FARs mallar för revision och andra bestyrkandeuppdrag

Samtliga mallar är hämtade från respektive regelverk. I sidfoten av mallen ser du när den är senast ändrad.

Revisionsberättelsens standardutformning

Dessa exempel är hämtade från RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern Exempel 1 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern Exempel 2 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på en reglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen Exempel 3 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor Exempel 4 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal inte reviderade Exempel 5 RevR 700

Revisionsberättelse i bankaktiebolag Exempel 6 RevR 700

Revisionsberättelse i försäkringsaktiebolag Exempel 7 RevR 700

Revisionsberättelse i värdepappersfond Exempel 8 RevR 700

Generisk mall för revisionsberättelse med omodifierat uttalande enligt revisionslagen Exempel 9 RevR 700

Revisionsberättelse i handelsbolag Exempel 10 RevR 700

Revisionsberättelse i ideell förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Exempel 11 RevR 700

Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse Exempel 12 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse Exempel 13 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser) Exempel 14 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning Exempel 15 RevR 700

Revisionsberättelse i EES-filial Exempel 16 RevR 700

Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial) Exempel 17 RevR 700

Revisionsberättelse i ekonomisk förening Exempel 18 RevR 700

Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar Exempel 19 RevR 700

Kompletterande mallar för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse

Dessa exempel är hämtade från RevR 701

Aktiebolag som tillämpar ÅRL Exempel 1 RevR 701

Bankaktiebolag som tillämpar ÅRKL Exempel 2 RevR 701

Försäkringsaktiebolag som tillämpar ÅRFL Exempel 3 RevR 701

Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet

Detta exempel är hämtat från EtikU 9

Revisorns skriftliga försäkran om opartiskhet och självständighet till revisionsutskottet/styrelsen i företag av allmänt intresse Exempel EtikU 9

Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen

Dessa exempel är hämtade från RevR 705

Revisionsberättelse med avvikande mening i del 1 och del 2 med anledning av att revisorn är oense med företagsledningen Exempel 1 RevR 705

Revisionsberättelse med reservationsuttalande om årsredovisningen respektive avstående från uttalande om resultaträkningen i del 1 på grund av osäkerhet om ingående balans Exempel 2 RevR 705

Revisionsberättelse med upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift i del 1 och uttalande med avvikande mening endast i del 2 Exempel 3 RevR 705

Revisionsberättelse med begränsningar och avstående från uttalande i del 2 Exempel 4 RevR 705

Revisionsberättelse med anmärkning i del 2 Exempel 5 RevR 705

Revisionsberättelse som i del 1 upplyser om väsentlig felaktighet i annan information Exempel 6 RevR 705

Utförande av granskningsuppdrag i Sverige

Dessa exempel är hämtade från FARs Ramverk för utförande av granskningsuppdrag Sverige

Rapportering med rimlig säkerhet Exempel 1 FAR Ramverk

Rapportering med begränsad säkerhet Exempel 2 FAR Ramverk

Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen

Dessa exempel är hämtade från RevR 9

Revisorsyttrande i samband med nybildning av aktiebolag Exempel 1 RevR 9

Revisorsyttranden vid nyemission Exempel 2a RevR 9

Revisorsyttranden vid nyemission Exempel 2b RevR 9

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse vid kvittningsemission Exempel 3 RevR 9

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Exempel 4 RevR 9

Revisorsyttrande över betalning av nyemitterade aktier i publika bolag Exempel 5 RevR 9

Revisorsyttrande vid konvertering av konvertibler till aktier Exempel 6 RevR 9

Revisorns yttrande vid beslut om utdelning eller förvärv av egna aktier på annan bolagsstämma än ordinarie bolagsstämma Exempel 7 RevR 9

Revisorns yttrande vid beslut om utdelning eller förvärv av egna aktier på annan bolagsstämma än ordinarie bolagsstämma Exempel 8 RevR 9

Revisorns yttrande över upplysning som begärts av aktieägare Exempel 9 RevR 9

Revisorns yttrande över styrelsens förslag till minskning av aktiekapital Exempel 10 RevR 9

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. Exempel 11 RevR 9

Revisorsyttrande över att minskningen av aktiekapitalet inte befunnits medföra någon fara för borgenärerna Exempel 12a RevR 9

Revisorsyttrande över att minskningen av aktiekapitalet inte befunnits medföra någon fara för borgenärerna Exempel 12b RevR 9 (minskning av reservfond)

Revisorsyttrande över att minskningen av aktiekapitalet inte befunnits medföra någon fara för borgenärerna Exempel 12c RevR 9 (vinstutdelning inom tre år från registrering av minskning av aktiekapital för förlusttäckning)

Revisorsyttrande vid byte från privat till publikt aktiebolag Exempel 13 RevR 9

Revisorsyttrande vid nyemission med lägre teckningskurs än de tidigare aktiernas kvotvärde Exempel 14 RevR 9

Revisorsyttrande över särskild granskning Exempel 15 RevR 9

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor Exempel 16 RevR 9 (avgående revisor)

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor Exempel 19a RevR 9 (tillträdande revisor)

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor Exempel 19b RevR 9 (tillträdande revisor)

Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag

Dessa exempel är hämtade från RevR 8

Uttalande till revisorn avseende ersättningar till ledande befattningshavare Exempel 1 RevR 8

Förslag till revisorsyttrande i det fall årsstämman inte antagit några riktlinjer under perioden från räkenskapsårets början till dess att årsstämman antagit riktlinjer Exempel 2 RevR 8

Bestyrkande av hållbarhetsinformation

Dessa exempel är hämtade från RevR 6

Revisors rapport (kombinerad granskning) Exempel 1 RevR 6

Revisors rapport (översiktlig granskning) Exempel 2 RevR 6

Granskning av finansiell information i prospekt

Dessa exempel är hämtade från RevR 5

Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information Exempel 1 RevR 5

Oberoende revisors rapport avseende enskild finansiell rapport över historisk finansiell information Exempel 2 RevR 5

Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt Exempel 4 RevR 5

Oberoende revisors rapport avseende prognos Exempel 5 RevR 5

Granskning av fusionsplan

Dessa exempel är hämtade från RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption Exempel 1 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption där samtliga aktieägare samtyckt till ett begränsat yttrande Exempel 2 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande avseende överlämnade tillgångar Exempel 3 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption av ett helägt dotterbolag Exempel 4 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande vid fara för att borgenärerna inte ska få sina fordringar betalda Exempel 5 RevR 4

Granskning av kontrollbalansräkning

Dessa exempel är hämtade från RevR 1

Yttrande med omodifierat uttalande Exempel 1 RevR 1

Yttrande med uttalande med reservation Exempel 2 RevR 1

Yttrande med uttalande med avvikande mening Exempel 3 RevR 1

Gemensam revision

Dessa exempel är hämtade från RevU 17

Revisionsberättelse i ideell förening som utsett en kvalificerad revisor och en icke-kvalificerad revisor att gemensamt lämna en revisionsberättelse baserad på revisionslagen. Exempel 1 RevU 17

Revisionsberättelse i trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar som utsett en auktoriserad revisor och en icke-kvalificerad revisor att gemensamt lämna en revisionsberättelse baserad på revisionslagen och kyrkoordningen. Exempel 2 RevU 17

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Dessa exempel är hämtade från RevU 16

Rapportering i revisionsberättelsen efter lagstadgad granskning Exempel 1a RevU 16

Rapportering i revisionsberättelsen efter utökad omfattning av granskningen Exempel 1b RevU 16

Rapportering i särskilt yttrande efter lagstadgad granskning Exempel 2a RevU 16

Rapportering i särskilt yttrande efter utökad omfattning av granskningen Exempel 2b RevU 16

Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse

Detta exempel är hämtat från RevU 15

Exempel på revisorns rapport Exempel RevU 15

Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

Detta exempel är hämtat från RevU 7

Revisorns ställningstagande Exempel RevU 7

Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag

Dessa exempel är hämtade från RevU 2

Exempel avseende redovisning enligt 25 kap. 33 § första stycket ABL Exempel 1 RevU 2

Exempel avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation Exempel 2 RevU 2

Exempel avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser räkenskapsåret efter det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation Exempel 3 RevU 2

Exempel avseende slutredovisning enligt 25 kap. 40 § ABL Exempel 4 RevU 2

Exempel avseende yttrande enligt 25 kap. 45 § ABL Exempel 5 RevU 2

Exempel avseende slutredovisning enligt 23 kap. 4 § ABL Exempel 6 RevU 2

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Dessa exempel är hämtade från RevR 12

Revisionsberättelse för ett moderbolag noterat på reglerad marknad och vars hållbarhetsrapport ingår i förvaltningsberättelsen Exempel 1.1 RevR 12

Revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och vars hållbarhetsrapport ingår i förvaltningsberättelsen Exempel 1.2 RevR 12

Rapportering i särskilt yttrande Exempel 2 RevR 12

Yttrande som del av revisionsberättelsen när hållbarhetsrapporten är så ofullständig att den inte kan anses ha upprättats (se exempel 1.1 och 1.2 för placering) Exempel 3.1 RevR 12

Separat yttrande när hållbarhetsrapporten är så ofullständig att den inte kan anses ha upprättats Exempel 3.2 RevR 12

Yttrande som del av revisionsberättelsen när någon hållbarhetsrapport inte alls har upprättats (se exempel 1.1 och 1.2 för yttrandets placering) Exempel 3.3 RevR 12

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%