall för registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

I registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga VII.

Artikel 11 Modul för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

I den kompletterande informationsmodulen för värdepappersnoten för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet skall information lämnas i enlighet med den modul som anges i bilaga VIII.

Artikel 12 Mall för registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro

I registreringsdokument för värdepapper avseende skuldebrev och derivatinstrument som inte omfattas av artikel 4 och som har ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro eller, om det inte finns något enskilt nominellt värde, värdepapper som vid emissionen bara kan förvärvas för minst 100.000 euro per enhet skall information lämnas i enlighet med mallen i bilaga IX.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 13 Mall för depåbevis

För depåbevis som avser emitteras för aktier skall information lämnas enligt den mall som anges i bilaga X.

Artikel 14 Mall för registreringsdokument för banker

1. I registreringsdokument för banker avseende skuldebrev och derivatinstrument och sådana värdepapper som inte omfattas av artikel 4 skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga XI.

2. Den mall som avses i punkt 1 skall tillämpas på kreditinstitut enligt definitionen i artikel 1.1 a i direktiv 2000/12/EG samt på kreditinstitut från tredjeland som inte omfattas av den definitionen, men som har sitt säte i en stat som är medlem av OECD.

Sådana kreditinstitut kan alternativt använda de mallar för registreringsdokument som anges i artiklarna 7 och 12.

Artikel 15 Mall för värdepappersnot för derivatinstrument

1. I värdepappersnoter för derivatinstrument skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga XII.

2.Denna mall ska tillämpas på värdepapper som inte ligger inom tillämpningsområdena för de andra mallar för värdepappersnoter som anges i artiklarna 6, 8 och 16, med undantag för de fall som avses i artikel 6.3, artiklarna 8.3, 8.5, 16.3 och 16.5. Mallen ska tillämpas på vissa värdepapper där betalnings- och/eller leveransskyldigheter är kopplade till ett underliggande instrument.

Förordning (759/2013/EU)

Artikel 16 Mall för värdepappersnot för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro

1. I en värdepappersnot för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga XIII.

2. Denna mall skall tillämpas på skuldebrev enligt vilka emittenten vid emissionen förpliktar sig att till investeraren betala 100 % av det nominella beloppet, till vilket även kan komma en räntebetalning.

3.Om skuldebreven kan bytas ut mot eller konverteras till aktier som redan upptagits till handel på en reglerad marknad ska även uppgifterna enligt punkt 4.2.2 i mallen i bilaga XII anges.

4.Om skuldebreven kan konverteras till eller bytas ut mot aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av emittenten av skuldebrevet eller av en enhet som tillhör samma koncern, och dessa underliggande aktier inte redan är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska information om emittenten av de underliggande aktierna också lämnas enligt punkterna 3.1 och 3.2 i den mall som anges i bilaga III eller, i förekommande fall, i den proportionella mall som anges i bilaga XXIV.

5.Om skuldebrev med warranter ger rätt att förvärva aktier i emittenten och dessa aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska den information som krävs enligt mallen i bilaga XII också anges, med undantag för punkt 4.2.2.

Förordning (759/2013/EU)

Artikel 17 Kompletterande informationsmodul för underliggande aktier

1. När det gäller övrig information om en underliggande aktie skall denna beskrivas i enlighet med den modul som anges i bilaga XIV.

När emittenten av den underliggande aktien är en enhet inom samma koncern skall dessutom den information som krävs enligt den mall som anges i artikel 4 lämnas om den emittenten.

2. Den övriga information som avses i punkt 1 första stycket skall endast lämnas för värdepapper som uppfyller båda de följande kriterierna:

 1. de skall kunna konverteras till, eller bytas ut mot aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier enligt emittentens eller investerarens önskemål eller utifrån villkor som upprättades vid emissionen eller på något annat sätt ge möjlighet att förvärva aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, och
 2. förutsatt att dessa aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier är emitterade eller kommer att emitteras av emittenten av värdepapperet, av en enhet som ingår i denne emittents koncern eller av tredje man och inte redan är föremål för handel på en reglerad marknad eller en likvärdig marknad utanför unionen vid tiden för godkännandet av prospektet för värdepapperen, och att de underliggande aktierna eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, kan levereras genom fysisk avveckling.

Förordning (759/2013/EU)

Artikel 18 Mall för registreringsdokument för företag för kollektiva investeringar av sluten typ

1. Utöver den information som krävs enligt punkterna 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i bilaga I skall information ges i registreringsdokument för värdepapper som emitteras av företag för kollektiva investeringar som är av sluten typ i enlighet med den mall som anges i bilaga XV.

2. Denna mall skall tillämpas på företag för kollektiva investeringar av sluten typ som förvaltar en tillgångsportfölj för investerares räkning, och som

 1. enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där det har sitt säte erkänns som ett företag för kollektiva investeringar av sluten typ, eller
 2. inte förvärvar, eller söker förvärva, rättslig kontroll eller bestämmande inflytande över ledningen av någon av emittenterna av de tillgångar som ingår i portföljen. Om så är fallet får företaget förvärva rättslig kontroll över och/eller delta i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen hos en eller flera av dessa emittenter, om denna åtgärd har samband med det primära syftet med investeringen och är nödvändig för skyddet av aktieägarna, under förutsättning att förhållandena är sådana att företaget för kollektiva investeringar inte kommer att utöva något väsentligt inflytande över emittentens eller emittenternas verksamhet.

Artikel 19 Mall för registreringsdokument för värdepapper som emitteras av medlemsstater, tredjeländer eller dessas regionala och lokala myndigheter

1. I registreringsdokument för värdepapper som emitteras av medlemsstater, tredjeländer eller dessas regionala och lokala myndigheter skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga XVI.

2. Denna mall skall tillämpas på alla slag av värdepapper som emitteras av medlemsstater, tredjeländer eller dessas regionala och lokala myndigheter.

Artikel 20 Mall för registreringsdokument för värdepapper som emitteras av internationella organ och för emittenter av skuldebrev som garanteras av en stat som är medlem av OECD

1. I registreringsdokument för värdepapper som emitteras av internationella organ och för värdepapper som är ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade, på grundval av nationell lagstiftning, av en stat som är medlem av OECD skall information lämnas i enlighet med den mall som anges i bilaga XVII.

2. Denna mall skall tillämpas på följande:

 1. Alla slag av värdepapper som emitteras av internationella organ.
 2. Skuldebrev som ovillkorligen och oåterkalleligen garanteras, på grundval av nationell lagstiftning, av en stat som är medlem av OECD.

Artikel 20 a Tilläggsmodul för information om samtycke i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2003/71/EG

1.För de syften som anges i artikel 3.2 tredje stycket i direktiv 2003/71/EG ska prospektet innehålla följande:

 1. Den tilläggsinformation som anges i avsnitt 1 och 2 A i bilaga XXX, om samtycket avser en eller flera angivna finansiella mellanhänder.
 2. Den tilläggsinformation som anges i avsnitt 1 och 2 B i bilaga XXX, om emittenten eller den person som ansvarar för utformningen av prospektet ger sitt samtycke till alla finansiella mellanhänder.

2.Om en finansiell mellanhand inte uppfyller villkoren för samtycke i prospektet, ska ett nytt prospekt krävas i enlighet med artikel 3.2 andra stycket i direktiv 2003/71/EG.

Förordning (862/2012/EU)

Artikel 21 Kombinationer av mallar och moduler

1. Användning av de kombinationer som anges i tabellen i bilaga XVIII skall vara obligatorisk vid utarbetandet av prospekt för de slag av värdepapper som kombinationerna i tabellen avser.

För värdepapper som inte omfattas av dessa kombinationer får dock även ytterligare kombinationer användas.

2. Den mest omfattande och stringenta mallen för registreringsdokument, dvs. den som är mest krävande i fråga om antalet uppgifter och dessas omfattning, får alltid användas vid emission av värdepapper för vilka en mindre omfattande och stringent mall för registreringsdokument föreskrivs enligt följande rangordning av mallarna:

 1. Mallen för registreringsdokument för aktier.
 2. Mallen för registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro.
 3. Mallen för registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro.

3. Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får välja att upprätta ett prospekt i enlighet med de proportionerliga mallar som anges i bilagorna XXIII–XXIX i stället för de mallar som anges i bilagorna I, III, IV, IX, X och XI såsom anges i andra stycket och under förutsättning att de respektive villkor som fastställs i artiklarna 26 a, 26 b och 26 c är uppfyllda.

Om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad gör ett sådant val ska

 1. hänvisningen till bilaga I i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXIII eller XXV,
 2. hänvisningen till bilaga III i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXIV,
 3. hänvisningen till bilaga IV i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXVI,
 4. hänvisningen till bilaga IX i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXVII,
 5. hänvisningen till bilaga X i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXVIII,
 6. hänvisningen till bilaga XI i bilaga XVIII läsas som en hänvisning till bilaga XXIX.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 22 Minimikrav på informationen i grundprospekt och tillhörande slutgiltiga villkor

1. Ett grundprospekt ska upprättas med användning av en eller flera av de mallar och moduler som anges i denna förordning i enlighet med de kombinationer för olika kategorier av värdepapper som anges i bilaga XVIII.

Grundprospektet ska innehålla de punkter i informationen som anges i bilagorna I–XVII, XX och XXIII–XXX, beroende på vilka kategorier av emittenter och värdepapper som berörs. Behöriga myndigheter får inte kräva att ett grundprospekt ska innehålla uppgifter som inte anges i bilagorna I–XVII, XX eller XXIII–XXX.

För att säkerställa överensstämmelse med kravet i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten när den godkänner prospekt i enlighet med artikel 13 i det direktivet från fall till fall kräva att den information som lämnats av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad ska kompletteras beträffande var och en av de uppgifter som krävs.

Om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad är skyldig att införa en sammanfattning i ett grundprospekt, i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG, får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten när den godkänner grundprospektet i enlighet med artikel 13 i det direktivet från fall till fall kräva att viss information som lämnats i grundprospektet också tas med i sammanfattningen.

1 a. Grundprospektet får innehålla alternativ för den information i Kategori A, Kategori B och Kategori C som krävs enligt gällande mallar för värdepappersnoter och moduler, och som anges i bilaga XX. I de slutgiltiga villkoren ska det fastställas vilket av dessa alternativ som ska tillämpas på den berörda emissionen, genom en hänvisning till relevanta avsnitt av grundprospektet eller genom att sådana uppgifter upprepas.

2. Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får utelämna uppgifter som inte är kända när ett grundprospekt skall godkännas utan först kan fastställas vid tiden för den enskilda emissionen.

3. Användning av de kombinationer som anges i tabellen i bilaga XVIII skall vara obligatorisk vid utarbetandet av grundprospekt för de slag av värdepapper som kombinationerna i tabellen avser.

För värdepapper som inte omfattas av dessa kombinationer får dock även ytterligare kombinationer användas.

4. De slutgiltiga villkor som bifogas ett grundprospekt ska endast innehålla följande:

 1. Inom de olika mallarna för värdepappersnoter utifrån vilka grundprospektet utarbetats, uppgifterna i kategorierna B och C som förtecknas i bilaga XX. Punkter som inte är tillämpliga på ett prospekt ska tas upp i de slutgiltiga villkoren med angivelsen ”ej tillämpligt”.
 2. På frivillig basis, all ”ytterligare information” som anges i bilaga XXI.
 3. All upprepning av eller hänvisning till alternativ som redan ingår i grundprospektet, och som är tillämpliga på den enskilda emissionen.

De slutgiltiga villkoren får inte ändra eller ersätta några uppgifter i grundprospektet.

5. Utöver de uppgifter som anges i de mallar och moduler som avses i artiklarna 4–20 skall följande information ingå i ett grundprospekt:

 • 1.Uppgift om den information som kommer att ingå i de slutgiltiga villkoren.
 • 1 a.Ett avsnitt som innehåller en förlaga med ”de slutgiltiga villkorens utformning”, som ska fyllas i för varje enskild emission.
 • 2.Metoden för offentliggörande av de slutgiltiga villkoren. Om emittenten vid tidpunkten för godkännandet av prospektet inte har möjlighet att avgöra vilken metod som kommer att användas för offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren: uppgift om hur allmänheten kommer att underrättas om vilken metod som kommer att användas för offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren.
 • 3.När det gäller emissioner av icke-aktierelaterade värdepapper enligt artikel 5.4 a i direktiv 2003/71/EG, en allmän beskrivning av programmet.

6. Endast följande kategorier av värdepapper får ingå i ett grundprospekt med tillhörande slutgiltiga villkor som omfattar emissioner av olika slag av värdepapper:

 1. Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet.
 2. Långa optioner (”warrants”) som omfattas av artikel 17.
 3. Sådana icke-aktierelaterade värdepapper som avses i artikel 5.4 b i direktiv 2003/71/EG.
 4. Samtliga övriga icke-aktierelaterade värdepapper, däribland även långa optioner (”warrants”) utom sådana som avses i punkt 2.

Vid utarbetandet av grundprospektet skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad göra en klar åtskillnad mellan den specifika informationen för vart och ett av de olika värdepapper som ingår i dessa kategorier.

7. När en sådan omständighet som avses i artikel 16.1 i direktiv 2003/71/EG inträffar mellan tidpunkten för godkännandet av grundprospektet och det slutliga upphörandet av erbjudandet eller i tillämpliga fall den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad offentliggöra ett tillägg före det slutliga upphörandet av erbjudandet eller upptagandet till handel av värdepapperen i fråga.

Om en emittent behöver utarbeta ett tillägg för upplysningar i grundprospektet som endast avser en eller flera specifika emissioner, ska investerarnas rätt att återkalla sina godkännanden enligt artikel 16.2 i direktiv 2003/71/EG endast tillämpas på den berörda enskilda emissionen och inte på några andra emissioner av värdepapper i grundprospektet.

Rättelse 1 till förordning (486/2012/EU)

Artikel 23 Anpassningar av minimikraven för information i prospekt och grundprospekt

1. Om emittentens verksamhet faller inom ramen för kategorierna i bilaga XIX, får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, trots vad som sägs i artikel 3 andra stycket och artikel 22.1 andra stycket, med beaktande av den berörda verksamhetens särskilda art, begära anpassad information utöver de uppgifter som ingår i mallarna och modulerna i artiklarna 4–20, däribland, vid behov, en värdering eller något annat expertutlåtande om emittentens tillgångar, för att uppfylla skyldigheten i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG. Den behöriga myndigheten skall genast underrätta kommissionen om detta.

För att en ny kategori skall tas med i bilaga XIX skall en medlemsstat anmäla sin begäran till kommissionen. Kommissionen skall uppdatera denna förteckning enligt det kommittéförfarande som anges i artikel 24 i direktiv 2003/71/EG.

2. Trots vad som sägs i artikel 3–22 skall en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, när han ansöker om godkännande av ett prospekt eller grundprospekt för ett värdepapper som inte är identiskt men jämförbart med de olika slag av värdepapper som avses i tabellen över kombinationer i bilaga XVIII lägga till relevanta uppgifter från en annan mall för värdepappersnot som anges i artiklarna 4–20 till den mall för värdepappersnot som valts i första hand. Detta tillägg skall göras med hänsyn till de väsentliga egenskaperna hos de värdepapper som erbjuds till allmänheten eller som tas upp till handel på en reglerad marknad.

3. Trots vad som sägs i artiklarna 3–22 skall en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, när han ansöker om godkännande av ett prospekt eller grundprospekt för ett nytt slag av värdepapper, anmäla ett utkast till prospekt eller grundprospekt till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

Den behöriga myndigheten skall i samråd med emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad besluta om vilken information som skall ingå i prospektet eller grundprospektet för att detta skall uppfylla de krav som anges i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG. Den behöriga myndigheten skall genast underrätta kommissionen om detta.

Det undantag som avses i första stycket i denna punkt skall endast tillämpas på nya slag av värdepapper med egenskaper som helt och hållet skiljer sig från egenskaperna hos de olika slag av värdepapper som anges i bilaga XVIII, om detta nya slag av värdepapper har sådana egenskaper att de olika uppgifter som avses i mallarna och modulerna i artiklarna 4–20 inte är relevanta.

4. Trots vad som sägs i artikel 3–22 får sådan information som krävs enligt någon av de mallar eller moduler som anges i artiklarna 4–20 utelämnas om den eller likvärdig information inte är relevant för emittenten, erbjudandet eller de värdepapper som avses i prospektet.

Artikel 24 Innehållet i sammanfattningar av prospekt, grundprospekt och av enskilda emissioner

1.Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad ska avgöra det närmare innehållet i sådana sammanfattningar som avses i artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG i enlighet med denna artikel.

En sammanfattning ska innehålla nyckelinformation som anges i bilaga XXII. Punkter som inte är tillämpliga för ett prospekt ska tas med i sammanfattningen med angivelsen ”ej tillämpligt”. Längden på sammanfattningen ska ta hänsyn till emittentens och de erbjudna värdepappernas komplexitet, men får inte överstiga 7 % av prospektets längd eller 15 sidor, beroende på vilket som är längst. Sammanfattningar får inte innehålla korsvisa hänvisningar till andra delar av prospektet.

Ordningen på avsnitten och punkterna i bilaga XXII ska vara obligatorisk. Sammanfattningar ska vara klart formulerade, och presentera nyckelinformationen på ett lättillgängligt och begripligt sätt. Om en emittent inte omfattas av någon skyldighet att inbegripa en sammanfattning i ett prospekt i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG, men tar med en översikt i prospektet, får detta avsnitt inte benämnas ”Sammanfattning” såvida emittenten inte uppfyller alla krav på offentliggörande av information som gäller för sammanfattningar enligt denna artikel och bilaga XXII.

2.Sammanfattningen av grundprospektet får innehålla följande information:

 1. Information som ingår i grundprospektet.
 2. Alternativ för uppgifter som krävs i mallen för värdepappersnoten och dess moduler.
 3. Uppgifter som krävs i mallen för värdepappersnoten och dess moduler som lämnas blanka för ett senare införande i de slutgiltiga villkoren.

3.Sammanfattningen av enskilda emissioner ska innehålla nyckelinformation från sammanfattningen av grundprospektet tillsammans med de relevanta delarna av de slutgiltiga villkoren. Sammanfattningen av den enskilda emissionen ska innehålla följande:

 1. Information från sammanfattningen av grundprospektet som endast är relevant för den enskilda emissionen.
 2. De alternativ som ingår i grundprospektet som endast är relevanta för den enskilda emissionen så som de fastställs i de slutgiltiga villkoren.
 3. De relevanta uppgifter som ingår i de slutgiltiga villkoren och som tidigare har lämnats blanka i grundprospektet.

Om de slutgiltiga villkoren avser flera värdepapper som endast skiljer sig åt i vissa mycket begränsade detaljer, som t.ex. emissionskurs eller förfallodag, kan en enda sammanfattning av den enskilda emissionen bifogas för alla dessa värdepapper, förutsatt att de uppgifter som avser olika värdepapper är tydligt åtskilda.

Sammanfattningen av den enskilda emissionen ska vara föremål för samma krav som de slutliga villkoren och ska fogas till dessa.

Förordning (486/2012/EU)

Kapitel III Utformningen av prospekt, grundprospekt och tillägg

Artikel 25 Utformningen av prospekt

1. När en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad väljer att i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2003/71/EG upprätta ett prospekt som ett enda, sammanhängande dokument skall detta prospekt innehålla följande delar i följande ordning:

 1. En tydlig och detaljerad innehållsförteckning.
 2. Den sammanfattning som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG.
 3. Riskfaktorer förenade med emittenten och det slag av värdepapper som emissionen avser.
 4. De övriga uppgifter som krävs enligt de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet.

2. När en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad väljer att i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2003/71/EG upprätta ett prospekt bestående av separata dokument skall värdepappersnoten och registreringsdokumentet båda innehålla följande delar i följande ordning:

 1. En tydlig och detaljerad innehållsförteckning.
 2. I tillämpliga fall riskfaktorer med koppling till emittenten och det slag av värdepapper som emissionen avser.
 3. De övriga uppgifter som krävs enligt de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet.

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad fritt kunna fastställa i vilken ordning de uppgifter som krävs enligt de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet skall redovisas.

4. När uppgifterna inte tas upp i den ordning som föreskrivs i de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet, får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten begära att emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad överlämnar en förteckning med korshänvisningar så att prospektet kan kontrolleras innan det godkänns. I denna förteckning skall det anges på vilka sidor de olika uppgifterna återfinns i prospektet.

5. När en sammanfattning av ett prospekt måste kompletteras enligt artikel 16.1 i direktiv 2003/71/EG skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad från fall till fall avgöra om en ny sammanfattning skall utarbetas där de nya uppgifterna införlivas med den ursprungliga sammanfattningen eller om ett tillägg till sammanfattningen skall tas fram.

Om de nya uppgifterna införlivas med den ursprungliga sammanfattningen skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad säkerställa att investerarna lätt kan uppfatta vilka förändringar som gjorts, t.ex. genom användning av fotnoter.

Under alla omständigheter ska nya slutgiltiga villkor eller sammanfattningar av enskilda emissioner som bifogas sådana villkor inte behöva lämnas in för erbjudanden som gjorts innan en ny sammanfattning eller ett tillägg till denna utarbetats.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 26 Utformning av grundprospekt med tillhörande slutgiltiga villkor

1. När en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad väljer att i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG upprätta ett grundprospekt skall detta grundprospekt innehålla följande delar i följande ordning:

 1. En tydlig och detaljerad innehållsförteckning.
 2. Den sammanfattning som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2003/71/EG.
 3. Riskfaktorer förenade med emittenten och det eller de slag av värdepapper som emissionen eller emissionerna avser.
 4. De övriga uppgifter som krävs enligt de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad fritt kunna fastställa i vilken ordning de uppgifter som krävs enligt de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet skall redovisas. En tydlig åtskillnad skall göras mellan de olika värdepapper som omfattas av grundprospektet när det gäller presentationen av informationen.

3. När uppgifterna inte tas upp i den ordning som föreskrivs i de mallar och moduler som gäller för upprättandet av prospektet, får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten begära att emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad överlämnar en förteckning med korshänvisningar så att prospektet kan kontrolleras innan det godkänns. I denna förteckning skall det anges på vilka sidor de olika uppgifterna återfinns i prospektet.

4. Om en emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad tidigare har inlämnat ett registreringsdokument för ett visst slag av värdepapper och vid en senare tidpunkt väljer att upprätta grundprospekt i enlighet med villkoren i 5.4 a–b i direktiv 2003/71/EG, skall grundprospektet innehålla

 1. den information som återfinns i det tidigare eller samtidigt inlämnade och godkända registreringsdokumentet, som skall införlivas genom hänvisning i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 28 i denna förordning, och
 2. den information som i annat fall skulle ha ingått i värdepappersnoten med undantag av de slutgiltiga villkoren, om dessa inte ingår i grundprospektet.

5. De slutgiltiga villkoren ska läggas fram i form av ett separat dokument eller införas i grundprospektet. De slutgiltiga villkoren ska sammanställas i en överskådlig och lättbegriplig form.

De punkter i den relevanta mallen för värdepappersnoten och dess moduler som ingår i grundprospektet ska inte återges i de slutgiltiga villkoren.

Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad kan inkludera några av de ytterligare uppgifter som anges i bilaga XXI i de slutgiltiga villkoren.

En klar och tydlig förklaring ska införas i de slutgiltiga villkoren, med följande uppgifter:

 1. Att de slutgiltiga villkoren har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet och dess tillägg.
 2. Var grundprospektet och dess tillägg offentliggörs i enlighet med artikel 14 i direktiv 2003/71/EG.
 3. Att grundprospektet och de slutgiltiga villkoren måste läsas tillsammans för att man ska få fullständig information.
 4. Att en sammanfattning av den enskilda emissionen bifogats de slutgiltiga villkoren.

De slutgiltiga villkoren kan omfatta en underskrift av den juridiska företrädaren för emittenten eller den person som ansvarar för prospektet enligt gällande nationell rätt, eller av båda.

5 a. De slutgiltiga villkoren och sammanfattningen av den enskilda emissionen ska vara avfattade på samma språk som den godkända versionen av förlagan för de slutgiltiga villkoren i grundprospektet och sammanfattningen av grundprospektet.

När de slutgiltiga villkoren delges den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, eller om det finns fler än en värdmedlemsstat, till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna, i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG, ska följande språkregler gälla för de slutgiltiga villkoren och den bifogade sammanfattningen:

 1. Om sammanfattningen av grundprospektet behöver översättas i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/71/EG ska sammanfattningen för den enskilda emissionen som bifogas de slutgiltiga villkoren omfattas av samma översättningskrav som sammanfattningen av grundprospektet.
 2. Om grundprospektet ska översättas i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/71/EG ska de slutgiltiga villkoren, och den bifogade sammanfattningen för den enskilda emissionen, omfattas av samma översättningskrav som grundprospektet.

Emittenten ska delge den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, eller om det finns fler än en värdmedlemsstat, de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna dessa översättningar, tillsammans med de slutgiltiga villkoren.

6. Om ett grundprospekt avser olika värdepapper skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad införa en enda sammanfattning för samtliga värdepapper i grundprospektet. I sammanfattningen skall dock en tydlig åtskillnad göras mellan informationen om de olika värdepapperen.

7. Om en sammanfattning av ett grundprospekt måste kompletteras enligt artikel 16.1 i direktiv 2003/71/EG, skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad från fall till fall avgöra om en ny sammanfattning skall utarbetas där de nya uppgifterna införlivas med den ursprungliga sammanfattningen eller om ett tillägg till sammanfattningen skall utarbetas.

Om de nya uppgifterna införlivas med den ursprungliga sammanfattningen av grundprospektet genom att en ny sammanfattning upprättas skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad säkerställa att investerarna lätt kan uppfatta vilka förändringar som har gjorts, t.ex. genom användning av fotnoter.

8. Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får sammanföra två eller flera olika grundprospekt i ett enda dokument.

Förordning (486/2012/EU)

Kapitel III a Proportionerligt system för offentliggörande

Artikel 26 a Proportionerlig mall för nyemissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

1.De proportionerliga mallar som anges i bilaga XXIII och XXIV ska tillämpas på nyemissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förutsatt att emittenten har aktier av samma kategori som redan upptagits till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

2.Emittenter vars aktier av samma slag redan är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform kan endast använda de mallar som anges i bilagorna XXIII och XXIV om den multilaterala handelsplattformens regler innehåller följande:

 1. Bestämmelser om att emittenter ska offentliggöra finansiella årsrapporter och revisionsberättelser inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, halvårsrapporter inom fyra månader efter utgången av de sex första månaderna av varje räkenskapsår, samt om att offentliggöra insiderinformation enligt definitionen i artikel 1.1 första stycket i direktiv 2003/6/EG i enlighet med artikel 6 i det direktivet.
 2. Bestämmelser om att emittenter ska ställa de rapporter och den information som avses i punkt a till allmänhetens förfogande genom att lägga ut dem på sina webbplatser.
 3. Bestämmelser som förebygger insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan i enlighet med direktiv 2003/6/EG.

3.En upplysning i början av prospektet ska tydligt ange att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare riktar sig till emittentens aktieägare och att graden av offentliggörande för prospektet står i rimlig proportion till den typ av emission som det är fråga om.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 26 b Proportionerliga mallar för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde

De proportionerliga mallar som anges i bilagorna XXV– XXVIII ska användas när värdepapper som har emitterats av små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad belägen i eller med verksamhet inom en medlemsstat.

Små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde kan dock i stället välja att upprätta ett prospekt i enlighet med mallarna i bilagorna I–XVII och XX–XXIV.

Förordning (486/2012/EU)

Artikel 26 c Proportionerliga krav för emissioner av kreditinstitut enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG

Kreditinstitut som emitterar värdepapper enligt artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG och som utarbetar prospekt i enlighet med artikel 1.3 i det direktivet kan välja att i sina prospekt ta med historisk finansiell information som endast omfattar det senaste räkenskapsåret eller för den kortare period under vilken emittenten har bedrivit verksamhet i enlighet med bilaga XXIX till denna förordning.

Förordning (486/2012/EU)

Kapitel IV Information och införlivande genom hänvisning

Artikel 27har upphävts genom förordning (486/2012/EU).

Artikel 28 Former för införlivande genom hänvisning

1. Information får införlivas genom hänvisning i ett prospekt eller ett grundprospekt, bl.a. om den ingår i något av följande dokument:

 1. Finansiella års- och delårsrapporter.
 2. Dokument som utarbetats i samband med en specifik transaktion, t.ex. en fusion eller en delning (fission).
 3. Revisionsberättelser och årsredovisningar.
 4. Stiftelseurkund och bolagsordning.
 5. Tidigare godkända och offentliggjorda prospekt och grundprospekt.
 6. Föreskriven information.
 7. Cirkulär till värdepappersinnehavare.

2. De dokument som innehåller information som kan införlivas genom hänvisning i ett prospekt eller grundprospekt eller i de dokument som dessa prospekt består av skall vara avfattade enligt bestämmelserna i artikel 19 i direktiv 2003/71/EG.

3. Om ett dokument som får införlivas genom hänvisning innehåller information om förhållanden som förändrats väsentligt skall detta tydligt anges i prospektet eller grundprospektet och uppdaterad information lämnas.

4. Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får införliva information i ett prospekt eller grundprospekt genom hänvisning endast till vissa delar av ett dokument, förutsatt att det anges att de delar som inte införlivats antingen inte är relevanta för investerarna eller att motsvarande information ges på annan plats i prospektet.

5. När information införlivas genom hänvisning skall emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad vinnlägga sig om att inte äventyra skyddet av investerarna genom brister i informationens begriplighet och tillgänglighet.

Artiklarna 29–34 har upphävts genom förordning (EU) 2016/301.

Kapitel VI Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 35 Historisk finansiell information

1. Skyldigheten för emittenter inom gemenskapen att i ett prospekt redovisa historisk finansiell information enligt förordning (EG) nr 1606/2002, som föreskrivs i bilaga I punkt 20.1, bilaga IV punkt 13.1, bilaga VII punkt 8.2, bilaga X punkt 20.1 och bilaga XI punkt 11.1 skall inte vara tillämplig på tiden före den 1 januari 2004 eller, om en emittents värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad den 1 juli 2005, till dess att emittenten har offentliggjort sin första koncernredovisning enligt förordning (EG) nr 1606/2002.

2. Om en emittent inom gemenskapen omfattas av nationella övergångsbestämmelser som har antagits enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1606/2002, skall skyldigheten att i ett prospekt omräkna historisk finansiell information inte vara tillämplig på tiden före den 1 januari 2006 eller, om en emittents värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad den 1 juli 2005, till dess att emittenten har offentliggjort sin första koncernredovisning enligt förordning (EG) nr 1606/2002.

3. Fram till den 1 januari 2007 skall den skyldighet att i ett prospekt omräkna historisk finansiell information enligt förordning (EG) nr 1606/2002, som föreskrivs i bilaga I punkt 20.1, bilaga IV punkt 13.1, bilaga VII punkt 8.2, bilaga X punkt 20.1 och bilaga XI punkt 11.1 inte vara tillämplig på emittenter från tredjeland

 1. som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad per den 1 januari 2007, och
 2. som har framlagt och sammanställt historisk finansiell information i enlighet med ett tredjelands nationella redovisningsstandarder.

I sådana fall skall den historiska finansiella informationen åtföljas av mer detaljerade uppgifter eller ytterligare information om de redovisningar som ingår i prospektet inte ger en korrekt och rättvisande bild av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat.

4. Emittenter från tredjeland som har sammanställt historisk finansiell information i enlighet med sådana internationellt gångbara standarder som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1606/2002 kan använda den informationen i alla prospekt som lämnas in före den 1 januari 2007, utan att omfattas av omräkningsskyldigheten.

5. Från och med den 1 januari 2009 ska tredjeländer lägga fram sin historiska finansiella information i enlighet med en av följande redovisningsstandarder:

 1. Internationella redovisningsstandarder antagna enligt förordning (EG) nr 1606/2002.
 2. Internationella redovisningsstandarder förutsatt att noterna till de granskade finansiella rapporter som ingår i den historiska finansiella informationen innehåller ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att rapporterna överensstämmer med IFRS enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.
 3. God redovisningssed i Japan.
 4. God redovisningssed i Förenta staterna.

Utöver de standarder som avses i första stycket, kan emittenter från tredjeland, från och med den 1 januari 2012, lägga fram sin historiska information i enlighet med följande standarder:

 1. God redovisningssed i Kina.
 2. God redovisningssed i Kanada.
 3. God redovisningssed i Sydkorea.

5 a. Emittenter från tredjeland omfattas inte av skyldighet att – enligt punkt 20.1 i bilaga I, punkt 13.1 i bilaga IV, punkt 8.2 i bilaga VII, punkt 20.1 i bilaga X, punkt 11.1 i bilaga XI, punkt 15.1 i bilaga XXIII, punkt 20.1 i bilaga XXV, punkt 13.1 i bilaga XXVI, punkt 20.1 i bilaga XXVIII eller punkt 11 i bilaga XXIX – omräkna historisk finansiell information som ingår i ett prospekt och avser räkenskapsåren före de räkenskapsår som inleds den 1 april 2016 eller därefter, eller skyldighet att – enligt punkt 8.2 a i bilaga VII, punkt 11.1 i bilaga IX, punkt 20.1 a i bilaga X, punkt 11.1 i bilaga XXVII eller punkt 20.1 i bilaga XXVIII – tillhandahålla en skriftlig redogörelse för skillnaderna mellan de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 och de redovisningsprinciper enligt vilka den historiska informationen upprättas för räkenskapsåren före de räkenskapsår som inleds den 1 april 2016 eller därefter, under förutsättning att den historiska finansiella informationen har sammanställts i enlighet med god redovisningssed i Republiken Indien.

5 b–5 e. har upphävts.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall också tillämpas på bilaga VI punkt 3.

Förordning (EU) 2015/1604

Artikel 36 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft i medlemsstaterna den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning 759/2013/EU

 1. Denna förordning får inte tillämpas på godkännandet av ett prospekts- eller grundprospektstillägg, om prospektet eller grundprospektet godkändes före ikraftträdandet.
 2. Om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/71/EG underrättar den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten om ett godkännandeintyg för ett prospekt eller ett grundprospekt som godkänts före ikraftträdandet, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten i intyget klart och tydligt ange att prospektet eller grundprospektet godkändes före ikraftträdandet.

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2013.

Förordning (EU) 2015/1604

Denna förordning träder i kraft den 25 september 2015.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Förordning (EU) 2016/301

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2016.

Bilaga I Minimikrav för information i registreringsdokument för aktier (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran från de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).

2.2 Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.

3 Utvald finansiell information

3.1 Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande delårsperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.

Den utvalda historiska finansiella informationen skall innehålla nyckeltal som ger en överblick över emittentens finansiella situation.

3.2 Om utvald finansiell information tillhandahålls för delårsperioder skall även jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår tillhandahållas, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.

4 Riskfaktorer

Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen.

5 Information om emittenten

5.1 Historik och utveckling

5.1.1 Emittentens firma och handelsbeteckning.

5.1.2 Plats där emittentens säte är registrerat samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

5.1.3 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

5.1.4 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

5.1.5 Viktiga händelser i utvecklingen av emittentens verksamhet.

5.2 Investeringar

5.2.1 En redogörelse för emittentens huvudsakliga investeringar (inklusive uppgift om belopp) för vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag som registreringsdokumentet är daterat.

5.2.2 En beskrivning av emittentens huvudsakliga pågående investeringar, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och hur de har finansierats (internt eller externt).

5.2.3 Information om emittentens huvudsakliga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om.

6 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

6.1 Huvudsaklig verksamhet

6.1.1 En beskrivning av (bland annat väsentliga faktorer i samband med) emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet med uppgifter om de viktigaste produkt- och tjänstekategorierna för varje räkenskapsår under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen.

6.1.2 Uppgifter om alla väsentliga nya produkter eller tjänster som introducerats. Vad gäller en produkt eller tjänst under utveckling skall det, såvida den offentliggjorts för allmänheten, anges i vilket utvecklingsstadium den befinner sig.

6.2 Huvudsakliga marknader

En beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten konkurrerar. I denna beskrivning skall anges hur inkomsterna fördelas mellan olika delar av verksamheten och olika geografiska marknader. Dessa uppgifter skall redovisas för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen.

6.3 Om de uppgifter som lämnas enligt punkterna 6.1 och 6.2 har påverkats av exceptionella omständigheter skall detta anges.

6.4 Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet skall sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.

6.5 Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter skall grunderna för detta anges.

7 Organisationsstruktur

7.1 Om emittenten tillhör en koncern skall det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.

7.2 En förteckning över emittentens viktigaste dotterbolag, med uppgift om namn, land där de bildats eller har sin verksamhet, emittentens ägarandel och – om någon skillnad föreligger – emittentens andel av röstetalet.

8 Materiella anläggningstillgångar

8.1 Uppgifter om befintliga eller planerade väsentliga materiella anläggningstillgångar, inklusive leasade tillgångar samt uppgifter om betydande inteckningar eller liknande belastningar på dessa tillgångar.

8.2 En redogörelse för eventuella miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella anläggningstillgångarna.

9 Översikt över rörelse och finansiell situation

9.1 Finansiell situation

Om så inte redan skett på något annat ställe i registreringsdokumentet skall en särskild redogörelse lämnas avseende emittentens finansiella situation, förändringar i denna och verksamhetsresultaten för de räkenskapsår och delårsperioder för vilka historisk finansiell information krävs. Orsakerna till väsentliga förändringar som skett i den finansiella informationen från år till år skall också redovisas, såvitt dessa uppgifter är nödvändiga för att få överblick över emittentens affärssituation som helhet.

9.2 Rörelseresultat

9.2.1 Uppgifter om faktorer som på ett påtagligt sätt påverkat emittentens rörelseresultat samt om i hur hög grad dessa resultat påverkats. Till sådana faktorer skall även räknas ny utveckling samt ovanliga eller sällsynta händelser.

9.2.2 Om det av redovisningen framgår att det skett väsentliga förändringar i nettoomsättningen eller nettointäkterna skall det anges i berättande text vad som orsakat sådana förändringar.

9.2.3 Uppgift om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.

10 Finansiella resurser

10.1 Uppgift om emittentens finansiella resurser (kort- och långfristiga).

10.2 En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.

10.3 Information om emittentens lånebehov och finansieringsstruktur.

10.4 Uppgift om eventuella begränsningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.

10.5 Upplysningar om hur de åtaganden som anges i 5.2.3 och 8.1 förväntas finansieras.

11 Forskning och utveckling, patent och licenser

Om det är av väsentlig betydelse skall en redogörelse lämnas för emittentens policy för forskning och utveckling under vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, inklusive uppgift om det belopp som emittenten använt för sponsring inom forsknings- och utvecklingsområdet.

12 Information om tendenser

12.1 Uppgift om de senaste viktigaste tendenserna vad gäller produktion, försäljning och lager, kostnader och försäljningspriser under det innevarande räkenskapsåret fram till datumet för registreringsdokumentet.

12.2 Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter skall täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.

13 Resultatprognoser eller förväntade resultat

Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat skall det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 13.1 och 13.2.

13.1 En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.

Det skall i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.

13.2 En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer, där det framgår att resultatprognosen och resultatberäkningen enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.

Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:

 1. Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
 2. Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
 3. Denna finansiella information är inte granskad.

13.3 Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller det förväntade resultatet skall vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.

13.4 Om en resultatprognos har offentliggjorts i ett prospekt som fortfarande gäller skall det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när registreringsdokumentet offentliggörs, och en förklaring skall lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.

14 Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i ledande befattning

14.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.
 3. Stiftare, om bolaget funnits i mindre än fem år.
 4. Alla personer i ledande befattning som är viktiga för att garantera att emittenten besitter tillräcklig erfarenhet och expertis för ledningen av verksamheten.

Det skall också anges om det förekommer familjeband mellan dessa personer, och i så fall vilket slags familjeband.

Vad avser varje medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt personer som nämns under b och d i första stycket, skall vederbörandes kunnande och erfarenhet i relevanta företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:

 1. Namn på alla företag där personen i fråga någon gång under de senaste fem åren varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande har någon av dessa funktioner eller fortfarande är delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen.
 2. Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.
 3. Uppgifter från de senaste fem åren om eventuell konkurs, likvidation eller konkursförvaltning som personer som nämns under a och d i första stycket varit inblandade i, där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i a eller d i första stycket.
 4. Uppgifter i lag eller förordning bemyndigade myndigheters (däribland godkända yrkessammanslutningars) eventuella anklagelser och/eller sanktioner mot personen och om personen eventuellt har förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.

Om det inte finns någon sådan information att lämna skall detta anges.

14.2 Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 14.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – skall detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter skall detta faktum anges.

Det skall anges om det förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i 14.1 valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som anges i 14.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.

15 Ersättningar och förmåner

Med avseende på det senaste fullständiga räkenskapsåret skall för de personer som avses under a och d i första stycket i 14.1 följande anges.

15.1 Belopp som betalats ut i ersättning till dessa personer (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt naturaförmåner som emittenten eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som utförts åt emittenten eller dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.

Uppgifterna skall redovisas separat för varje person. Sådan individuell redovisning behöver inte lämnas om det inte är obligatoriskt i emittentens hemland och om emittenten inte på annat sätt offentliggjort dessa uppgifter.

15.2 Uppgift om totala avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

16 Styrelsens arbetsformer

För det senaste avslutade räkenskapsåret skall, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a i första stycket i punkt 14.1.

16.1 Datum då personens aktuella förordnande löper ut om detta är tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.

16.2 Uppgift om avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med emittenten eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, alternativt en tydlig angivelse om att inget sådant avtal föreligger.

16.3 Uppgift om emittentens kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, samt namnen på medlemmarna och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.

16.4 En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där emittenten har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler skall detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.

17 Anställda

17.1 För varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen skall det anges antingen hur många anställda som funnits vid slutet av året i fråga eller genomsnittet över året (samt eventuella betydande förändringar i antalet anställda). Om så är möjligt och väsentligt skall en fördelning av personalen gjord på övergripande arbetsuppgifter och geografisk placering också anges. Om emittenten har en betydande del av sin personal anställd på tidsbegränsad basis skall det anges hur många tillfälligt anställda som i genomsnitt arbetade inom företaget under det senaste räkenskapsåret.

17.2 Aktie- och optionsinnehav

För var och en av de personer som avses under a och d i första stycket i punkt 14.1 skall så aktuella uppgifter som möjligt redovisas vad gäller innehav av aktier eller aktieoptioner i det emitterande bolaget.

17.3 Om det finns särskilda system för personalens förvärv av aktier och liknande i emittenten skall dessa system beskrivas.

18 Större aktieägare

18.1 Namnen skall anges på alla personer – utöver medlemmarna i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan – som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemland, jämte uppgift om storleken av dessa andelar. Om det inte finns några personer som stämmer in på dessa kriterier skall även detta anges.

18.2 Det skall vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde. Om så inte är fallet skall även detta anges.

18.3 I den utsträckning emittenten känner till det skall det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem. Det skall också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

18.4 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras skall också anges.

19 Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående (som för detta ändamål definieras i enlighet med de standarder som har antagits för tillämpning enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002) som emittenten utfört under den tid som den historiska finansiella informationen omfattar och fram till datumet för registreringsdokumentet, skall redovisas i enlighet med respektive standard som antagits enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 såvida denna är tillämplig.

Om dessa standarder inte är tillämpliga på emittenten i fråga skall följande uppgifter redovisas:

 1. Karaktären och omfattningen av alla transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för emittenten. Om transaktioner med närstående parter inte har utförts på marknadsmässig grund skall skälen till detta anges. När det gäller utestående lån inklusive olika sorters säkerheter eller garantier skall det utestående beloppet anges.
 2. Vidare skall antingen beloppet av transaktioner med närstående eller den procentandel transaktionerna utgör av emittentens totala omsättning redovisas.

20 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

20.1 Historisk finansiell information

För de senaste tre räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 36 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder skall den omräknas innan den läggs fram.

Den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två åren skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år skall den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom EU. För emittenter från tredjeland skall den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.

Om den reviderade historiska finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. en redovisning av alla förändringar i det egna kapitalet, eller andra förändringar i det egna kapitalet än de som beror på kapitaltransaktioner med ägarna eller utdelning till ägarna,
 4. finansieringsanalys, och
 5. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller omfattas av en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.

Förordning (211/2007/EG)

20.2 Proformaredovisning

I fall där en omfattande bruttoförändring sker skall det redogöras för hur transaktionen skulle ha påverkat emittentens tillgångar, skulder och resultat om den skett när perioden inleddes eller den dag som rapporten avser.

Detta krav kan vanligen uppfyllas via en proformaredovisning.

Denna proformaredovisning skall läggas fram i enlighet med kraven i bilaga II och innehålla de uppgifter som anges i bilagan.

Till proformaredovisningen skall bifogas en rapport sammanställd av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.

20.3 Finansiella rapporter

Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen skall åtminstone koncernredovisningen ingå i registreringsdokumentet.

20.4 Revision av den historiska årliga finansiella informationen

20.4.1 Det skall ingå en förklaring om att den historiska finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utfört den lagstadgade revisionen har avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen skall besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande skall återges i sin helhet.

20.4.2 Det skall anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.

20.4.3 Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar skall den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.

20.5 Åldern på den senaste finansiella informationen

20.5.1 Det senaste räkenskapsåret för vilket reviderad finansiell information föreligger får inte ha avslutats mer än

 1. 18 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller
 2. 15 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar oreviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet.

20.6 Delårsrapportering och annan finansiell information

20.6.1 Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen skall även denna information ingå i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall detta anges.

20.6.2 Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns reviderade räkenskaper skall det innehålla finansiell information som täcker åtminstone de första sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Denna information behöver inte var granskad av revisor, men detta skall i så fall anges.

Delårsrapporten skall innehålla jämförelseinformation för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller uppgifter i balansräkningen, för vilka kravet på jämförande information kan uppfyllas genom att balansräkningen vid utgången av det föregående räkenskapsåret redovisas.

20.7 Utdelningspolitik

Emittentens utdelningspolitik vad gäller utdelningar och eventuella begränsningar för denna skall beskrivas.

20.7.1 Utdelningen per aktie skall också anges för varje period som omfattas av den historiska finansiella informationen, där så krävs med justeringar för fall där antalet aktier har ändrats, för att göra det jämförbart.

20.8 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

20.9 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden

Registreringsdokumentet skall innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges uttryckligen.

21 Ytterligare information

21.1 Aktiekapital

Följande uppgifter skall anges och skall avse samma dag som den balansräkning som ingick i den senaste historiska finansiella informationen.

21.1.1 Belopp för det emitterade kapitalet, indelat per kategori av aktier:

 1. Maximikapital angivet i antal aktier.
 2. Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.
 3. Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
 4. En avstämning av antalet utestående aktier vid början respektive slutet av året. Om mer än 10 % av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som den historiska finansiella informationen omfattar skall detta anges.

21.1.2 Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.

21.1.3 Vad gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag skall antal aktier och deras bokförda och nominella värde anges.

21.1.4 Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.

21.1.5 Uppgift om och villkor för eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.

21.1.6 Uppgift om utställda optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att ställa ut option, avseende kapitalet i bolag som ingår i koncernen, med angivande av villkoren för sådana optioner samt information rörande de personer som optionerna hänför sig till.

21.1.7 En redogörelse för aktiekapitalets utveckling under den tid som den historiska finansiella informationen gäller, med särskild angivelse av eventuella förändringar.

21.2 Stiftelseurkund och bolagsordning

21.2.1 En beskrivning av emittentens verksamhetsföremål och syften samt en angivelse av var i stiftelseurkunden eller bolagsordningen de anges.

21.2.2 En sammanfattning av bestämmelserna i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande när det gäller medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganen.

21.2.3 En beskrivning av de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar varje kategori av de befintliga aktierna.

21.2.4 En redogörelse för vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter, med en särskild angivelse om villkoren är mer långtgående än vad som krävs enligt lagstiftningen.

21.2.5 En redogörelse för villkoren för hur kallelse till ordinarie och extra bolagsstämmor skall ske, samt för vilka som har rätt att närvara.

21.2.6 En kortfattad beskrivning av de bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan medföra att en förändring av kontrollen över bolaget kan försenas eller helt förhindras.

21.2.7 I förekommande fall uppgift om att bolagsordning, stadgar eller motsvarande innehåller ett tröskelvärde för när en ägares andel måste offentliggöras.

21.2.8 En beskrivning av eventuella bestämmelser i stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller motsvarande som reglerar förändringar i kapitalet, såvida sådana bestämmelser är striktare än vad som krävs enligt lag.

22 Väsentliga avtal

Alla avtal av större betydelse som emittenten eller annat företag inom koncernen har slutit under de två år som föregår offentliggörandet av registreringsdokumentet skall redovisas kortfattat, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten.

En sammanfattning av andra avtal (utom sådana som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten) som ingåtts av något företag inom koncernen och som innehåller någon bestämmelse som innebär att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är av väsentlig betydelse för koncernen per den dag då registreringsdokumentet dateras.

23 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

23.1 Om ett utlåtande eller rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten tas in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

23.2 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

24 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid omfattar:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektroniskt form.

25 Innehav av aktier eller andelar

Uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse för bedömningen av emittentens egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga II Modul om proformaredovisning

1. I proformaredovisningen skall ingå en beskrivning av transaktionen, de företag eller andra organ som varit involverade och under vilken period den skett. Det skall också klart framgå

 1. för vilket ändamål redovisningen har upprättats,
 2. att den endast har till syfte att informera och belysa fakta, samt det faktum att
 3. proformaredovisning till sin natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och således inte tjänar till att beskriva företagets faktiska finansiella ställning eller resultat.

2. Beroende på omständigheterna får en balansräkning och resultaträkning ingå i proformaredovisningen, jämte förklarande anmärkningar.

3. Proformaredovisning skall normalt redovisas i kolumner, med angivelse av

 1. historisk information före justering,
 2. uppgift om proformajusteringar, och
 3. resultaten av justeringarna, redovisade i den sista kolumnen.

Källan till de uppgifter som ligger till grund för proformaredovisningen skall anges, och i tillämpliga fall skall finansiella rapporter för förvärvade företag eller verksamheter bifogas prospektet.

4. Proformaredovisningen skall upprättas på ett sätt som stämmer överens med de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat i den senaste årsredovisningen eller kommer att tillämpa i kommande årsredovisning, och det skall anges

 1. på vilka grunder redovisningen upprättats, och
 2. källan till varje enskild uppgift och justering.

5. Proformaredovisning får bara offentliggöras för

 1. den innevarande räkenskapsperioden,
 2. den närmast föregående avslutade räkenskapsperioden, och/eller
 3. den senaste delårsperiod för vilken det upprättats relevant ojusterad information, som antingen redan offentliggjorts, offentliggörs i samma dokument eller kommer att offentliggöras.

6. Justeringar som följer av proformaredovisningen skall

 1. redovisas tydligt och förklaras,
 2. direkt kunna kopplas till den aktuella transaktionen, och
 3. kunna underbyggas med fakta.

Såvitt det gäller resultaträkning eller finansieringsanalys som upprättats proforma, skall en tydlig åtskillnad göras mellan de justeringar som förväntas ha en bestående effekt på emittenten och de som inte förväntas ha det.

7. I den rapport som sammanställts av oberoende redovisningsexperter eller revisorer skall det anges att enligt deras uppfattning så

 1. har de uppgifter som ligger till grund för proformaredovisningen sammanställts på korrekt sätt och på de grunder som har angivits, och
 2. stämmer dessa grunder överens med emittentens redovisningsprinciper.

Bilaga III Minimikrav för information i en värdepappersnot för aktier (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och, i förekommande fall, för vissa delar av denna information. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av prospektet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning och/eller tas upp till handel skall redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

3 Väsentlig information

3.1 Redogörelse för rörelsekapital

Emittenten skall ange att det befintliga rörelsekapitalet enligt emittentens uppfattning är tillräckligt för de aktuella behoven, eller i annat fall redogöra för sin plan för att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

3.2 Eget kapital och skuldsättning

Det skall ingå uppgifter om eget kapital och skuldsättning (i det senare fallet skall det anges vilka skulder som är täckta av borgen eller säkerhet). Uppgifterna får inte vara äldre än 90 dagar räknat från dagen då dokumentet är daterat. Även indirekt skuldsättning och eventualförpliktelser skall räknas in.

3.3 Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen

En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.

3.4 Motiven för erbjudandet och användningen av de medel erbjudandet förväntas tillföra

Det skall anges med vilket eller vilka motiv erbjudandet görs och, där så är tillämpligt, för vilka huvudsakliga användningsområden (ordnade efter prioritet) som nettoinkomsterna av transaktionen är avsedda. Om emittenten vet att de medel som erbjudandet förväntas tillföra inte kommer att räcka till för att finansiera alla planerade ändamål, skall beloppet för de ytterligare medel som krävs anges, samt källor till dessa medel. Den planerade användningen av inkomsterna skall klart anges, särskilt om det gäller förvärv av tillgångar som ligger utanför den löpande affärsverksamheten, finansiering av ett aviserat förvärv av ett annat företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

4 Information om de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel

4.1 En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod.

4.2 Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.

4.3 Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.

4.4 Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.

4.5 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

 1. Rättigheter avseende utdelning:
  1. Fasta datum för när rätten till utdelning inträder.
  2. Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
  4. Utdelningssats eller, beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.
 2. Rösträtt.
 3. Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.
 4. Rätt till andel av emittentens vinst.
 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.
 6. Bestämmelser om inlösen.
 7. Bestämmelser om konvertering.

4.6 Om det gäller nyemission, en förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen.

4.7 Vid nyemission, den planerade dagen för värdepappersemissionen.

4.8 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

4.9 Uppgift om huruvida värdepapperen är föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

4.10 Uppgift om huruvida det förekommit offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Uppgift skall lämnas om pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

4.11 I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs skall följande anges:

 1. Information om källskatt på inkomster av värdepapperen.
 2. Uppgift om huruvida emittenten tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

5 Villkor för erbjudandet

5.1 Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man anmäler deltagande i erbjudandet

5.1.1 Villkor som gäller för erbjudandet.

5.1.2 Totalt antal värdepapper som emitteras eller erbjuds, med åtskillnad mellan värdepapper som erbjuds till försäljning respektive teckning. Om antalet inte är fastställt skall metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga antalet anges.

5.1.3 Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.

5.1.4 Uppgift om när och under vilka omständigheter erbjudandet eventuellt kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

5.1.5 Upplysningar om eventuella möjligheter att sätta ned det antal värdepapper som en anmälan avser och om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

5.1.6 Närmare upplysningar om lägsta och högsta antal värdepapper eller investerat belopp som en anmälan får avse.

5.1.7 Om investerare som tecknat värdepapper har rätt att dra tillbaka detta beslut skall det anges inom vilken tid så måste ske.

5.1.8 Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.

5.1.9 En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

5.1.10 Förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarandet för ej utövade teckningsrätter.

5.2 Plan för fördelning och tilldelning

5.2.1 Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, skall denna tranch anges.

5.2.2 Såvitt emittenten känner till sådana fakta skall det anges om större aktieägare eller medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan avser att teckna erbjudna värdepapper, eller om någon enskild investerare avser att teckna andelar som motsvarar mer än 5 % av erbjudandet.

5.2.3 Information före tilldelningen:

 1. Uppgift om hur emissionens olika trancher är fördelade mellan institutionella investerare, icke-professionella investerare och anställda inom företaget, samt eventuella övriga trancher.
 2. Om annan skall ha rätt att i andra hand köpa värdepapperen i fråga (clawback) skall villkoren för att denna rättighet skall få användas anges. Det skall också anges hur omfattande den får vara samt eventuella minimiprocentsatser för enskilda trancher.
 3. Uppgift om vilken eller vilka tilldelningsmetoder som skall användas vid överteckning av de trancher som är avsedda för icke-professionella investerare respektive för emittentens egna anställda.
 4. En redogörelse för alla eventuella i förväg bestämda företrädesrätter för vissa kategorier av investerare eller intressegrupper (inklusive investeringsprogram riktade till vänner eller släktingar), vilken andel i procent av hela erbjudandet som är avdelad för sådan företrädesrätt samt kriterierna för att räknas till en sådan kategori eller grupp.
 5. Uppgift om huruvida behandlingen av en teckningsanmälan eller anbud om att få teckna värdepapper i samband med tilldelningen kan variera med vilket företag som lägger in eller förmedlar anbudet.
 6. Uppgift om huruvida man fastställt en indikativ lägstanivå för en enskild tilldelning inom tranchen för icke-professionella investerare.
 7. Uppgift om villkoren för när erbjudandet avslutas samt uppgift om det tidigaste datum då detta kan ske.
 8. Uppgift om det är tillåtet att ge in fler än en anmälan eller inte, och i de fall där detta inte är tillåtet, hur sådana fall skall behandlas.

5.2.4 Förfarande för meddelande till investerarna om vilket antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.

5.2.5 Övertilldelningsrätt samt rätt att anskaffa värdepapper för att neutralisera övertilldelning (greenshoe option):

 1. Uppgift om huruvida det finns en övertilldelningsrätt och/eller en greenshoe option samt vilken räckvidd eller övre gräns dessa har.
 2. Under vilken tid övertilldelningsrätten och/eller greenshoe optionen gäller.
 3. Villkor för tillämpning av övertilldelningsrätten eller utövande av greenshoe optionen.

5.3 Prissättning

5.3.1 Det skall anges till vilket pris värdepapperen kommer att erbjudas. Om priset ännu inte är känt, eller om det inte finns en etablerad eller tillräckligt likvid marknad för värdepapperen i fråga skall det anges vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset vid erbjudandet, inklusive en förklaring om vem som valt ut kriterierna eller är formellt ansvarig för att fastställa priset. Beloppet för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen skall också anges.

5.3.2 Uppgift om förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.

5.3.3 Om de befintliga aktieägarna har förtur vid en emission och denna rättighet begränsas eller dras in, skall det anges på vilka grunder emissionspriset fastställs – om värdepapperen måste förvärvas för likvida medel – samt motiven till att förtursrätten begränsats eller dragits in, och det skall också anges vilka som drar fördel av beslutet.

5.3.4 I fall där det finns eller kan komma att finnas en väsentlig skillnad mellan det pris som erbjudits allmänheten och det pris som medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, andra personer i ledande befattningar eller andra knutna till sådana personer genom familjeband eller liknande i praktiken har fått betala, vid förvärv under det senaste året, eller kan komma att betala om det rör sig om en rättighet att förvärva värdepapper vid senare tillfälle, skall det bifogas en jämförelse mellan allmänhetens kostnad enligt det föreslagna erbjudandet och det pris dessa kategorier av personer i praktiken betalat eller kommer att betala.

5.4 Placering och emissionsgarantier

5.4.1 Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om dem som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

5.4.2 Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.

5.4.3 Namn och adress till de företag som garanterar emissionen på grundval av ett fast åtagande och namn och adress till de företag som placerar emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Uppgifter om de väsentliga inslagen i avtalen, inbegripet kvoteringen. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. Uppgift om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

5.4.4 Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.

6 Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

6.1 Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de skall distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande skall omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. De datum då värdepapperen tidigast kommer att tas upp till handel skall anges om de är kända.

6.2 Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper av samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel.

6.3 Om utställandet av värdepapper för vilka ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad görs samtidigt eller nästan samtidigt med teckning eller enskild placering (private placement) av värdepapper av samma slag eller om värdepapper av andra slag ställs ut för att introduceras för allmän eller enskild placering, skall uppgifter lämnas om arten av dessa transaktioner och om antal och egenskaper beträffande de värdepapper som transaktionerna avser.

6.4 Närmare upplysningar om de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder på andrahandsmarknaden genom att ställa köp- och säljkurser för att förbättra likviditeten samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.

6.5 Om stabilisering förekommer, dvs. att en emittent eller säljare av aktier inrättat ett övertilldelningsförfarande eller åtgärder för att stabilisera priserna på annat sätt kan komma att förekomma i samband med att värdepapper erbjuds skall följande anges.

6.5.1 Att stabiliseringsåtgärder kan komma att vidtas men att det däremot inte föreligger något garanti för detta, samt att åtgärderna kan komma att avslutas vid vilken tidpunkt som helst.

6.5.2 Början och slutet på den period under vilken stabilisering kan äga rum.

6.5.3 Namnet på den som ansvarar för stabiliseringsåtgärder inom varje berörd jurisdiktion, såvida dessa uppgifter är tillgängliga vid offentliggörandet.

6.5.4 Det faktum att stabiliseringstransaktioner kan leda till en kurs på marknaden som är högre än den kurs som skulle gälla i annat fall.

7 Säljande värdepappersinnehavare

7.1 Namn och kontorsadress till den fysiska eller juridiska person som erbjuder att sälja värdepapperen samt befattning, uppdrag eller annat väsentligt förhållande som säljaren har haft till emittenten av värdepapperen eller till någon av emittentens företrädare eller närstående företag under de senaste tre åren.

7.2 Uppgift om antal och slag av värdepapper som erbjuds av var och en av de säljande värdepappersinnehavarna.

7.3 Överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period (lock up agreements):

 1. Berörda parter.
 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.
 3. Uppgifter om den tidsperiod som överenskommelsen gäller.

8 Kostnaden för emissionen/erbjudandet

8.1 Här skall de sammanlagda nettointäkterna och en beräkning av de sammanlagda kostnaderna för emissionen eller erbjudandet anges.

9 Utspädning

9.1 Utspädningseffekt som erbjudandet för med sig i absoluta och procentuella termer.

9.2 När det gäller teckningserbjudanden som riktar sig till befintliga aktieägare skall den absoluta och procentuella utspädningseffekt som uppstår för dem som inte tecknar sig för erbjudandet anges.

10 Ytterligare information

10.1 Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.

10.2 Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de revisorer som utför den lagstadgade revisionen och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Rapporten skall återges, eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

10.3 Om ett utlåtande eller rapport som tillskrivs en tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i värdepappersnoten skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i värdepappersnoten att den person som ansvarar för den delen av värdepappersnoten har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

10.4 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

Bilaga IV Minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument (mall)

[Skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro]

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).

2.2 Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.

3 Utvald finansiell information

3.1 Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande delårsperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.

Den utvalda historiska finansiella informationen skall innehålla nyckeltal som ger en överblick över emittentens finansiella situation.

3.2 Om utvald finansiell information tillhandahålls för delårsperioder skall även jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår tillhandahållas, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.

4 Riskfaktorer

Information på framträdande plats om riskfaktorer som kan påverka emittentens möjligheter att fullgöra de förpliktelser gentemot investerarna som värdepapperen medför. Detta skall ske i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

5 Information om emittenten

5.1 Emittentens historik och utveckling

5.1.1 Emittentens firma och handelsbeteckning.

5.1.2 Emittentens säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

5.1.3 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

5.1.4 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

5.1.5 Uppgift om eventuella händelser som nyligen inträffat och är specifika för emittenten, i den utsträckning de har en väsentlig inverkan på bedömningen av emittentens solvens.

5.2 Investeringar

5.2.1 En beskrivning av de viktigaste investeringar som gjorts sedan de senast offentliggjorda finansiella rapporterna.

5.2.2 Uppgift om företagets huvudsakliga framtida investeringar, vilket skall avse de investeringar som ledningsorganen redan har gjort konkreta åtaganden om.

5.2.3 Upplysningar om hur de åtaganden som anges i punkt 5.2.2 förväntas finansieras.

6 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

6.1 Huvudsaklig verksamhet

6.1.1 En beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet med angivande av de viktigaste kategorierna av produkter som säljs och/eller tjänster som utförs.

6.1.2 Uppgift om nya produkter och/eller verksamheter av betydelse.

6.2 Huvudsakliga marknader

En kortfattad beskrivning av de huvudsakliga marknader där företaget är verksamt.

6.3 Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter skall grunderna för detta anges.

7 Organisationsstruktur

7.1 Om emittenten tillhör en koncern, en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.

7.2 Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen skall detta anges klart, tillsammans med en förklaring av vad beroendeförhållandet består i.

8 Information om tendenser

8.1 Det skall tas med en förklaring om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes.

Om emittenten inte kan avge någon sådan förklaring skall det redovisas i detalj vad den väsentliga negativa förändringen består i.

8.2 Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter skall täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.

9 Resultatprognoser eller förväntade resultat

Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat skall det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 9.1 och 9.2.

9.1 En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.

Det skall i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.

9.2 En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.

Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:

 1. Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
 2. Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
 3. Denna finansiella information är inte granskad.

9.3 Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen skall vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.

10 Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

10.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.

10.2 Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 10.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – skall detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter skall detta faktum anges.

11 Styrelsens arbetsformer

11.1 Uppgifter om emittentens särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, namnen på ledamöterna samt en kortfattad beskrivning av kommittéernas uppdrag.

11.2 En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där det har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler skall detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.

12 Större aktieägare

12.1 I den utsträckning som emittenten känner till det, skall det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras och i så fall av vem. Det skall också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

12.2 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras skall också anges.

13 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

13.1 Historisk finansiell information

För de senaste två räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 24 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, enligt en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder skall den omräknas innan den läggs fram.

Den historiska finansiella informationen för det senaste året skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år skall den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom EU. För emittenter från tredjeland skall den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.

Om den reviderade historiska finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. finansieringsanalys, och
 4. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Den historiska finansiella information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller omfattas av en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.

13.2 Finansiella rapporter

Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen skall åtminstone koncernredovisningen ingå i registreringsdokumentet.

13.3 Revision av den historiska årliga finansiella informationen

13.3.1 Det skall ingå en förklaring om att den historiska finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen skall besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande skall återges i sin helhet.

13.3.2 Det skall anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.

13.3.3 Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ange den aktuella källan, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte har granskats av revisor.

13.4 Åldern på den senaste finansiella informationen

13.4.1 Det senaste år för vilket det föreligger reviderad finansiell information får inte ligga mer än 18 månader före datumet för registreringsdokumentet.

13.5 Delårsrapportering och annan finansiell information

13.5.1 Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen skall även denna information ingå i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall detta anges.

13.5.2 Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns reviderade räkenskaper skall det innehålla finansiell information som täcker åtminstone de första sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Om den finansiella informationen inte har granskats av revisor skall detta anges.

Delårsrapporten skall innehålla jämförelseinformation för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller uppgifter i balansräkningen, för vilka kravet på jämförande information kan uppfyllas genom att balansräkningen vid utgången av det föregående räkenskapsåret redovisas.

13.6 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

13.7 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden

Registreringsdokumentet skall innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges uttryckligen.

14 Ytterligare information

14.1 Aktiekapital

14.1.1 Storleken på kapitalet samt antal och slag beträffande de aktier som kapitalet är fördelat på, med angivande av aktiernas väsentligaste egenskaper; uppgift om hur stor del av det emitterade kapitalet som återstår att inbetala, med angivande av antalet eller av det sammanlagda nominella värdet och arten beträffande de aktier som ännu inte är fullt betalda, i förekommande fall uppdelade efter i vilken utsträckning de har betalats.

14.2 Stiftelseurkund och bolagsordning

14.2.1 I tillämpliga fall uppgift om register och registreringsnummer, samt en beskrivning av emittentens verksamhetsföremål och syften och en angivelse av var i stiftelseurkunden eller bolagsordningen de anges.

15 Väsentliga avtal

En kort sammanfattning av alla avtal av större betydelse som inte ingår i den löpande affärsverksamheten och som kan leda till att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som väsentligt kan påverka emittentens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot innehavarna av de värdepapper som emitteras.

16 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

16.1 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

16.2 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Emittenten skall också ange källorna till informationen.

17 Handlingar som är tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges om var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga V Minimikrav för information i värdepappersnoten för skuldebrev (mall)

[Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100.000 euro]

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delar av denna information. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att uppgifterna i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

2.1 Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning och/eller tas upp till handel skall redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

3 Väsentlig information

3.1 Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen

En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.

3.2 Motiven för erbjudandet och användningen av de medel erbjudandet förväntas tillföra

Motiven till erbjudandet, om det inte avser att skapa vinst eller skydd mot vissa risker, och i tillämpliga fall upplysningar om de samlade kostnaderna för emissionen eller erbjudandet och det beräknade nettobeloppet för de medel som erbjudandet förväntas tillföra. Dessa kostnader och intäkter skall fördelas på varje huvudsakligt avsett användningsområde och redovisas i prioritetsordning mellan dessa användningsområden. Om emittenten vet att de medel som erbjudandet förväntas tillföra inte kommer att räcka till för att finansiera alla planerade ändamål, skall beloppet för de ytterligare medel som krävs anges, samt källor till dessa medel.

4 Information om de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel

4.1 En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.

4.2 Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.

4.3 Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.

4.4 Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.

4.5 Rangordning av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet efterställt i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida förpliktelser.

4.6 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

4.7 Den nominella räntan och bestämmelser om räntebetalningarna:

 1. Den dag från och med vilken ränta betalas ut samt ränteförfallodagar.
 2. Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av lånebeloppet.

Om räntan inte är fast, en deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument det gäller och en beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på och vilken metod som används för att korrelera det underliggande instrumentet och räntan samt uppgift om var man kan få upplysningar om det underliggande instrumentets tidigare och fortsatta resultat och om dess volatilitet.

 1. Beskrivning av eventuella störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet.
 2. Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet.
 3. Uppgift om vem som utför ränteberäkningar.

Om räntebetalningarna på värdepapperet baseras på ett derivatinslag ska en klar och fullständig förklaring lämnas så att investerarna kan förstå hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är mest uppenbara.

4.8 Förfallodag och bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om amortering i förväg övervägs, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, skall bestämmelserna rörande amorteringstidpunkter och amorteringsvillkor anges.

4.9 Uppgift om avkastning. Sättet att beräkna avkastningen skall beskrivas kortfattat.

4.10 Representation av skuldebrevsinnehavarna med uppgifter om den organisation som företräder investerarna och bestämmelser rörande denna representation. Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation.

4.11 Om det gäller nyemission, en förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen.

4.12 Vid nyemission, den planerade dagen för värdepappersemissionen.

4.13 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven.

4.14 I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det land eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs:

 1. Information om källskatt på inkomster av värdepapperen.
 2. Uppgift om huruvida emittenten tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

5 Villkor för erbjudandet

5.1 Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man anmäler deltagande i erbjudandet

5.1.1 Villkor som gäller för erbjudandet.

5.1.2 Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet. Om beloppet inte är fastställt skall metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga beloppet för erbjudandet anges.

5.1.3 Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.

5.1.4 Upplysningar om möjligheter att sätta ned det antal eller belopp som en anmälan avser och om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

5.1.5 Närmare upplysningar om lägsta och högsta antal eller investerat belopp som en anmälan får avse.

5.1.6 Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.

5.1.7 En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

5.1.8 Förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarandet för ej utövade teckningsrätter.

5.2 Plan för fördelning och tilldelning

5.2.1 Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, skall denna tranch anges.

5.2.2 Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.

5.3 Prissättning

5.3.1 Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att erbjudas eller om vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset och förfarandet för att offentliggöra det. Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen skall också anges.

5.4 Placering och emissionsgarantier

5.4.1 Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om dem som placerar värdepapper i de olika länder där erbjudandet görs.

5.4.2 Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.

5.4.3 Namn och adress till de företag som garanterar emissionen på grundval av ett fast åtagande och namn och adress till de företag som placerar emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Uppgifter om de väsentliga inslagen i avtalen, inbegripet kvoteringen. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. Uppgift om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

5.4.4 Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.

6 Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

6.1 Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de skall distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande skall omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. Om det är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.

6.2 Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel.

6.3 Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder på andrahandsmarknaden genom att ställa köp- och säljkurser för att förbättra likviditeten, samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.

7 Ytterligare information

7.1 Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.

7.2 Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de revisorer som utför den lagstadgade revisionen och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna, skall återges.

7.3 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en tredje man i egenskap av sakkunnig person ingår i värdepappersnoten skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i värdepappersnoten att den person som ansvarar för den delen av värdepappersnoten har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

7.4 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

7.5 Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats en emittent eller en emittents skuldebrev på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget. En kort förklaring av ratingens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av den som har utfört ratingen.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga VI Minimikrav på information för garantier

[Tilläggsmodul]

1 Garantins art

En beskrivning av åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att alla skyldigheter i samband med emissionen kommer att utföras enligt givna regler, antingen detta sker i form av en garanti, en säkerhet, ett så kallat ”keep well-avtal”, ett försäkringsavtal eller ett motsvarande åtagande (för enkelhetens skull används hädanefter samlingsbegreppet ”garantier” för alla typer av åtaganden och den som tillhandahåller garantierna kallas ”garantigivare”).

Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits, täcker dessa åtgärder även åtaganden om att uppfylla skyldigheter att lösa in skuldebrev eller att betala räntor och det skall anges hur åtgärderna skall verka för att de garanterade betalningarna görs i rätt tid.

2 Garantins tillämpningsområde

Upplysningar skall ges om garantins bestämmelser och villkor, samt om dess tillämpningsområde. Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits, skall det även anges om garantins tillämplighet är villkorad i händelse av dröjsmål med betalning enligt de villkor som gäller för värdepapperet samt villkoren i eventuella försäkrings- eller keep well-avtal mellan emittenten och garantigivaren. Närmare upplysningar skall även ges om garantigivarens vetorätt i fråga om ändringar i värdepappersinnehavarens rättigheter, enligt vad som ofta förekommer i försäkringsavtal.

3 Information om garantigivaren

Garantigivaren skall lämna upplysningar om sig själv på samma sätt som om garantigivaren hade varit emittent av samma typ av värdepapper som utgör föremålet för garantin.

4 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Uppgift om var allmänheten har tillgång till väsentliga avtal och andra dokument med anknytning till garantin.

Bilaga VII Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras eventuella medlemskap i relevanta yrkessammanslutningar).

3 Riskfaktorer

3.1 Information på framträdande plats om riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

4 Information om emittenten

4.1 En deklaration om huruvida emittenten är ett för särskilt ändamål upprättat bolag för ändamålet att emittera värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet.

4.2 Emittentens firma och handelsbeteckning.

4.3 Emittentens säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

4.4 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

4.5 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

4.6 Uppgift om storleken på emittentens beslutade och tecknade aktiekapital och beloppet för överenskommen ökning av aktiekapitalet, samt antal och slag av värdepapper som kapitalet är sammansatt av.

5 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

5.1 Kortfattad beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet.

5.2 En övergripande beskrivning av parterna i värdepapperiseringsprogrammet däribland information om det direkta eller indirekta ägandet eller kontrollen dem emellan.

6 Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

6.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.

7 Större aktieägare

7.1 I den utsträckning emittenten känner till det skall det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem. Det skall också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

8 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

8.1 Om emittenten inte har påbörjat någon verksamhet sedan dagen för bildandet eller upprättandet och inga årsredovisningar har upprättats vid dagen för utställandet av registreringsdokumentet, skall registreringsdokumentet innehålla en förklaring om detta.

8.2 Historisk finansiell information

Om emittenten sedan dagen för bildandet eller upprättandet har påbörjat sin verksamhet och årsredovisningar har upprättats, skall registreringsdokumentet innehålla reviderad finansiell information för de två senaste räkenskapsåren (eller för den tid som emittenten har bedrivit verksamhet om den är kortare än två år) samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 24 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, enligt en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter från gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder skall den omräknas innan den läggs fram.

Den historiska finansiella informationen för det senaste året skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år skall den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.

Om den reviderade finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller vara föremål för en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.

8.2 a Detta avsnitt får bara tillämpas på emissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet till ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro

Om emittenten sedan dagen för bildandet eller upprättandet har påbörjat sin verksamhet och årsredovisningar har upprättats, skall registreringsdokumentet innehålla reviderad finansiell information för de två senaste räkenskapsåren (eller för den tid som emittenten har bedrivit verksamhet om den är kortare än två år) samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 24 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara sammanställd enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. I annat fall skall registreringsdokumentet innehålla följande uppgifter:

 1. Uppgift på framträdande plats om att den finansiella informationen i registreringsdokumentet inte har upprättats enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och att det kunde ha förekommit väsentliga skillnader i den finansiella informationen om förordning (EG) nr 1606/2002 hade tillämpats på den historiska finansiella informationen.
 2. En uttömmande beskrivning direkt efter den historiska finansiella informationen om skillnaderna mellan de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat vid upprättandet av årsredovisningen.

Den historiska finansiella informationen för det senaste året skall sammanställas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den kommande årsredovisningen och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om den reviderade finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning, och
 3. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller vara föremål för en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard. I annat fall skall registreringsdokumentet innehålla följande uppgifter:

 1. Klara uppgifter om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.
 2. En förklaring till eventuella väsentliga avvikelser från internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing).

8.3 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

8.4 Väsentliga negativa förändringar i emittentens finansiella situation

Om en emittent har upprättat årsredovisningar skall en förklaring bifogas om att inga väsentliga negativa förändringar i emittentens finansiella ställning eller framtidsutsikter har ägt rum sedan den senast offentliggjorda reviderade årsredovisningen. Om en väsentlig negativ förändring har ägt rum måste detta anges i registreringsdokumentet.

9 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

9.1 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

9.2 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Emittenten måste också ange källorna till informationen.

10 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

10.1 Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga VIII Minimikrav för information för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

[Tilläggsmodul]

1 Värdepapperen

1.1 Minsta nominella värde för emissionen.

1.2 ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.

1.3 Om information lämnas om ett företag eller en gäldenär som inte ingår i emissionen skall det tydligt anges att informationen om företaget eller gäldenären i fråga återgivits exakt i enlighet med den information som företaget självt eller gäldenären själv har offentliggjort. Såvitt emittenten känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av företaget eller gäldenären i fråga skall inga uppgifter ha utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen missvisande.

Emittenten skall också ange källorna till sådan information i värdepappersnoten som har återgivits från information som har offentliggjorts av ett annat företag eller en gäldenär.

2 De underliggande tillgångarna

2.1 Det skall tydligt anges att de värdepapperiserade tillgångar som ställs som säkerhet för emissionen kan frambringa medel för att betala av de skulder kopplade till värdepapperen som förfaller till betalning.

2.2 Om emissionen täcks av en pool av icke-öronmärkta tillgångar skall följande anges

2.2.1 Vilken jurisdiktion som reglerar poolen.

2.2.2 a) Om det gäller ett litet antal lätt identifierbara gäldenärer, en allmän beskrivning av varje gäldenär.

        b) I alla övriga fall uppgifter om gäldenärernas allmänna egenskaper, den ekonomiska bakgrunden, samt övergripande statistiska uppgifter om de värdepapperiserade tillgångarna.

2.2.3 Tillgångarnas rättsliga status.

2.2.4 Vilken dag tillgångarna löper ut eller förfaller till betalning.

2.2.5 Tillgångarnas belopp.

2.2.6 Förhållandet mellan lånets storlek och tillgångarnas värde eller nivån på säkerheten.

2.2.7 Med vilken metod tillgångarna uppstod eller skapades och för låne- och kreditavtal de viktigaste utlåningsvillkoren och uppgift om vilka lån som inte uppfyller dessa villkor samt eventuella rättigheter eller skyldigheter att gå vidare med processen.

2.2.8 Uppgift om viktiga utfästelser och säkerheter som har givits till emittenten med anknytning till tillgångarna.

2.2.9 Eventuella rättigheter att byta ut tillgångarna och en beskrivning av hur detta skall gå till och vilken typ av tillgångar som får bytas ut på detta sätt. Om det finns kapacitet att byta ut tillgångar mot tillgångar av en annan typ eller kvalitet skall detta anges och effekterna av ett sådant utbyte skall redovisas.

2.2.10 En redovisning av eventuella relevanta försäkringsavtal med anknytning till tillgångarna. Om det förekommer koncentration till en försäkringsgivare skall detta anges om det är väsentligt för transaktionen.

2.2.11 Om tillgångarna innehåller anspråk mot högst fem gäldenärer som är juridiska personer eller om en gäldenär svarar för minst 20 % av tillgångarna eller om en gäldenär svarar för en väsentlig del av tillgångarna, såvitt emittenten kan känna till och/eller försäkra genom annan information som offentliggjorts av gäldenärerna, skall följande information lämnas:

 1. Upplysningar om varje gäldenär på samma sätt som om det gällde en emittent som utfärdar ett registreringsdokument för skuldebrev med nominellt värde på minst 100.000 euro per enhet.
 2. Om en gäldenär eller garantigivare har värdepapper som redan har upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande eller om obligationerna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande, skall det finnas uppgifter om bolagets namn, adress, i vilket land det har sitt säte, typ av verksamhet och namnet på den marknad där bolagets värdepapper finns upptagna till handel.

2.2.12 Om det förekommer någon förbindelse mellan emittenten, garantigivaren och gäldenären som kan ha betydelse för emissionen, skall närmare upplysningar ges om de viktigaste villkoren för denna förbindelse.

2.2.13 Om tillgångarna innehåller obligationer som inte handlas på en reglerad marknad eller motsvarande skall det finnas uppgifter om de viktigaste bestämmelserna och villkoren för dessa obligationer.

2.2.14 Om tillgångarna innehåller aktierelaterade värdepapper som har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller motsvarande skall följande uppgifter ges:

 1. En beskrivning av värdepapperen.
 2. En beskrivning av den marknad där de handlas, när den upprättades, hur prisinformation offentliggörs, vilka volymer som omsätts dagligen på marknaden, marknadens ställning i landet i fråga och namnet på marknadens tillsynsmyndighet.
 3. Hur ofta priserna på de berörda värdepapperen offentliggörs.

2.2.15 Om mer än tio procent (10 %) av tillgångarna härrör från aktierelaterade värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad eller motsvarande, skall det för varje emittent av dessa värdepapper finnas upplysningar om dessa aktierelaterade värdepapper och information som motsvarar den som förekommer i mallen för registreringsdokumentet för aktier.

2.2.16 Om en väsentlig del av tillgångarna är säkrade eller täckta av fast egendom skall det finnas en rapport avseende egendomen, där både värdet på egendomen och kassaflödet och intäktsflödet redovisas.

Detta krav är inte obligatoriskt om emissionen avser sådana värdepapper som är täckta av hypotekslån med fastigheter som säkerhet, under förutsättning att det inte har förekommit någon omvärdering av fastigheterna i samband med emissionen och att det är klart angivet att de värderingar som redovisas är desamma som låg till grund för tecknandet av det ursprungliga hypotekslånet.

2.3 Om emissionen täcks av en aktivt förvaltad pool av tillgångar skall följande anges

2.3.1 Motsvarande information som den som anges i punkterna 2.1 och 2.2 för att det skall vara möjligt att bedöma om de tillgångstyper som skall utgöra säkerhet för emissionen är av lämplig typ och kvalitet, om de är tillräckliga och tillräckligt likvida.

2.3.2 Enligt vilka parametrar investeringar kan göras, namn och beskrivning på det bolag som har ansvaret för förvaltningen samt en redogörelse för dess sakkunskap och erfarenhet, en sammanfattning av vilka bestämmelser som gäller för att avsluta samarbetet med ett sådant bolag och att utse ett alternativt förvaltningsbolag samt en redogörelse för bolagets förbindelser med övriga parter i emissionen.

2.4 Om en emittent föreslår att emittera ytterligare värdepapper med samma tillgångar som säkerhet skall det finnas klara uppgifter om detta och om inte dessa nya värdepapper är fungibla med eller efterställda de typer av skulder som redan finns skall det finnas uppgifter om hur innehavarna av dessa typer kommer att informeras.

3 Struktur och kassaflöde

3.1 Beskrivning av transaktionens struktur, i förekommande fall med ett flödesdiagram.

3.2 Beskrivning av de bolag som deltar i emissionen och av de funktioner som varje bolag har.

3.3 Uppgifter om vilka metoder som tillämpas samt dagen för genomförandet av försäljningen, transfereringen, novationen eller överlåtelsen av tillgångarna eller av eventuella rättigheter eller skyldigheter i tillgångarna till emittenten eller i tillämpliga fall på vilket sätt och inom vilken tidsperiod de medel som tillförs genom emissionen kommer att vara helt investerade av emittenten.

3.4 En förklaring om det finansiella flödet, med följande information

3.4.1 Uppgifter om hur kassaflödet från tillgångarna kommer att uppfylla emittentens åtaganden gentemot innehavarna av värdepapperen, om så erfordras åtföljda av en finansieringstabell med förklaring om vilka antaganden som har använts vid utarbetandet av tabellen.

3.4.2 Uppgift om eventuella ytterligare lån, information om var väsentliga likviditetsbrister skulle kunna uppstå och tillgång till eventuella likviditetskällor. Uppgift om åtgärder som har vidtagits för att täcka riskerna vid otillräckliga räntebetalningar eller amorteringar.

3.4.3 Utan att det påverkar punkt 3.4.2, uppgift om eventuell finansiering genom efterställda skuldinstrument.

3.4.4 Uppgift om vilka investeringsparametrar som gäller för investeringar av tillfälliga likviditetsöverskott och om vilka parter som är ansvariga för dessa investeringar.

3.4.5 Hur betalning erläggs avseende tillgångarna.

3.4.6 I vilken prioritetsordning emittenten kommer att erlägga betalning till innehavarna av respektive slag av värdepapper.

3.4.7 Eventuella andra bestämmelser avseende betalning av ränta och kapital till investerarna.

3.5 Uppgift om namn, adress och huvudsaklig affärsverksamhet för upphovsmännen till de värdepapperiserade tillgångarna.

3.6 Om avkastningen på eller återbetalningen av värdepapperet är beroende av utvecklingen av eller kreditvärdigheten hos andra tillgångar som inte tillhör utfärdaren, är informationen under punkterna 2.2 och 2.3 obligatorisk.

3.7 Uppgift om förvaltarens, beräkningsombudets eller motsvarande persons namn, adress och huvudsakliga affärsverksamhet, tillsammans med en sammanfattning om förvaltarens/beräkningsombudets ansvarsområden och deras förhållande till tillgångarnas upphovsman samt en sammanfattning av bestämmelserna om hur förvaltaren/beräkningsombudet kan sägas upp och hur en alternativ förvaltare eller beräkningsombud kan utses.

3.8 Namn, adresser och kortfattade upplysningar om

 1. alla motparter i swapaffärer och andra parter som tillhandahåller väsentliga finansieringstillskott, och
 2. de banker i vilka de viktigaste kontona med anknytning till transaktionen förs.

4 Rapportering i efterhand

4.1 I prospektet skall det anges huruvida information om transaktionen kommer att tillhandahållas efter emissionen avseende värdepapper som kommer att tas upp till handel och hur de underliggande säkerheterna utvecklas. Om emittenten har meddelat att sådan information kommer att tillhandahållas, skall det i prospektet klart anges vilken information som kommer att rapporteras, var denna information kan hämtas och hur ofta information kommer att rapporteras.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga IX Minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument (mall)

[Skuldebrev och derivatinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro]

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).

2.2 Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.

3 Riskfaktorer

3.1 Information på framträdande plats om riskfaktorer som kan påverka emittentens möjligheter att fullgöra de förpliktelser gentemot investerarna som värdepapperen medför. Detta skall ske i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

4 Information om emittenten

4.1 Emittentens historik och utveckling

4.1.1 Emittentens firma och handelsbeteckning.

4.1.2 Emittenten säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

4.1.3 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

4.1.4 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

4.1.5 Uppgift om eventuella händelser som nyligen inträffat och är specifika för emittenten, i den utsträckning de har en väsentlig inverkan på bedömningen av emittentens solvens.

5 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

5.1 Huvudsaklig verksamhet

5.1.1 En kortfattad beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet med angivande av de viktigaste kategorierna av de produkter som säljs och/eller tjänster som utförs.

5.1.2 Om emittenten i registreringsdokumentet har lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till konkurrenter skall grunderna för detta anges.

6 Organisationsstruktur

6.1 Om emittenten tillhör en koncern, en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.

6.2 Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen skall detta anges klart, tillsammans med en förklaring av vad beroendeförhållandet består i.

7 Information om tendenser

7.1 Det skall tas med en förklaring om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes.

Om emittenten inte kan avge någon sådan förklaring skall det redovisas i detalj vad den väsentliga negativa förändringen består i.

8 Resultatprognoser eller förväntade resultat

Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat skall det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 8.1 och 8.2.

8.1 En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.

Det skall i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena skall också vara lätta för investerarna att förstå, vara specifika och exakta och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.

8.2 En eventuell resultatprognos i registreringsdokumentet skall åtföljas av en förklaring om att denna prognos har utarbetats på ett korrekt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för prognosen eller beräkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.

8.3 Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen skall vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.

9 Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

9.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.

9.2 Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 9.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – skall detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter skall detta faktum bekräftas uttryckligen.

10 Större aktieägare

10.1 Såvitt emittenten har kännedom om att det finns direkt eller indirekt ägande eller kontroll av bolaget skall det anges vem som utövar denna kontroll, vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

10.2 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras skall också anges.

11 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

11.1 Historisk finansiell information

För de senaste två räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 24 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. I annat fall skall registreringsdokumentet innehålla följande uppgifter:

 1. Uppgift på framträdande plats om att den finansiella informationen i registreringsdokumentet inte har upprättats enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och att det kunde ha förekommit väsentliga skillnader i den finansiella informationen om förordning (EG) nr 1606/2002 hade tillämpats på den historiska finansiella informationen.
 2. En uttömmande beskrivning direkt efter den historiska finansiella informationen om skillnaderna mellan de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat vid upprättandet av årsredovisningen.

Den historiska finansiella informationen för det senaste året skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den kommande årsredovisningen och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om den reviderade finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller vara föremål för en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard. I annat fall skall registreringsdokumentet innehålla följande uppgifter:

 1. Klara uppgifter om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.
 2. En förklaring till eventuella väsentliga avvikelser från internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing).

11.2 Finansiella rapporter

Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen skall åtminstone koncernredovisningen ingå i registreringsdokumentet.

11.3 Revision av den historiska årliga finansiella informationen

11.3.1 Det skall ingå en förklaring om att den historiska finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen skall besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande skall återges i sin helhet.

11.3.2 Det skall anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.

11.3.3 Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar skall den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.

11.4 Åldern på den senaste finansiella informationen

11.4.1 Det senaste år för vilket det föreligger reviderad finansiell information får inte ligga mer än 18 månader före datumet för registreringsdokumentet.

11.5 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

11.6 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden

Registreringsdokumentet skall innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges uttryckligen.

12 Väsentliga avtal

En kort sammanfattning av alla avtal av större betydelse som inte ingår i den löpande affärsverksamheten och som kan leda till att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som väsentligt kan påverka emittentens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot innehavarna av de värdepapper som emitteras.

13 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

13.1 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

13.2 Upplysningar från tredje man

Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att det – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inte saknas några uppgifter som skulle göra de återgivna uppgifterna felaktiga eller missvisande. Även källorna till informationen skall anges.

14 Handlingar som är tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunniga på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga X Minimikrav för information om depåbevis som emitterats för aktier (mall)

[Information om emittenten av de underliggande aktierna]

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer med ansvar för den information som ges i prospektet och, i förekommande fall, för vissa delar av denna information. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran av de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).

2.2 Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.

3 Utvald finansiell information

3.1 Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande finansiella delperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.

Den utvalda historiska finansiella informationen skall innehålla nyckeltal som ger en överblick över emittentens finansiella situation.

3.2 Om utvald finansiell information tillhandahålls för delårsperioder skall även jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår tillhandahållas, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.

4 Riskfaktorer

Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen.

5 Information om emittenten

5.1 Historik och utveckling

5.1.1 Emittentens firma och handelsbeteckning.

5.1.2 Emittentens säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

5.1.3 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

5.1.4 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

5.1.5 Viktiga händelser i utvecklingen av emittentens verksamhet.

5.2 Investeringar

5.2.1 En redogörelse för emittentens huvudsakliga investeringar (inklusive uppgift om belopp) för vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag som prospektet är daterat.

5.2.2 En beskrivning av emittentens huvudsakliga pågående investeringar, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och hur de har finansierats (internt eller externt).

5.2.3 Information om emittentens huvudsakliga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om.

6 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

6.1 Huvudsaklig verksamhet

6.1.1 En beskrivning av (bland annat väsentliga faktorer i samband med) emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet med uppgifter om de viktigaste produkt- och tjänstekategorierna för varje räkenskapsår under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen.

6.1.2 Uppgifter om alla väsentliga produkter eller tjänster som introducerats. Vad gäller en produkt eller tjänst under utveckling skall det, såvida den offentliggjorts för allmänheten, anges i vilket utvecklingsstadium den befinner sig.

6.2 Huvudsakliga marknader

En beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten konkurrerar. I denna beskrivning skall anges hur inkomsterna fördelas mellan olika delar av verksamheten och olika geografiska marknader. Dessa uppgifter skall redovisas för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen.

6.3 Om de uppgifter som lämnas enligt punkterna 6.1 och 6.2 har påverkats av exceptionella omständigheter skall detta anges.

6.4 Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet skall sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.

6.5 Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter skall grunderna för detta anges.

7 Organisationsstruktur

7.1 Om emittenten tillhör en koncern skall det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.

7.2 En förteckning över emittentens viktigaste dotterbolag, med uppgift om namn, land där de bildats eller har sin verksamhet, emittentens ägarandel och – om någon skillnad föreligger – emittentens andel av röstetalet.

8 Materiella anläggningstillgångar

8.1 Uppgifter om befintliga eller planerade väsentliga materiella anläggningstillgångar, inklusive leasade tillgångar samt uppgifter om betydande inteckningar eller liknande belastningar på dessa tillgångar.

8.2 En redogörelse för eventuella miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella anläggningstillgångarna.

9 Översikt över rörelse och finansiell situation

9.1 Finansiell situation

Om så inte redan skett på något annat ställe i prospektet skall en särskild redogörelse lämnas avseende emittentens finansiella situation, förändringar i denna och verksamhetsresultaten för de räkenskapsår och delårsperioder för vilka historisk finansiell information krävs. Orsakerna till väsentliga förändringar som skett i den finansiella informationen från år till år skall också redovisas, såvitt dessa uppgifter är nödvändiga för att få överblick över emittentens affärssituation som helhet.

9.2 Rörelseresultat

9.2.1 Uppgifter om faktorer som på ett påtagligt sätt påverkat emittentens rörelseresultat samt om i hur hög grad dessa resultat påverkats. Till sådana faktorer skall även räknas ny utveckling samt ovanliga eller sällsynta händelser.

9.2.2 Om det av redovisningen framgår att det skett väsentliga förändringar i nettoomsättningen eller nettointäkterna skall det anges i berättande text vad som orsakat sådana förändringar.

9.2.3 Uppgift om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.

10 Finansiella resurser

10.1 Uppgift om emittentens finansiella resurser (kort- och långfristiga).

10.2 En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.

10.3 Information om emittentens lånebehov och finansieringsstruktur.

10.4 Uppgift om eventuella begränsningar i användningen av kapitalet som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.

10.5 Upplysningar om hur de åtaganden som anges i punkterna 5.2.3 och 8.1 förväntas finansieras.

11 Forskning och utveckling, patent och licenser

Om det är av väsentlig betydelse skall en redogörelse lämnas för emittentens policy för forskning och utveckling under vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, inklusive uppgift om det belopp som emittenten använt för sponsring inom forsknings- och utvecklingsområdet.

12 Information om tendenser

12.1 Uppgift om de senaste viktigaste tendenserna vad gäller produktion, försäljning och lager, kostnader och försäljningspriser under det innevarande räkenskapsåret fram till datumet för prospektet.

12.2 Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter skall täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.

13 Resultatprognoser eller förväntade resultat

Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat skall det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 13.1 och 13.2.

13.1 En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.

Det skall i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.

13.2 En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.

Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:

 1. Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
 2. Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
 3. Denna finansiella information är inte granskad.

13.3 Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller det förväntade resultatet skall vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.

13.4 Om emittenten offentliggjort en resultatprognos i ett prospekt som fortfarande gäller skall det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när prospektet offentliggörs, och en förklaring skall lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.

14 Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt övriga personer i ledande befattning

14.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.
 3. Stiftare, om bolaget funnits i mindre än fem år.
 4. Alla personer i ledande befattning som är viktiga för att garantera att emittenten besitter tillräcklig erfarenhet och expertis för ledningen av verksamheten.

Det skall också anges om det förekommer familjeband mellan dessa personer, och i så fall vilket slags familjeband.

Vad avser varje medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt personer som nämns under punkterna b och d i första stycket, skall vederbörandes kunnande och erfarenhet i relevanta företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:

 1. Namn på alla företag där personen i fråga någon gång under de senaste fem åren varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande har någon av dessa funktioner eller fortfarande är delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen.
 2. Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.
 3. Detaljerade uppgifter från de senaste fem åren om eventuella konkurser, likvidationer eller deltagande som konkursförvaltare som personer som nämns under punkterna a och d i första stycket varit inblandade i och där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i punkterna a eller d i första stycket.
 4. Uppgifter om i lag eller föreskrifter bemyndigade myndigheters (däribland godkända yrkessammanslutningars) eventuella anklagelser och/eller sanktioner mot personen och om personen eventuellt har förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.

Om det inte finns någon sådan information skall detta anges.

14.2 Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 14.1 första stycket – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – skall detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter skall detta faktum anges.

Det skall anges om det förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i 14.1 första stycket valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

15 Ersättningar och förmåner

Med avseende på det senaste fullständiga räkenskapsåret skall för de personer som avses under a och d i första stycket i 14.1 följande anges.

15.1 Belopp som betalats ut i ersättning till dessa personer (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt naturaförmåner som emittenten eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som utförts åt emittenten eller dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.

Uppgifterna skall redovisas separat för varje person. Sådan individuell redovisning behöver inte lämnas om det inte är obligatoriskt i emittentens hemland och om emittenten inte på annat sätt offentliggjort dessa uppgifter.

15.2 Uppgift om totala avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

16 Styrelsens arbetsformer

För det senaste avslutade räkenskapsåret skall, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a i första stycket i punkt 14.1.

16.1 Datum då personens aktuella förordnande löper ut om detta är tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.

16.2 Uppgift om avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med emittenten eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, alternativt en tydlig angivelse om att inget sådant avtal föreligger.

16.3 Uppgift om emittentens kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, samt namnen på medlemmarna och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.

16.4 En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där det har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler skall detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.

17 Anställda

17.1 För varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen skall det anges antingen hur många anställda som funnits vid slutet av året i fråga eller genomsnittet under året (samt eventuella betydande förändringar i antalet anställda). Om så är möjligt och väsentligt skall en fördelning av personalen gjord på övergripande arbetsuppgifter och geografisk placering också anges. Om emittenten har en betydande del av sin personal anställd på tidsbegränsad basis skall det anges hur många tillfälligt anställda som i genomsnitt arbetade inom företaget under det senaste räkenskapsåret.

17.2 Aktie- och optionsinnehav

För var och en av de personer som avses i punkt 14.1 första stycket a och d skall så aktuella uppgifter som möjligt redovisas vad gäller innehav av aktier eller aktieoptioner i det emitterande bolaget.

17.3 Om det finns särskilda system för personalens förvärv av aktier och liknande i emittenten skall dessa system beskrivas.

18 Större aktieägare

18.1 Namnen skall anges på alla personer – utöver medlemmarna i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan – som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemland, jämte uppgift om storleken av dessa andelar. Om det inte finns några personer som stämmer in på dessa kriterier skall även detta anges uttryckligen.

18.2 Det skall vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde. Om så inte är fallet skall även detta anges.

18.3 Om det är känt av emittenten skall det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem. Det skall också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

18.4 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras skall också anges.

19 Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående (som för detta ändamål definieras i enlighet med de standarder som har antagits för tillämpning enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002) som emittenten utfört under den tid som den historiska finansiella informationen omfattar och fram till dagen för prospektet, skall redovisas i enlighet med respektive standard som antagits enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 såvida denna är tillämplig.

Om dessa standarder inte är tillämpliga på emittenten i fråga skall följande uppgifter redovisas:

 1. Karaktären och omfattningen av alla transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för emittenten. Om transaktioner med närstående parter inte har utförts på marknadsmässig grund skall skälen till detta anges. När det gäller utestående lån inklusive olika sorters säkerheter eller garantier skall det utestående beloppet anges.
 2. Vidare skall antingen beloppet av transaktioner med närstående eller den procentandel transaktionen utgör av emittentens totala omsättning redovisas.

20 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

20.1 Historisk finansiell information

För de senaste tre räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 36 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder skall den omräknas innan den läggs fram.

Den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två åren skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år skall den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.

Om den reviderade finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. en redovisning av alla förändringar i det egna kapitalet, eller andra förändringar i det egna kapitalet än de som beror på kapitaltransaktioner med ägarna eller utdelning till ägarna,
 4. finansieringsanalys, och
 5. beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller omfattas av en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.

20.1 a Detta avsnitt får bara tillämpas på emittenter som utfärdar depåbevis med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro

För de senaste tre räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 36 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, enligt en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom EU. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. I annat fall skall prospektet innehålla följande uppgifter:

 1. Uppgift på framträdande plats om att den finansiella informationen i registreringsdokumentet inte har upprättats enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och att det kunde ha förekommit väsentliga skillnader i den finansiella informationen om förordning (EG) nr 1606/2002 hade tillämpats på den historiska finansiella informationen.
 2. En uttömmande beskrivning direkt efter den historiska finansiella informationen om skillnaderna mellan de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 och de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat vid upprättandet av årsredovisningen.

Den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två åren skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om den reviderade historiska finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. en redovisning av alla förändringar i det egna kapitalet, eller andra förändringar i det egna kapitalet än de som beror på kapitaltransaktioner med ägarna eller utdelning till ägarna,
 4. finansieringsanalys, och
 5. beskrivning av redovisningsprinciper samt andra tilläggsupplysningar.

Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller vara föremål för en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för prospektet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard. I annat fall skall prospektet innehålla följande uppgifter:

 1. Klara uppgifter om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.
 2. En förklaring till eventuella väsentliga avvikelser från internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing).

20.2 Finansiella rapporter

Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen skall åtminstone koncernredovisningen ingå i prospektet.

20.3 Revision av den historiska årliga finansiella informationen

20.3.1 Det skall ingå en förklaring om att den historiska finansiella information har granskats av revisor. Om de revisorer som utfört den lagstadgade revisionen har avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen skall besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande skall återges i sin helhet.

20.3.2 Uppgift om andra delar av prospektet som har granskats av revisorerna.

20.3.3 Om finansiella uppgifter i prospektet kommer från andra källor än reviderade redovisningar skall den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.

20.4 Åldern på den senaste finansiella informationen

20.4.1 Det senaste räkenskapsåret för vilket reviderad finansiell information föreligger får inte ha avslutats mer än

 1. 18 månader före dagen för prospektet i de fall emittenten redovisar reviderade delårsrapporter i prospektet, eller
 2. 15 månader före dagen för prospektet i de fall emittenten redovisar oreviderade delårsrapporter i prospektet.

20.5 Delårsrapportering och annan finansiell information

20.5.1 Om emittenten har offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen skall även denna information ingå i prospektet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller granskats översiktligt av revisor skall revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller granskats översiktligt av revisor skall detta anges.

20.5.2 Om prospektet är daterat mer än nio månader efter slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns reviderade räkenskaper skall det innehålla finansiell information som täcker åtminstone de första sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Denna information behöver inte vara granskad av revisor, men detta skall i så fall anges.

Delårsrapporten skall innehålla jämförelseinformation för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller uppgifter i balansräkningen, för vilka kravet på jämförande information kan uppfyllas genom att balansräkningen vid utgången av det föregående räkenskapsåret redovisas.

20.6 Utdelningspolitik

Emittentens utdelningspolitik och eventuella begränsningar för denna skall beskrivas.

20.6.1 Utdelningen per aktie skall också anges för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, där så krävs med justeringar för fall där antalet aktier i emittenten har ändrats, för att göra det jämförbart.

20.7 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det bör anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller företagskoncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

20.8 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden

Registreringsdokumentet skall innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges uttryckligen.

21 Ytterligare information

21.1 Aktiekapital

Följande uppgifter skall anges och skall avse samma dag som den balansräkning som ingick i den senaste historiska finansiella informationen.

21.1.1 Belopp för det emitterade kapitalet, indelat per kategori av aktier:

 1. Maximikapital angivet i antal aktier.
 2. Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade och icke fullt inbetalda.
 3. Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
 4. En avstämning av antalet utestående aktier vid början respektive slutet av året. Om mer än 10 % av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som den historiska finansiella informationen omfattar skall detta anges.

21.1.2 Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.

21.1.3 Vad gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag skall antal aktier och deras bokförda och nominella värde anges.

21.1.4 Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till nyteckning av annat värdepapper, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.

21.1.5 Uppgift om och villkor för eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.

21.1.6 Uppgift om utställda optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att ställa ut option, avseende kapitalet i bolag som ingår i koncernen, med angivande av villkoren för sådana optioner samt information rörande de personer som optionerna hänför sig till.

21.1.7 En redogörelse för aktiekapitalets utveckling under den tid som den historiska finansiella informationen gäller, med särskild angivelse av eventuella förändringar.

21.2 Stiftelseurkund och bolagsordning

21.2.1 En beskrivning av emittentens verksamhetsföremål och syften samt en angivelse av var i stiftelseurkunden eller bolagsordningen de anges.

21.2.2 En sammanfattning av bestämmelserna i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande när det gäller medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganen.

21.2.3 En beskrivning av de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar varje kategori av de befintliga aktierna.

21.2.4 En redogörelse för vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter, med en särskild angivelse om villkoren är mer långtgående än vad som krävs enligt lagstiftningen.

21.2.5 En redogörelse för villkoren för hur kallelse till ordinarie och extra bolagsstämmor skall ske, samt för vilka som har rätt att närvara.

21.2.6 En kortfattad beskrivning av de bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan medföra att en förändring av kontrollen över bolaget kan försenas eller helt förhindras.

21.2.7 I förekommande fall uppgift om att bolagsordning, stadgar eller motsvarande innehåller ett tröskelvärde för när en ägares andel måste offentliggöras.

21.2.8 En beskrivning av eventuella bestämmelser i stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller motsvarande som reglerar förändringar i kapitalet, såvida sådana bestämmelser är striktare än vad som krävs enligt lag.

22 Väsentliga kontrakt

Alla avtal av större betydelse som emittenten eller annat företag inom koncernen har slutit under de två år som föregår offentliggörandet av prospektet skall redovisas kortfattat, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten.

En sammanfattning av andra avtal (utom sådana som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten) som ingåtts av något företag inom koncernen och som innehåller någon bestämmelse som innebär att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är av väsentlig betydelse för koncernen per den dag då prospektet är daterat.

23 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

23.1 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i prospektet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av prospektet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten tas in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

23.2 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

24 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela prospektets giltighetstid:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår eller hänvisas till i prospektet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av prospektet.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

25 Innehav av aktier eller andelar

25.1 Uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse för bedömningen av emittentens egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.

26 Information om emittenten av depåbevisen

26.1 Namn, säte och huvudsakligt administrationsställe, om detta inte är detsamma som styrelsens säte.

26.2 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

26.3 Uppgift om den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet samt om den rättsliga form som företaget antagit enligt denna lagstiftning.

27 Information om de underliggande aktierna

27.1 En beskrivning av de underliggande aktiernas typ och klass, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.

27.2 Uppgift om lagstiftning enligt vilken aktierna ursprungligen har skapats.

27.3 Uppgift om huruvida de underliggande aktierna är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i form av aktiebrev eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.

27.4 Uppgift om i vilken valuta aktierna är utfärdade.

27.5 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som hänger samman med de underliggande aktierna och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

27.6 Rättigheter avseende utdelning:

 1. Fasta datum för när rätten till utdelning inträder.
 2. Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
 3. Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
 4. Utdelningssats eller beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.

27.7 – Rösträtt.

      – Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.

      – Rätt till andel av emittentens vinst.

      – Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

      – Bestämmelser om inlösen.

      – Bestämmelser om konvertering.

27.8 De underliggande aktiernas emissionsdatum om nya underliggande aktier håller på att skapas för emissionen av depåbevis och dessa aktier inte föreligger när depåbevisen emitteras.

27.9 Om nya underliggande aktier skapas för emission av depåbevis skall de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för skapandet och/eller emissionen av de nya underliggande aktierna anges.

27.10 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta underliggande aktier.

27.11 I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs skall följande anges:

 1. Information om källskatt på inkomst från underliggande aktier.
 2. Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt.

27.12 Uppgift om huruvida de underliggande aktierna är föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

27.13 Uppgift om huruvida det förekommit offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Uppgift skall lämnas om pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

27.14 Överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period (lock up agreements):

 1. Berörda parter.
 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.
 3. Uppgifter om den tidsperiod som överenskommelsen gäller.

27.15 Information om eventuella säljande aktieägare

27.15.1 Namn och kontorsadress till den fysiska eller juridiska person som erbjuder att sälja de underliggande aktierna samt befattning, uppdrag eller annat väsentligt förhållande som säljaren har haft till emittenten av de underliggande aktierna eller till någon av emittentens företrädare eller närstående företag under de senaste tre åren.

27.16 Utspädning

27.16.1 Absolut och procentuellt belopp vad gäller den omedelbara utspädningen till följd av erbjudandet om depåbevisen.

27.16.2 När det gäller erbjudande om teckning av depåbevis till befintliga aktieägare skall den absoluta och procentuella utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som inte tecknar sig för erbjudandet om depåbevis anges.

27.17 Om ett erbjudande eller upptagande till handel för samma slag av underliggande aktier som de underliggande aktierna för vilka depåbevisen emitteras sker samtidigt eller nästan samtidigt skall ytterligare information offentliggöras

27.17.1 Om utställandet av depåbevis för vilka ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad görs samtidigt eller nästan samtidigt som teckning eller enskild placering (private placement) av underliggande aktier av samma slag som de för vilka depåbevisen emitteras skall uppgifter lämnas om arten av dessa transaktioner och om antal och egenskaper beträffande de underliggande aktier som transaktionerna avser.

27.17.2 Uppgifter skall lämnas om alla reglerade marknader eller motsvarande marknader där, såvitt emittenten av depåbevisen vet, underliggande aktier av samma slag som de för vilka depåbevisen emitteras är upptagna till handel.

27.17.3 Såvitt emittenten av depåbevisen känner till sådana fakta skall det anges om större aktieägare eller medlemmar av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan avser att teckna erbjudna värdepapper, eller om någon enskild investerare avser att teckna andelar som motsvarar mer än 5 % av erbjudandet.

28 Information om depåbevisen

28.1 Uppgift om typ och klass när det gäller de depåbevis som erbjuds eller tas upp till handel.

28.2 Uppgift om lagstiftning enligt vilken depåbevisen ursprungligen har skapats.

28.3 Uppgift om huruvida depåbevisen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i form av aktiebrev eller kontoförda. I det senare fallet skall namn och adress på det kontoförande institutet anges.

28.4 Uppgift om i vilken valuta depåbevisen är utfärdade.

28.5 Beskrivning av de rättigheter som är förenade med depåbevisen, bland annat eventuella begränsningar av dessa, och det eventuella förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

28.6 Om de rättigheter avseende utdelning som är förenade med depåbevisen skiljer sig från de rättigheter avseende utdelning som angivits beträffande de underliggande aktierna skall följande uppgifter lämnas om rättigheterna avseende utdelning:

 1. Datum för när rätten till utdelning inträder.
 2. Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
 3. Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
 4. Utdelningssats eller beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.

28.7 Om den rösträtt som är förenad med depåbevisen skiljer sig från den rösträtt som angivits beträffande de underliggande aktierna skall följande uppgifter lämnas om denna rätt:

 1. Rösträtt.
 2. Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.
 3. Rätt till andel av emittentens vinst.
 4. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.
 5. Bestämmelser om inlösen.
 6. Bestämmelser om konvertering.

28.8 En beskrivning av utövandet och de faktiska fördelarna av de rättigheter som är förenade med de underliggande aktierna, särskilt vad gäller rösträtt, villkor som gäller för att emittenten av depåbevisen skall kunna utnyttja sådana rättigheter och bestämmelser som gäller för inhämtande av instruktioner från innehavaren av depåbevisen samt rätt till andel i vinst och likvidationsöverskott som inte tillfaller innehavaren av depåbevisen.

28.9 Depåbevisens planerade emissionsdatum.

28.10 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta depåbevisen.

28.11 I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs skall följande anges:

 1. Information om källskatt på inkomst från depåbevis.
 2. Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt.

28.12 Bankgarantier eller andra garantier som gäller för depåbevisen och som är avsedda att garantera emittentens åtaganden.

28.13 Möjlighet att få depåbevisen konverterade till originalaktier och förfarandet vid sådan konvertering.

29 Information om villkoren för erbjudandet om depåbevis

29.1 Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man anmäler deltagande i erbjudandet

29.1.1 Totalt antal värdepapper som emitteras eller erbjuds, med åtskillnad mellan värdepapper som erbjuds till försäljning respektive teckning. Om antalet inte är fastställt skall metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga antalet anges.

29.1.2 Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.

29.1.3 Uppgift om när och under vilka omständigheter erbjudandet kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln har inletts.

29.1.4 Upplysningar om möjligheter att sätta ned det antal värdepapper som en anmälan om teckning avser och om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

29.1.5 Närmare upplysningar om lägsta och högsta antal värdepapper eller investerat belopp som en anmälan får avse.

29.1.6 Om investerare som tecknat värdepapper har rätt att dra tillbaka detta beslut skall det anges inom vilken tid så måste ske.

29.1.7 Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.

29.1.8 En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

29.1.9 Förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarandet för ej utövade teckningsrätter.

29.2 Plan för fördelning och tilldelning

29.2.1 Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, skall denna tranch anges.

29.2.2 Såvitt emittenten känner till sådana fakta skall det anges om större aktieägare eller medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan avser att teckna erbjudna värdepapper, eller om någon enskild investerare avser att teckna andelar som motsvarar mer än 5 % av erbjudandet.

29.2.3 Information före tilldelningen

29.2.3.1 Uppgift om hur emissionens olika trancher är fördelade mellan institutionella investerare, icke-professionella investerare och anställda inom företaget, samt eventuella övriga trancher.

29.2.3.2 Om annan skall ha rätt att i andra hand köpa värdepapperen i fråga (clawback) skall villkoren för att denna rättighet skall få användas anges. Det skall också anges hur omfattande den får vara samt eventuella minimiprocentsatser för enskilda trancher.

29.2.3.3 Uppgift om vilken eller vilka tilldelningsmetoder som skall användas vid överteckning av de trancher som är avsedda för icke-professionella investerare respektive för emittentens egna anställda.

29.2.3.4 En redogörelse för alla eventuella i förväg bestämda företrädesrätter för vissa kategorier av investerare eller intressegrupper (inklusive investeringsprogram riktade till vänner eller släktingar), vilken andel i procent av hela erbjudandet som är avdelad för sådan företrädesrätt samt kriterierna för att räknas till en sådan kategori eller grupp.

29.2.3.5 Uppgift om huruvida behandlingen av en teckningsanmälan eller anbud om att få teckna värdepapper i samband med tilldelningen kan variera med vilket företag som lägger in eller förmedlar anbudet.

29.2.3.6 Uppgift om huruvida man fastställt en indikativ lägstanivå för en enskild tilldelning inom tranchen för icke-professionella investerare.

29.2.3.7 Uppgift om villkoren för när erbjudandet avslutas samt uppgift om det tidigaste datum då detta kan ske.

29.2.3.8 Uppgift om det är tillåtet att ge in fler än en anmälan eller inte, och i de fall där detta inte är tillåtet, hur sådana fall skall behandlas.

29.2.3.9 Förfarande för meddelande till investerarna om vilket antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.

29.2.4 Övertilldelningsrätt samt rätt att anskaffa värdepapper för att neutralisera övertilldelning (greenshoe option)

29.2.4.1 Uppgift om huruvida det finns en övertilldelningsrätt och/eller en greenshoe option samt vilken räckvidd eller övre gräns dessa har.

29.2.4.2 Under vilken tid övertilldelningsrätten och/eller greenshoe optionen gäller.

29.2.4.3 Villkor för tillämpning av övertilldelningsrätten eller utövande av greenshoe optionen.

29.3 Prissättning

29.3.1 Det skall anges till vilket pris värdepapperen kommer att erbjudas. Om priset ännu inte är känt, eller om det inte finns en etablerad eller tillräckligt likvid marknad för värdepapperen i fråga skall det anges vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset vid erbjudandet, inklusive en förklaring om vem som valt ut kriterierna eller är formellt ansvarig för att fastställa priset. Beloppet för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen skall också anges.

29.3.2 Uppgift om förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.

29.3.3 I fall där det finns eller kan komma att finnas en väsentlig skillnad mellan det pris som erbjudits allmänheten och det pris som medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, andra personer i ledande befattningar eller andra knutna till sådana personer genom familjeband eller liknande i praktiken har fått betala, vid förvärv under det senaste året, eller kan komma att betala om det rör sig om en rättighet att förvärva värdepapper vid senare tillfälle, skall det bifogas en jämförelse mellan allmänhetens kostnad enligt det föreslagna erbjudandet och det pris dessa kategorier av personer i praktiken betalat eller kommer att betala.

29.4 Placering och emissionsgarantier

29.4.1 Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten känner till dem, namn och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

29.4.2 Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.

29.4.3 Namn och adress till de företag som garanterar emissionen på grundval av ett fast åtagande och namn och adress till de företag som placerar emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Uppgifter om de väsentliga inslagen i avtalen, inbegripet kvoteringen. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. Uppgift om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

29.4.4 Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.

30 Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

30.1 Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de skall distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande skall omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. De datum då värdepapperen tidigast kommer att tas upp till handel skall anges om de är kända.

30.2 Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper av samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel.

30.3 Om utställandet av värdepapper för vilka ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad görs samtidigt eller nästan samtidigt med teckning eller enskild placering av värdepapper av samma slag eller om värdepapper av andra slag ställs ut för att introduceras för allmän eller enskild placering, skall uppgifter lämnas om arten av dessa transaktioner och om antal och egenskaper beträffande de värdepapper som transaktionerna avser.

30.4 Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder på andrahandsmarknaden genom att ställa köp- och säljkurser för att förbättra likviditeten samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.

30.5 Om stabilisering förekommer, dvs. att en emittent eller säljare av aktier inrättat ett övertilldelningsförfarande eller åtgärder för att stabilisera priserna på annat sätt kan komma att förekomma i samband med att värdepapper erbjuds skall följande anges.

30.6 Att stabiliseringsåtgärder kan komma att vidtas, men att det däremot inte föreligger något garanti för detta samt att åtgärderna kan komma att avslutas vid vilken tidpunkt som helst.

30.7 Början och slutet på den period under vilken stabilisering kan äga rum.

30.8 Namnet på den som ansvarar för stabiliseringsåtgärder inom varje berörd jurisdiktion, såvida dessa uppgifter är tillgängliga vid offentliggörandet.

30.9 Det faktum att stabiliseringstransaktioner kan leda till en kurs på marknaden som är högre än den kurs som skulle gälla i annat fall.

31 Väsentlig information om emission av depåbevis

31.1 Motiven för erbjudandet och användningen av de medel erbjudandet förväntas tillföra

31.1.1 Det skall anges med vilket eller vilka motiv erbjudandet görs och, där så är tillämpligt, för vilka huvudsakliga användningsområden (ordnade efter prioritet) som nettoinkomsterna av transaktionen är avsedda. Om emittenten vet att de medel som erbjudandet förväntas tillföra inte kommer att räcka till för att finansiera alla planerade ändamål, skall beloppet för de ytterligare medel som krävs anges, samt källor till dessa medel. Den planerade användningen av inkomsterna skall klart anges, särskilt om det gäller förvärv av tillgångar som ligger utanför den löpande affärsverksamheten, finansiering av ett aviserat förvärv av ett annat företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

31.2 Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen

31.2.1 En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.

31.3 Riskfaktorer

31.3.1 Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning eller tas upp till handel skall redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

32 Kostnaden för emissionen/erbjudandet av depåbevis

32.1 Uppgifter om de sammanlagda nettointäkterna och en beräkning av de sammanlagda kostnaderna för emissionen eller erbjudandet.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XI Minimikrav på information i registreringsdokument för banker (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

2.1 Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av de historiska finansiella uppgifterna (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).

2.2 Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.

3 Riskfaktorer

3.1 Information på framträdande plats om riskfaktorer som kan påverka emittentens möjligheter att fullgöra de förpliktelser gentemot investerarna som värdepapperen medför. Detta skall ske i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

4 Information om emittenten

4.1 Emittentens historik och utveckling

4.1.1 Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning.

4.1.2 Emittentens säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.

4.1.3 Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.

4.1.4 Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).

4.1.5 Uppgift om eventuella händelser som nyligen inträffat och som är specifika för emittenten, i den utsträckning de har en väsentlig inverkan på bedömningen av emittentens solvens.

5 Sammanfattande beskrivning av verksamheten

5.1 Huvudsaklig verksamhet

5.1.1 En beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet med angivande av de viktigaste kategorierna av produkter som säljs och/eller tjänster som utförs.

5.1.2 Uppgift om nya produkter och/eller verksamheter av betydelse.

5.1.3 Huvudsakliga marknader

En kortfattad beskrivning av de huvudsakliga marknader där företaget är verksamt.

5.1.4 Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter skall grunderna för detta anges.

6 Organisationsstruktur

6.1 Om emittenten tillhör en koncern, en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.

6.2 Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen skall detta anges klart, tillsammans med en förklaring av vad beroendeförhållandet består i.

7 Information om tendenser

7.1 Det skall tas med en förklaring om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes.

Om emittenten inte kan avge någon sådan förklaring skall det redovisas i detalj vad den väsentliga negativa förändringen består i.

7.2 Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter skall täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.

8 Resultatprognoser eller förväntade resultat

Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat skall det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 8.1 och 8.2.

8.1 En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.

Det skall i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.

8.2 En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.

Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:

 1. Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
 2. Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
 3. Denna finansiella information är inte granskad.

8.3 Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen skall vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.

9 Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

9.1 Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:

 1. Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
 2. Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.

9.2 Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 9.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – skall detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter skall detta faktum anges.

10 Större aktieägare

10.1 I den utsträckning som emittenten känner till det, skall det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras och i så fall av vem. Det skall också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.

10.2 Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen förändras skall också anges.

11 Upplysningar om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

11.1 Historisk finansiell information

För de senaste två åren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år) skall det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, skall den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 24 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information skall vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, enligt en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder skall den omräknas innan den läggs fram.

Den historiska finansiella informationen för det senaste året skall upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år skall den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom gemenskapen. För emittenter från tredjeland skall den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.

Om den reviderade historiska finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder skall de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta

 1. balansräkning,
 2. resultaträkning,
 3. om värdepapperen enbart upptas till handel på en reglerad marknad, en finansieringsanalys, och
 4. en beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.

Den historiska finansiella information som hänför sig till hela räkenskapsår skall vara granskad av en oberoende revisor eller omfattas av en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.

11.2 Finansiella rapporter

Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen skall åtminstone koncernredovisningen ingå i registreringsdokumentet.

11.3 Revision av den historiska årliga finansiella informationen

11.3.1 Det skall ingå en förklaring om att den historiska finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen skall besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande skall återges i sin helhet.

11.3.2 Det skall anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.

11.3.3 Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ange den aktuella källan, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte har granskats av revisor.

11.4 Åldern på den senaste finansiella informationen

11.4.1 Det senaste år för vilket det föreligger reviderad finansiell information får inte ligga mer än 18 månader före datumet för registreringsdokumentet.

11.5 Delårsrapportering och annan finansiell information

11.5.1 Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen skall även denna information ingå i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor skall detta faktum anges uttryckligen.

11.5.2 Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns reviderade räkenskaper skall det innehålla finansiell information som täcker åtminstone de första sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Om den finansiella informationen inte har granskats av revisor skall detta anges.

Delårsrapporten skall innehålla jämförelseinformation för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller uppgifter i balansräkningen, för vilka kravet på jämförande information kan uppfyllas genom att balansräkningen vid utgången av det föregående räkenskapsåret redovisas.

11.6 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges.

11.7 Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning

Registreringsdokumentet skall innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges.

12 Väsentliga avtal

En kort sammanfattning av alla avtal av större betydelse som inte ingår i den löpande affärsverksamheten och som kan leda till att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som väsentligt kan påverka emittentens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot innehavarna av de värdepapper som emitteras.

13 Information från tredje man, expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

13.1 Om ett utlåtande eller rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

13.2 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Emittenten skall också ange källorna till informationen.

14 Handlingar som är tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges om handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XII Minimikrav för information i värdepappersnoten för derivatinstrument (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delar av denna information. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av prospektet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning och/eller tas upp till handel skall redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”. En varning skall ingå där det anges att en investerare kan förlora hela värdet av investeringen eller en del av detta beroende på omständigheterna. Om investerarens ansvar inte är begränsat till värdet på investeringen skall detta anges tillsammans med en redovisning av de omständigheter under vilka ett sådant utvidgat ansvar uppkommer och dess troliga finansiella följder.

3 Väsentlig information

3.1 Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen

En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.

3.2 Motiven till erbjudandet och användningen av de medel det förväntas tillföra, om det inte avser att skapa vinst eller skydd mot vissa risker

Om motiven till erbjudandet och användningen av medlen offentliggörs skall det samlade tillförda nettobeloppet och de beräknade kostnaderna för emissionen eller erbjudandet anges.

4 Information om de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel

4.1 Information om värdepapperen

4.1.1 En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.

4.1.2 En tydlig och fullständig förklaring som kan bidra till investerarnas förståelse av hur värdet på deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de förhållanden då riskerna är som mest uppenbara, såvida inte värdepapperens nominella värde per enhet är minst 100.000 euro eller de inte kan förvärvas för mindre än 100.000 euro per enhet.

4.1.3 Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.

4.1.4 Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.

4.1.5 Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.

4.1.6 Prioritetsordning av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka prioritetsordningen eller göra värdepapperet efterställt i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida förpliktelser.

4.1.7 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

4.1.8 Om det gäller nyemission, en förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen.

4.1.9 Dag för emissionen av värdepapperen.

4.1.10 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

4.1.11 – Stängnings- eller förfallodag för derivatinstrumenten.

         – Lösendag eller slutlig referensdag.

4.1.12 Beskrivning av förfarandet för avveckling av derivatinstrumenten.

4.1.13 Beskrivning av förfarandet vid ev. avkastning på derivatinstrumenten, betalnings- eller leveransdag och beräkningsmetod.

4.1.14 I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det land eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs:

 1. Information om källskatt på inkomster av värdepapperen.
 2. Uppgift om huruvida emittenten tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

4.2 Information om underliggande instrument eller variabel

4.2.1 Lösenpris eller slutligt referenspris för det underliggande instrumentet eller variabeln.

4.2.2 En deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument eller variabel det gäller och var information om detta instrument eller denna variabel kan erhållas.

 1. Uppgift om var information om tidigare resultat och fortsatt utveckling för instrumentet eller variabeln samt om dess volatilitet kan erhållas.
 2. Om det underliggande instrumentet är ett värdepapper:
  1. Namn på den emittent som utfärdat värdepapperet.
  2. ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.
 3. Om den underliggande variabeln är ett index:
  1. Indexets benämning.
  2. En beskrivning av indexet, om det har satts samman av emittenten eller en juridisk enhet som tillhör samma koncern.
  3. En beskrivning av indexet som tillhandahålls av en juridisk eller fysisk person som agerar i förening med eller på uppdrag av emittenten, såvida inte prospektet innehåller följande meddelanden:
   1. Indexets fullständiga regelverk och information om dess resultat finns fritt tillgängliga på indexets emittents eller tillhandahållares webbplats.
   2. Reglerna (inklusive indexets metodik för urval och ombalansering av sina komponenter, beskrivning av marknadsstörningar samt justeringsregler) bygger på förhandsbestämda och objektiva kriterier.

  Om indexet inte har satts samman av emittenten, uppgift om var information om indexet kan erhållas.

 4. Om den underliggande variabeln är en räntesats:
  1. En beskrivning av denna räntesats.
 5. Övrigt:
  1. Om det underliggande instrumentet eller variabeln inte tillhör någon av de ovan angivna kategorierna, skall värdepappersnoten innehålla likvärdig information.
 6. Om det underliggande instrumentet eller variabeln är en korg av underliggande instrument eller variabler:
  1. Information om relevanta vikttal för varje underliggande instrument eller variabel som ingår i korgen.

4.2.3 Beskrivning av störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet eller variabeln.

4.2.4 Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet eller variabeln.

5 Villkor för erbjudandet

5.1 Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man anmäler deltagande i erbjudandet

5.1.1 Villkor som gäller för erbjudandet.

5.1.2 Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet. Om beloppet inte är fastställt skall metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av beloppet för erbjudandet anges.

5.1.3 Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.

5.1.4 Närmare upplysningar om lägsta och högsta antal eller investerat belopp som en anmälan får avse.

5.1.5 Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.

5.1.6 En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

5.2 Plan för fördelning och tilldelning

5.2.1 Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, skall denna tranch anges.

5.2.2 Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.

5.3 Prissättning

Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att erbjudas eller om vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset och förfarandet för att offentliggöra det. Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen skall också anges.

5.4 Placering och emissionsgarantier

5.4.1 Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om dem som placerar värdepapper i de olika länder där erbjudandet görs.

5.4.2 Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.

5.4.3 Företag som garanterar emissionen på grundval av ett fast åtagande och sådana som placerar emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas.

5.4.4 Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.

5.4.5 Namn och adress till beräkningsombud.

6 Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

6.1 Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de skall distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande skall omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. Om det är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.

6.2 Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel.

6.3 Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder på andrahandsmarknaden genom att ställa köp- och säljkurser för att förbättra likviditeten, samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.

7 Ytterligare information

7.1 Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.

7.2 Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de revisorer som utför den lagstadgade revisionen och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna, skall återges.

7.3 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en tredje man i egenskap av sakkunnig person ingår i värdepappersnoten skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i värdepappersnoten att den person som ansvarar för den delen av värdepappersnoten har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

7.4 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

7.5 Upplysningar i prospektet om huruvida emittenten avser att lämna information efter emissionen eller inte. Om emittenten har uppgett att han avser att lämna sådan information skall han ange i prospektet vilka uppgifter som kommer att rapporteras och var de kommer att finnas tillgängliga.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XIII Minimikrav för information i värdepappersnoten för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delar av denna information. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att uppgifterna i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är väsentliga för de värdepapper som tas upp till handel så att en bedömning kan göras av de marknadsrisker som är förenade med värdepapperen.

3 Väsentlig information

Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen har några ekonomiska eller andra relevanta intressen.

En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen med uppgifter om involverade personer och intressets natur.

4 Informationskrav för värdepapper som skall tas upp till handel

4.1 Totalt antal värdepapper som tas upp till handel.

4.2 Uppgift om typ och slag av de värdepapper som tas upp till handel, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.

4.3 Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.

4.4 Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.

4.5 Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.

4.6 Rangordning av de värdepapper som tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet efterställt i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida förpliktelser.

4.7 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

4.8 Den nominella räntan och bestämmelser om räntebetalningarna:

 1. Den dag från och med vilken ränta betalas ut samt ränteförfallodagar.
 2. Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av lånebeloppet.

Om räntan inte är fast, en deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument det gäller och en beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på och vilken metod som används för att korrelera det underliggande instrumentet och räntan.

 1. Beskrivning av eventuella störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet.
 2. Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet.
 3. Uppgift om vem som utför ränteberäkningar.

4.9 Förfallodag och bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om amortering i förväg kan komma i fråga, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, skall villkoren redovisas, inbegripet bestämmelserna om amorteringstidpunkter och amorteringsvillkor.

4.10 Uppgift om avkastning.

4.11 Representation av skuldebrevsinnehavarna med uppgifter om den organisation som företräder investerarna och bestämmelser rörande denna representation. Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation.

4.12 En förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och/eller emissionen av värdepapperen.

4.13 Dag för emissionen av värdepapperen.

4.14 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven.

5 Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

5.1 Uppgift om den marknad som värdepapperen kommer att handlas på och för vilken prospekt har offentliggjorts. Om det är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.

5.2 Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.

6 Kostnader för upptagandet till handel

En uppskattning av de sammanlagda kostnaderna i samband med upptagandet till handel.

7 Ytterligare information

7.1 Om rådgivare finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.

7.2 Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av revisorer och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna, skall återges.

7.3 Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten, skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om eventuella väsentliga intressen denna person har i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det anges i värdepappersnoten att den person som ansvarar för den delen av värdepappersnoten har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

7.4 Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom skall källorna till informationen anges.

7.5 Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats en emittent eller en emittents skuldebrev på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XIV Kompletterande informationsmodul för den underliggande aktien

1 Beskrivning av underliggande aktier.

1.1 Ange aktieslag och aktiekategori.

1.2 Lagstiftning enligt vilken aktierna har upprättats eller kommer att upprättas.

1.3 Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress till det kontoförande institutet.

1.4 Uppgift om i vilken valuta aktierna emitterats.

1.5 En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

 1. Rättigheter avseende utdelning:
  1. Fasta datum för när rätten till utdelning inträder.
  2. Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
  4. Utdelningssats, beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.
 2. Rösträtt.
 3. Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.
 4. Rätt till andel av emittentens vinst.
 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.
 6. Bestämmelser om inlösen.
 7. Bestämmelser om konvertering.

1.6 Om det gäller nyemission, en förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och emissionen av värdepapperen samt datum för emissionen.

1.7 Uppgift om var och när aktierna kommer att tas upp eller har tagits upp till handel.

1.8 Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

1.9 Uppgift om huruvida värdepapperen är föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

1.10 Uppgift om huruvida det förekommit offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Uppgift skall lämnas om pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

1.11 Följder för emittenten av den underliggande aktien då rätten utövas och möjlig utspädningseffekt för aktieägarna.

2 När emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet inom samma koncern skall informationen om emittenten vara den som krävs i mallen för registreringsdokument för aktier.

Bilaga XV Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ (mall)

Utöver den information som krävs i denna mall skall företaget för kollektiva investeringar tillhandahålla den information som krävs i punkterna 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25 i bilaga I (minimikrav för information i mallen för registreringsdokumentet för aktier).

1 Investeringsmål och investeringspolicy

1.1 En detaljerad beskrivning av de investeringsmål och den investeringspolicy som företaget för kollektiva investeringar kommer att följa och en beskrivning av hur investeringsmålen och investeringspolicyn kan variera, särskilt alla omständigheter under vilka sådana variationer kräver investerarnas godkännande. En beskrivning av de tekniker och instrument som kan användas vid förvaltning av företaget för kollektiva investeringar.

1.2 Begränsningar för upplåning och/eller hävstång för företaget för kollektiva investeringar. Om inga sådana begränsningar finns skall detta anges uttryckligen.

1.3 Uppgifter om den lagstiftning enligt vilken företaget för kollektiva investeringar bedriver verksamhet tillsammans med namnet på tillsynsmyndigheten i det land där företaget har sitt säte.

1.4 Beskrivning av en typisk investerare för vilken företaget för kollektiva investeringar har utformats.

2 Investeringsrestriktioner

2.1 Uppgift om de investeringsrestriktioner som, i förekommande fall, gäller för företaget för kollektiva investeringar med angivande av hur värdepappersinnehavarna kommer att informeras om de åtgärder som investeringsförvaltaren kommer att vidta vid en eventuell överträdelse av dessa restriktioner.

2.2 Om mer än 20 % av de bruttotillgångar som tillhör ett företag för kollektiva investeringar (förutom när punkterna 2.3 och 2.5 är tillämpliga) får

a)  investeras direkt eller indirekt i eller lånas ut till en enskild emittent (inklusive den underliggande emittentens dotterbolag eller närstående företag), eller

b)  investeras i ett eller flera företag för kollektiva investeringar som får investera mer än 20 % av sina bruttotillgångar i andra företag för kollektiva investeringar (av öppen och sluten typ), eller

c)  vara exponerade för en motparts (inklusive dess dotterbolag eller närstående företag) kreditvärdighet eller solvens,

skall följande information finnas med:

 1. Information som avser varje emittenter/företag för kollektiva investeringar/motparter som om det vore en emittent med avseende på minimikrav för information i mallen för registreringsdokumentet för aktier (när det gäller a) eller minimikrav för information i mallen för registreringsdokumentet för värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar av sluten typ (när det gäller b) eller minimikrav för information i mallen för registreringsdokumentet för skuldebrev och derivatinstrument med nominellt värde per enhet på minst 100.000 euro (när det gäller c), eller
 2. om de värdepapper som emitterats av emittenten/företaget för kollektiva investeringar/motparten redan har upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande eller om förpliktelserna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande, skall det finnas uppgifter om emittentens/företagets för kollektiva investeringar, motpartens namn, adress, land där det har sitt säte, typ av verksamhet och namnet på den marknad där dess värdepapper finns upptagna till handel.

Detta krav skall inte gälla om tröskelvärdet 20 % överskrids på grund av värdestegringar eller värdeminskningar, förändringar av växelkurserna, eller på grund av mottagande av rättigheter, bonus, förmåner i form av kapital eller genom någon annan handling som påverkar alla innehavare av investeringen, förutsatt att investeringsförvaltaren beaktar tröskelvärdet när han överväger förändringar i investeringsportföljen.

2.3 Om ett företag för kollektiva investeringar får investera mer än 20 % av sina bruttotillgångar i andra företag för kollektiva investeringar (av öppen eller sluten typ): en beskrivning av om och hur risken sprids i förhållande till dessa investeringar. Dessutom skall punkt 2.2 tillämpas fullt ut för dessa underliggande investeringar som om de investeringarna hade gjorts direkt.

2.4 Med avseende på punkt 2.2 c skall, om säkerhet ställs för att täcka exponeringen mot en motpart och om exponeringen överstiger 20 % av bruttotillgångarna hos företaget för kollektiva investeringar detaljerade upplysningar lämnas om dessa säkerheter.

2.5 Om ett företag för kollektiva investeringar får investera mer än 40 % av sina bruttotillgångar i ett annat företag för kollektiva investeringar skall upplysningarna enligt en av följande punkter lämnas:

 1. Information som avser varje företag för kollektiva investeringar som om de vore emittenter enligt minimikraven för information i mallen för registreringsdokument för värdepapper som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ.
 2. Om värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar redan har upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande eller om förpliktelserna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande, skall det finnas uppgifter om företagets namn, adress, land där det har sitt säte, typ av verksamhet och namnet på den marknad där dess värdepapper finns upptagna till handel.

2.6 Råvaror

Om ett företag för kollektiva investeringar investerar direkt i råvaror skall uppgifter lämnas om detta faktum och om den andel som kommer att investeras på detta sätt.

2.7 Företag för kollektiva investeringar i fastigheter

Om ett företag för kollektiva investeringar är ett företag för kollektiva investeringar i fastigheter skall detta faktum anges liksom den procentuella andelen av portföljen som skall investeras i fastigheter samt en beskrivning av fastigheterna och alla betydande kostnader som avser förvärv och innehav av sådana fastigheter. Dessutom måste en värderingsrapport som avser fastigheterna inkluderas.

Information som nämns under punkt 4.1 skall lämnas av

 1. värderingsenheten, och
 2. alla andra enheter som är ansvariga för förvaltning av fastigheten.

2.8 Finansiella derivatinstrument/Penningmarknadsinstrument/Valutor

Om ett företag för kollektiva investeringar investerar i finansiella derivatinstrument, penningmarknadsinstrument eller valutor för andra ändamål än att effektivisera portföljförvaltningen (dvs. enbart i syfte att minska, överföra eller eliminera investeringsrisker i de underliggande investeringarna som gjorts av ett företag för kollektiva investeringar, däribland tekniker eller instrument som använts för att skydda mot valuta- och kreditrisker) skall det anges uttryckligen om dessa investeringar används för att säkra tillgångar eller för investeringsändamål, och om och hur risken sprids med avseende på dessa investeringar.

2.9 Punkt 2.2 är inte tillämplig på investeringar i värdepapper som emitterats eller garanterats av en regering, en medlemsstats myndigheter eller organ, dess regionala eller lokala myndigheter eller en medlemsstat i OECD.

2.10 Punkt 2.2 a är inte tillämplig på ett företag för kollektiva investeringar vars investeringsmål är att utan någon betydande avvikelse följa ett allmänt känt och erkänt offentliggjort index. Det ska bifogas uppgifter om var information om indexet kan erhållas.

3 Sökandens tjänsteleverantörer

3.1 Det verkliga eller uppskattade maximala beloppet av alla betydande avgifter som företaget för kollektiva investeringar skall betala direkt eller indirekt för alla tjänsteavtal som ingåtts senast dagen för upprättandet av registreringsdokumentet och en beskrivning av hur dessa avgifter beräknas.

3.2 Beskrivning av alla avgifter som företaget för kollektiva investeringar skall betala direkt eller indirekt, som inte kan kvantifieras under punkt 3.1 och som är eller kan vara betydande.

3.3 Om någon av leverantörerna av tjänster till företaget för kollektiva investeringar tar emot några förmåner från tredje part (dvs. från någon annan än företaget för kollektiva investeringar) i kraft av att leverantörerna tillhandahåller tjänster till företaget för kollektiva investeringar och de förmånerna inte kommer företaget för kollektiva investeringar till godo skall det ingå en förklaring av detta faktum, namn på berörd tredje part om det finns tillgängligt och en beskrivning av förmånernas art.

3.4 Namnet på den tjänsteleverantör som är ansvarig för att fastställa och beräkna tillgångarnas nettovärde i företaget för kollektiva investeringar.

3.5 En beskrivning av alla betydande potentiella intressekonflikter som tjänsteleverantörer kan ha gentemot företaget för kollektiva investeringar vad gäller leverantörernas åtaganden gentemot företaget för kollektiva investeringar och åtaganden gentemot tredje part och deras övriga intressen. Beskrivningar av alla åtgärder som vidtagits för att hantera sådana potentiella intressekonflikter.

4 Investeringsförvaltare/rådgivare

4.1 De uppgifter som krävs under punkterna 5.1.1–5.1.4 och, om de är av betydelse, punkt 5.1.5 i bilaga I tillsammans med beskrivning av den rättsliga form i vilken förvaltarna bedriver verksamhet och om deras erfarenheter skall lämnas avseende alla investeringsförvaltare.

4.2 I fråga om alla enheter som tillhandahåller investeringsråd med avseende på tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar skall namnet och en kort beskrivning av dessa enheter anges.

5 Förvaring

5.1 Fullständiga uppgifter om hur tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar kommer att förvaras och av vem samt om det finns någon intressegemenskap eller liknande förhållande mellan företaget för kollektiva investeringar och någon tredje part vad gäller förvaring.

Om en värdepappersförvarare, en trustee eller ett annat ombud utses skall följande anges:

 1. Sådan information som krävs under punkterna 5.1.1–5.1.4 och, om den är av väsentlig betydelse, under punkt 5.1.5 i bilaga I.
 2. En beskrivning av denna parts skyldigheter enligt förvaringsavtalet eller liknande överenskommelse.
 3. Alla delegerade förvaringsuppgifter.
 4. Den rättsliga status som dessa parter och ombud har.

5.2 Om en enhet som inte nämns bland enheterna under punkt 5.1 förvarar någon av tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar skall det anges på vilket sätt dessa tillgångar förvaras samt en beskrivning av eventuella ytterligare risker.

6 Värdering

6.1 Uppgifter om hur ofta och enligt vilka värderingsprinciper och vilken metod nettovärdet på tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar kommer att fastställas, med uppdelning på investeringskategorier, och en förklaring om hur detta nettovärde kommer att meddelas investerarna.

6.2 Uppgifter om alla omständigheter under vilka värderingar kan skjutas upp och en förklaring om hur ett sådant uppskjutande kommer att meddelas eller göras tillgängligt för investerarna.

7 Korsvisa förpliktelser

7.1 Om det rör sig om ett paraplyföretag för kollektiva investeringar skall det ingå uppgifter om eventuella korsvisa förpliktelser som kan uppstå mellan tillgångsklasser eller investeringar i andra företag för kollektiva investeringar samt eventuella åtgärder som vidtagits för att begränsa sådana förpliktelser.

8 Finansiell information

8.1 Om företaget för kollektiva investeringar inte har påbörjat någon verksamhet sedan dagen för bildandet eller grundandet och inga årsredovisningar har upprättats vid dagen för utställandet av registreringsdokumentet, skall det ingå en förklaring om detta.

Om ett företag för kollektiva investeringar har påbörjat verksamhet skall bestämmelserna under punkt 20 i bilaga I om minimikrav för information i registreringsdokument för aktier tillämpas.

8.2 En omfattande och meningsfull analys av den portfölj som innehas av företaget för kollektiva investeringar (om den inte har granskats av revisor skall detta klart anges).

8.3 Uppgift om det senaste nettovärdet per värdepapper måste ingå i mallen för värdepappersnoten (och om det inte har granskats av revisor skall detta klart anges).

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XVI Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitteras av medlemsstaterna, tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

Information på framträdande plats om riskfaktorer som kan påverka emittentens möjligheter att fullgöra de förpliktelser gentemot investerarna som värdepapperen medför. Detta skall ske i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

3 Information om emittenten

3.1 Emittentens officiella namn och en kort beskrivning av emittentens ställning inom den offentliga förvaltningen.

3.2 Emittentens säte eller geografiska placering och juridiska form, kontaktadress och telefonnummer.

3.3 Eventuella händelser som nyligen har inträffat och som är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

3.4 Uppgifter om emittentens ekonomi som bland annat innefattar följande:

 1. Ekonomistrukturen med uppgifter om de viktigaste ekonomiska sektorerna.
 2. Bruttonationalprodukten fördelad på emittentens ekonomiska sektorer under de två senaste budgetåren.

3.5 En allmän beskrivning av emittentens politiska system och offentliga förvaltning, däribland uppgifter om emittentens ledningsorgan.

4 Offentliga finanser och handel

Följande uppgifter för de två senaste budgetåren räknat från dagen för utställandet av registreringsdokumentet:

 1. Skatte- och budgetsystemen.
 2. Bruttoskuld, inklusive en översikt av skulden, löptiden på den utestående skulden (särskilt med avseende på skuld med en återstående löptid på mindre än ett år), återbetalningarna och de delar av skulden som är noterad i emittentens egen valuta och i utländska valutor.
 3. Uppgifter om utrikeshandeln och betalningsbalansen.
 4. Utländska valutareserver, däribland eventuella belastningar i utländska valutareserver som terminskontrakt eller derivatinstrument.
 5. Finansiell ställning och finansiella medel, däribland likvida medel i den inhemska valutan.
 6. Uppgifter om inkomster och utgifter.

Uppgifter om eventuella förfaranden för oberoende revisioner av emittentens redovisning.

5 Väsentliga förändringar

5.1 Upplysningar om alla väsentliga förändringar av den information som tillhandahållits enligt punkt 4 och som har inträffat sedan utgången av det senaste räkenskapsåret. Om inga sådana förändringar har skett skall även detta anges uttryckligen.

6 Rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden

6.1 Det skall anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens finansiella ställning. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges uttryckligen.

6.2 Upplysningar om huruvida emittenten eventuellt har immunitet från rättsliga förfaranden.

7 Expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en person i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress och personens kvalifikationer. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran skall det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.

Såvitt emittenten har kännedom om sådan information skall det anges om den sakkunnige har några intressen som kan påverka hans oberoende vid utarbetandet av rapporten.

8 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Finansiell information och en revisionsberättelse för emittenten som omfattar de två senaste räkenskapsåren och budgeten för det innevarande räkenskapsåret.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, värderingar eller utlåtanden som utfärdats på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Bilaga XVII Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitteras av internationella organ och för skuldebrev som garanteras av en stat som är medlem av OECD (mall)

1 Ansvariga personer

1.1 Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet skall dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, skall deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges.

1.2 En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som i väsentlig utsträckning skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

2 Riskfaktorer

Information på framträdande plats om riskfaktorer som kan påverka emittentens möjligheter att fullgöra de förpliktelser gentemot investerarna som värdepapperen medför. Detta skall ske i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.

3 Information om emittenten

3.1 Emittentens officiella namn och en kort beskrivning av emittentens rättsliga ställning.

3.2 Huvudkontorets placering och emittentens juridiska form, kontaktadress och telefonnummer.

3.3 Uppgifter om emittentens ledningsorgan och i förekommande fall en beskrivning av ledningssystemet.

3.4 Kortfattad beskrivning av emittentens mål och uppgifter.

3.5 Finansieringskällor, garantier och andra åtaganden som emittentens medlemmar har gentemot emittenten.

3.6 Eventuella händelser som nyligen har inträffat och som är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

3.7 En förteckning över emittentens medlemmar.

4 Finansiell information

4.1 De två senaste offentliggjorda och reviderade årsredovisningarna som utarbetats enligt emittentens principer för redovisning och revision samt en kort beskrivning av dessa principer.

Uppgifter om eventuella väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning som har inträffat sedan den senaste offentliggjorda och reviderade årsredovisningen. Om inga sådana förändringar skett skall även detta anges uttryckligen.

5 Rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden

5.1 Det bör anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens finansiella situation. Om inga sådana förfaranden föreligger skall även detta anges uttryckligen.

5.2 Upplysningar om huruvida emittenten eventuellt har immunitet från rättsliga förfaranden enligt stiftelseurkunden.

6 Expertutlåtanden och uppgift om huruvida tredje man i fråga har några intressen i emittenten

Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en person i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress och personens kvalifikationer. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall det klart anges i registreringsdokumentet att en sådan är inkluderad, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker, med samtycke av den personen.

Såvitt emittenten har kännedom om sådan information skall det anges om experten har några intressekonflikter som kan påverka hans oberoende vid utarbetandet av rapporten.

7 Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Det skall anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem skall kunna uppvisas på begäran under hela registreringsdokumentets giltighetstid:

 1. Emittentens årsredovisning och revisionsberättelse för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som upprättats enligt emittentens principer för redovisning och revision.
 2. Alla rapporter, brev och andra handlingar, värderingar eller utlåtanden som utfärdats på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
 3. Emittentens stiftelseurkund.

Det skall vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Bilaga XVIII

Del I Tabell över kombinationer

Bilaga XVIII Del IRegistreringsdokument
MallarModulMallar
NrSlag av värdepapper1 [6] 2 [6] 3 [6] 4 [6] 5 [6] 6 [6] 7 [6] 8 [6] 9 [6]
 1Aktier (preferensaktier, aktier som kan återköpas, aktier som kan tecknas med företrädesrätt osv.)XXXXX
 2Skuldebrev (standardskuldebrev, inkomstskuldebrev, strukturerade skuldebrev osv.) med ett nominellt värde på mindre än 100.000 euroX
eller
X
eller
XXX
 3Skuldebrev (standardskuldebrev, inkomstskuldebrev, strukturerade skuldebrev osv.) med ett nominellt värde på minst 100.000 euroX
eller
X
eller
XXX
 4Skuldebrev som garanteras av tredje manX
eller
X
eller
X
eller
XXX
 5Derivatinstrument som garanteras av tredje manX
eller
X
eller
X
eller
XXX
 6Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhetXXXX
 7Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man eller i emittenten eller koncernen vilka tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
eller
XXX
 8Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadEmittent av skuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
X
eller
XXX
Emittent av (underliggande) aktier
 9Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXXXXX
10Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i koncernen som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadEmittent av skuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
X
eller
XXX
Emittent av (underliggande) aktierXXXXX
11Skuldebrev med warranter för förvärv av aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXXXXX
12Aktier med warranter för förvärv av aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXXXXX
13Derivatinstrument som ger rätt att teckna eller förvärva aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXXXXX
14Derivatinstrument som ger rätt att förvärva koncernaktier som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
eller
XXX
15Derivatinstrument som ger rätt att teckna eller förvärva aktier i emittenten eller koncernen som tagits upp till handel på en reglerad marknad och derivatinstrument som är kopplade till något annat underliggande instrument än aktier i emittenten eller koncernen som inte är upptaget till handel på en reglerad marknad (även derivatinstrument som ger rätt till kontantavveckling)X
eller
X
eller
X
eller
XXX

1 Aktie

2 Skuldebrev och derivat (< 100.000 euro)

3 Skuldebrev och derivat (> el. = 100.000 euro)

4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

5 Bankers skuldebrev och derivat

6 Proformainformation (om tillämpligt)

7 Företag för kollektiva investeringar av sluten typ

8 Stater och deras regionala och lokala myndigheter

9 Internationella offentliga organ/skuldebrev garanterade av en OECD-stat

Bilaga XVIII Del IVärdepappersnot
MallarTilläggsmoduler
NrSlag av värdepapper1 [6] 2 [6] 3 [6] 4 [6] 5 [6] 6 [6] 7 [6]
 1Aktier (preferensaktier, aktier som kan återköpas, aktier som kan tecknas med företrädesrätt osv.)X
 2Skuldebrev (standardskuldebrev, inkomstskuldebrev, strukturerade skuldebrev osv.) med ett nominellt värde på mindre än 100.000 euroX
 3Skuldebrev (standardskuldebrev, inkomstskuldebrev, strukturerade skuldebrev osv.) med ett nominellt värde på minst 100.000 euroX
 4Skuldebrev som garanteras av tredje manX
eller
X
eller
X
 5Derivatinstrument som garanteras av tredje manXX
 6Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhetX
eller
X
eller
X
 7Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man eller i emittenten eller koncernen vilka tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
och (endast punkt 4.2.2)
 8Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadSkuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
(Underliggande) aktierX
och (utom punkt 2)
 9Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
och (endast punkterna 3.1 och 3.2)
X
eller
X
eller
X
10Skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i koncernen som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadSkuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
(Underliggande) aktierX
och (endast punkterna 3.1 och 3.2
X
11Skuldebrev med warranter för förvärv av aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
och (utom punkt 4.2.2)
X
12Aktier med warranter för förvärv av aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXX
och (utom punkt 4.2.2)
X
13Derivatinstrument som ger rätt att teckna eller förvärva aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
och (utom punkt 4.2.2)
X
14Derivatinstrument som ger rätt att förvärva koncernaktier som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
och (utom punkt 4.2.2)
X
15Derivatinstrument som ger rätt att teckna eller förvärva aktier i emittenten eller koncernen som tagits upp till handel på en reglerad marknad och derivatinstrument som är kopplade till något annat underliggande instrument än aktier i emittenten eller koncernen som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad (även derivatinstrument som ger rätt till kontantavveckling)X

1 Aktie

2 Skuld (< 100.000 euro)

3 Skuld (> el. = 100.000 euro)

4 Derivatinstrument

5 Garantier

6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

7 Underliggande aktier

Del II Tabell över kombinationer vid emission av skuldebrev med företräde vilka kan konverteras till eller bytas ut mot aktier i emittenten samt vid emission av skuldebrev som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier i emittenten i fall där värdepapperen emitteras av små och medelstora företag eller företag med begränsat börsvärde (”små marknadsnoterade företag”) – proportionerligt regelverk för offentliggörande

Emittenterna kan dock även välja att upprätta prospektet i enlighet med det fullständiga systemet för offentliggörande.

Bilaga XVIII Del II: proportionerligt regelverk för offentliggörandeRegistreringsdokument
MallarModulMallar
NrSlag av värdepapper1 [6] 2 [6] 3 [6] 4 [6] 5 [6] 6 [6] 7 [6] 8 [6] 9 [6]
 1Nyemission med företrädesrätt av skuldebrev som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier i emittenten, när emittenten har aktier av samma kategori som redan tagits upp till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform och där villkoren i artikel 26 a.2 är uppfylldaXX
 2Skuldebrev i små och medelstora företag eller små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man, i emittenten eller i koncernen som tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
eller
 3Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadSkuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
X
eller
(Underliggande) aktier
 4Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadXX
 5Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i koncernen som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadSkuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
X
eller
(Underliggande) aktierXX

1 Aktier

2 Skuldebrev och derivat (< 100.000 euro)

3 Skuldebrev och derivat (> el. = 100.000 euro)

4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

5 Bankers skuldebrev och derivat

6 Proformainformation (om tillämpligt)

7 Företag för kollektiva investeringar av sluten typ

8 Stater och deras regionala och lokala myndigheter

9 Internationella offentliga organ/skuldebrev garanterade av en OECD-stat

Bilaga XVIII Del II: proportionerligt regelverk för offentliggörandeVärdepappersnot
MallarTilläggsmoduler
NrSlag av värdepapper1 [6] 2 [6] 3 [6] 4 [6] 5 [6] 6 [6] 7 [6]
 1Nyemission med företrädesrätt av skuldebrev som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i emittenten, när emittenten har aktier av samma kategori som redan tagits upp till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform och där villkoren i artikel 26 a.2 är uppfylldaX
och (endast punkterna 3.1 och 3.2)
X
eller
X
eller
X
och (utom punkt 2)
 2Skuldebrev i små och medelstora företag eller små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man, i emittenten eller i koncernen som tagits upp till handel på en reglerad marknadX
eller
X
eller
X
och (endast punkt 4.2.2)
 3Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i tredje man som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadSkuldebrev som kan bytas ut eller konverterasX
eller
X
eller
(Underliggande) aktierX
och (utom punkt 2)
 4Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i emittenten som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadX
och (endast punkterna 3.1 och 3.2)
X
eller
X
eller
X
 5Skuldebrev i små och medelstora företag och små marknadsnoterade företag som kan bytas ut mot eller konverteras till aktier i koncernen som inte tagits upp till handel på en reglerad marknadRäntebärande värdepapperX
eller
X
eller
(Underliggande) aktierX
och (endast punkterna 3.1 och 3.2)
X

1 Aktier

2 Skuldebrev (< 100.000 euro)

3 Skuldebrev (> el. = 100.000 euro)

4 Derivatinstrument

5 Garantier

6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

7 Underliggande aktier

Förordning (759/2013/EU)

Bilaga XIX Förteckning över specialiserade emittenter

 1. Fastighetsbolag
 2. Mineralföretag
 3. Investeringsbolag
 4. Forskningsföretag
 5. Företag som har funnits mindre än 3 år (nystartade företag)
 6. Rederier

Bilaga XX Förteckning över mallar för värdepappersnoter och moduler

Bilaga VAnvisningar
1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och, i förekommande fall, för vissa delar av denna information. I det senare fallet ska dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.Kategori A
1.2En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att uppgifterna i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd.Kategori A
2RISKFAKTORER
2.1Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning och/eller tas upp till handel ska redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.Kategori A
3VÄSENTLIG INFORMATION
3.1Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen
En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.Kategori C
3.2Motiven för erbjudandet och användningen av de medel erbjudandet förväntas tillföra
Motiven till erbjudandet, om det inte avser att skapa vinst eller skydd mot vissa risker. I tillämpliga fall upplysningar om de samlade kostnaderna för emissionen eller erbjudandet och det beräknade nettobeloppet för de medel som erbjudandet förväntas tillföra. Dessa kostnader och intäkter ska fördelas på varje huvudsakligt avsett användningsområde och redovisas i prioritetsordning mellan dessa användningsområden. Om emittenten vet att de medel som erbjudandet förväntas tillföra inte kommer att räcka till för att finansiera alla planerade ändamål ska beloppet för de ytterligare medel som krävs anges, samt källor till dessa medel.Kategori C
4INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS ELLER TAS UPP TILL HANDEL
4.1i)En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel.Kategori B
ii)ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.Kategori C
4.2Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.Kategori A
4.3i)Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda.Kategori A
ii)I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.Kategori C
4.4Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.Kategori C
4.5Rangordning av de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet efterställt i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida förpliktelser.Kategori A
4.6En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.Kategori B
4.7i)Nominell räntaKategori C
ii)Bestämmelser om räntebetalningarKategori B
iii)Den dag från och med vilken ränta betalas utKategori C
iv)RänteförfallodagarKategori C
v)Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av lånebeloppetKategori B
Om räntan inte är fast,
vi)en deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument det gäller,Kategori A
vii)beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på,Kategori C
viii)och vilken metod som används för att korrelera dessa båda faktorer,Kategori B
ix)uppgift om var information om tidigare resultat och fortsatt utveckling för instrumentet samt om dess volatilitet kan erhållas,Kategori C
x)beskrivning av ev. störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet,Kategori B
xi)justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet,Kategori B
xii)beräkningsombudets namn,Kategori C
xiii)om räntebetalningarna på värdepapperet baseras på ett derivatinslag ska en klar och fullständig förklaring lämnas så att investerarna kan förstå hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är mest uppenbara.Kategori B
4.8i)Förfallodag.Kategori C
ii)Bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om amortering i förväg övervägs, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, ska bestämmelserna rörande amorteringstidpunkter och amorteringsvillkor anges.Kategori B
4.9i)Uppgift om avkastning.Kategori C
ii)Sättet att beräkna avkastningen ska beskrivas kortfattat.Kategori B
4.10Representation av skuldebrevsinnehavarna med uppgifter om den organisation som företräder investerarna och bestämmelser rörande denna representation. Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation.Kategori B
4.11Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och/eller emissionen av värdepapperen.Kategori C
4.12Vid nyemission, den planerade dagen för värdepappersemissionen.Kategori C
4.13Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapper.Kategori A
4.14I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det land eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs:Kategori A
– Information om källskatt på intäkter av värdepapperen.
– Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt.
5ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR
5.1Villkor, statistiska uppgifter om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man svarar på erbjudandet
5.1.1Villkor som gäller för erbjudandet.Kategori C
5.1.2Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet. Om beloppet inte är fastställt ska metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga beloppet för erbjudandet anges.Kategori C
5.1.3i)Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar.Kategori C
ii)Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.Kategori C
5.1.4Upplysningar om eventuella begränsningar av teckningsbeloppet och om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.Kategori C
5.1.5Närmare upplysningar om minimala och maximala teckningsbelopp (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).Kategori C
5.1.6Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.Kategori C
5.1.7En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.Kategori C
5.1.8Förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarandet för ej utövade teckningsrätter.Kategori C
5.2Plan för distribution och tilldelning
5.2.1i)Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till.Kategori A
ii)Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa ska denna tranch anges.Kategori C
5.2.2Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.Kategori C
5.3Prissättning
5.3.1i)Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att bjudas ut, ellerKategori C
ii)om vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset och förfarandet för att offentliggöra det.Kategori B
iii)Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen ska också anges.Kategori C
5.4Placering och emissionsgarantier
5.4.1Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om placerarna i de olika länder där erbjudandet görs.Kategori C
5.4.2Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.Kategori C
5.4.3Namn och adress till de företag som är villiga att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande och namn och adress till de företag som är villiga att placera emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Uppgifter om de väsentliga inslagen i avtalen, inbegripet kvoteringen. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. Uppgift om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.Kategori C
5.4.4Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.Kategori C
6UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
6.1i)Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de ska distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande ska omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas.Kategori B
ii)Om det är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.Kategori C
6.2Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel.Kategori C
6.3Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder vid sekundär handel och som erhåller likvida medel genom prisskillnaden mellan efterfrågan och utbud samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.Kategori C
7YTTERLIGARE INFORMATION
7.1Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten ska det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.Kategori C
7.2Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de lagstadgade revisorerna och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.Kategori A
7.3Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran ska detta klart anges i registreringsdokumentet, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker; en rapport eller ett utlåtande av detta slag får inte inkluderas utan samtycke från den person som sammanställt den aktuella delen av värdepappersnoten.Kategori A
7.4Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.Kategori C
7.5i)Kreditbetyg som tilldelats en emittent på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditbetyget och en kort förklaring av kreditbetygets innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av den som har utfärdat kreditbetyget.Kategori A
ii)Kreditbetyg som tilldelats värdepapper på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditbetyget och en kort förklaring av kreditbetygets innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av den som har utfärdat kreditbetyget.Kategori C
Bilaga XIIAnvisningar
1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer med ansvar för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delar av denna information och i så fall uppgifter om vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.Kategori A
1.2Försäkran avgiven av de ansvariga för prospektet att, efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i prospektet är, såvitt de vet, med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av prospektet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.Kategori A
2RISKFAKTORER
2.1Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är väsentliga för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel så att en bedömning kan göras av de marknadsrisker som är förenade med värdepapperen. En varning ska ingå där det anges att en investerare kan förlora hela värdet av investeringen eller en del av detta beroende på omständigheterna; om investerarens ansvar inte är begränsat till värdet på investeringen ska detta anges tillsammans med en redovisning av de omständigheter under vilka ett sådant utvidgat ansvar uppkommer och dess troliga finansiella följder.Kategori A
3VÄSENTLIG INFORMATION
3.1Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen
En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.Kategori C
3.2Motiven till erbjudandet och användningen av de medel det förväntas tillföra, om det inte avser lönsamhet eller skydd mot vissa risker
Om motiven till erbjudandet och användningen av medlen offentliggörs ska det samlade tillförda nettobeloppet och de beräknade kostnaderna för emissionen eller erbjudandet anges.Kategori C
4INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS OCH TAS UPP TILL HANDEL
4.1Information om värdepapperen
4.1.1i)Uppgift om typ och klass när det gäller de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel.Kategori B
ii)ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.Kategori C
4.1.2En tydlig och fullständig förklaring som kan bidra till investerarnas förståelse av hur deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de förhållanden då riskerna är som mest uppenbara, såvida inte värdepapperens nominella värde per enhet är minst 100.000 euro eller de inte kan förvärvas för mindre än 100.000 euro per enhet.Kategori B
4.1.3Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.Kategori A
4.1.4i)Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda.Kategori A
ii)I det senare fallet, namn och adress på det bolag som har hand om registret.Kategori C
4.1.5Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.Kategori C
4.1.6Rangordning av de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet oprioriterat i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida skuldförbindelser.Kategori A
4.1.7En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.Kategori B
4.1.8Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktorisationer och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen.Kategori C
4.1.9Dag för emissionen av värdepapperen.Kategori C
4.1.10Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven.Kategori A
4.1.11i)Stängningsdag för derivatinstrumenten.Kategori C
ii)Lösendag eller dag för sista notering.Kategori C
4.1.12Beskrivning av förfarandet för avveckling av derivatinstrumenten.Kategori B
4.1.13i)Beskrivning av förfarandet vid ev. avkastning på derivatinstrumenten. [1] Kategori B
ii)Betalnings- eller leveransdag.Kategori C
iii)Beräkningsmetod.Kategori B
4.1.14I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det land eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs:Kategori A
– Information om källskatt på intäkter av värdepapperen.
– Uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt.
4.2Information om underliggande instrument
4.2.1Lösenpris eller sista noterade pris för det underliggande instrumentet.Kategori C
4.2.2En deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument det gäller.Kategori A
Uppgift om var information om tidigare resultat och fortsatt utveckling för instrumentet samt om dess volatilitet kan erhållas.Kategori C
i)Om det underliggande instrumentet är ett värdepapper:
    – Namn på den emittent som utfärdat värdepappret.Kategori C
    – ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.Kategori C
ii)Om det underliggande instrumentet är ett index:
    – Indexets benämning.Kategori C
    – En beskrivning av indexet, om det har satts samman av emittenten eller en juridisk enhet som tillhör samma koncern.Kategori A
    – En beskrivning av indexet som tillhandahålls av en juridisk eller fysisk person som agerar i förening med eller på uppdrag av emittenten, såvida inte prospektet innehåller följande meddelanden:Kategori A
      – Indexets fullständiga regelverk och information om dess resultat finns fritt tillgängliga på indexets emittents eller tillhandahållares webbplats.
      – Reglerna (inklusive indexets metodik för urval och ombalansering av sina komponenter, beskrivning av marknadsstörningar samt justeringsregler) bygger på förhandsbestämda och objektiva kriterier.
    – Uppgift om var information om indexet kan erhållas, om det inte har satts samman av emittenten.Kategori C
iii)Om det underliggande instrumentet är en räntesats:
    – En beskrivning av denna räntesats.Kategori C
iv)Övrigt:
    – Om det underliggande instrumentet inte tillhör någon av de ovan angivna kategorierna ska värdepappersnoten innehålla likvärdig information.Kategori C
v)Om det underliggande instrumentet är en korg av underliggande instrument:
    – Information om relevanta vikttal för varje underliggande instrument som ingår i korgen.Kategori C
4.2.3Beskrivning av ev. störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet.Kategori B
4.2.4Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet.Kategori B
5ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR
5.1Villkor, statistiska uppgifter om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man svarar på erbjudandet
5.1.1Villkor som gäller för erbjudandet.Kategori C
5.1.2Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet. Om beloppet inte är fastställt ska metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av det slutgiltiga beloppet för erbjudandet anges.Kategori C
5.1.3i)Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar.Kategori C
ii)Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.Kategori C
5.1.4Närmare upplysningar om minimala och maximala teckningsbelopp (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).Kategori C
5.1.5Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.Kategori C
5.1.6En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.Kategori C
5.2Plan för distribution och tilldelning
5.2.1i)Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till.Kategori A
ii)Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa ska denna tranch anges.Kategori C
5.2.2Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.Kategori C
5.3Prissättning
5.3.1i)Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att bjudas ut, ellerKategori C
ii)om vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset och förfarandet för att offentliggöra det.Kategori B
iii)Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen ska också anges.Kategori C
5.4Placering och emissionsgarantier
5.4.1Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om placerarna i de olika länder där erbjudandet görs.Kategori C
5.4.2Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.Kategori C
5.4.3Organ som är villiga att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande och sådana som är villiga att placera emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas.Kategori C
5.4.4Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.Kategori C
5.4.5Namn och adress till beräkningsombud.Kategori C
6UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
6.1i)Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de ska distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande ska omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas.Kategori B
ii)Om det är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.Kategori C
6.2Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel.Kategori C
6.3Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder vid sekundär handel och som erhåller likvida medel genom prisskillnaden mellan efterfrågan och utbud samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.Kategori C
7YTTERLIGARE INFORMATION
7.1Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten ska det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.Kategori C
7.2Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de lagstadgade revisorerna och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.Kategori A
7.3Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om eventuella väsentliga intressen denna person har i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran ska detta klart anges i registreringsdokumentet, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker; en rapport eller ett utlåtande av detta slag får inte inkluderas utan samtycke från den person som sammanställt den aktuella delen av värdepappersnoten.Kategori A
7.4Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Emittenten ska också ange källorna till informationen.Kategori C
7.5Upplysningar i prospektet om huruvida emittenten avser att lämna information efter emissionen eller inte. Om emittenten har uppgett att han avser att lämna sådan information ska han ange i prospektet vilka uppgifter som kommer att rapporteras och var de kommer att finnas tillgängliga.Kategori C
Bilaga XIIIAnvisningar
1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer med ansvar för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delar av denna information och i så fall uppgifter om vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.Kategori A
1.2Försäkran avgiven av de ansvariga för prospektet att, efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i prospektet är, såvitt de vet, med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att uppgifterna i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd.Kategori A
2RISKFAKTORER
Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är väsentliga för de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel så att en bedömning kan göras av de marknadsrisker som är förenade med värdepapperen.Kategori A
3VÄSENTLIG INFORMATION
Intressen hos de fysiska och juridiska personer som är involverade i emissionen.
En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.Kategori C
4INFORMATIONSKRAV FÖR VÄRDEPAPPER SOM SKA TAS UPP TILL HANDEL
4.1Totalt antal värdepapper som tas upp till handel.Kategori C
4.2i)Uppgift om typ och klass när det gäller de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel.Kategori B
ii)ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper.Kategori C
4.3Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.Kategori A
4.4i)Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda.Kategori A
ii)I det senare fallet, namn och adress på det bolag som har hand om registret.Kategori C
4.5Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.Kategori C
4.6Rangordning av de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, inbegripet sammanfattningar av eventuella klausuler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet oprioriterat i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida skuldförbindelser.Kategori A
4.7En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.Kategori B
4.8i)Nominell räntaKategori C
ii)Bestämmelser om räntebetalningarKategori B
iii)Den dag från och med vilken ränta betalas utKategori C
iv)RänteförfallodagarKategori C
v)Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av lånebeloppetKategori B
Om räntan inte är fast,
vi)en deklaration med uppgift om vilket slag av underliggande instrument det gäller,Kategori A
vii)beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på,Kategori C
viii)och vilken metod som används för att korrelera dessa båda faktorer,Kategori B
ix)beskrivning av ev. störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet,Kategori B
x)justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet,Kategori B
xi)beräkningsombudets namn.Kategori C
4.9i)FörfallodagKategori C
ii)Bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om amortering i förväg övervägs, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, ska bestämmelserna rörande amorteringstidpunkter och amorteringsvillkor anges.Kategori B
4.10i)Uppgift om avkastningKategori C
4.11Representation av skuldebrevsinnehavarna med uppgifter om den organisation som företräder investerarna och bestämmelser rörande denna representation. Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation.Kategori B
4.12En förklaring om de resolutioner, auktoriseringar och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och/eller emissionen av värdepapperen.Kategori C
4.13Dag för emissionen av värdepapperen.Kategori C
4.14Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven.Kategori A
5UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
5.1i)Uppgift om den marknad som värdepapperen kommer att handlas på och för vilken prospekt har utarbetats.Kategori B
ii)Om det är känt, ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel.Kategori C
5.2Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.Kategori C
6KOSTNADER FÖR UPPTAGANDET TILL HANDEL
En uppskattning av de sammanlagda kostnaderna i samband med upptagandet till handel.Kategori C
7YTTERLIGARE INFORMATION
7.1Om rådgivare finns omnämnda i värdepappersnoten ska det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.Kategori C
7.2Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av revisorer och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.Kategori A
7.3Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om eventuella väsentliga intressen denna person har i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran ska detta klart anges i registreringsdokumentet, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker; en rapport eller ett utlåtande av detta slag får inte inkluderas utan samtycke från den person som sammanställt den aktuella delen av värdepappersnoten.Kategori A
7.4Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.Kategori C
7.5i)Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats en emittent på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget.Kategori A
ii)Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats värdepapper på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget.Kategori C
Bilaga VIIIAnvisningar
1VÄRDEPAPPEREN
1.1Minsta nominella värde för emissionen.Kategori C
1.2Om information lämnas om ett företag eller en gäldenär som inte ingår i emissionen ska det tydligt anges att informationen om företaget eller gäldenären i fråga återgivits exakt i enlighet med den information som företaget självt eller gäldenären själv har offentliggjort. Såvitt emittenten känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av företaget eller gäldenären i fråga ska inga uppgifter ha utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen missvisande.Kategori C
Emittenten ska också ange källorna till sådan information i värdepappersnoten som har återgivits från information som har offentliggjorts av ett annat företag eller en gäldenär.Kategori C
2DE UNDERLIGGANDE TILLGÅNGARNA
2.1Det ska tydligt anges att de värdepapperiserade tillgångar som ställs som säkerhet för emissionen kan frambringa medel för att betala av de skulder på värdepapperen som förfaller till betalning.Kategori A
2.2Om emissionen täcks av en pool av icke-öronmärkta tillgångar ska följande anges
2.2.1Vilken jurisdiktion som styr poolningssystemet.Kategori C
2.2.2a)Om det gäller ett litet antal lätt identifierbara gäldenärer, en allmän beskrivning av varje gäldenär.Kategori A
b)I alla övriga fall uppgifter om gäldenärernas allmänna egenskaper, den ekonomiska bakgrunden,Kategori B
samt övergripande statistiska uppgifter om de värdepapperiserade tillgångarna.Kategori C
2.2.3Tillgångarnas rättsliga status.Kategori C
2.2.4Vilken dag tillgångarna löper ut eller förfaller till betalning.Kategori C
2.2.5Tillgångarnas belopp.Kategori C
2.2.6Förhållandet mellan lånets storlek och tillgångarnas värde eller nivån på säkerheten.Kategori C
2.2.7Med vilken metod tillgångarna uppstod eller skapades och för låne- och kreditavtal de viktigaste utlåningsvillkoren och uppgift om vilka lån som inte uppfyller dessa villkor samt eventuella rättigheter eller skyldigheter att gå vidare med processen.Kategori B
2.2.8Uppgift om viktiga utfästelser och säkerheter som har givits till emittenten med anknytning till tillgångarna.Kategori C
2.2.9Eventuella rättigheter att byta ut tillgångarna och en beskrivning av hur detta ska gå till och vilken typ av tillgångar som får bytas ut på detta sätt; om det finns kapacitet att byta ut tillgångar mot tillgångar av en annan typ eller kvalitet ska detta anges och effekterna av ett sådant utbyte ska redovisas.Kategori B
2.2.10En redovisning av eventuella relevanta försäkringsavtal med anknytning till tillgångarna. Om det förekommer koncentration till ett försäkringsbolag ska detta anges om det är väsentligt för transaktionen.Kategori B
2.2.11Om tillgångarna innehåller obligationer från högst fem gäldenärer som är juridiska personer eller om en gäldenär svarar för minst 20 % av tillgångarna eller om en gäldenär svarar för en väsentlig del av tillgångarna, såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom annan information som offentliggjorts av gäldenärerna, ska följande information lämnas:
a)Upplysningar om varje gäldenär på samma sätt som om det gällde en emittent som utfärdar ett registreringsdokument för skuldebrev i enskilda valörer på minst 100.000 euro.Kategori A
b)Om en gäldenär eller garantigivare har värdepapper som redan har upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande eller om obligationerna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande, ska det finnas uppgifter om bolagets namn, adress, i vilket land bolagsbildningen ägde rum, typ av verksamhet och namnet på den marknad där bolagets värdepapper finns upptagna till handel.Kategori C
2.2.12Om det förekommer någon förbindelse mellan emittenten, garantigivaren och gäldenären som kan ha betydelse för emissionen, ska närmare upplysningar ges om de viktigaste villkoren för denna förbindelse.Kategori C
2.2.13Om tillgångarna innehåller obligationer som inte handlas på en reglerad marknad eller motsvarande ska det finnas uppgifter om de viktigaste bestämmelserna och villkoren för dessa obligationer.Kategori B
2.2.14Om tillgångarna innehåller aktierelaterade värdepapper som har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller motsvarande ska följande uppgifter ges:
a)En beskrivning av värdepapperen.Kategori C
b)En beskrivning av den marknad där de handlas, när den upprättades, hur prisinformation offentliggörs, vilka volymer som omsätts dagligen på marknaden, marknadens ställning i landet i fråga och namnet på marknadens tillsynsmyndighet.Kategori C
c)Hur ofta priserna på de berörda värdepapperen offentliggörs.Kategori C
2.2.15Om mer än tio procent (10 %) av tillgångarna härrör från aktierelaterade värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad eller motsvarande ska det för varje emittent av dessa värdepapper finnas upplysningar om dessa aktierelaterade värdepapper och information som motsvarar den som förekommer i mallen för registreringsdokumentet för aktier.Kategori A
2.2.16Om en väsentlig del av tillgångarna är säkrade eller täckta av fast egendom ska det finnas en rapport avseende egendomen, där både värdet på egendomen och kassaflödet och intäktsflödet redovisas. Det sistnämnda är inte obligatoriskt om emissionen avser sådana värdepapper som är täckta av bostadsobligationer med hypotekslån som säkerhet, under förutsättning att det inte har förekommit någon omvärdering av fastigheterna i samband med emissionen och att det är klart angivet att de värderingar som redovisas är desamma som låg till grund för tecknandet av det ursprungliga hypotekslånet.Kategori A
2.3Om emissionen täcks av en aktivt förvaltad pool av tillgångar ska följande anges
2.3.1Motsvarande information som den som anges i punkt 2.1 och 2.2 för att det ska vara möjligt att bedöma om de tillgångstyper som ska utgöra säkerhet för emissionen är av lämplig typ och kvalitet, om de är tillräckliga och tillräckligt likvida.Se punkterna 2.1 och 2.2
2.3.2Enligt vilka parametrar investeringar kan göras, namn och beskrivning på det bolag som har ansvaret för förvaltningen samt en redogörelse för dess sakkunskap och erfarenhet, en sammanfattning av vilka bestämmelser som gäller för att avsluta samarbetet med ett sådant bolag och att utse ett alternativt förvaltningsbolag samt en redogörelse för bolagets förbindelser med övriga parter i emissionen.Kategori B
2.4Om en emittent föreslår att emittera ytterligare värdepapper med stöd av samma tillgångar ska det finnas klara uppgifter om detta och om inte dessa nya värdepapper är fungibla med eller underordnade de typer av skulder som redan finns ska det finnas uppgifter om hur innehavarna av dessa typer kommer att informeras.Kategori C
3STRUKTUR OCH KASSAFLÖDE
3.1Beskrivning av transaktionens struktur, i förekommande fall med ett flödesdiagram.Kategori A
3.2Beskrivning av de bolag som deltar i emissionen och av de funktioner som varje bolag har.Kategori A
3.3Uppgifter om vilka metoder som tillämpas samt dagen för genomförandet av försäljningen, transfereringen, novationen eller överlåtelsen av tillgångarna eller av eventuella rättigheter eller skyldigheter i tillgångarna till emittenten eller i tillämpliga fall på vilket sätt och inom vilken tidsperiod de medel som tillförs genom emissionen kommer att vara helt investerade av emittenten.Kategori B
3.4En förklaring om det finansiella flödet, med följande information
3.4.1Uppgifter om hur kassaflödet från tillgångarna kommer att uppfylla emittentens åtaganden gentemot innehavarna av värdepapperen, om så erfordras åtföljda av en finansieringstabell med förklaring om vilka antaganden som har använts vid utarbetandet av tabellen.Kategori B
3.4.2Uppgift om eventuella ytterligare lån, information om var väsentliga likviditetsbrister skulle kunna uppstå och tillgång till eventuella likviditetskällor; uppgift om åtgärder som har vidtagits för att täcka riskerna vid otillräckliga räntebetalningar eller amorteringar.Kategori B
3.4.3Utan att det påverkar punkt 3.4.2, uppgift om eventuell finansiering genom oprioriterade skuldinstrument.Kategori C
3.4.4Uppgift om vilka investeringsparametrar som gäller för investeringar av tillfälliga likviditetsöverskott och om vilka parter som är ansvariga för dessa investeringar.Kategori B
3.4.5Hur betalning erläggs för tillgångarna.Kategori B
3.4.6I vilken prioritetsordning emittenten kommer att erlägga betalning till innehavarna av respektive slag av värdepapper.Kategori A
3.4.7Eventuella andra bestämmelser avseende betalning av ränta och kapital till investerarna.Kategori A
3.5Uppgift om namn, adress och huvudsaklig affärsverksamhet för upphovsmännen till de värdepapperiserade tillgångarna.Kategori C
3.6Om avkastningen på eller återbetalningen av säkerheten är beroende av utvecklingen av andra tillgångar som inte tillhör utfärdaren är informationen under punkterna 2.2 och 2.3 obligatorisk.Se punkterna 2.2 och 2.3
3.7Uppgift om förvaltarens, beräkningsombudets eller motsvarande persons namn, adress och huvudsakliga affärsverksamhet, tillsammans med en sammanfattning om förvaltarens/beräkningsombudets ansvarsområden och deras förhållande till tillgångarnas upphovsman samt en sammanfattning av bestämmelserna om hur förvaltaren/beräkningsombudet kan sägas upp och hur en alternativ förvaltare eller beräkningsombud kan utses.Kategori C
3.8Namn, adresser och kortfattade upplysningar om
a)alla motparter i swapaffärer och andra parter som tillhandahåller väsentliga finansieringstillskott, ochKategori A
b)de banker i vilka de viktigaste kontona med anknytning till transaktionen förs.Kategori C
4RAPPORTERING I EFTERHAND
4.1I prospektet ska det anges huruvida information om transaktionen kommer att tillhandahållas efter emissionen avseende vilka värdepapper som kommer att tas upp till handel och hur de underliggande säkerheterna utvecklas. Om emittenten har meddelat att sådan information kommer att tillhandahållas ska det i prospektet klart anges vilken information som kommer att rapporteras, var denna information kan hämtas och hur ofta information kommer att rapporteras.Kategori C
Bilaga XIVAnvisningar
1BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE AKTIER
1.1Ange aktieslag och -kategori.Kategori A
1.2Lagstiftning enligt vilken aktierna har utfärdats eller kommer att utfärdas.Kategori A
1.3Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress till den kontoförande enheten.Kategori A
1.4Uppgift om i vilken valuta aktierna emitterats.Kategori A
1.5En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.Kategori A
− Rättigheter avseende utdelning:
  • Datum för när rätten till utdelning inträder.
  • Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
  • Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
  • Utdelningssats, beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.
− Rösträtt.
− Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.
− Rätt till andel av emittentens vinst.
− Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidering.
− Bestämmelser om inlösen.
− Bestämmelser om konvertering.
1.6Om det gäller nyemission, en förklaring om de resolutioner, auktoriseringar och godkännanden som ligger till grund för upprättandet och emissionen av värdepapperen.Kategori C
1.7Uppgift om var och när aktierna kommer att tas upp eller har tagits upp till handel.Kategori C
1.8Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.Kategori A
1.9Uppgift om huruvida värdepapperen är underställda några tvingande övertagandebud, rätt till tvångsinlösen (squeeze-out) eller avyttringsrätt (sell-out).Kategori A
1.10Uppgift om huruvida det förekommit offentliga övertagandebud i fråga om emittentens egna kapital under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit ska anges.Kategori A
1.11Följder för emittenten av den underliggande aktien då rätten utövas och möjlig utspädningseffekt för aktieägarna.Kategori C
2När emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet inom samma företagsgrupp ska informationen om emittenten vara den som krävs i mallen för registreringsdokumentet för aktien.Kategori A
Bilaga VIAnvisningar
1GARANTINS ART
En beskrivning av åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att alla skyldigheter i samband med emissionen kommer att utföras enligt givna regler, antingen detta sker i form av en garanti, en säkerhet, ett så kallat ”keep well-avtal”, ett försäkringsavtal eller ett motsvarande åtagande (för enkelhetens skull används hädanefter samlingsbegreppet ”garantier” för alla typer av åtaganden och den som tillhandahåller garantierna kallas ”garantigivare”).Kategori B
Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits, täcker dessa åtgärder även åtaganden om att uppfylla skyldigheter att lösa in skuldebrev eller att betala räntor och det ska anges hur åtgärderna ska verka för att de garanterade betalningarna görs i rätt tid.
2GARANTINS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Upplysningar ska ges om garantins bestämmelser och villkor, samt om dess tillämpningsområde. Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits ska det även anges om garantins tillämplighet är villkorad i händelse av betalningssvårigheter enligt säkerhetsavtalet eller villkoren i försäkrings- eller ”keep well”-avtalet mellan emittenten och garantigivaren. Närmare upplysningar ska även ges om garantigivarens vetorätt i fråga om säkerhetsinnehavarens rättigheter, enligt vad som ofta förekommer i försäkringsavtal.Kategori B
3INFORMATION OM GARANTIGIVAREN
Garantigivaren ska lämna upplysningar om sig själv på samma sätt som om garantigivaren hade varit emittent av samma typ av värdepapper som utgör föremålet för garantin.Kategori A
4HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Uppgift om var allmänheten har tillgång till avtalstexterna och andra dokument med anknytning till garantin.Kategori A
Bilaga XXXAnvisningar
1INFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE FRÅN EMITTENTEN ELLER DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR UTFORMNINGEN AV PROSPEKTET
1.1Uttryckligt samtycke från emittenten eller den person som ansvarar för utformningen av prospektet till att det nyttjas och meddelande om att vederbörande påtar sig ansvaret för prospektets innehåll, även då finansiella mellanhänder återförsäljer eller slutligt placerar värdepapper och har fått samtycke till att nyttja prospektet.Kategori A
1.2Uppgift om tidsperioden för vilken samtycke till att nyttja prospektet gäller.Kategori A
1.3Uppgift om anbudsperioden under vilken finansiella mellanhänder kan återförsälja eller slutligt placera värdepapper.Kategori C
1.4Uppgift om i vilka medlemsstater som finansiella mellanhänder får nyttja prospektet för senare återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.Kategori A
1.5Klara och objektiva villkor för samtycket som är relevanta för nyttjandet av prospektet.Kategori C
1.6Meddelande i fetstil som underrättar investerarna om att i det fall en finansiell mellanhand lämnar ett anbud, ska denne informera dem om anbudsvillkoren när anbudet lämnas.Kategori A
2 ATILLÄGGSINFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE GES TILL EN ELLER FLERA SPECIFIKA FINANSIELLA MELLANHÄNDER
2 A.1Förteckning med personuppgifter (namn och adress) över den finansiella mellanhand eller de finansiella mellanhänder som får nyttja prospektet.Kategori C
2 A.2Uppgift om var ny information ska offentliggöras och kan hittas avseende finansiella mellanhänder som inte var påtänkta vid tidpunkten för godkännandet av prospektet, grundprospektet eller de inlämnade slutgiltiga villkoren.Kategori A
2 BTILLÄGGSINFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE GES TILL ALLA FINANSIELLA MELLANHÄNDER
2 B.1Meddelande i fetstil som underrättar investerarna om att alla finansiella mellanhänder, som nyttjar prospektet, på sin webbplats ska uppge att nyttjandet står i överensstämmelse med samtycket och dess angivna villkor.Kategori A

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XXI Förteckning över ytterligare information i de slutgiltiga villkoren

Ytterligare information

 1. Exempel på komplexa värdepapper i form av derivat som avses i skäl 18 i prospektförordningen.
 2. Kompletterande bestämmelser, som inte krävs enligt värdepappersnoten, avseende det underliggande instrumentet.
 3. Land eller länder där erbjudandet till allmänheten görs.
 4. Land eller länder där ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad görs.
 5. Land eller länder där grundprospektet har anmälts.
 6. Serienummer.
 7. Tranchenummer.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XXII Krav för information i sammanfattningar

Vägledning för användning av tabellerna

 1. Sammanfattningarna utarbetas i modulform enligt bilagorna i denna förordning som ligger till grund för prospektet. Exempelvis ska sammanfattningen för ett aktieprospekt innehålla den information som krävs under punkterna i bilagorna I och III.
 2. Varje sammanfattning ska bestå av fem tabeller enligt nedanstående.
 3. Ordningen beträffande avsnitten A–E är obligatorisk. Inom varje avsnitt ska punkterna anges i samma ordning som i tabellerna.
 4. Om en punkt inte är tillämplig för ett prospekt ska punkten ingå i sammanfattningen med angivelsen ”Ej tillämplig”.
 5. I den mån som en punkt kräver bör beskrivningarna vara korta.
 6. Sammanfattningarna bör inte innehålla korsvisa hänvisningar till specifika delar av prospektet.
 7. När ett prospekt gäller upptagande till handel på en reglerad marknad av icke-aktierelaterade värdepapper med ett nominellt värde av minst 100.000 euro i enlighet med någon av eller båda bilagorna IX och XIII och en sammanfattning krävs av en medlemsstat i enlighet med artiklarna 5.2 och 19.4 i direktiv 2003/71/EG, eller utarbetas på frivillig basis, anges kraven för information i sammanfattningen avseende bilagorna IX och XIII i tabellerna. Om emittenten inte är skyldig att införa en sammanfattning i ett prospekt, men vill ha med ett avsnitt med en översikt av prospektet, bör den se till att det inte har titeln ”Sammanfattning” om det inte uppfyller alla krav för information i sammanfattningar.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

BilagorPunktKrav för information
AllaA.1Varning om
– att [denna] sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet,
– att varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida,
– att om yrkande avseende uppgifterna i [ett] prospekt[et] anförs vid domstol, den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds, och
– att civilrättsligt ansvar endast kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.
AllaA.2– Samtycke från emittenten eller den person som ansvarar för utformningen av prospektet till att finansiella mellanhänder nyttjar det för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.
– Uppgift om anbudsperioden då finansiella mellanhänder kan återförsälja eller slutligt placera värdepapper och för vilket ett nyttjande av prospektet godkänns.
– Klara och objektiva villkor för samtycket som är relevanta för nyttjandet av prospektet.
– Meddelande i fetstil som underrättar investerarna om att informationen om en finansiell mellanhands anbudsvillkor ska lämnas när denne lämnar anbudet.

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare

BilagorPunktKrav för information
1, 4, 7, 9, 11B.1Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning.
1, 4, 7, 9, 11B.2Emittentens säte och bolagsform, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, och i vilket land bildandet ägde rum.
1B.3En beskrivning av (bland annat väsentliga faktorer i samband med) emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet med uppgifter om de viktigaste produkt- och tjänstekategorierna och uppgifter om de huvudsakliga marknader där emittenten konkurrerar.
1B.4 aEn beskrivning av de senaste och mest betydande trenderna som påverkar emittenten och de branscher där denne är verksam.
4, 11B.4 bEn beskrivning av alla kända trender som påverkar emittenten och de branscher där denne är verksam.
1, 4, 9, 11B.5Om emittenten tillhör en koncern (företagsgrupp) ska en beskrivning ges av koncernen och av emittentens ställning inom denna.
1B.6Namnen ska anges på alla personer som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar kapitalandelar eller rösträtt som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemmedlemsstat, jämte uppgift om beloppet för dessa personers innehav.
 Det ska vidare anges om emittentens större aktieägare eventuellt har olika röststyrka.
 Såvitt emittenten har kännedom om att det finns direkt eller indirekt ägande eller kontroll av bolaget ska det anges vem som utövar denna kontroll och vad kontrollen består i.
1B.7Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella senare finansiella delperioder, samt jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.
 Detta bör åtföljas av en förklarande beskrivning av väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation och rörelseresultat under eller efter den period som den historiska finansiella informationen omfattar.
1, 2B.8Utvald proformaredovisning, angiven som sådan.
 Den utvalda proformaredovisningen ska klart ange att den till sin natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och således inte tjänar till att beskriva företagets faktiska finansiella situation eller resultat.
1, 4, 9, 11B.9Om en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat görs ska belopp anges.
1, 4, 9, 11B.10Beskrivning av typen av eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen om den historiska finansiella informationen.
3B.11Om emittentens rörelsekapital inte är tillräckligt för emittentens aktuella behov bör en förklaring ges.
4, 9, 11B.12Tillämpa endast första stycket i B.7 samt följande:
– En förklaring om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan den senast offentliggjorda reviderade redovisningen eller en beskrivning av eventuella väsentliga negativa förändringar.
– En beskrivning av väsentliga förändringar i den finansiella situationen eller ställningen på marknaden efter den period som omfattas av den historiska finansiella informationen.
4, 9, 11B.13Beskrivning av eventuella händelser som nyligen har inträffat och som är specifika för emittenten i den utsträckning att de har en väsentlig inverkan på bedömningen av emittentens solvens.
4, 9, 11B.14B.5 samt följande:
Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen ska detta anges klart.
4, 9, 11B.15Beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet.
4, 7, 9, 11B.16Tillämpa endast sista stycket i B.6.
5, 13B.17Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats en emittent eller en emittents skuldebrev på begäran av emittenten eller med dennes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget.
6B.18Beskrivning av garantins art och tillämpningsområde.
6B.19Upplysningar, under avsnitt B, om garantigivaren på samma sätt som om garantigivaren hade varit emittent av samma typ av värdepapper som utgör föremålet för garantin. Sådan information ska därför tillhandahållas som krävs för en sammanfattning för den relevanta bilagan.
7B.20En deklaration om huruvida emittenten är ett särskilt upprättat bolag för ändamålet att emittera värdepapper för vilka säkerheten utgörs av tillgångar.
7B.21En beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet, inbegripet en övergripande beskrivning av parterna i värdepapperiseringsprogrammet däribland information om det direkta eller indirekta ägandet eller kontrollen dem emellan.
7B.22Om emittenten inte har påbörjat någon verksamhet sedan dagen för bildandet eller upprättandet och inga årsredovisningar har upprättats vid dagen för utställandet av registreringsdokumentet ska det ingå en förklaring om detta.
7B.23Tillämpa endast första stycket i B.7.
7B.24En beskrivning av eventuella väsentliga negativa förändringar som har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan den senast offentliggjorda reviderade redovisningen.
8B.25En beskrivning av de underliggande tillgångarna inbegripet följande:
– Det ska tydligt anges att de värdepapperiserade tillgångar som ställs som säkerhet för emissionen kan frambringa medel för att betala av de skulder på värdepapperen som förfaller till betalning.
– Uppgifter om gäldenärernas allmänna egenskaper och om det gäller ett litet antal lätt identifierbara gäldenärer, en allmän beskrivning av varje gäldenär.
– En beskrivning av tillgångarnas rättsliga status.
– Förhållandet mellan lånets storlek och tillgångarnas värde eller nivån på säkerheten.
– Om en värderingsrapport som avser fast egendom ingår i prospektet, en beskrivning av värderingen.
8B.26Om emissionen täcks av en aktivt förvaltad pool av tillgångar ska det anges enligt vilka parametrar investeringar kan göras, namn och beskrivning på det bolag som har ansvaret för förvaltningen samt en redogörelse för bolagets förbindelser med övriga parter i emissionen.
8B.27Om en emittent föreslår att emittera ytterligare värdepapper med stöd av samma tillgångar ska det finnas uppgifter om detta.
8B.28Beskrivning av transaktionens struktur, i förekommande fall med ett flödesdiagram.
8B.29En beskrivning av det finansiella flödet, med information om alla motparter i swapaffärer och andra parter som tillhandahåller väsentliga finansieringstillskott.
8B.30Uppgift om namn på och beskrivning av upphovsmännen till de värdepapperiserade tillgångarna.
10B.31Information om emittenten av de underliggande aktierna:
– B.1
– B.2
– B.3
– B.4
– B.5
– B.6
– B.7
– B.9
– B.10
– D.4
10B.32Information om emittenten av depåbevisen:
– Namn och säte för emittenten av depåbevisen.
– Uppgift om den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet samt om den rättsliga form som företaget antagit enligt denna lagstiftning.
15B.33Följande uppgifter ur bilaga 1:
– B.1
– B.2
– B.5
– B.6
– B.7
– B.8
– B.9
– B.10
– C.3
– C.7
– D.2
15B.34En beskrivning av de investeringsmål och den investeringspolitik, inbegripet eventuella investeringsrestriktioner, som företaget för kollektiva investeringar kommer att följa och en beskrivning av de instrument som används.
15B.35Gränserna för upplåning och/eller skuldsättning för företaget för kollektiva investeringar. Om inga sådana gränser finns ska detta anges uttryckligen.
15B.36En beskrivning av den lagstiftning enligt vilken företaget för kollektiva investeringar bedriver verksamhet tillsammans med namnet på tillsynsmyndigheten i det land där företaget bildades.
15B.37En kort beskrivning av en typisk investerare för vilken företaget för kollektiva investeringar har utformats.
15B.38Om huvuddelen av prospektet innehåller information om att mer än 20 % av bruttotillgångarna hos företaget för kollektiva investeringar kan vara
a) investerade, direkt eller indirekt, i en enskild underliggande tillgång,
b) investerade i ett eller flera företag för kollektiva investeringar som i sin tur får investera mer än 20 % av bruttotillgångarna i andra företag för kollektiva investeringar, eller
c) beroende av en motparts kreditvärdighet eller solvens,
bör upplysningar lämnas om identiteten på enheten tillsammans med en beskrivning av beroendet (t.ex. motpart) samt information om den marknad på vilken dess värdepapper är upptagna.
15B.39Om ett företag för kollektiva investeringar får investera mer än 40 % av sina bruttotillgångar i ett annat företag för kollektiva investeringar bör sammanfattningen innehålla kortfattad information om
a) beroendet av och namnet på det underliggande företaget för kollektiva investeringar, och innehålla sådan information som skulle krävas i en sammanfattning av det företaget för kollektiva investeringar, eller
b) namnet på det underliggande företaget för kollektiva investeringar, där de värdepapper som emitterats av ett underliggande företag för kollektiva investeringar redan har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller motsvarande.
15B.40En beskrivning av den sökandes tjänsteleverantörer inklusive de maximiavgifter som ska betalas.
15B.41Namn på och lagstiftning som gäller för investeringsförvaltare, investeringsrådgivare, förvaringsinstitut, förvaltare eller ombud (inklusive och delegerade förvaringsuppgifter).
15B.42En beskrivning av hur ofta nettovärdet på tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar fastställs och hur investerarna informeras om detta värde.
15B.43Om det rör sig om ett paraplyföretag för kollektiva investeringar ska det ingå uppgifter om eventuella korsvisa skuldförbindelser som kan uppstå mellan värdepappersslag eller investeringar i andra företag för kollektiva investeringar.
15B.44B.7 samt följande:
– Om företaget för kollektiva investeringar inte har påbörjat någon verksamhet och inga årsredovisningar har upprättats vid dagen för utställandet av registreringsdokumentet ska det ingå en förklaring om detta.
15B.45En beskrivning av den portfölj som innehas av företaget för kollektiva investeringar.
15B.46Uppgift om det senaste nettovärdet på tillgångarna per värdepapper (om tillämpligt).
16B.47En beskrivning av emittenten, inbegripet följande:
– Emittentens officiella namn och en kort beskrivning av emittentens ställning inom den offentliga förvaltningen.
– Emittentens bolagsform.
– Eventuella händelser som nyligen har inträffat och som är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.
– Uppgifter om emittentens ekonomi som bland annat innefattar dess struktur med uppgifter om dess viktigaste sektorer.
16B.48En beskrivning/fakta rörande offentliga finanser och handel för de två senaste räkenskapsåren räknat från datumet för prospektet. En beskrivning av eventuella väsentliga ändringar av den informationen sedan utgången av det senaste räkenskapsåret ska också ingå.
17B.49En beskrivning av emittenten, inbegripet följande:
– Emittentens officiella namn och en beskrivning av emittentens rättsliga ställning.
– Emittentens bolagsform.
– En beskrivning av emittentens mål och uppgifter.
– Finansieringskällor, garantier och andra åtaganden som emittentens medlemmar har gentemot emittenten.
– Eventuella händelser som nyligen har inträffat och som är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.
17B.50Utvald historisk finansiell information för de senaste två räkenskapsåren. Detta bör åtföljas av en beskrivning av eventuella väsentliga förändringar av emittentens finansiella situation sedan den senaste reviderade finansiella informationen.

Avsnitt C – Värdepapper

BilagorPunktKrav för information
3, 5, 12, 13C.1Uppgift om slag och kategori när det gäller de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, inbegripet eventuell identitetskod.
3, 5, 12, 13C.2Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.
1C.3Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade och icke fullt inbetalda.
 Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
3C.4En beskrivning av de rättigheter som sammanhänger med värdepapperen.
3, 5, 12, 13C.5Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.
3C.6Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad och namnen på alla reglerade marknader där värdepapperen handlas eller kommer att handlas.
1C.7En beskrivning av utdelningspolitik.
5, 12, 13C.8C.4 samt följande:
– inbegripet rangordning
– inbegripet begränsningar av dessa rättigheter
5, 13C.9C.8 samt följande:
– den nominella räntan
– den dag från och med vilken ränta betalas ut samt ränteförfallodagar
– om räntan inte är fast, en beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på
– förfallodag och bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning
– uppgift om avkastning
– namn på företrädare för skuldebrevsinnehavarna
5C.10C.9 samt följande:
– om räntebetalningarna på värdepapperet baseras på ett derivatinslag ska en klar och fullständig förklaring lämnas så att investerarna kan förstå hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är mest uppenbara
5, 12C.11Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de ska distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses.
8C.12Minsta nominella värde för emissionen.
10C.13Information om de underliggande aktierna:
– C.1
– C.2
– C.3
– C.4
– C.5
– C.6
– C.7
10C.14Information om depåbevis:
– C.1
– C.2
– C.4
– C.5
– En beskrivning av utövandet och de faktiska fördelarna av de rättigheter som är förenade med de underliggande aktierna, särskilt vad gäller rösträtt, villkor som gäller för emittentens utnyttjande av sådana rättigheter och bestämmelser som gäller för inhämtande av instruktioner från innehavaren av depåbevisen samt rätt till andel i vinst och likvidationsöverskott som inte tillfaller innehavaren av depåbevisen.
– Beskrivning av bankgarantier eller andra garantier som gäller för depåbeviset och som är avsedda att garantera emittentens åtaganden.
12C.15En beskrivning av hur värdet av investeringen påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, såvida inte värdepapperen har ett nominellt värde på minst 100.000 euro.
12C.16Stängnings- eller förfallodag för derivatinstrumenten – lösendag eller dag för sista notering.
12C.17Beskrivning av förfarandet för avveckling av derivatinstrumenten.
12C.18Beskrivning av förfarandet vid avkastning på derivatinstrumenten.
12C.19Lösenpris eller sista noterade pris för det underliggande instrumentet.
12C.20En beskrivning av vilket slag av underliggande instrument det gäller och var informationen om det underliggande instrumentet finns.
13C.21Uppgift om den marknad som värdepapperen kommer att handlas på och för vilken prospekt har utarbetats.
14C.22Information om den underliggande aktien:
– En beskrivning av den underliggande aktien.
– C.2.
– C.4 samt orden ”... och förfarandet vid utövandet av dessa rättigheter.”
– Uppgift om var och när aktierna kommer att tas upp eller har tagits upp till handel.
– C.5.
– När emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet inom samma företagsgrupp ska informationen om emittenten vara den som krävs i registreringsdokumentet för aktien. Sådan information ska därför tillhandahållas som krävs för en sammanfattning för bilaga 1.

Avsnitt D – Risker

BilagorPunktKrav för information
1D.1Central information om de huvudsakliga risker som är specifika för emittenten eller branschen
4, 7, 9, 11, 16, 17D.2Central information om de huvudsakliga risker som är specifika för emittenten.
3, 5, 13D.3Central information om de huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen.
10D.4Information om emittenten av de underliggande aktierna:
– D.2
10D.5Information om depåbevis:
– D.3
12D.6D.3 samt följande:
– En varning ska ingå där det anges att en investerare kan förlora hela värdet av investeringen eller en del av detta beroende på omständigheterna; om investerarens ansvar inte är begränsat till värdet på investeringen ska detta anges tillsammans med en redovisning av de omständigheter under vilka ett sådant utvidgat ansvar uppkommer och dess troliga finansiella följder.

Avsnitt E – Erbjudande

BilagorPunktKrav för information
3, 10E.1Uppgifter om de sammanlagda nettointäkterna och en beräkning av de sammanlagda kostnaderna för emissionen/erbjudandet, inbegripet beräknade kostnader som ska åläggas investeraren av emittenten eller erbjudaren.
3, 10E.2 aMotiven till erbjudandet och användningen av de medel det förväntas tillföra, det beräknade nettobeloppet för de medel som erbjudandet förväntas tillföra.
5, 12E.2 bMotiven till erbjudandet och användningen av de medel det förväntas tillföra, om det inte avser lönsamhet eller skydd mot vissa risker.
3, 5, 10, 12E.3En beskrivning av erbjudandets former och villkor.
3, 5, 10, 12, 13E.4En beskrivning av eventuella intressen som har betydelse för emissionen/erbjudandet, inbegripet intressekonflikter.
3, 10E.5Namn på den person som erbjuder att sälja värdepapperen.
 Blockeringsöverenskommelser (lock-up agreements): berörda parter, och uppgifter om hur länge blockeringen varar.
3, 10E.6Utspädningseffekt som erbjudandet för med sig i absoluta och procentuella termer.
 När det gäller teckningserbjudanden som riktar sig till befintliga aktieägare ska den absoluta och procentuella utspädningseffekt som uppstår för dem som inte tecknar sig för erbjudandet anges.
AllaE.7Beräknade kostnader som ska åläggas investeraren av emittenten eller erbjudaren.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XXIII Proportionerlig mall för minimikrav för information i registreringsdokumentet för nyemission

1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet ska dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.
1.2En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, är med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för såvitt de vet är med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
2.1Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av de historiska finansiella uppgifterna (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).
2.2Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.
3RISKFAKTORER
Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen.
4INFORMATION OM EMITTENTEN
4.1Emittentens firma och handelsbeteckning.
4.2Investeringar
4.2.1En redogörelse för emittentens huvudsakliga investeringar (inklusive uppgift om belopp) för vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag som registreringsdokumentet är daterat.
4.2.2En beskrivning av emittentens huvudsakliga pågående investeringar, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och hur de har finansierats (internt eller externt).
4.2.3Information om emittentens huvudsakliga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om.
5SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
5.1Huvudsaklig verksamhet
En beskrivning av emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet med uppgifter om viktiga förändringar som har påverkat emittentens funktion och verksamhet sedan slutet av den period som omfattas av den senaste offentliggjorda reviderade årsredovisningen, samt med uppgift om alla väsentliga nya produkter eller tjänster som introducerats och, såvida dessa har offentliggjorts för allmänheten, uppgift om i vilket utvecklingsstadium de befinner sig.
5.2Huvudsakliga marknader
En kortfattad beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten konkurrerar och av viktiga förändringar som har påverkat de marknaderna sedan slutet av den period som omfattas av den senaste offentliggjorda reviderade årsredovisningen.
5.3Om de uppgifter som lämnas enligt punkterna 5.1 och 5.2 har påverkats av exceptionella omständigheter sedan slutet av den period som omfattas av den senaste offentliggjorda reviderade årsredovisningen ska detta anges.
5.4Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet ska sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.
5.5Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter ska grunderna för detta anges.
6ORGANISATIONSSTRUKTUR
6.1Om emittenten tillhör en koncern ska det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.
7INFORMATION OM TENDENSER
7.1Uppgift om de senaste viktigaste tendenserna vad gäller produktion, försäljning och lager, kostnader och försäljningspriser under det innevarande räkenskapsåret fram till datumet för registreringsdokumentet.
7.2Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter ska täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.
8RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat ska det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 8.1 och 8.2.
8.1En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.
Det ska i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.
8.2En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.
 Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:
a) Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
b) Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
c) Denna finansiella information är inte granskad.
8.3Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen ska vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.
8.4Om en resultatprognos har offentliggjorts i ett prospekt som fortfarande gäller ska det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när registreringsdokumentet offentliggörs, och en förklaring ska lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.
9MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN SAMT ÖVRIGA PERSONER I LEDANDE BEFATTNING
9.1Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:
a) Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
b) Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.
c) Stiftare, om bolaget funnits i mindre än fem år.
d) Alla personer i ledande befattning som är viktiga för att garantera att emittenten besitter tillräcklig erfarenhet och expertis för ledningen av verksamheten.
Det ska också anges om det förekommer familjeband mellan dessa personer, och i så fall vilket slags familjeband.
Vad avser varje medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt personer som nämns under b och d i första stycket, ska vederbörandes kunnande och erfarenhet i relevanta företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:
a) Namn på alla företag där personen i fråga under de senaste fem åren varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande har någon av dessa funktioner eller fortfarande är delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen.
b) Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.
c) Uppgifter från de senaste fem åren om eventuell konkurs, likvidation eller konkursförvaltning som personer som nämns under a och d i första stycket varit inblandade i, där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i a eller d i första stycket.
d) Uppgifter i lag eller förordning bemyndigade myndigheters (däribland godkända yrkessammanslutningars) eventuella anklagelser och/eller sanktioner mot personen och om personen eventuellt har förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.
Om det inte finns någon sådan information att lämna ska detta anges.
9.2Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar
Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 9.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – ska detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
Det ska anges om det förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i 9.1 valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som anges i 9.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.
10ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
När det gäller emittenter som inte är noterade på en reglerad marknad och i förhållande till emittentens senaste räkenskapsår ska, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a och d i första stycket i punkt 9.1.
10.1Belopp som betalats ut i ersättning till dessa personer (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt naturaförmåner som emittenten eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som utförts åt emittenten eller dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.
Uppgifterna ska redovisas separat för varje person. Sådan individuell redovisning behöver inte lämnas om det inte är obligatoriskt i emittentens hemland och om emittenten inte på annat sätt offentliggjort dessa uppgifter.
10.2Uppgift om totala avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.
11STYRELSENS ARBETSFORMER
När det gäller emittenter som inte är noterade på en reglerad marknad och i förhållande till emittentens senaste räkenskapsår ska, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a i första stycket i punkt 9.1.
11.1Datum då personens aktuella förordnande löper ut om detta är tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.
11.2Uppgift om avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med emittenten eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, alternativt en tydlig angivelse om att inget sådant avtal föreligger.
11.3Uppgift om emittentens kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, samt namnen på medlemmarna och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.
11.4En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där det har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler ska detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.
12ANSTÄLLDA
12.1För var och en av de personer som avses under a och d i första stycket i punkt 9.1 ska så aktuella uppgifter som möjligt redovisas vad gäller innehav av aktier eller aktieoptioner i det emitterande bolaget.
12.2Om det finns särskilda system för personalens förvärv av aktier och liknande i emittenten ska dessa system beskrivas.
13STÖRRE AKTIEÄGARE
13.1Namnen ska anges på alla personer – utöver medlemmarna i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan – som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemland, jämte uppgift om storleken av dessa andelar. Om det inte finns några personer som stämmer in på dessa kriterier ska även detta anges.
13.2Det ska vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde. Om så inte är fallet ska även detta anges.
13.3I den utsträckning emittenten känner till det ska det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem. Det ska också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.
13.4Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras ska också anges.
14TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Om internationella redovisningsstandarder antagna enligt förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämpliga på emittenten i fråga ska följande uppgifter redovisas för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och fram till datumet för registreringsdokumentet:
a) Karaktären och omfattningen av alla transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för emittenten. Om transaktioner med närstående parter inte har utförts på marknadsmässig grund ska skälen till detta anges. När det gäller utestående lån inklusive olika sorters säkerheter eller garantier ska det utestående beloppet anges.
b) Vidare ska antingen beloppet av transaktioner med närstående eller den procentandel transaktionen utgör av emittentens totala omsättning redovisas.
Om internationella redovisningsstandarder antagna enligt förordning (EG) nr 1606/2002 är tillämpliga på emittenten i fråga ska ovanstående uppgifter endast redovisas för transaktioner som gjorts sedan utgången av den senaste period för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.
15UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
15.1Historisk finansiell information
För det senaste räkenskapsåret (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än ett år) ska det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst tolv månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information ska vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen.
För emittenter från tredjeland ska den finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Om informationen i fråga inte är likvärdig med dessa standarder ska den omräknas innan den läggs fram.
Den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två åren ska upprättas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att offentliggöras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.
Om emittenten varit verksam inom sitt aktuella verksamhetsområde i mindre än ett år ska den reviderade historiska finansiella informationen för den perioden vara upprättad enligt de standarder för årsredovisningar som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen. För emittenter från tredjeland ska den historiska finansiella informationen upprättas antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder. Den historiska finansiella informationen måste vara reviderad.
Om den reviderade historiska finansiella informationen upprättas enligt nationella redovisningsstandarder ska de uppgifter som faller inom denna rubrik minst omfatta
a) balansräkning,
b) resultaträkning,
c) en redovisning av alla förändringar i det egna kapitalet, eller andra förändringar i det egna kapitalet än de som beror på kapitaltransaktioner med ägarna eller utdelning till ägarna,
d) finansieringsanalys, och
e) beskrivning av redovisningsprinciperna samt andra tilläggsupplysningar.
Historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår ska vara granskad av en oberoende revisor eller omfattas av en rapport om huruvida den ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten eller en likvärdig standard.
15.2Proformaredovisning
I fall där en omfattande bruttoförändring sker ska det redogöras för hur transaktionen skulle ha påverkat emittentens tillgångar, skulder och resultat om den skett när perioden inleddes eller den dag som rapporten avser.
Detta krav kan vanligen uppfyllas via en proformaredovisning.
Denna proformaredovisning ska läggas fram i enlighet med kraven i bilaga II och innehålla de uppgifter som anges i bilagan.
Till proformaredovisningen ska bifogas en rapport sammanställd av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.
15.3Finansiella rapporter
Om emittenten upprättar redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen ska åtminstone koncernredovisningen ingå i registreringsdokumentet.
15.4Revision av den historiska årliga finansiella informationen
15.4.1Det ska ingå en förklaring om att den historiska finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande ska återges i sin helhet.
15.4.2Det ska anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.
15.4.3Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än emittentens reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
15.5Den senaste finansiella informationen
15.5.1Det senaste räkenskapsåret för vilket reviderad finansiell information föreligger får inte ha avslutats mer än
a) 18 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller
b) 15 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar oreviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet.
15.6Delårsrapportering och annan finansiell information
15.6.1Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen ska även denna information ingå i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska detta anges.
15.6.2Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter slutet av det senaste räkenskapsår för vilket det finns reviderade räkenskaper ska det innehålla finansiell information som täcker åtminstone de första sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Denna information behöver inte var granskad av revisor, men detta ska i så fall anges.
Delårsrapporten ska innehålla jämförelseinformation för samma period föregående räkenskapsår, förutom när det gäller uppgifter i balansräkningen, för vilka kravet på jämförande information kan uppfyllas genom att balansräkningen vid utgången av det föregående räkenskapsåret redovisas.
15.7Utdelningspolitik
Emittentens utdelningspolitik vad gäller utdelningar och eventuella begränsningar för denna ska beskrivas.
15.7.1Utdelningen per aktie ska också anges för varje period som omfattas av den historiska finansiella informationen, där så krävs med justeringar för fall där antalet aktier har ändrats, för att göra det jämförbart.
15.8Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det ska anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger ska även detta anges.
15.9Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden
Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller företagskoncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett ska även detta anges uttryckligen.
16YTTERLIGARE INFORMATION
16.1Aktiekapital
Följande uppgifter ska anges och ska avse samma dag som den balansräkning som ingick i den senaste historiska finansiella informationen.
16.1.1Belopp för det emitterade kapitalet, indelat per kategori av aktier:
a) Maximikapital angivet i antal aktier.
b) Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.
c) Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
d) En avstämning av antalet utestående aktier vid början respektive slutet av året. Om mer än 10 % av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som den historiska finansiella informationen omfattar ska detta anges.
16.1.2Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.
16.1.3Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.
16.1.4Uppgift om och villkor för eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
16.1.5Uppgift om utställda optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att ställa ut option, avseende kapitalet i bolag som ingår i koncernen, med angivande av villkoren för sådana optioner samt information rörande de personer som optionerna hänför sig till.
17VÄSENTLIGA AVTAL
Alla avtal av större betydelse som emittenten eller annat företag inom koncernen har slutit under de två år som föregår offentliggörandet av registreringsdokumentet ska redovisas kortfattat, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten.
En sammanfattning av andra avtal (utom sådana som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten) som ingåtts av något företag inom koncernen och som innehåller någon bestämmelse som innebär att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är av väsentlig betydelse för koncernen per den dag då registreringsdokumentet dateras.
18INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
18.1Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran ska det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten tas in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.
18.2Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.
19HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Det ska anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem ska kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:
a) Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
b) Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
Det ska vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektronisk form.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XXIV Proportionerlig mall för minimikrav för information i en värdepappersnot för nyemission

1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i prospektet och, i förekommande fall, för vissa delar av denna information. I det senare fallet ska dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.
1.2En försäkran från de ansvariga för prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av prospektet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av prospektet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
2RISKFAKTORER
Information på framträdande plats om riskfaktorer som är väsentliga för att kunna bedöma marknadsrisken för de värdepapper som erbjuds till försäljning och/eller tas upp till handel ska redovisas i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer”.
3VÄSENTLIG INFORMATION
3.1Redogörelse för rörelsekapital
Emittenten ska ange att det befintliga rörelsekapitalet enligt emittentens uppfattning är tillräckligt för de aktuella behoven, eller i annat fall redogöra för sin plan för att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.
3.2Eget kapital och skuldsättning
Det ska ingå uppgifter om eget kapital och skuldsättning (i det senare fallet ska det anges vilka skulder som är täckta av borgen eller säkerhet). Uppgifterna får inte vara äldre än 90 dagar räknat från dagen då dokumentet är daterat. Även indirekt skuldsättning och eventualförpliktelser ska räknas in.
3.3Uppgift om huruvida fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen eller erbjudandet har några ekonomiska eller andra relevanta intressen
En redovisning av samtliga intressen, även eventuella intressekonflikter, som har betydelse för emissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur.
3.4Motiven för erbjudandet och användningen av de medel erbjudandet förväntas tillföra
Det ska anges med vilket eller vilka motiv erbjudandet görs och, där så är tillämpligt, för vilka huvudsakliga användningsområden (ordnande efter prioritet) som nettoinkomsterna av transaktionen är avsedda. Om emittenten vet att de medel som erbjudandet förväntas tillföra inte kommer att räcka till för att finansiera alla planerade ändamål ska beloppet för de ytterligare medel som krävs anges, samt källor till dessa medel. Den planerade användningen av inkomsterna ska klart anges, särskilt om det gäller förvärv av tillgångar som ligger utanför den löpande affärsverksamheten, finansiering av ett aviserat förvärv av ett annat företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.
4INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS ELLER TAS UPP TILL HANDEL
4.1En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel, däribland ISIN-kod (International Security Identification Number) eller motsvarande identitetskod.
4.2Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats.
4.3Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det kontoförande institutet.
4.4Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.
4.5En beskrivning av vilka rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter, som sammanhänger med värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter.
− Rättigheter avseende utdelning:
  • Fasta datum för när rätten till utdelning inträder.
  • Uppgift om den tidsperiod efter vars utgång rätt till utdelning upphör och vem utdelningen i så fall tillfaller.
  • Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet.
  • Utdelningssats eller beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte.
− Rösträtt.
− Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag.
− Rätt till andel av emittentens vinst.
− Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidering.
− Bestämmelser om inlösen.
− Bestämmelser om konvertering.
4.6En förklaring om de beslut, bemyndiganden och godkännanden som ligger till grund för upprättandet eller emissionen av värdepapperen.
4.7Den planerade dagen för värdepappersemissionen.
4.8Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepappren.
4.9I fråga om det land där emittenten har sitt säte och det eller de länder där erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel görs ska följande anges:
– Information om källskatt på inkomster av värdepapperen.
– Uppgift om huruvida emittenten tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.
5VILLKOR FÖR ERBJUDANDET
5.1Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man anmäler deltagande i erbjudandet.
5.1.1Villkor som gäller för erbjudandet.
5.1.2Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet.
5.1.3Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upplysningar om ansökningsförfarandet.
5.1.4Uppgift om när och under vilka omständigheter erbjudandet eventuellt kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.
5.1.5Upplysningar om eventuella möjligheter att sätta ned det antal värdepapper som en anmälan avser och om hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.
5.1.6Närmare upplysningar om lägsta och högsta antal värdepapper eller investerat belopp som en anmälan får avse.
5.1.7Om investerare som tecknat värdepapper har rätt att dra tillbaka detta beslut ska det anges inom vilken tid så måste ske.
5.1.8Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen.
5.1.9En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.
5.1.10Förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarandet för ej utövade teckningsrätter.
5.2Tilldelning
5.2.1Såvitt emittenten känner till sådana fakta ska det anges om större aktieägare eller medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan avser att teckna erbjudna värdepapper, eller om någon enskild investerare avser att teckna andelar som motsvarar mer än 5 % av erbjudandet.
5.2.2Förfarande för meddelande till investerarna om vilket antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats.
5.3Prissättning
5.3.1Det ska anges till vilket pris värdepapperen kommer att erbjudas. Om priset ännu inte är känt, eller om det inte finns en etablerad eller tillräckligt likvid marknad för värdepapperen i fråga ska det anges vilken metod som kommer att användas för att fastställa priset vid erbjudandet, inklusive en förklaring om vem som valt ut kriterierna eller är formellt ansvarig för att fastställa priset. Beloppet för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen ska också anges.
5.3.2Uppgift om förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.
5.3.3Om de befintliga aktieägarna har förtur vid en emission och denna rättighet begränsas eller dras in, ska det anges på vilka grunder emissionspriset fastställs – om värdepapperen måste förvärvas för likvida medel – samt motiven till att förtursrätten begränsats eller dragits in, och det ska också anges vilka som drar fördel av beslutet.
5.4Placering och emissionsgarantier
5.4.1Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om dem som placerar värdepapper i de olika länder där erbjudandet görs.
5.4.2Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna.
5.4.3Namn och adress till de företag som garanterar emissionen på grundval av ett fast åtagande och namn och adress till de företag som placerar emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om ”bästa möjliga utförande”. Uppgifter om de väsentliga inslagen i avtalen, inbegripet kvoteringen. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. Uppgift om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.
5.4.4Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas.
6UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
6.1Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel med avsikt att de ska distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande ska omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökan om upptagande till handel med säkerhet kommer att beviljas. De datum då värdepapperen tidigast kommer att tas upp till handel ska anges om de är kända.
6.2Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper av samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel.
6.3Om utställandet av värdepapper för vilka ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad görs samtidigt eller nästan samtidigt med teckning eller enskild placering (private placement) av värdepapper av samma slag eller om värdepapper av andra slag ställs ut för att introduceras för allmän eller enskild placering, ska uppgifter lämnas om arten av dessa transaktioner och om antal och egenskaper beträffande de värdepapper som transaktionerna avser.
6.4Närmare upplysningar om de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder på andrahandsmarknaden genom att ställa köp- och säljkurser för att förbättra likviditeten samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande.
7ÖVERENSKOMMELSER OM ATT INTE SÄLJA VÄRDEPAPPER UNDER EN VISS PERIOD (LOCK UP AGREEMENTS)
7.1Överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period (lock up agreements)
– Berörda parter.
– Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.
– Uppgifter om den tidsperiod som överenskommelsen gäller.
8KOSTNADEN FÖR EMISSIONEN/ERBJUDANDET
8.1Här ska de sammanlagda nettointäkterna och en beräkning av de sammanlagda kostnaderna för emissionen eller erbjudandet anges.
9UTSPÄDNING
9.1Utspädningseffekt som erbjudandet för med sig i absoluta och procentuella termer.
9.2Den omedelbara utspädningseffekt, i absoluta och procentuella termer, som uppstår för dem som inte tecknar sig för det nya erbjudandet.
10YTTERLIGARE INFORMATION
10.1Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten ska det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat.
10.2Upplysningar om annan information i värdepappersnoten som har reviderats eller översiktligt granskats av de revisorer som utför den lagstadgade revisionen och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Rapporten ska återges, eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.
10.3Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en tredje man i egenskap av sakkunnig person ingår i värdepappersnoten ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran ska det anges i värdepappersnoten att den person som ansvarar för den delen av värdepappersnoten har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten har tagits in i dokumentet och till den form och det sammanhang i vilket utlåtandet har tagits in.
10.4Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XXV Proportionerlig mall för minimikrav på information i registreringsdokumentet för aktier för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde

1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen. I det senare fallet ska dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges. I fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.
1.2En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran avgiven av de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
2.1Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).
2.2Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.
3UTVALD FINANSIELL INFORMATION
3.1Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande finansiella delperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.
Den utvalda historiska finansiella informationen ska innehålla nyckeltal som ger en överblick över emittentens finansiella situation.
3.2Om utvald finansiell information tillhandahålls för delårsperioder ska även jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår tillhandahållas, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.
4RISKFAKTORER
Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen.
5INFORMATION OM EMITTENTEN
5.1Emittentens historik och utveckling.
5.1.1Emittentens firma och handelsbeteckning.
5.1.2Plats där emittentens säte är registrerat samt dess organisationsnummer eller motsvarande.
5.1.3Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.
5.1.4Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).
5.1.5Viktiga händelser i utvecklingen av emittentens verksamhet.
5.2Investeringar
5.2.1En redogörelse för emittentens huvudsakliga investeringar (inklusive uppgift om belopp) för vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag som registreringsdokumentet är daterat.
5.2.2En beskrivning av emittentens huvudsakliga pågående investeringar, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och hur de har finansierats (internt eller externt).
5.2.3Information om emittentens huvudsakliga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om, och hur dessa åtaganden förväntas finansieras.
6SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
6.1Huvudsaklig verksamhet
En beskrivning av emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet med uppgifter om viktiga förändringar som har påverkat emittentens funktion och verksamhet sedan slutet av den period som omfattas av den senaste offentliggjorda reviderade årsredovisningen, samt med uppgift om alla väsentliga nya produkter eller tjänster som introducerats och, såvida dessa har offentliggjorts för allmänheten, uppgift om i vilket utvecklingsstadium de befinner sig.
6.2Huvudsakliga marknader
En kortfattad beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten konkurrerar och av viktiga förändringar som har påverkat de marknaderna sedan slutet av den period som omfattas av den senaste offentliggjorda reviderade årsredovisningen.
6.3Om de uppgifter som lämnas enligt punkterna 6.1 och 6.2 har påverkats av exceptionella omständigheter ska detta anges.
6.4Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet ska sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.
6.5Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter ska grunderna för detta anges.
7ORGANISATIONSSTRUKTUR
7.1Om emittenten tillhör en koncern ska det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.
7.2Följande information ska anges om den inte redan ingår i årsredovisningen: En förteckning över emittentens viktigaste dotterbolag, med uppgift om namn, land där de bildats eller har sin verksamhet, emittentens ägarandel och – om någon skillnad föreligger – emittentens andel av röstetalet.
8MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
8.1En redogörelse för eventuella miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella anläggningstillgångarna.
9ÖVERSIKT ÖVER RÖRELSE OCH FINANSIELL SITUATION
Om de årsredovisningar som upprättats och presenterats i enlighet med artikel 46 i direktiv 78/660/EEG och artikel 36 i direktiv 83/349/EEG för de perioder som den historiska finansiella informationen omfattar inte ingår i eller bifogas prospektet ska emittenten lämna följande upplysningar.
9.1Finansiell situation
Om så inte redan skett på något annat ställe i registreringsdokumentet ska en särskild redogörelse lämnas avseende emittentens finansiella situation, förändringar i denna och verksamhetsresultaten för de räkenskapsår och delårsperioder för vilka historisk finansiell information krävs. Orsakerna till väsentliga förändringar som skett i den finansiella informationen från år till år ska också redovisas, såvitt dessa uppgifter är nödvändiga för att få överblick över emittentens affärssituation som helhet.
9.2Rörelseresultat
9.2.1Uppgifter om faktorer som på ett påtagligt sätt påverkat emittentens rörelseresultat samt om i hur hög grad dessa resultat påverkats. Till sådana faktorer ska även räknas ny utveckling samt ovanliga eller sällsynta händelser.
9.2.2Om det av redovisningen framgår att det skett väsentliga förändringar i nettoomsättningen eller nettointäkterna ska det anges i berättande text vad som orsakat sådana förändringar.
9.2.3Uppgift om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.
10FINANSIELLA RESURSER
10.1En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.
10.2Uppgift om eventuella begränsningar i användningen av kapitalet som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.
11FORSKNING OCH UTVECKLING, PATENT OCH LICENSER
Om det är av väsentlig betydelse ska en redogörelse lämnas för emittentens policy för forskning och utveckling under vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, inklusive uppgift om det belopp som emittenten använt för sponsring inom forsknings- och utvecklingsområdet.
12INFORMATION OM TENDENSER
12.1Uppgift om de senaste viktigaste tendenserna vad gäller produktion, försäljning och lager, kostnader och försäljningspriser under det innevarande räkenskapsåret fram till datumet för registreringsdokumentet.
12.2Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. Sådana uppgifter ska täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.
13RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat ska det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 13.1 och 13.2.
13.1En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.
Det ska i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.
13.2En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.
 Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:
a) Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
b) Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
c) Denna finansiella information är inte granskad.
13.3Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen ska vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.
13.4Om en resultatprognos har offentliggjorts i ett prospekt som fortfarande gäller ska det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när registreringsdokumentet offentliggörs, och en förklaring ska lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.
14MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN SAMT ÖVRIGA PERSONER I LEDANDE BEFATTNING
14.1Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:
a) Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
b) Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.
c) Stiftare, om bolaget funnits i mindre än fem år.
d) Alla personer i ledande befattning som är viktiga för att garantera att emittenten besitter tillräcklig erfarenhet och expertis för ledningen av verksamheten.
Det ska också anges om det förekommer familjeband mellan dessa personer, och i så fall vilket slags familjeband.
Vad avser varje medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt personer som nämns under b och d i första stycket, ska vederbörandes kunnande och erfarenhet i relevanta företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:
a) Namn på alla företag där personen i fråga någon gång under de senaste fem åren varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande har någon av dessa funktioner eller fortfarande är delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen.
b) Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.
c) Uppgifter från de senaste fem åren om eventuell konkurs, likvidation eller konkursförvaltning som personer som nämns under a och d i första stycket varit inblandade i, där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i a eller d i första stycket.
d) Uppgifter i lag eller förordning, bemyndigade myndigheters (däribland godkända yrkessammanslutningars) eventuella anklagelser och/eller sanktioner mot personen och om personen eventuellt har förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.
Om det inte finns någon sådan information att lämna ska detta anges.
14.2Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar
Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 14.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – ska detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
Det ska anges om det förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i 14.1 valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som anges i 14.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.
15ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
Med avseende på det senaste fullständiga räkenskapsåret ska för de personer som avses under a och d i första stycket i 14.1 följande anges.
15.1Belopp som betalats ut i ersättning till dessa personer (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt naturaförmåner som emittenten eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som utförts åt emittenten eller dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.
Uppgifterna ska redovisas separat för varje person. Sådan individuell redovisning behöver inte lämnas om det inte är obligatorisk i emittentens hemland och om emittenten inte på annat sätt offentliggjort dessa uppgifter.
15.2Uppgift om totala avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.
16STYRELSENS ARBETSFORMER
För det senaste avslutade räkenskapsåret ska, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a i första stycket i punkt 14.1.
16.1Datum då personens aktuella förordnande löper ut om detta är tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.
16.2Uppgift om avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med emittenten eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, alternativt en tydlig angivelse om att inget sådant avtal föreligger.
16.3Uppgift om emittentens kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, samt namnen på medlemmarna och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.
16.4En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där emittenten har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler ska detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.
17ANSTÄLLDA
17.1För varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen ska det anges antingen hur många anställda som funnits vid slutet av året i fråga eller genomsnittet över året (samt eventuella betydande förändringar i antalet anställda). Om så är möjligt och väsentligt ska en fördelning av personalen gjord på övergripande arbetsuppgifter och geografisk placering också anges. Om emittenten har en betydande del av sin personal anställd på tidsbegränsad basis ska det anges hur många tillfälligt anställda som i genomsnitt arbetade inom företaget under det senaste räkenskapsåret.
17.2För var och en av de personer som avses under a och d i första stycket i punkt 14.1 ska så aktuella uppgifter som möjligt redovisas vad gäller innehav av aktier eller aktieoptioner i det emitterande bolaget.
17.3Om det finns särskilda system för personalens förvärv av aktier och liknande i emittenten ska dessa system beskrivas.
18STÖRRE AKTIEÄGARE
18.1Namnen ska anges på alla personer – utöver medlemmarna i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan – som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemland, jämte uppgift om storleken av dessa andelar. Om det inte finns några personer som stämmer in på dessa kriterier ska även detta anges.
18.2Det ska vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde. Om så inte är fallet ska även detta anges.
18.3I den utsträckning emittenten känner till det ska det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem. Det ska också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.
18.4Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras ska också anges.
19TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Om internationella redovisningsstandarder antagna enligt förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämpliga på emittenten i fråga ska följande uppgifter redovisas för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och fram till datumet för registreringsdokumentet:
a) Karaktären och omfattningen av alla transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för emittenten. Om transaktioner med närstående parter inte har utförts på marknadsmässig grund ska skälen till detta anges. När det gäller utestående lån inklusive olika sorters säkerheter eller garantier ska det utestående beloppet anges.
b) Vidare ska antingen beloppet av transaktioner med närstående eller den procentandel transaktionen utgör av emittentens totala omsättning redovisas.
Om internationella redovisningsstandarder antagna enligt förordning (EG) nr 1606/2002 är tillämpliga på emittenten i fråga ska ovanstående uppgifter endast redovisas för transaktioner som gjorts sedan utgången av den senaste period för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.
20UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
20.1Historisk finansiell information
Det ska ingå en förklaring om att reviderad historisk finansiell information för de två senaste räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet, om denna period är kortare än två år) har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om så inte är tillämpligt, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen, och där redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen i förekommande fall kan erhållas.
Revisionsberättelse för varje år ska ingå.
För emittenter från tredjeland ska det ingå en förklaring om att denna finansiella information har utarbetats och reviderats antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder, och var den kan erhållas. Om informationen i fråga inte motsvarar dessa standarder ska det anges att den har omräknats innan den lagts fram, och var den kan erhållas.
20.2Proformaredovisning
I fall där en omfattande bruttoförändring sker ska det redogöras för hur transaktionen skulle ha påverkat emittentens tillgångar, skulder och resultat om den skett när perioden inleddes eller den dag som rapporten avser.
Detta krav kan vanligen uppfyllas via en proformaredovisning.
Denna proformaredovisning ska läggas fram i enlighet med kraven i bilaga II och innehålla de uppgifter som anges i bilagan.
Till proformaredovisningen ska bifogas en rapport sammanställd av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.
20.3Revision av den historiska årliga finansiella informationen
20.3.1Det ska ingå en förklaring om att den finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska besked om och motiv för detta lämnas. Anmärkningar eller motsvarande ska återges i sin helhet.
20.3.2Det ska anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.
20.3.3Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
20.4Åldern på den senaste finansiella informationen
20.4.1Det senaste räkenskapsåret för vilket reviderad finansiell information föreligger får inte ha avslutats mer än
a) 18 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller
b) 15 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar oreviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet.
20.5Delårsrapportering och annan finansiell information
20.5.1Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen ska även denna information ingå i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska detta faktum anges uttryckligen.
20.6Utdelningspolitik
Emittentens utdelningspolitik vad gäller utdelningar och eventuella begränsningar för denna ska beskrivas.
20.6.1Utdelningen per aktie ska också anges för varje period som omfattas av den historiska finansiella informationen, där så krävs med justeringar för fall där antalet aktier har ändrats, för att göra det jämförbart.
20.7Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det ska anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Om inga sådana förfaranden föreligger ska även detta anges.
20.8Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden
Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller företagskoncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett ska även detta anges uttryckligen.
21YTTERLIGARE INFORMATION
21.1Aktiekapital
Följande uppgifter ska anges och ska avse samma dag som den balansräkning som ingick i den senaste historiska finansiella informationen.
21.1.1Belopp för det emitterade kapitalet, indelat per kategori av aktier:
a) Maximikapital angivet i antal aktier.
b) Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.
c) Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
d) En avstämning av antalet utestående aktier vid början respektive slutet av året. Om mer än 10 % av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som den historiska finansiella informationen omfattar ska detta anges.
21.1.2Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.
21.1.3Vad gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag ska antal aktier och deras bokförda och nominella värde anges.
21.1.4Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.
21.1.5Uppgift om och villkor för eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
21.1.6Uppgift om utställda optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att ställa ut option, avseende kapitalet i bolag som ingår i koncernen, med angivande av villkoren för sådana optioner samt information rörande de personer som optionerna hänför sig till.
21.1.7En redogörelse för aktiekapitalets utveckling under den tid som den historiska finansiella informationen gäller, med särskild angivelse av eventuella förändringar.
21.2Stiftelseurkund och bolagsordning
21.2.1En beskrivning av emittentens verksamhetsföremål och syften samt en angivelse av var i stiftelseurkunden eller bolagsordningen de anges.
21.2.2En sammanfattning av bestämmelserna i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande när det gäller medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganen.
21.2.3En beskrivning av de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar varje kategori av de befintliga aktierna.
21.2.4En redogörelse för vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter, med en särskild angivelse om villkoren är mer långtgående än vad som krävs enligt lagstiftningen.
21.2.5En redogörelse för villkoren för hur kallelse till ordinarie och extra bolagsstämmor ska ske, samt för vilka som har rätt att närvara.
21.2.6En kortfattad beskrivning av de bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan medföra att en förändring av kontrollen över bolaget kan försenas eller helt förhindras.
21.2.7I förekommande fall uppgift om att bolagsordning, stadgar eller motsvarande innehåller ett tröskelvärde för när en ägares andel måste offentliggöras.
21.2.8En beskrivning av eventuella bestämmelser i stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller motsvarande som reglerar förändringar i kapitalet, såvida sådana bestämmelser är striktare än vad som krävs enligt lag.
22VÄSENTLIGA AVTAL
Alla avtal av större betydelse som emittenten eller annat företag inom koncernen har slutit under de två år som föregår offentliggörandet av registreringsdokumentet ska redovisas kortfattat, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten.
En sammanfattning av andra avtal (utom sådana som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten) som ingåtts av något företag inom koncernen och som innehåller någon bestämmelse som innebär att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är av väsentlig betydelse för koncernen per den dag då registreringsdokumentet dateras.
23INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
23.1Om ett utlåtande eller rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran ska det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten tas in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.
23.2Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.
24HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Det ska anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem ska kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:
a) Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
b) Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
c) Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.
Det ska vidare anges var handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektroniskt form.
25INNEHAV AV AKTIER ELLER ANDELAR
Uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse för bedömningen av emittentens egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XXVI Proportionerlig mall för minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument < 100.000 euro för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde [2]

1ANSVARIGA PERSONER
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
3UTVALD FINANSIELL INFORMATION
4RISKFAKTORER
5INFORMATION OM EMITTENTEN
6SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
7ORGANISATIONSSTRUKTUR
8INFORMATION OM TENDENSER
9RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
10FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN
11STYRELSENS ARBETSFORMER
12STÖRRE AKTIEÄGARE
13UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
13.1Historisk finansiell information
Det ska ingå en förklaring om att reviderad historisk finansiell information för det senaste räkenskapsåret (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet, om denna period är kortare än ett år) har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om så inte är tillämpligt, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen, och där redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen i förekommande fall kan erhållas.
Revisionsberättelsen ska ingå.
För emittenter från tredjeland ska det ingå en förklaring om att denna finansiella information har utarbetats och reviderats antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder, och var den kan erhållas. Om informationen i fråga inte motsvarar dessa standarder ska det anges att den har omarbetats innan den lagts fram, och var den kan erhållas.
13.2Revision av den årliga historiska finansiella informationen
13.2.1Det ska ingå en förklaring om att den finansiella informationen har granskats av revisor. Om de lagstadgade revisorerna avböjt att avlägga revisionsberättelse eller meddelat en reservation eller motsvarande ska motiveringen till att de har avböjt, alternativt texten till reservationen eller annan typ av förbehåll, återges i sin helhet.
13.2.2Det ska anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.
13.2.3Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
13.3Delårsrapportering och annan finansiell information
Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen ska en förklaring om detta ingå i registreringsdokumentet, och om var den kan erhållas. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller setts över informellt av revisor ska revisionsberättelsen eller resultatet av översynen inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska detta faktum anges uttryckligen.
13.4Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det bör anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller företagskoncernens finansiella situation eller lönsamhet; om inga sådana förfaranden föreligger ska även detta anges uttryckligen.
13.5Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden
Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller företagskoncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts; om inga sådana förändringar skett ska även detta anges uttryckligen.
14YTTERLIGARE INFORMATION
15VÄSENTLIGA KONTRAKT
16INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
17HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XXVII Proportionerlig mall för minimikrav för information i registreringsdokument för skuldebrev och derivatinstrument ≥ 100.000 euro för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde (mall) [3]

1ANSVARIGA PERSONER
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
3RISKFAKTORER
4INFORMATION OM EMITTENTEN
5SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
6ORGANISATIONSSTRUKTUR
7INFORMATION OM TENDENSER
8RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
9FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN
10STÖRRE AKTIEÄGARE
11UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
11.1Historisk finansiell information
Det ska ingå en förklaring om att reviderad historisk finansiell information för det senaste räkenskapsåret (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet, om denna period är kortare än ett år) har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om så inte är tillämpligt, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen, och där redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen i förekommande fall kan erhållas.
Revisionsberättelsen ska ingå.
För emittenter från tredjeland ska det ingå en förklaring om att denna finansiella information har utarbetats och reviderats antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder, och var den kan erhållas. Om informationen i fråga inte motsvarar dessa standarder ska det anges att den har omarbetats innan den lagts fram, och var den kan erhållas.
11.2Revision av den historiska årliga finansiella informationen
11.2.1Det ska ingå en förklaring om att den finansiella informationen har granskats av revisor. Om de lagstadgade revisorerna avböjt att avlägga revisionsberättelse eller meddelat en reservation eller motsvarande ska motiveringen till att de har avböjt, alternativt texten till reservationen eller annan typ av förbehåll, återges i sin helhet.
11.2.2Det ska anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.
11.2.3Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
11.3Delårsrapportering och annan finansiell information
Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen ska en förklaring om detta ingå i registreringsdokumentet, och om var den kan erhållas. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller setts över informellt av revisor ska revisionsberättelsen eller resultatet av översynen inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska detta faktum anges uttryckligen.
11.4Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det bör anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller företagskoncernens finansiella ställning eller lönsamhet; om inga sådana förfaranden föreligger ska även detta anges.
11.5Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden
Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller företagskoncernens finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts. Om inga sådana förändringar skett ska även detta anges uttryckligen.
12VÄSENTLIGA KONTRAKT
13INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
14HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XXVIII Proportionerlig mall för minimikrav på information för depåbevis som emitterats för aktier för små och medelstora företag och företag med begränsat börsvärde [4]

1ANSVARIGA PERSONER
1.1Uppgift om alla personer som är ansvariga för den information som ges i registreringsdokumentet och, i förekommande fall, för vissa delar av informationen; i det senare fallet ska dessa delar anges. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.
1.2En försäkran från de ansvariga för registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I förekommande fall en försäkran från de ansvariga för vissa delar av registreringsdokumentet att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i den del av dokumentet som de är ansvariga för såvitt de vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
2.1Namn och adresser till emittentens revisorer under den period som omfattas av de historiska finansiella uppgifterna (tillsammans med uppgift om deras medlemskap i en yrkessammanslutning).
2.2Om revisorer har avgått, avsatts eller inte utsetts på nytt under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, ange omständigheterna om dessa är av betydelse i sammanhanget.
3UTVALD FINANSIELL INFORMATION
3.1Utvald historisk finansiell information om emittenten för varje räkenskapsår för den period som omfattas av den historiska finansiella informationen och för eventuella därpå följande finansiella delperioder, i samma valuta som den finansiella informationen.
Den utvalda historiska finansiella informationen ska innehålla nyckeltal som ger en överblick över emittentens finansiella situation.
3.2Om utvald finansiell information tillhandahålls för delårsperioder ska även jämförbara uppgifter för samma period föregående räkenskapsår tillhandahållas, förutom när det gäller kravet på jämförbara balansuppgifter då det räcker med att presentera balansräkningen från utgången av året.
4RISKFAKTORER
Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är specifika för emittenten eller branschen.
5INFORMATION OM EMITTENTEN
5.1Emittentens historik och utveckling
5.1.1Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning.
5.1.2Emittentens säte samt dess organisationsnummer eller motsvarande.
5.1.3Datum för bildandet och uppgift om tiden för emittentens bestånd, om inte denna tid är obestämd.
5.1.4Uppgift om emittentens hemvist och juridiska form, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet, i vilket land bolaget har bildats samt adress och telefonnummer till huvudkontoret (eller huvudsakligt verksamhetsställe om detta avviker från huvudkontoret).
5.1.5Viktiga händelser i utvecklingen av emittentens verksamhet.
5.2Investeringar
5.2.1En redogörelse för emittentens huvudsakliga investeringar (inklusive uppgift om belopp) för vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, till och med den dag som prospektet är daterat.
5.2.2En beskrivning av emittentens huvudsakliga pågående investeringar, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och hur de har finansierats (internt eller externt).
5.2.3Information om emittentens huvudsakliga framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort klara åtaganden om, och hur dessa åtaganden förväntas finansieras.
6SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
6.1Huvudsaklig verksamhet
6.1.1En kort beskrivning av emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet och av eventuella väsentliga förändringar som påverkat denna funktion och huvudsakliga verksamhet sedan de två senast offentliggjorda reviderade årsredovisningarna, inbegripet uppgifter om alla väsentliga produkter eller tjänster som introducerats; vad gäller en produkt eller tjänst under utveckling ska det, såvida den offentliggjorts för allmänheten, anges i vilket utvecklingsstadium den befinner sig.
6.2Huvudsakliga marknader
En kortfattad beskrivning av de huvudsakliga marknader där företaget är verksamt och av eventuella väsentliga förändringar som påverkat dessa marknader sedan de två senast offentliggjorda reviderade årsredovisningarna.
6.3Om de uppgifter som lämnas enligt punkterna 6.1 och 6.2 har påverkats av exceptionella omständigheter ska detta anges.
6.4Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet ska sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.
6.5Om emittenten lämnat uppgifter om sin ställning i förhållande till sina konkurrenter ska grunderna för detta anges.
7ORGANISATIONSSTRUKTUR
7.1Om emittenten tillhör en koncern ska det ges en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna.
8MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
8.1En redogörelse för eventuella miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella anläggningstillgångarna.
9ÖVERSIKT ÖVER RÖRELSE OCH FINANSIELL SITUATION
Om de årsredovisningar som upprättats och presenterats i enlighet med artikel 46 i direktiv 78/660/EEG och artikel 36 i direktiv 83/349/EEG för de perioder som den historiska finansiella informationen omfattar inte ingår i eller bifogas prospektet ska emittenten lämna följande upplysningar.
9.1Finansiell situation
Om så inte redan skett på något annat ställe i registreringsdokumentet ska en särskild redogörelse lämnas avseende emittentens finansiella situation, förändringar i denna och verksamhetsresultaten för de räkenskapsår och delårsperioder för vilka historisk finansiell information krävs; orsakerna till väsentliga förändringar som skett i den finansiella informationen från år till år ska också redovisas, såvitt dessa uppgifter är nödvändiga för att få överblick över emittentens affärssituation som helhet.
9.2Rörelseresultat
9.2.1Uppgifter om faktorer som på ett påtagligt sätt påverkat emittentens rörelseresultat samt om i hur hög grad dessa resultat påverkats; till sådana faktorer ska även räknas ny utveckling samt ovanliga eller sällsynta händelser.
9.2.2Om det av redovisningen framgår att det skett väsentliga förändringar i nettoomsättningen eller nettointäkterna ska det anges i berättande text vad som orsakat sådana förändringar.
9.2.3Uppgift om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.
10FINANSIELLA RESURSER
10.1En redogörelse för emittentens kassaflöde, inklusive uppgifter om belopp och källor kompletterade med en resonerande beskrivning.
10.2Uppgift om eventuella begränsningar i användningen av kapitalet som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.
11FORSKNING OCH UTVECKLING, PATENT OCH LICENSER
Om det är av väsentlig betydelse ska en redogörelse lämnas för emittentens policy för forskning och utveckling under vart och ett av de räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen, inklusive uppgift om det belopp som emittenten använt för sponsring inom forsknings- och utvecklingsområdet.
12INFORMATION OM TENDENSER
12.1Uppgift om de senaste viktigaste tendenserna vad gäller produktion, försäljning och lager, kostnader och försäljningspriser under det innevarande räkenskapsåret fram till datumet för registreringsdokumentet.
12.2Uppgift om alla kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter; sådana uppgifter ska täcka åtminstone det innevarande räkenskapsåret.
13RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
Om emittenten väljer att låta registreringsdokumentet innehålla en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat ska det innehålla de upplysningar som anges i punkterna 13.1 och 13.2.
13.1En redogörelse för de viktigaste av de antaganden som ligger till grund för prognosen eller det förväntade resultatet.
Det ska i dessa fall göras tydlig skillnad mellan antaganden om faktorer som medlemmarna av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan kan påverka och antaganden om faktorer som ligger helt utanför deras kontroll. Antagandena måste vara lätta att förstå för investerarna, vara specifika och exakta, och får inte vara beroende av att de uppskattningar som ligger till grund för prognosen generellt sett är korrekta.
13.2En rapport som upprättats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer där det anges att resultatprognosen och resultatberäkningen i fråga enligt deras uppfattning har sammanställts på riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angetts, och att de räkenskaper som legat till grund för resultatprognosen och resultatberäkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper.
 Om prospektet innehåller alla meddelanden nedan, ska en rapport inte krävas, förutsatt att den finansiella informationen avser föregående räkenskapsår och enbart innehåller ej missvisande uppgifter som i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förklarande information för att kunna bedöma uppgifterna:
a) Ansvarig för denna finansiella information, om annan än den med allmänt ansvar för prospektet, godkänner informationen.
b) Oberoende redovisningsexperter eller revisorer menar att denna information i huvudsak överensstämmer med de definitiva uppgifter som ska offentliggöras i kommande reviderade årsredovisning.
c) Denna finansiella information är inte granskad.
13.3Tillvägagångssättet för att upprätta prognosen eller beräkningen ska vara jämförbart med det som använts för den historiska finansiella informationen.
13.4Om en resultatprognos har offentliggjorts i ett prospekt som fortfarande gäller ska det klart anges om den prognos som bifogades prospektet fortfarande är korrekt när registreringsdokumentet offentliggörs, och en förklaring ska lämnas om den tidigare prognosen inte längre är giltig.
14MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN SAMT ÖVRIGA PERSONER I LEDANDE BEFATTNING
14.1Namn, kontorsadress och befattning för nedanstående personer i det emitterande bolaget, med angivande av deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är av betydelse för emittenten:
a) Medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan.
b) Komplementärer i kommanditbolag med aktiekapital.
c) Stiftare, om bolaget funnits i mindre än fem år.
d) Alla personer i ledande befattning som är viktiga för att garantera att emittenten besitter tillräcklig erfarenhet och expertis för ledningen av verksamheten.
Det ska också anges om det förekommer familjeband mellan dessa personer, och i så fall vilket slags familjeband.
Vad avser varje medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan samt personer som nämns under b och d i första stycket, ska vederbörandes kunnande och erfarenhet i relevanta företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:
a) Namn på alla företag där personen i fråga någon gång under de senaste fem åren varit medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande har någon av dessa funktioner eller fortfarande är delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorganen.
b) Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.
c) Uppgifter från de senaste fem åren om eventuell konkurs, likvidation eller konkursförvaltning som personer som nämns under a och d i första stycket varit inblandade i, där detta skett i någon av de egenskaper som också anges i a eller d i första stycket.
d) Uppgifter om i lag eller föreskrifter bemyndigade myndigheters (däribland godkända yrkessammanslutningars) eventuella anklagelser och/eller sanktioner mot personen och om personen eventuellt har förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.
Om det inte finns någon sådan information att lämna ska detta anges.
14.2Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar
Om det föreligger en potentiell intressekonflikt hos någon av de personer som avses i 14.1 – dvs. om deras privata intressen kan stå i strid med emittentens – ska detta anges. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
Det ska anges om det förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i 14.1 valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
15ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
Med avseende på det senaste fullständiga räkenskapsåret ska för de personer som avses under a och d i första stycket i 14.1 följande anges.
15.1Belopp som betalats ut i ersättning till dessa personer (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt naturaförmåner som emittenten eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som utförts åt emittenten eller dess dotterbolag, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.
Uppgifterna ska redovisas separat för varje person; sådan individuell redovisning behöver inte lämnas om det inte är obligatoriskt i emittentens hemland och om emittenten redan har offentliggjort dessa uppgifter.
15.2Uppgift om totala avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.
16STYRELSENS ARBETSFORMER
För det senaste avslutade räkenskapsåret ska, om inget annat anges, nedanstående uppgifter anges för de personer som avses under a i första stycket i punkt 14.1.
16.1Datum då personens aktuella förordnande löper ut om detta är tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.
16.2Uppgift om avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med emittenten eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, alternativt en tydlig angivelse om att inget sådant avtal föreligger.
16.3Uppgift om emittentens kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor, samt namnen på medlemmarna och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.
16.4En förklaring om huruvida emittenten uppfyller reglerna för företagsstyrning i det land där det har sitt säte. Om emittenten inte uppfyller sådana regler ska detta anges uttryckligen, jämte en förklaring av orsakerna.
17ANSTÄLLDA
17.1För varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen ska det anges antingen hur många anställda som funnits vid slutet av året i fråga eller genomsnittet över året (samt eventuella betydande förändringar i antalet anställda); om så är möjligt och väsentligt ska en fördelning av personalen gjord på övergripande arbetsuppgifter och geografisk placering också anges. Om emittenten har en betydande del av sin personal anställd på tidsbegränsad basis ska det anges hur många tillfälligt anställda som i genomsnitt arbetade inom företaget under det senaste räkenskapsåret.
17.2För var och en av de personer som avses under a och d i första stycket i punkt 14.1 ska så aktuella uppgifter som möjligt redovisas vad gäller innehav av aktier eller aktieoptioner i det emitterande bolaget.
17.3Om det finns särskilda system för personalens förvärv av aktier och liknande i emittenten ska dessa system beskrivas.
18STÖRRE AKTIEÄGARE
18.1Namnen ska anges på alla personer – utöver medlemmarna i dess förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan – som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal som är anmälningspliktig enligt lagstiftningen i emittentens hemland, jämte uppgift om storleken av dessa andelar; om det inte finns några personer som stämmer in på dessa kriterier ska även detta anges.
18.2Det ska vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde; om så inte är fallet ska även detta anges.
18.3Om det är känt av emittenten ska det anges om emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras samt i så fall av vem; det ska också anges vad kontrollen består i samt vad som görs för att garantera att den inte missbrukas.
18.4Alla överenskommelser eller motsvarande som emittenten känner till och som senare kan komma att leda till att kontrollen över bolaget förändras ska också anges.
19TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Om internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämpliga på emittenten ska följande uppgifter redovisas för den tid som den historiska finansiella informationen omfattar och fram till datumet för registreringsdokumentet:
a) Karaktären och omfattningen av alla transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för emittenten. Om transaktioner med närstående parter inte har utförts på marknadsmässig grund ska skälen till detta anges. När det gäller utestående lån inklusive olika sorters säkerheter eller garantier ska det utestående beloppet anges.
b) Vidare ska antingen beloppet av transaktioner med närstående eller den procentandel transaktionen utgör av emittentens totala omsättning redovisas.
Om internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning enligt rådets förordning (EG) nr 1606/2002 är tillämpliga på emittenten ska ovanstående uppgifter redovisas endast för de transaktioner som gjorts sedan utgången av den senaste period för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.
20UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
20.1Historisk finansiell information
Det ska ingå en förklaring om att reviderad historisk finansiell information för de två senaste räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet, om denna period är kortare än två år) har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om så inte är tillämpligt, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen, och där redovisning både för det egna företaget och för hela koncernen i förekommande fall kan erhållas.
Revisionsberättelse för varje år ska ingå.
För emittenter från tredjeland ska det ingå en förklaring om att denna finansiella information har utarbetats och reviderats antingen enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med dessa standarder, och var den kan erhållas. Om informationen i fråga inte motsvarar dessa standarder ska det anges att den har omarbetats innan den lagts fram, och var den kan erhållas.
20.2Revision av den historiska årliga finansiella informationen
20.2.1Det ska ingå en förklaring om att den finansiella informationen har granskats av revisor. Om de revisorer som utför den lagstadgade revisionen avböjt att avlägga revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska besked om och motiv för detta lämnas; anmärkningar eller motsvarande ska återges i sin helhet.
20.2.2Det ska anges om andra delar av registreringsdokumentet har granskats av revisorer.
20.2.3Om finansiella uppgifter i registreringsdokumentet kommer från andra källor än reviderade redovisningar ska den aktuella källan anges, liksom det faktum att det rör sig om uppgifter som inte granskats av revisor.
20.3Åldern på den senaste finansiella informationen
20.3.1Det senaste räkenskapsåret för vilket reviderad finansiell information föreligger får inte ha avslutats mer än
a) 18 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller
b) 15 månader före dagen för registreringsdokumentet i de fall emittenten redovisar oreviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet.
20.4Delårsrapportering och annan finansiell information
20.4.1Om emittenten offentliggjort finansiell information på kvartals- eller halvårsbasis efter datumet för den senaste reviderade årsredovisningen ska en förklaring om detta ingå i registreringsdokumentet, och om var den kan erhållas. Om kvartals- eller halvårsrapporteringen har reviderats eller setts över informellt av revisor ska revisionsberättelsen eller resultatet av översynen inkluderas. Om rapporteringen inte reviderats eller översiktligt granskats av revisor ska detta faktum anges uttryckligen.
20.5Utdelningspolitik
Emittentens utdelningspolitik vad gäller utdelningar och eventuella begränsningar för denna ska beskrivas.
20.5.1Utdelningen per aktie ska också anges för varje period som omfattas av den historiska finansiella informationen, där så krävs med justeringar för fall där antalet aktier har ändrats, för att göra det jämförbart.
20.6Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det bör anges om emittenten varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på emittentens eller företagskoncernens finansiella ställning eller lönsamhet; om inga sådana förfaranden föreligger ska även detta anges.
20.7Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden
Registreringsdokumentet ska innehålla uppgifter om alla väsentliga förändringar som inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken antingen reviderad finansiell information eller delårsinformation har offentliggjorts; om inga sådana förändringar skett ska även detta anges uttryckligen.
21YTTERLIGARE INFORMATION
21.1Aktiekapital
Följande uppgifter ska anges och ska avse samma dag som den balansräkning som ingick i den senaste historiska finansiella informationen.
21.1.1Belopp för det emitterade kapitalet, indelat per kategori av aktier:
a) Maximikapital angivet i antal aktier.
b) Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.
c) Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.
d) En avstämning av antalet utestående aktier vid början respektive slutet av året. Om mer än 10 % av aktierna betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som den historiska finansiella informationen omfattar ska detta anges.
21.1.2Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.
21.1.3Vad gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag ska antal aktier och deras bokförda och nominella värde anges.
21.1.4Det sammanlagda beloppet för eventuella konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, med angivande av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.
21.1.5Uppgift om och villkor för eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
21.1.6Uppgift om utställda optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att ställa ut option, avseende kapitalet i bolag som ingår i koncernen, med angivande av villkoren för sådana optioner samt information rörande de personer som optionerna hänför sig till.
21.1.7En redogörelse för aktiekapitalets utveckling under den tid som den historiska finansiella informationen gäller, med särskild angivelse av eventuella förändringar.
21.2Stiftelseurkund och bolagsordning
21.2.1En beskrivning av emittentens verksamhetsföremål och syften samt en angivelse av var i stiftelseurkunden eller bolagsordningen de anges.
21.2.2En sammanfattning av bestämmelserna i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande när det gäller medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganen.
21.2.3En beskrivning av de rättigheter, förmåner och begränsningar som kännetecknar varje kategori av de befintliga aktierna.
21.2.4En redogörelse för vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter, med en särskild angivelse om villkoren är mer långtgående än vad som krävs enligt lagstiftningen.
21.2.5En redogörelse för villkoren för hur kallelse till ordinarie och extra bolagsstämmor ska ske, samt för vilka som har rätt att närvara.
21.2.6En kortfattad beskrivning av de bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan medföra att en förändring av kontrollen över bolaget kan försenas eller helt förhindras.
21.2.7I förekommande fall uppgift om att bolagsordning, stadgar eller motsvarande innehåller ett tröskelvärde för när en ägares andel måste offentliggöras.
21.2.8En beskrivning av eventuella bestämmelser i stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller motsvarande som reglerar förändringar i kapitalet, såvida sådana bestämmelser är striktare än vad som krävs enligt lag.
22VÄSENTLIGA KONTRAKT
Alla avtal av större betydelse som emittenten eller annat företag inom koncernen har slutit under de två år som föregår offentliggörandet av registreringsdokumentet ska redovisas kortfattat, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten.
En sammanfattning av andra avtal (utom sådana som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten) som ingåtts av något företag inom koncernen och som innehåller någon bestämmelse som innebär att ett företag inom koncernen tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är av väsentlig betydelse för koncernen per den dag då registreringsdokumentet dateras.
23INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
23.1Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs tredje man i egenskap av sakkunnig ingår i registreringsdokumentet ska namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om huruvida personen har några väsentliga intressen i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga har tagits fram på emittentens begäran ska det anges i registreringsdokumentet att den person som ansvarar för den delen av registreringsdokumentet har samtyckt till att utlåtandet eller rapporten tas in i dokumentet och till den form och det sammanhang som utlåtandet har tagits in.
23.2Om information kommer från tredje man ska det tydligt anges att informationen i fråga återgivits korrekt och att – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Dessutom ska källorna till informationen anges.
24HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Det ska anges uttryckligen att följande handlingar (i förekommande fall) eller kopior av dem ska kunna uppvisas under hela registreringsdokumentets giltighetstid:
a) Emittentens stiftelseurkund och bolagsordning.
b) Alla rapporter, brev och andra handlingar, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet.
c) Den historiska finansiella information som föreligger för emittenten eller – om det rör sig om en koncern – för emittenten och alla dess dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren före offentliggörandet av registreringsdokumentet.
Det ska vidare anges om handlingarna i fråga kan inspekteras i pappersform eller elektroniskt form.
25INNEHAV AV AKTIER ELLER ANDELAR
Uppgifter beträffande företag i vilka emittenten innehar en andel som kan förväntas ha väsentlig betydelse för bedömningen av emittentens egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.
26INFORMATION OM EMITTENTEN AV DEPÅBEVISEN
27INFORMATION OM DE UNDERLIGGANDE AKTIERNA
28INFORMATION OM DEPÅBEVISEN
29INFORMATION OM VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET OM DEPÅBEVIS
30UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
31VÄSENTLIG INFORMATION OM EMISSION AV DEPÅBEVIS
32KOSTNADEN FÖR EMISSIONEN/ERBJUDANDET AV DEPÅBEVIS

Förordning (862/2012/EU)

Bilaga XXIX Proportionerlig mall för minimikrav på information för emissioner av kreditinstitut som avses i artikel 1.2 j i direktiv 2003/71/EG [5]

1ANSVARIGA PERSONER
2REVISORER SOM UTFÖR DEN LAGSTADGADE REVISIONEN
3RISKFAKTORER
4INFORMATION OM EMITTENTEN
5SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
6ORGANISATIONSSTRUKTUR
7INFORMATION OM TENDENSER
8RESULTATPROGNOSER ELLER FÖRVÄNTADE RESULTAT
9FÖRVALTNINGS-, LEDNINGS- OCH KONTROLLORGAN
10STÖRRE AKTIEÄGARE
11UPPLYSNINGAR OM EMITTENTENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FINANSIELLA STÄLLNING SAMT RESULTAT
För det senaste räkenskapsåret (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än ett år) ska det lämnas reviderad finansiell information, samt en revisionsberättelse. Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska informationen omfatta antingen minst 12 månader eller hela den period emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast. Denna finansiella information ska vara upprättad enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller, om den förordningen inte är tillämplig, en medlemsstats nationella redovisningsstandarder för emittenter inom Europeiska unionen.
12VÄSENTLIGA KONTRAKT
13INFORMATION FRÅN TREDJE MAN, EXPERTUTLÅTANDEN OCH UPPGIFT OM HURUVIDA TREDJE MAN I FRÅGA HAR NÅGRA INTRESSEN I EMITTENTEN
14HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Förordning (486/2012/EU)

Bilaga XXX Tilläggsinformation om samtycke enligt artikel 20 a (Tilläggsmodul)

1INFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE FRÅN EMITTENTEN ELLER DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR UTFORMNINGEN AV PROSPEKTET
1.1Uttryckligt samtycke från emittenten eller den person som ansvarar för utformningen av prospektet till att det nyttjas och meddelande om att vederbörande påtar sig ansvaret för prospektets innehåll, även då finansiella mellanhänder återförsäljer eller slutligt placerar värdepapper och har fått samtycke till att nyttja prospektet.
1.2Uppgift om tidsperioden för vilken samtycke till att nyttja prospektet gäller.
1.3Uppgift om anbudsperioden under vilken finansiella mellanhänder kan återförsälja eller slutligt placera värdepapper.
1.4Uppgift om i vilka medlemsstater som finansiella mellanhänder får nyttja prospektet för senare återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.
1.5Klara och objektiva villkor för samtycket som är relevanta för nyttjandet av prospektet.
1.6Meddelande i fetstil som underrättar investerarna om att i det fall en finansiell mellanhand lämnar ett anbud, ska denne informera dem om anbudsvillkoren när anbudet lämnas.
2 ATILLÄGGSINFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE GES TILL EN ELLER FLERA SPECIFIKA FINANSIELLA MELLANHÄNDER
2 A.1Förteckning med personuppgifter (namn och adress) över den finansiella mellanhand eller de finansiella mellanhänder som får nyttja prospektet.
2 A.2Uppgift om var ny information ska offentliggöras och kan hittas avseende finansiella mellanhänder som inte var påtänkta vid tidpunkten för godkännandet av prospektet, grundprospektet eller de inlämnade slutgiltiga villkoren.
2 BTILLÄGGSINFORMATION SOM SKA LÄMNAS OM SAMTYCKE GES TILL ALLA FINANSIELLA MELLANHÄNDER
Meddelande i fetstil som underrättar investerarna om att alla finansiella mellanhänder, som nyttjar prospektet, på sin webbplats ska uppge att nyttjandet står i överensstämmelse med samtycket och dess angivna villkor.

Förordning (862/2012/EU)

 • [1]

  Om en komponent i formeln är lika med 0 eller 1 och respektive komponent inte används för en specifik emission bör det finnas möjlighet att tillämpa formeln i de slutgiltiga villkoren utan den komponent som inte används.

 • [2]

  Delposter som anges i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 809/2004, utom ändringen i punkt 13 (finansiell information).

 • [3]

  Delposter som anges i bilaga IX till kommissionens förordning (EG) nr 809/2004, utom ändringen i punkt 11 (finansiell information).

 • [4]

  För punkterna 26–32, delposter som i bilaga X till kommissionens förordning (EG) nr 809/2004.

 • [5]

  Delposter som anges i bilaga XI till förordning (EG) nr 809/2004, utom ändringen i punkt 11.1 (historisk finansiell information).

 • [6]

  Förklaring av kolumner, se sist i tabellen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%