FONDBOLAGENS FÖRENING

Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck

(2016-12-31)

Inledning

Denna vägledning omfattar de fondbolag som för sina fonder redovisar koldioxidavtryck. Syftet med vägledningen är att samordna fondbolagens sätt att beräkna och redovisa koldioxidutsläppen för de företag som fonden investerat i, det vill säga inte fondbolagets egna utsläpp. I detta mått ingår inte fossila reserver.

Mätmetod

Beräkningarna bör göras med hjälp av data om utsläpp av växthusgaser som uppfyller en globalt vedertagen modell såsom GHG protocol. [1]

Data ska omfatta scope 1 (företagens direkta utsläpp) och scope 2 (företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). [2]

Utsläppen bör utryckas i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). [3]

Tillgångsslag

Koldioxidavtrycket bör beräknas och redovisas i första hand för fondens innehav av noterade aktier. Om man vill ta fram måttet för blandfonder bör koldioxidavtrycket för aktieandelen av fonden beräknas. Det ska i så fall framgå att beräkningen bara avser aktieandelen.

Nyckeltal

Vid redovisning av aktieportföljens koldioxidavtryck bör ett intensitetsmått användas som visar fondens ägarandel av portföljbolagens koldioxidutsläpp i relation till fondens ägarandel av portföljbolagens intäkter.

Nyckeltalet visar fondens ägarandel av alla portföljbolagens utsläpp (CO2e under ett år) i relation till fondens ägarandel av alla portföljbolagens intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Utsläppen redovisas som ton CO2e per MSEK.

Täckningsgrad

Beräkningarna bör ha en täckningsgrad på minst 75 procent av marknadsvärdet av aktieportföljen.

Mättidpunkt

Beräkningarna bör uppdateras minst årligen och utföras för fondens innehav per den 31 december. Genomförs fler beräkningar bör det ske vid annat tillfälle då förvaltaren lämnar en extern redovisning av portföljen vilket möjliggör uppföljning av beräkningarna.

Redovisning

Att koldioxidberäkningar görs kan redovisas i fondbolagets hållbarhetsöversikt.

Koldioxidavtrycket bör redovisas på fondbolagets hemsida i nära anslutning till information om källan till data, mätmetod, täckningsgrad och en beskrivning av tidpunkten för och frekvensen av beräkningarna om dessa görs oftare än årligen. På samma plats bör även följande informationsruta, eller text med motsvarande innebörd, infogas:

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

 1. Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter.
 2. Utsläppsdata från bolag inte är fullständiga.
 3. Endast vissa tillgångsslag mäts.
 4. Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in.
 5. Information om fossila reserver inte ingår.
 6. Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Användning av koldioxidavtryck i marknadsföringen bör ske med återhållsamhet. Om koldioxidavtrycket ändå, enskilt eller i samband med andra nyckeltal, redovisas separat, exempelvis i informationsblad, annonser, webbsidor eller annan marknadsföring, bör åtminstone alltid följande information eller text med liknande innebörd infogas i nära anslutning:

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på [hänvisning till den fullständiga informationen ovan].

Ikraftträdande

Denna vägledning bör tillämpas senast på beräkningar som redovisas efter den 31 december 2016.

 • [1]

  Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (förkortat GHG Protocol).

 • [2]

  Tillförlitliga data finns ännu inte för andra utsläpp såsom utsläpp vid tillverkningen hos underleverantörer, transporter via fordon som inte är direkt ägda av företaget, outsourcad verksamhet, avfallshantering och energiförbrukning som inte täcks av scope 2.

 • [3]

  Koldioxidekvivalenter (CO2e) är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Genom att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i CO2e anges hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge samma klimatpåverkan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%