FONDBOLAGENS FÖRENING

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

(2014-01-30)

1 Syftet med riktlinjerna

Riktlinjerna utgör en gemensam standard för de anställda och uppdragstagare i Fondbolagens förenings medlemsföretag. Riktlinjerna är minimiregler som kan göras mer långtgående av respektive företag. I vissa situationer, som arbetsgivaren kan komma att utforma närmare regler om, kan det t.o.m. råda förbud för anställda med känsliga arbetsuppgifter att för egen räkning handla med t.ex. aktier i ett visst bolag. Riktlinjerna bygger på och kompletterar bestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med därtill hörande föreskrifter. På vissa punkter går riktlinjerna emellertid längre än lagens och föreskrifternas krav.

Med fonder avses i denna riktlinje både värdepappersfonder och specialfonder och med fondbolag avses såväl förvaltare av värdepappersfonder som av specialfonder.

Svenska Fondhandlareföreningen (Fondhandlareföreningen) har antagit Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående. [1] Fondbolagens förening har för egen del beslutat att ansluta sig till dessa regler med följande branschspecifika justeringar.

2 Allmänt om tillämpningen av Fondhandlareföreningens regler

De skillnader som finns beträffande vilka verksamheter som bedrivs av fondbolag respektive värdepappersinstitut innebär att vissa av Fondhandlareföreningens regler inte är tillämpliga på den som är anmälningsskyldig i fondbolag, eftersom Fondhandlareföreningens regler omfattar situationer där den anmälningsskyldige utför tjänster som är specifika för värdepappersinstitut, såsom corporate finance- eller analystjänster eller då institutet utnyttjar en specifik möjlighet för värdepappersinstitut, såsom att träffa avtal med s.k. anknutna ombud.

3 Anpassning av samt tillägg till vissa av Fondhandlareföreningens regler

Utöver de regler som följer av förevarande riktlinjer bör fondbolaget t.ex. genom interna riktlinjer reglera i vilken omfattning anställd i fondbolag som har till uppgift att förvalta en eller flera fonder får genomföra transaktioner för egen räkning i finansiella instrument som även fonden placerar i, se Fondhandlareföreningens punkt 3.2 Diskretionär förvaltning och fondförvaltning.

Vidare bör följande anpassning till Fondhandlareföreningens riktlinjer göras.

I punkten 2 definieras Arbetsgivare som värdepappersinstitut. Definitionen ska avse fondbolag.

I punkten 3.1.3 Allmänna förbudsregler nämns bl.a. om den insyn som en anställd eller uppdragstagare kan ha i orderläget hos ett värdepappersinstitut. För anställda i eller uppdragstagare hos fondbolag gäller regeln den insyn som de må ha i fondbolagets orderläge. Med uttrycket kunder ska avses andelsägare och, i tillämpliga fall, kund åt vilken individuellt förvaltningsuppdrag utförs.

Enligt 2 kap. 18 § lagen om värdepappersfonder får inte personer som har ledande befattning i ett fondbolag eller har insyn i fondbolagets dagliga handel agera som motpart till fonden i värdepappersaffärer. Fondbolagens förening gör härutöver följande tillägg till ovannämnda punkt 3.1.3 Ingen anmälningsskyldig får agera som motpart till fonden.

I punkten 4.1 första stycket definieras Anmälningsskyldig som person vilken har någon form av anställningsförhållande i ett värdepappersinstituts värdepappers- eller valutarörelse samt instituts styrelseledamöter och uppdragstagare i denna rörelse etc. Definitionen ska här i stället avse person som har någon form av anställningsförhållande i fondbolag samt fondbolags styrelseledamöter och uppdragstagare etc. Där det talas om värdepappers- eller valutarörelse ska avses fondbolagets verksamhet.

I punken 4.1 andra stycket anges att styrelseledamot, uppdragstagare, m.fl. i värdepappersinstitut har anmälningsskyldighet för eget och närståendes innehav för det fall de genom sitt styrelseuppdrag eller sitt uppdrag som uppdragstagare normalt kan antas ha tillgång till inte offentliggjord information om omständigheter som kan påverka kursen på finansiella instrument eller annan konfidentiell information avseende kunder i institutets värdepappers- eller valutarörelse. Detta gäller i motsvarande fall för styrelseledamot och uppdragstagare i fondbolag.

Punkten 4.5 Hur affärer får genomföras ska ersättas med följande:

”Köp och försäljning för egen eller närståendes räkning avseende andelar i fond som förvaltas av den anställdes arbetsgivare ska handläggas som normala kunduppdrag. Affärerna ska utföras av annan medarbetare än den anställde själv, såvida inte någon form av självbetjäning avsedd för kunder (t.ex. med hjälp av internet eller telefon) kan utnyttjas.

Fondbolag bör i interna regler fastställa hur affärer för den anmälningsskyldiges egen eller närståendes räkning i andra finansiella instrument än som anges i föregående stycke får göras.”

I punkten 6.1 sista stycket finns en upplysning om att anmälningsskyldighet inte föreligger för t.ex. UCITS-fonder men att det undantaget enligt 8 kap. 3 § punkt 2 i FFFS 2007:16 inte gäller för den som förvaltar fonder eller fondföretag som omfattas av bestämmelsen. För fondbolagens del ska hänvisningen i stället göras till 13 kap. 5 § punkt 2 i FFFS 2013:9.

I punkten 6.7 görs undantag för anmälningsskyldighet för närståendes innehav och förändringar i innehavet om den närstående själv är anmälningsskyldig till ett värdepappersinstitut. Undantag bör för anmälningsskyldiga i fondbolag gälla om den närstående själv är anmälningsskyldig till samma eller annat fondbolag eller till ett värdepappersinstitut.

I anslutning till punkten 7 sista stycket i Fondhandlareföreningens regler bör anmärkas att fondbolag inte omfattas av 10 a § eller 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Vidare erinras om fondbolagets möjlighet att, såvitt gäller uppdragstagare, säkerställa att anmälan av relevanta personers egna affärer sker genom registrering hos uppdragstagaren med informationsskyldighet till fondbolaget, se 13 kap. 4 § FFFS 2013:9.

Tilldelningsregler vid övertecknad marknadsintroduktion m.m.

För fondbolag ska istället för de tilldelningsregler vid övertecknad marknadsintroduktion m.m. som fastställts av Fondhandlareföreningen följande gälla:

”En anställd i ett fondbolag får inte utnyttja sin ställning för att därigenom gynnas i förhållande till andra kunder vid tilldelning vid marknadsintroduktion av aktier eller aktierelaterade instrument.”

  • [1]

    Reglerna återfinns på annan plats i denna bok och på FAR Online [red.anm.].

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer