FONDBOLAGENS FÖRENING

Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck

(2019-12-09)

Inledning

Denna vägledning är frivillig för föreningens medlemmar och omfattar de fondbolag som väljer att beräkna och redovisa koldioxidavtryck för sina fonder. Syftet med vägledningen är att samordna fondbolagens sätt att beräkna och redovisa koldioxidutsläppen för de företag som fonden investerat i, det vill säga inte fondbolagets egna utsläpp.

Mätmetod

Beräkningsmetoden har uppdaterats för att ligga i linje med Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer och ramverk från 2017.

Beräkningarna bör göras med hjälp av data om utsläpp av växthusgaser som uppfyller en globalt vedertagen modell såsom GHG protocol. [1]

Data ska omfatta scope 1 (företagens direkta utsläpp) och scope 2 (företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). [2]

Utsläppen bör utryckas i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). [3]

Tillgångsslag

Koldioxidavtryck kan beräknas för såväl aktie- som räntefonder och blandfonder.

Nyckeltal

Vid redovisning av fondportföljens koldioxidavtryck bör ett intensitetsmått användas som visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag. Koldioxidintensitet mäts som ett portföljbolags koldioxidekvivalenter i förhållande till portföljbolagets intäkter. En fonds koldioxidintensitet beräknas som det vägda genomsnittet av koldioxidintensiteten hos respektive portföljbolag i fonden, enligt formeln nedan. I det fall det inte finns utsläppsdata eller estimat för hela portföljen ska "Totalt värde på portföljen" motsvara den del av portföljen som det finns utsläppsuppgifter för.

Nyckeltalet visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag uttryckt som portföljbolagets årliga CO2e i ton/bolagets årliga intäkter i fondens valuta, fördelat på portföljvikt, dvs. innehavets värde/det totala värdet av portföljen.

Täckningsgrad

För att beräkningen ska kunna genomföras ska minst 75 procent av portföljens marknadsvärde omfattas av antingen egna utsläppsuppgifter från portföljbolagen/emittenten, alternativt kvalificerade estimat.

Mättidpunkt

Beräkningarna bör uppdateras minst årligen och utföras för fondens innehav per den 31 december. Genomförs fler beräkningar bör det ske vid annat tillfälle då förvaltaren lämnar en extern redovisning av portföljen vilket möjliggör uppföljning av beräkningarna.

Redovisning

Koldioxidavtrycket bör redovisas på fondbolagets hemsida i nära anslutning till information om källan till data, mätmetod, täckningsgrad och en beskrivning av tidpunkten för och frekvensen av beräkningarna om dessa görs oftare än årligen. På samma plats bör även följande informationsruta, eller text med motsvarande innebörd, infogas:

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens portfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

 1. Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter.
 2. Utsläppsdata från bolag inte är fullständiga.
 3. Endast vissa tillgångsslag mäts.
 4. Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in.
 5. Information om fossila reserver inte ingår.
 6. Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Användning av koldioxidavtryck i marknadsföringen bör ske med återhållsamhet. Om koldioxidavtrycket ändå, enskilt eller i samband med andra nyckeltal, redovisas separat, exempelvis i informationsblad, annonser, webbsidor eller annan marknadsföring, bör åtminstone alltid följande information eller text med liknande innebörd infogas i nära anslutning:

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på [hänvisning till den fullständiga informationen ovan].

 • [1]

  Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (förkortat GHG Protocol).

 • [2]

  Tillförlitliga data finns ännu inte för andra utsläpp såsom utsläpp vid tillverkningen hos underleverantörer, transporter via fordon som inte är direkt ägda av företaget, outsourcad verksamhet, avfallshantering och energiförbrukning som inte täcks av scope 2.

 • [3]

  Koldioxidekvivalenter (CO2e) är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Genom att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i CO2e anges hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge samma klimatpåverkan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%