FAR – VERSION 2018:1

Uppdragsbrev för revisionsuppdrag i svenska aktiebolag

(2018-03-19)

Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

Uppdragsbrev för revisionsuppdrag i svenska aktiebolag

[Kommentar: Uppdragsbrev för revisionsuppdrag ställs till styrelsen eller representant för företagsledningen.]

[Företag

Attention

Adress

Postnummer Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för revisionsuppdrag

Revisionsuppdraget

Jag (Vi) har av bolagsstämma i [X AB] fått uppdraget att utföra revision i [X AB] (”Företaget”). Jag (Vi) bekräftar genom detta brev att jag (vi) åtar mig (oss) uppdraget. Uppdraget löper under [max 4] räkenskapsår fram till slutet av den årsstämma som ska hållas under [20XX].

Revisionsuppdraget omfattar:

 1. granskning enligt aktiebolagslagen av Företagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens [och VDs] (”Företagsledningens”) förvaltning av bolaget som syftar till att ge mig (oss) underlag för min (vår) revisionsberättelse till årsstämman,
 2. annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på den valda revisorn att utföra (”Lagstadgade tilläggsuppdrag”), och
 3. biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar rådgivning (”Revisionsrådgivning”).

Revisionen kommer att utföras enligt god revisionssed i Sverige.

Villkor för uppdraget

Min (Vår) revision utförs grundat på förutsättningen att företagsledningen och de som har ansvar för Företagets styrning är medvetna om och förstår sitt ansvar för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt [årsredovisningslagen eller IFRS].

[För att undvika att revisionen utförs i strid mot gällande lagstiftning och god revisorssed är Företagsledningen skyldig att informera mig (oss) om vilket annat revisions- eller redovisningsföretag som Företaget anlitar eller har för avsikt att anlita för redovisnings- och/eller rådgivningstjänster.]

För revisionsuppdraget gäller i övrigt av FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer, Bilaga 1. Om uppdraget förnyas och annat inte skriftligen överenskoms gäller dessa villkor för det nya uppdraget.

[Arvode]

[Kommentar:Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika Uppdraget.]

[Alternativ 1]

Mitt (Vårt) arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Företagets bokföring och årsredovisning samt Företagsledningens förvaltning av Företaget avseende de aktuella räkenskapsåren beräknas vara fördelat enligt följande ........... [Alternativ 1a: Mitt (Vårt) arvode för granskning enligt aktiebolagslagen av Företagets bokföring och årsredovisning samt Företagsledningens förvaltning av Företaget avseende de aktuella räkenskapsåren uppgår till ...... enligt den offert som avgivits och accepterats av er.] [Kommentar:Detta ”Alternativ 1 a” ska användas så snart någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till kunden (annat än rena timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå av uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i uppdragsbrevet vid beräknat arvode.]

Jag (Vi) vill uppmärksamma er på att alla beräkningar av arvodets storlek som jag (vi) gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar.

 1. Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation i allt väsentligt är stabil och oförändrad jämfört med föregående år.
 2. Att förvaltningen i Företaget sköts på ett sätt som är förenligt med aktiebolagslagen samt, i förekommande fall, stadgar eller motsvarande bestämmelser.
 3. Att system av betydelse för redovisningen är ändamålsenliga, fungerar väl och är oförändrade under hela räkenskapsåret.
 4. Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret.
 5. Att kontroller i väsentliga redovisningssystem har dokumenterats.
 6. Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl dokumenterade samt analyserade av Företaget innan granskningen av dessa påbörjas.
 7. Att Företaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i uppdragsbrevet eller annan överenskommelse.
 8. Att Företaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå mig (oss) med nödvändig information.
 9. Att det inte sker några väsentliga eller omfattande förändringar i de regler som är tillämpliga på Företagets verksamhet eller revisionsuppdragets utförande.

[Alternativ 2]

Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för uppdragets genomförande.

[Debiteringen per timme för mina (våra) tjänster är under innevarande räkenskapsår följande:

 1. ..... kr, och
 2. ..... kr.]

[Kommentar: Välj om stycket nedan ska vara med.]

[Som revisor är jag (vi) enligt RevR 11 Nytillträdd revisors tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation skyldig att lämna tillträdande revisor de upplysningar som behövs om Företagets angelägenheter. Detta innebär att jag (vi) kan få kostnader efter att revisionsuppdraget är avslutat som [ej ingår i beräkningen och som][kommer att debiteras i enlighet med överenskomna fakturerings- och betalningsvillkor.]]

Eventuella övriga tjänster utöver revision

Revisionsuppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver Revisionsrådgivning enligt ovan. För s.k. ”fristående rådgivning”, t.ex. redovisnings- eller deklarationsbiträde och skatterådgivning gäller, om inte särskild uppdragshandling/-avtal upprättats, alltid arvode enligt löpande räkning, samt härtill bilagda FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster, Bilaga 2[, dock med följande tillägg, avvikelser eller förändringar.]

[Kommentar: Nedan följer förslag på tillägg som kan göras.]

[Punkterna 12.1–12.2 om Nyttjanderätt till resultat ska tillämpas avseende [tjänsterna xxx] men inte avseende [tjänsterna yyy].]

[Punkten 12.1 om Nyttjanderätt till resultat ska ha följande tillägg: Innehållet i det material som tillhandahålls av mig (oss) kan tillhandahållas till tredje man under förutsättning att:

 1. det varken genom det material som sprids eller på annat sätt framgår att innehållet har tillhandahållits av mig (oss), och
 2. Företaget till fullo ansvarar för innehållet i materialet gentemot tredje man som genom spridningen får del av materialet.]

Behandling av personuppgifter

[Kommentar:Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att revisionsföretaget är personuppgiftsansvarigt när revisionsuppdraget utförs.Om revisionsföretaget bedömer att man är personuppgiftsbiträde måste texten justeras och dessutom ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås.]

Jag (Vi) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som jag (vi) behandlar för våra interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Jag (Vi) är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av revisionsuppdraget [samt vid fristående rådgivning].

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska jag (vi) genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har jag (vi) rätt att använda mig (oss) av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförligt till revisionsuppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om min (vår) behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnasi Bilaga X–Y].

Företaget ansvarar för att det har rätt att överföra personuppgifterna till mig (oss) i samband med revisionsuppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Företaget ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till mig (oss) inför antagandet och i samband med utförandet av revisionsuppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med revisionsuppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Företaget ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Företaget svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Bekräftelse

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta uppdragsbrev.

Vänligen underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse. Jag (Vi) får särskilt fästa er uppmärksamhet på beskrivningen i de allmänna villkoren av Företagsledningens respektive revisorns ansvar i revisionsuppdraget.

Jag (Vi) emotser ett exemplar av uppdragsbrevet i retur till [Namn].

Med vänlig hälsning

[Revisionsföretaget]

Namn
Titel

Bilagor

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer (2018:1)

Bilaga 2: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2018:1)

[X AB]

NamnteckningTitel
NamnförtydligandeDatum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

[Kommentar: Uppdragsbrev för revisionsuppdrag kan även innehålla:

 1. åtgärder i samband med planering av revisionen,
 2. åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister,
 3. åtgärder för att utnyttja internrevisorerna, och
 4. hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i övrigt.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%