FONDBOLAGENS FÖRENING

Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder

(2019-09-04)

Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 Värdepappersfonder innehåller redovisningsregler för värdepappersfonder och specialfonder.

I föreskriftens 31 kap. 50 § stadgas att fonder i förvaltningsberättelsen ska ange vissa nyckeltal [3] . Fondbolagens förening har kompletterat föreskriften med riktlinjer avseende nyckeltal för värdepappersfonder och specialfonder.

Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder. Medlemsföretagen uppmanas att i kommentar till helårsrapporten eller halvårsredogörelsen ange om man tvingats avvika i ett eller flera avseenden.

Nyckeltal

Följande nyckeltal anges för fonder oavsett längden på deras historik:

 1. Fondförmögenhet,
 2. Andelsvärde,
 3. Utdelning,
 4. Totalavkastning i procent,
 5. Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för relevant jämförelseindex,
 6. Förvaltningsavgift,
 7. Insättnings- och uttagsavgift, och
 8. Transaktionskostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 12 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Kostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 24 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Risk- och avkastningsmått.

Fondens utveckling de senaste tio åren [1]

(Ska ingå i såväl årsberättelse som halvårsredogörelse.)

Fondförmögenhet, kr/kkr/Mkr (får avrundas).

Andelsvärde, anges i kronor och ören.

Utdelning, anges i kronor och ören per andel.

Totalavkastning i procent, beräknad enligt Fondbolagens förenings Standard för beräkning av totalavkastning i värdepappersfonder och specialfonder, bilaga 1.

Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelseindex, i procent.

Risk- och avkastningsmått för fonden

(Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse.)

Samtliga risk- och avkastningsmått med undantag för jämförelseindex baseras på månadsslutslutkurser enligt Fondbolagens förenings Riktlinjer vid kurssättning för månadsslutkurser för performancemätning. Standardavvikelse ska redovisas i årstakt, dvs. den månadsvisa standardavvikelsen ska multipliceras med roten ur 12.

 1. Totalrisk (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.
 2. Totalrisk för jämförelseindex (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i index avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.
 3. Aktiv risk (Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.
 4. Duration (Duration anges för räntefonder, per balansdagen).
 5. Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste två åren, angiven i enlighet med ovannämnda standard.
 6. Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste fem åren [2] , angiven i enlighet med ovannämnda standard.

Kostnader

(Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse. Om uppgiften anges i sådan redogörelse ska beräkningar ske per de senaste 12 månaderna.)

 1. Förvaltningsavgift Anges i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
 2. Transaktionskostnader Anges i kronor och i procent av värdet [4] på de finansiella instrument som omsatts. (Transaktionskostnader i kronor anges här om uppgiften inte särredovisats i resultaträkningen.)
 3. Uppgift om Årlig avgift Anges i procent av fondförmögenheten. Årlig avgift ska beräknas enligt bilaga 2.
 4. Insättnings- och uttagsavgifter De insättnings- och uttagsavgifter som fondbolaget tar ut av andelsägare i samband med insättning i respektive uttag ur fonden ska anges, i procent.

Andelsägares schabloniserade kostnad beräknad utifrån nedan angivna exempel

Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10.000 kr

Förvaltningskostnad enligt resultaträkningen i kronor som under året är hänförlig till ett andelsinnehav som vid årets ingång uppgick till 10.000 kronor och som behållits i fonden hela året. Hänsyn ska tas till återinvesterad utdelning.

Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr

Förvaltningskostnad enligt ovan anges, i de fall där detta är relevant, även för ett månadssparande med 100 kronor/månad under ett år. Ev. lämnad utdelning ska antas ha återinvesterats.

Bilaga 1 Standard för beräkning av totalavkastning i värdepappersfonder och specialfonder

Vid beräkning av totalavkastning för fonder bör följande formler användas.

För fonder som inte lämnar utdelning:

               A = K/K1–1

För fonder som lämnar utdelning:

Förklaringar:A= avkastningen under vald period
K= kurs vid periodens slut
K1= kurs vid periodens början
K2= kurs efter avskild utdelning
U= utdelning

Görs beräkningen för flera år, bör alla utdelningar inom perioden återinvesteras (läggas tillbaka).

Vid presentation av en fonds årliga, genomsnittliga procentuella tillväxt bör en geometrisk metod användas. Hänsyn bör tas till utdelningar under perioden. Nedan ges ett exempel på formel som kan användas.

[(AV/K1) (360/d) –1] × 100 = % avkastning per år

AV= K × Π [1+(Un/Kn)]
AV= Andelsvärde vid periodens slut (inkl. återinvesterade utdelningar)
K1= Andelskurs vid periodens början
d= Antal dagar i perioden (alltid 30 per månad)
K= Andelskurs vid periodens slut
Un= Utdelning nummer ”n”
Kn= Kurs efter avskiljandet av utdelning nummer ”n”

Om en fond inte är utdelande, blir den ackumulerade utdelningsfaktorn

[1 + (Un/Kn)] = 1, dvs. andelsvärde = andelskurs.

För räntefonder kan avkastningsberäkningar baseras på såväl en ”enkel” ränta (periodränta) som en effektiv årsränta. För dessa fonder ska därför anges hur avkastningen beräknats.

[Bilaga 2 utgörs av CESRs riktlinjer och återges ej här; red.anm.].

 • [1]

  Har fonden startat sin verksamhet under den senaste tioårsperioden anges i stället nyckeltal från starttidpunkten.

 • [2]

  Har fonden startat sin verksamhet under den senaste femårsperioden anges i stället utveckling från starttidpunkten.

 • [3]

  FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder anger i 12 kap. 9 § att detta även gäller specialfonder.

 • [4]

  Här avses generellt marknadsvärdet men för exempelvis terminer och terminsliknande instrument avses exponeringsvärdet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%