FAR – VERSION 2018:1

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

(2018-03-19)

Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

[Företag

Attention

Adress

Postnummer Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

Rådgivningsuppdragets omfattning och utförande

[Revisions- eller redovisningsföretagets namn] (”Uppdragstagaren”) har fått i uppdrag att biträda [Företagets namn/Fysiker XX] [organisationsnummer/personnummer] (”Uppdragsgivaren”) med rådgivning i följande fråga/frågor (”Uppdraget”).

[......... uppdragsbeskrivning]

[......... tidplan]

[.......... rapportering, vad som ska rapporteras och till vem]

Villkor för Uppdraget

För Uppdraget gäller av FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster, se Bilaga 1 [dock med följande tillägg, avvikelser eller förändringar].

[Kommentar: Nedan följer förslag på ändringar/tillägg som kan göras.]

[Punkten 8.1 om Rekrytering ska ha följande tillägg: Vid brott mot denna punkt ska vite utgå med det högsta av antingen sex (6) gånger genomsnittet av betalat arvode under Uppdragets senaste tolv (12) månader eller femtiotusen (50.000) kr. Om parterna har ingått ramavtal ska varje avropat uppdrag anses utgöra ett Uppdrag.]

[Punkterna 12.1–12.2 om Nyttjanderätt till resultat ska tillämpas avseende [tjänsterna xxx] men inte avseende [tjänsterna yyy].]

[Punkten 12.1 om Nyttjanderätt till resultat ska ha följande tillägg: Innehållet i det material som tillhandahålls av Uppdragstagaren kan tillhandahållas till tredje man under förutsättning att:

  1. det varken genom det material som sprids eller på annat sätt framgår att innehållet har tillhandahållits av Uppdragstagaren, och
  2. Uppdragsgivaren till fullo ansvarar för innehållet i materialet gentemot tredje man som genom spridningen får del av materialet.]

[Arvode]

[Kommentar: Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika uppdraget.]

[Alternativ 1]

För Uppdraget utgår ett fast arvode om [....kr per vecka/månad/kvartal/år]. Mervärdesskatt tillkommer. Eventuella kostnader samt utlägg debiteras separat. Det fasta arvodet avser endast de rådgivningstjänster som är specificerade i Uppdragsavtalet. Om ytterligare rådgivningstjänster tillkommer ska Uppdragstagaren meddela Uppdragsgivaren att tjänsterna inte ingår i det fasta arvodet innan arbetet påbörjas. Om inget justerat arvode överenskommits ska arbete utföras enligt löpande räkning vid varje tidpunkt gällande arvodestariffer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].

[Alternativ 2]

Vårt arbete kommer att utföras enligt löpande räkning om [....kr] per timme för löpande rådgivningstjänster. Ersättning för kostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].

[Kommentar: Välj om styckena nedan ska vara med.]

[Tidsåtgången för Uppdragets utförande uppskattas till ca......timmar per vecka/månad/år].

[Arvodet kommer att justeras årligen med index [XX] med början den [DD månad ÅÅÅÅ].]

Behandling av personuppgifter

[Kommentar: Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig vad gäller personuppgifter som behandlas i Uppdragstagarens register för antagande och hantering av kunder och uppdrag. Om personuppgifter kommer att behandlas i Uppdraget måste Uppdragstagaren däremot bestämma om Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig (alt. 1) eller personuppgiftsbiträde (alt. 2) vad gäller dessa personuppgifter.]

[Alternativ 1]

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Uppdragstagaren behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Uppdragstagaren är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av Uppdraget.

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga X–Y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

[Alternativ 2]

Uppdragstagaren kommer att behandla personuppgifter i samband med fullgörandet av Uppdraget för Uppdragsgivarens räkning. Med anledning av detta har Parterna kommit överens om att reglera behandlingen av personuppgifter i ett personuppgiftsbiträdesavtal[, Bilaga 2].

Uppdragstagaren är dock personuppgiftsansvarig för personuppgifter som denna behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga x–y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Kontaktpersoner

För Uppdragsgivaren:

[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]

För Uppdragstagaren:

[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]

Bekräftelse

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta uppdragsbrev.

Vänligen underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse om rådgivningsuppdraget.

Jag (Vi) emotser ett exemplar i retur till [Namn].

Med vänlig hälsning

[Uppdragstagarens namn]

[Undertecknas av behörig företrädare/medarbetare]

Bilagor

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2018:1)

[Bilaga 2: Personuppgiftsbiträdesavtal] [Kommentar: Ska anges om personuppgiftsbiträdesavtalet biläggs uppdragsbrevet som en bilaga.]

[Företaget/Fysiker XX]

NamnteckningTitel
NamnförtydligandeDatum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%