FAR – VERSION 2018:1

Uppdragsbrev för ISA 800-uppdrag

(2018-03-19)

Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

Uppdragsbrev för ISA 800-uppdrag

[Kommentar: Uppdragsbrev för revisionsuppdrag ställs till styrelsen eller representant för företagsledningen.]

[Företag

Attention

Adress

Postnummer Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för uppdrag att utföra revision av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte [t.ex. finansiella rapporter som upprättats enligt kraven i ett kontrakt eller låneavtal eller som uppställts som villkor för projektbidrag]

Bakgrund

[Beskriv bakomliggande förhållande till revisionsuppdraget, eventuella parter i affären etc.]

Jag (Vi) har i anledning av ovanstående ombetts att lämna en rapport efter revision enligt nedan.

Revisionsuppdraget

Jag (Vi) (”Uppdragstagaren”) har av [bolagsstämma i/styrelsen/företagsledningen/VD/annan för] [X AB] (”Uppdragsgivaren”) fått i uppdrag att utföra revision av [t.ex. finansiell/a rapport/er som upprättats enligt kraven i ett kontrakt eller låneavtal eller som uppställts som villkor för projektbidrag] (”Uppdraget”) [Kommentar: Definiera tydligt den finansiella rapporten/de finansiella rapporter som ska granskas. Om möjligt, låt den finansiella rapporten/de finansiella rapporterna utgöra bilaga tillsammans med t.ex. kontrakt, låneavtal eller villkor för projektbidrag.] upprättat enligt [ange tillämpligt ramverk för särskilt syfte t.ex. bestämmelserna om finansiell rapportering i ett kontrakt, bidragsgivares villkor, skattemässiga regler som grund för finansiella rapporter som bifogas ett företags självdeklaration, redovisningsprincip eller de bestämmelser om finansiell rapportering som har fastställts av en tillsynsmyndighet för att myndighetens krav ska uppfyllas] (”Ramverket”). Jag (Vi) bekräftar genom detta brev (”Uppdragsbrev”) att jag (vi) åtar mig (oss) Uppdraget.

Villkor för Uppdraget

Min (Vår) revision utförs grundat på förutsättningen att [företagsledningen] är medveten om och förstår sitt ansvar för att upprätta finansiella rapporter enligt Ramverket.

Mitt (Vårt) ansvar är att göra ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av min (vår) revision. Jag (Vi) kommer att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (”ISA”). Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra mig (oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Min (Vår) revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Jag (Vi) väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar jag (vi) de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar de finansiella rapporterna i syfte att utforma revisionsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. Min (Vår) revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de finansiella rapporterna.

Syftet med min (vår) revision är att jag (vi) enligt ISA 800 ska lämna en rapport över min (vår) revision av [den finansiella rapporten/de finansiella rapporterna som upprättats enligt kraven i t.ex. ett kontrakt eller låneavtal eller som uppställts som villkor för projektbidrag] i samband med [t.ex. överlåtelse av lån, redovisning av projektbidrag], med de begränsningar som framgår ovan. Min (Vår) rapport får inte användas för något annat syfte.

[Den rapport/De rapporter] jag (vi) lämnar med anledning av detta Uppdrag, är endast [avsedd/a] för Uppdragsgivaren [och X] och får inte spridas till andra om inte särskild skriftlig överenskommelse träffas om detta.

Den dokumentation som upprättas i anledning av Uppdraget är Uppdragstagarens egendom. Uppdragstagaren behöver inte lämna ut dokumentationen till Uppdragsgivaren, eller någon annan, om detta inte följer av författning eller myndighetsbeslut.

För Uppdraget gäller i övrigt av FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster, Bilaga 1.

[Arvode]

[Kommentar:Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika Uppdraget].

[Alternativ 1]

Mitt (Vårt) arvode beräknas vara fördelat enligt följande ........... [alternativ 1a: Mitt (Vårt) arvode uppgår till ...... enligt den offert som avgivits och accepterats av er.] [Kommentar:Detta ”Alternativ 1a” ska användas så snart någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till kunden (annat än rena timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i Uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå av Uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i Uppdragsbrevet vid beräknat arvode.]

Jag (Vi) vill uppmärksamma er på att alla beräkningar av arvodets storlek som jag (vi) gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar:

  1. att Uppdragsgivaren levererar de finansiella rapporterna och annat underlag i god tid före revisionen eller enligt särskilt överenskommen tidsplan, och
  2. att [Uppdragsgivaren och/eller annan] och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå mig (oss) med nödvändig information.

[Alternativ 2]

Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för Uppdragets genomförande.

[Debiteringen per timme för mina (våra) tjänster är under innevarande räkenskapsår följande:

  1. .... kr, och
  2. .... kr.]

Behandling av personuppgifter

[Kommentar:Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att revisionsföretaget är personuppgiftsansvarigt när uppdraget utförs.Om revisionsföretaget bedömer att man är personuppgiftsbiträde måste texten justeras och dessutom ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås.]

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Uppdragstagaren behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Uppdragstagaren är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av Uppdraget.

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga X–Y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Bekräftelse

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta Uppdragsbrev.

Jag (Vi) ber er underteckna detta Uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse.

Jag (Vi) emotser ett exemplar av Uppdragsbrevet i retur till [Namn].

Med vänlig hälsning

[Revisionsföretaget]

Namn
Titel

Bilagor

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2018:1)

[Företaget]

NamnteckningTitel
NamnförtydligandeDatum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

[Kommentar:Uppdragsbrevet kan även innehålla:

  1. åtgärder i samband med planeringen av revisionen,
  2. åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister,
  3. åtgärder för att utnyttja internrevisorerna, och
  4. hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i övrigt.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%