SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Regler för handel och avveckling av värdepapper

(2019-11-18)

Syftet med dessa regler är att upprätthålla en väl fungerande och effektiv värdepappershandel som har marknadens förtroende.

Medlem i Svenska Fondhandlareföreningen ska följa dessa regler. För att detta ska vara möjligt måste medlem i sin tur ställa tydliga krav gentemot kunder och andra. Till underlättande av efterlevnaden ska därför Värdepappersinstitut, som inte är medlemmar i Svenska Fondhandlareföreningen, och andra med vilka medlemmen står i avtalsförhållande informeras om relevanta delar i detta dokument genom medlemmens försorg.

Tillämpningsområde

Dessa regler gäller för värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att driva värdepappersrörelse samt utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige. Reglerna omfattar även utländska företag som i sitt hemland har tillstånd att driva någon form av värdepappersrörelse i de fall de har transaktioner i Värdepapper som avvecklas genom Euroclear Sweden (ES). Reglerna gäller vid handel på reglerade marknader, MTFer och OTFer, men också för handel i övrigt med Värdepapper. Reglerna utgör ingen heltäckande beskrivning av vad som gäller utan är endast ett komplement till bl.a. lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter samt Nasdaqs, Spotlights, NGMs, First Norths, och Euroclear Swedens regelverk.

Nedan angivna regler är att anse som handels-, clearing- och avvecklingsregler för Värdepappersinstitut. Såsom handelsregler kan – och bör – de komma att få ställning som handelsbruk med de civilrättsliga konsekvenserna i förhållandet mellan instituten detta kan föra med sig.

1 Definitioner

Affär: Avtal om köp och försäljning av Värdepapper.

Affärsdag: Dag då affärsavslut sker.

AM-delen: AM-delen är primärt använt för aktier och andra instrument som avvecklas i antal i ES avvecklingssystem.

Avsedd avvecklingsdag: Dag som förs in som avvecklingsdag i avvecklingssystemet för värdepapper och på vilken parterna i en värdepapperstransaktion har kommit överens om att avvecklingen ska äga rum.

Avvecklingsdag: Se Avsedd avvecklingsdag och Faktiska avvecklingsdagen.

Bankdag: Dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Bristande leverans: Affär som inte fullföljts på avtalad Likviddag på grund av att Säljinstitutet inte levererat.

Depåinstitut: Värdepappersinstitut som för kunds räkning i depå förtecknar/förvarar Värdepapper.

Emissionsinstitut: Värdepappersinstitut som handlägger uppdrag från emittent avseende t.ex. emission, marknadsintroduktion eller ägarspridning.

ES: Euroclear Sweden AB.

Faktiska avvecklingsdagen: Den dag då avvecklingen äger rum.

ISK: Investeringssparkonto, ett konto för innehav av Värdepapper med skattevillkor som är grundade på innehavets värde.

Kontoförande institut (KI): Värdepappersinstitut som av ES getts rätt att delta som Kontoförande institut i VPC-systemet.

Köpare: Uppdragsgivare till Köpinstitut, den slutliga köparen (kunden).

Köpinstitut: Värdepappersinstitut som uppträder som Köpare antingen för egen räkning eller i egenskap av kommissionär.

Likvidschema: Antalet Bankdagar som, i avistahandeln med respektive Värdepapper, löper från Affärsdagen till och med den Avsedda avvecklingsdagen.

MTF: Ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut.

OTF: Såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som inte är en Reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt.

Penningmarknad: Den institutionella handeln, inklusive primärmarknaden, på obligations- och penningmarknaden samt repor med motsvarande Värdepapper. Om inte annat sägs omfattas, vad gäller ES-anslutna Värdepapper, sådana skuldförbindelser som utges under s.k. PM-program.

PM-delen: Delmarknad, penningmarknad för avveckling av instrument med ett nominellt värde.

PM-konto: Vp-konto för registrering av skuldförbindelser som ges ut under s.k. PM-program.

PM-program: De villkor enligt vilka vissa skuldförbindelser emitteras i enlighet med överenskommelse mellan emittenten, emissionsinstitutet och ES.

Reglerad marknad: Ett multilateralt system inom EES som drivs av en börs och som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut.

Säljare: Uppdragsgivare till Säljinstitut, innehavaren av Värdepapper som säljs (kunden).

Säljinstitut: Värdepappersinstitut som uppträder som Säljare antingen för egen räkning eller i egenskap av kommissionär.

Transportkonto: Ett konto i VPC-systemet som används för att föra över Värdepapper mellan Kontoförande institut i VPC-systemet.

VPC-konto: Ett konto i VPC-systemet där värdepappersinnehav registreras.

VPC-systemet: ES tekniska system för registrering av Värdepapper samt clearing och avveckling av överföringsuppdrag.

Värdepapper: Finansiellt instrument, dvs. överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Värdepappersinstitut: Värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som fått tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden att driva värdepappersrörelse samt utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige. Med Värdepappersinstitut avses, i detta regelverk, även andra företag som är medlemmar vid Reglerad marknad, MTF eller OTF.

2 Regler för handel och bekräftelser

2.1 Tillämpningsområde

Om inte annat anges gäller reglerna i avsnitt 2 all handel i Värdepapper på alla finansiella marknader där avveckling sker i Sverige.

2.2 Upprättande och utväxlande av affärsbekräftelse

2.2.1 Bekräftelser

Ett köp, en försäljning eller utbyte av Värdepapper ska alltid bekräftas. I artikel 59 i Kommissionens förordning 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet finns noga beskrivet hur detta ska göras mot icke-professionella kunder.

Affärsbekräftelse ska tillhandahållas på ett varaktigt medium och normalt avsändas till motparten under Affärsdagen och senast Bankdagen efter Affärsdagen.

Vid elektronisk matchning genom andra etablerade matchningssystem kan parterna på motsvarande sätt träffa avtal om att fysisk affärsbekräftelse inte ska tillställas motparten.

Affärsbekräftelse får bara avges från en av handlarenheten oberoende och särskilt utsedd enhet till, om möjligt, en motsvarande särskilt utsedd enhet hos motparten. En affärsbekräftelse som ankommer till den egna organisationen ska omedelbart vidarebefordras till den ovan nämnda oberoende och särskilt utsedda enheten. Motparten ska uppmanas att alltid avge affärsbekräftelse direkt till denna enhet.

2.2.2 Hantering av avvikelse

Värdepappersinstitut ska fastställa rutiner för hur uppkomna fel ska rättas, vem eller vilka som ska informeras när fel upptäcks och vem som får utföra rättelser.

Om fel föreligger mellan Affär och affärsbekräftelse ska åtgärder omgående vidtas. Den från handlarenheten oberoende enheten ansvarar för att felet utreds och åtgärdas. Upprepade fel/oklarheter, avvikelser eller försök till avvikelser ska ges extra uppmärksamhet hos ansvariga personer inom Värdepappersinstitutet.

2.3 Avrundningsregler vid bilateral avveckling

Nedanstående avrundningsregler gäller för bekräftelser mellan clearingmedlemmar vilka agerar som förmedlare i affärer med Värdepapper som avvecklas i AM-delen och bekräftelser mellan slutkunder för Värdepapper som avvecklas i PM-delen.

2.3.1 Handel i SEK och DKK

Slutsumma i svenska/danska kronor på affärsbekräftelser mellan Värdepappersinstitut ska avrundas till hel krona/krone. Belopp som slutar på 1 öre/øre eller upp till och med 49 öre/øre avrundas nedåt till närmast hel krona/krone. Belopp som slutar på 50 öre/øre eller upp till och med 99 öre/øre avrundas uppåt till närmast hel krona/krone. Minsta likvidbelopp i AM-delen är 1 krona/krone.

2.3.2 Handel i EUR

Slutsumma i euro på affärsbekräftelser mellan Värdepappersinstitut ska avrundas till närmaste 10-tal cent vid handel i Värdepapper som avvecklas genom AM-delen. Belopp som slutar på 1–4 cent avrundas nedåt till närmaste 10-tal cent. Belopp som slutar på 5–9 cent avrundas uppåt till närmast högre tiotal cent. Minsta likvidbelopp i AM-delen är 10 cent.

Slutsumma i euro på affärsbekräftelser mellan Värdepappersinstitut ska avrundas till närmaste hela euro vid handel i Värdepapper som avvecklas genom PM-delen. Belopp som slutar på 1–49 cent avrundas nedåt och belopp som slutar på 50–99 cent avrundas uppåt.

2.3.3 Sammanfattning av avrundningsregler

Avvecklingsvaluta
Avvecklings­system ↓SEK/DKKEUR
AM-delen1–49 öre/øre = avrundning nedåt till närmaste hel krona/krone
50–99 öre/øre = avrundning uppåt till närmaste hel krona/krone
Minsta likvidbelopp är 1 krona/krone
1–4 cent = avrundning nedåt till närmaste 10-tal cent
5–9 cent = avrundning till närmaste högre 10-tal cent
Minsta likvidbelopp är 10 cent
PM-delenSom ovan1–49 cent = avrundning nedåt till närmaste hel euro
50–99 cent = avrundning uppåt till närmaste hel euro

2.4 Emissioner m.m.

För att underlätta planering och andra åtgärder inför emissioner och liknande är det viktigt att alla berörda Värdepappersinstitut så fort som möjligt erhåller information från Emissionsinstitutet om villkor och praktiska rutiner vid emissionen. Berörd avdelning på Värdepappersinstitut har härvid ett särskilt ansvar för spridning av sådan information.

Vid fastställande av sista tidpunkt för inlämning av emissionsärende, däribland bl.a. avseende warranter, bör hänsyn tas till att Affär kan komma att avvecklas, och sålunda bli tillgänglig, fram till stängning av VPC-systemet på den Avsedda avvecklingsdagen.

Nyemission eller introduktion av andra Värdepapper för allmän handel måste genomföras så att likvid och leverans kan ske i ordnade former. Vid emission av penningmarknadsinstrument ska Emissionsinstitutet tillse att emissionen kan registreras i VPC-systemet så att tidskravet på en timme enligt 3.1.2 kan uppfyllas. Emissionsinstitut ska i god tid innan handeln inleds ange första dag för handel och dess Likviddag och informera marknaden, allmänheten och marknadsplatsen härom.

Emissionsinstitut ska se till att Värdepapper, som är av samma slag och sort och som kontoförs hos ES eller annan kontoförare, läggs upp på motsvarande sätt på marknadsplatsen. Detta innebär bl.a. att ett Värdepapper som baseras på antal (t.ex. aktier) ska vara upplagd på sådant sätt hos såväl marknadsplatsen som kontoföraren. Motsvarande ska gälla om ett Värdepapper baseras på ett nominellt belopp (t.ex. förlagslån).

2.5 Öppettider för handel

2.5.1 Öppettider på Penningmarknaden

Penningmarknaden öppnar kl. 09.00 och stänger 16.15.

2.5.2 Förkortade öppettider på Penningmarknaden

Penningmarknaden stänger kl. 12.00 [1] Bankdag före: Trettondagen, Långfredagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Sveriges Nationaldag 6 juni, Midsommarafton, Alla Helgons dag, Julafton samt Nyårsafton.

2.5.3 Öppettider på aktiemarknaden

Vi hänvisar till öppettider för respektive reglerad marknad och MTF.

3 Avveckling av Affärer

3.1 Registrering i VPC-systemet

Samtliga transaktioner mellan Värdepappersinstitut i ES-anslutna Värdepapper ska registreras och avvecklas genom VPC-systemet såvida annat ej avtalats. Om Värdepapperet är godtaget för registrering på PM-konto i PM-delen ska transaktionen registreras på sådant konto om inte annat avtalats.

I samband med affärsavslut eller om ett förhållande som ska registreras anmälts till behörigt Kontoförande institut ska berört Värdepappersinstitut vidta de åtgärder som behövs för att registrering ska kunna ske. Institutet svarar för att kund omedelbart efter erhållande av affärsbekräftelse lämnar nödvändig information för registrering till Kontoförande institut eller Depåinstitut.

3.1.1 Koder för olika typer av transaktioner och handel

Se bilaga 2 och bilaga 3 för information om koder för olika typer av transaktioner och handel.

3.1.2 Särskilt vid registrering i AM-delen

Affär där avslut skett på en reglerad marknad, en MTF eller en OTF och som ska avvecklas i AM-delen och har normalt Likvidschema ska registreras senast kl. 12.00 dagen efter Affärsdagen.

Depåinstitut som från kund erhållit uppdrag att som ombud för kunden överföra Värdepapper, avsedda att avvecklas genom AM-delen, mot eller utan likvid, till eller från annat institut, eller kund hos denne ska använda ES Förmatchningssystem för registrering och matchning av transaktionen. Från likviddagens morgon och när leveranskapacitet finns i kundens depå ska affärsuttag registreras omedelbart allt eftersom överföring matchas.

Detaljerade regler för hur registrering ska ske i ES system för Förmatch framgår av bilaga 1.

3.1.3 Särskilt vid registrering i PM-delen

Affärer på Penningmarknaden mellan Värdepappersinstitut ska registreras i VPC-systemet senast inom en timme efter affärsavslut. För emissioner gäller samma tid för registrering, räknat från tidpunkten för tilldelning.

Övriga affärer ska, åtminstone i en preliminär instruktion, registreras senast kl. 09.30 på den Avsedda avvecklingsdagen.

Om Affärsdagen och den Avsedda avvecklingsdagen sammanfaller, och registrering avser Värdepapper som ingår i ES funktion för systemexkludering ska registrering ske inom 15 minuter efter affärsavslutet, om det skett före kl. 11.45 och inom 5 minuter om det skett efter samma tidpunkt. Vid registrering efter kl. 12.00 garanterar säljaren fullgod leverans. Värdepappersinstitutet svarar för att kund anmäler Affär så snabbt att registrering kan ske inom angivna tidsintervall.

Om det nominella beloppet för en Affär överskrider 500.000.000 SEK ska Affären, vid registrering i VPC-systemet, fördelas på registreringar på nominellt 500.000.000 och en restpost. För Affärer i euro är motsvarande belopp 50.000.000 EUR.

I instruktion till ES avseende Affär på Penningmarknaden ska avslutsdag avse den ursprungliga Affärsdagen. Detta gäller även vid registrering av rättningstransaktion.

Delleveranser sker inte automatiskt i PM-delen, vilket innebär att motparterna måste komma överens om att genomföra delleveranser.

3.1.4 Matchning av Affärer och bekräftelser

Senast kl. 12.00, dagen efter Affärsdagen, ska genomgången påbörjas av de Affärer som ej matchats. Om det visar sig att i systemet registrerad transaktion ej matchas mot annan ska felet snarast utredas av både säljande och köpande institution och rättas.

När Köpinstitutets och Säljinstitutets uppgifter om en Affär ej matchar varandra gäller i förekommande fall uppgifter från handelsplatsen eller motsvarande.

För instruktioner matchade via VPC-systemet tillämpas toleransmatchning enligt ES regler för toleransmatchning. I händelse av större avvikelse sker ingen automatisk toleransmatchning och motparten ska då kontaktas.

3.1.5 Överföring av Värdepapper mellan förvaringsinstitut

Marknadsaktörerna ska undvika att använda Transportkonton. Därav ska alla marknadsaktörer göra sitt bästa för att säkerställa att alla deltagares avvecklingsinstruktioner matchas, förutom när det gäller överföringar mellan konton som innehas av en och samma deltagare eller som förvaltas av samma Kontoförande institut. Matchningsproceduren ska endast äga rum i ES system för förmatch och ett ”händelse-id” ska alltid finnas med.

4 Bristande leverans och betalning

4.1 Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska gälla vid Bristande leverans eller betalning av ES-registrerade Värdepapper.

Om en Reglerad marknad, en MTF, en OTF, en central motpart eller central värdepappersförvarare (CSD) fastställt regler om Bristande leverans eller betalning ska dock istället deras regler tillämpas.

4.2 Allmänt om leveransförsening

Marknadsaktörerna ska sträva efter att leveransgraden på marknaden är hög. För att upprätthålla en hög leveransgrad ska marknadsaktörerna använda sig av verktyg såsom värdepapperslån och delleveranser. För instruktioner mellan en CCP och dess deltagare ska delleveranser användas aktivt av båda parter.

Leveransförsening från Säljarens sida ska inte inverka på Säljinstitutets skyldighet att i rätt tid fullgöra leverans till Köpinstitut som utgör motpart.

Vid Bristande leverans som består över en avstämningsdag för utdelning, ränta eller annan rättighet åligger det Säljinstitutet att, på sätt som närmare framgår av avsnitt 4.2.1–4.2.8, till Köpinstitutet leverera det belopp eller de rättigheter som skulle ha tillfallit Köpinstitutet om detta hade varit innehavare av Värdepapperen på avstämningsdagen.

Vid Bristande leverans kan Köpinstitutet, genom värdepapperslån, repor eller på annat sätt som institutet finner lämpligt, tillse att institutet på Avsedd avvecklingsdag eller senare på Säljinstitutets bekostnad kan förfoga över andra Värdepapper av avtalat antal och slag. Säljinstitutet ska ersätta Köpinstitutet kostnaden för detta enligt vad som framgår av avsnitt 4.4.

4.2.1 Hantering av krav för företagshändelser vid försenad leverans

ES avvecklingssystem har ingen automatiserad funktionalitet för skapande av instruktioner vid företagshändelser. Deltagarna och deras slutkunder behöver hantera eventuella krav bilateralt. Deltagarna ska, vid omvandling/utbyte av Värdepapper, skicka förändrade/nya avvecklingsinstruktioner till CSDn eller, om tillämpligt, skicka den med motparten överenskomna betalningen utanför CSD-systemet.

4.2.2 Utbetalning av ränta eller utdelning

Infaller avstämningsdag för utdelning eller räntebetalning för Värdepapper under tid då Bristande leverans föreligger ska, om annat inte avtalats, Säljinstitutet ersätta Köpinstitutet med ett belopp som motsvarar den avkastning som utbetalats för berörda Värdepapper. Ersättningen ska alltid betalas brutto mellan clearingmedlemmarna. När mottagare av ersättning är svensk förvaltare ska denne innehålla källskatt och endast betala nettobeloppet till kunden medan den förvaltare som erlägger ersättning ska debitera det belopp som ursprungligen krediterats kunden samt debitera den källskatt som tidigare innehållits från dess skattekonto. När ES är ansvarig för skattehanteringen gäller detsamma.

Ersättningen ska betalas till Köpinstitutet samma dag som detta skulle ha mottagit beloppet om Köpinstitutet hade haft Värdepapperen på avstämningsdagen, eller samma dag som den underliggande affären avvecklas om detta sker efter betalningsdagen för ersättningen. Betalningen sker i första hand genom ES ombokningsrutin.

Ombokning av utdelning i EUR mellan Kontoförande institut ska ske i SEK till det utdelningsbelopp per aktie som ES verkställt för samma aktie. I det fallet att ES ej verkställt utdelning i SEK ska ombokning ske till den faktiska växlingskursen för kupongutbetalningsdagen. Detta gäller enbart för svenska förvaltare medan när ES innehållit skatt sker ombokning till aktuell växlingskurs.

4.2.3 Korrigering av felaktigt mottagna utdelningar

Kupong- och preliminärskatter avseende svenska Värdepapper är källskatter. De betalas till Skatteverket av ES, av den lokala banken eller det lokala värdepappersbolaget. Ersättning för utdelningar eller andra kontanta betalningar till följd av leveransförsening ska därför betalas brutto till motparten, om inte annat överenskommits. Korrigering eller överföring av felaktigt mottagna utdelningar eller andra kontanta betalningar avseende svenska Värdepapper kan, i vissa fall, återbetalas av den mottagande/betalande lokala banken eller värdepappersbolaget netto via ES för vidare betalning brutto till den mottagande lokala banken eller värdepappersbolaget. Sådana korrigeringar måste initieras före årsskiftet det år då utdelningen ursprungligen skulle betalas samt innan ES genomfört skatteinbetalningen till Skatteverket vilket ofta sker inom fyra månader från den ursprungliga betalningen.

4.2.4 Fondemission

Infaller avstämningsdag för avskiljande av delrätter under tid då Bristande leverans föreligger ska Säljinstitutet till Köpinstitutet leverera det ytterligare antal aktier som tillkommit genom fondemissionen tillsammans med det ursprungliga antalet aktier. Eventuella överskjutande delrätter ska så snart som möjligt överföras till Köpinstitutet. Har sådan överföring inte skett inom tre Bankdagar från det att delrätterna blev tillgängliga får Köpinstitutet, på Säljinstitutets bekostnad, genomföra ersättningsköp. I det fall överskjutande delrätter ska säljas genom emitterande bolags försorg har Köpinstitutet rätt till den ersättning som institutet skulle ha fått om det haft aktierna på avstämningsdagen. Sådan ersättning ska tillställas Köpinstitutet samma dag som det skulle ha mottagit ersättningen om institutet hade innehaft aktierna på avstämningsdagen.

4.2.5 Nyemission av aktier

Infaller avstämningsdag för avskiljande av teckningsrätter under tid då Bristande leverans föreligger ska Säljinstitutet så snart teckningsrätter blir tillgängliga för överföring tillställa Köpinstitutet samtliga de teckningsrätter som Köpinstitutet skulle ha fått om det haft aktierna på avstämningsdagen. Har inte sådan överföring skett inom tre Bankdagar från det att första gången sådan möjlighet förelåg får Köpinstitutet självt, på Säljinstitutets bekostnad, genomföra ersättningsköp. Har i avstämningsbolags emissionsbeslut angetts att överskjutande teckningsrätter ska försäljas genom emitterande bolags försorg ska Köpinstitutet erhålla den ersättning som det skulle ha fått om detta varit ägare till aktierna. Sådan ersättning ska tillställas Köpinstitutet samma dag som det skulle ha mottagit ersättningen om det haft aktierna på avstämningsdagen eller samma dag som den underliggande Affären avvecklas om detta sker efter avstämningsdagen.

4.2.6 Sammanläggning m.m.

Infaller avstämningsdag för sammanläggning, uppdelning eller nedsättning för aktier under tid då Bristande leverans föreligger ska Säljinstitutet till Köpinstitutet leverera det antal aktier som efter omräkning motsvarar den ursprungliga Affären. Utgår någon form av kontantersättning eller annan ersättning på grund av nedsättning ska denna tillhandahållas Köpinstitutet samma dag som institutet skulle ha fått ersättningen om det haft aktierna på avstämningsdagen.

4.2.7 Amortering m.m.

Infaller beträffande obligationer eller andra fordringsbevis avstämningsdag för ränta eller amortering under tid för Bristande leverans, ska utfallande belopp tillställas Köpinstitutet samma dag som detta skulle ha fått beloppet om det haft Värdepapperen på avstämningsdagen.

4.2.8 Sista tidpunkt för erbjudanden m.m.

Rätt till inlösen, konvertering, teckning och andra liknande rättigheter liksom innehav av köpoptioner, säljoptioner och inköpsrätter m.m. har vanligtvis en angiven sista dag för innehavaren att vidta vissa åtgärder för att komma i åtnjutande av rättigheten. Om ett Köpinstitut trots bestämmelserna i detta avsnitt 4 på grund av Bristande leverans gått miste om en sådan rättighet, ska Säljinstitutet ersätta Köpinstitutet kostnaderna för detta. Om det finns risk för att leverans inte kan ske före teckningstidens eller motsvarande tidsperiods utgång, ska Säljinstitutet i god tid före sista tidpunkt då sådan rättighet kan utnyttjas kontakta Köpinstitutet och begära besked om den aktuella rättigheten önskas utnyttjas eller ej. Köpinstitutet ska omgående lämna besked på sådan förfrågan.

4.2.9 Hävning och ersättningsköp (Buy-In)

Köpinstitutet kan vid Bristande leverans varsla Säljinstitutet om hävning på den Avsedda avvecklingsdagen eller senare. Varslet ska ske skriftligen. Har leverans ej skett inom fem Bankdagar från dagen för varsel, ska Affären anses vara hävd. Köpinstitutet kan efter hävning göra ersättningsköp. Eventuell merkostnad ska betalas av Säljinstitutet. Ersättningsköp ska ha initierats inom 30 dagar från den Avsedda avvecklingsdagen. Säljinstitutet ska omedelbart informeras om ersättningsköpet och villkoren för detta. Är ersättningsköp ej möjligt på grund av bristande marknadsförutsättningar får Köpinstitutet begära ersättning på annat sätt.

4.3 Allmänt om betalningsdröjsmål

Marknadsaktörerna ska säkerställa att erforderlig likviditet är tillgänglig för att instruktioner ska avvecklas i tid.

Betalningsdröjsmål från Köparens sida ska inte inverka på Köpinstitutets skyldighet att i rätt tid fullgöra betalning till Säljinstitut som utgör motpart.

Fullgör inte Köpinstitutet sin betalningsskyldighet gentemot Säljinstitutet, har detta rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den Avsedda avvecklingsdagen eller den senare dag då Värdepapperen fanns tillgängliga för Köpinstitutet till och med den dag betalning sker på sätt som framgår av avsnitt 4.4.

4.3.1 Hävning och försäljning till annan

Säljinstitutet kan vid utebliven betalning varsla Köpinstitutet om hävning på Avsedd avvecklingsdag eller senare. Varslet ska ske skriftligen. Har likvid ej erlagts inom fem Bankdagar från dagen för varsel, ska Affären anses vara hävd. Säljinstitutet kan efter hävning genomföra motsvarande försäljning till annan, varvid eventuellt uppkommen förlust och merkostnad ska bestridas av Köpinstitutet. Sådan försäljning ska ha skett inom 30 kalenderdagar från den Avsedda avvecklingsdagen. Köpinstitutet ska omedelbart informeras om försäljningen och villkoren för detta. Är försäljning ej möjlig på grund av bristande marknadsförutsättningar äger Säljinstitutet begära ersättning på annat sätt.

4.4 Krav på ersättning och beräkning av ränta

Part, som anser sig ha rätt till ersättning enligt detta avsnitt 4 ska skriftligen framställa krav senast 20 kalenderdagar efter den dag då Affären fullföljdes eller fullföljdes genom ersättningsköp eller ersättningsförsäljning, dock senast 40 kalenderdagar från Avsedd avvecklingsdag. Har krav inte framställts inom angiven tid går rätten till ersättning förlorad. Ersättning kan krävas för uppkomna merkostnader, valutakursförluster samt merarbete. Ersättning kan ej krävas för indirekt skada.

Ersättning i form av ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder beloppet utestår obetalt, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två Bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter.

4.5 Motpartsfallissemang

Om Värdepappersinstitut ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i likvidation eller om ansökan om konkurs eller likvidation inges eller om Värdepappersinstitut brister i att säkerställa att de betalningar som registrerats i institutets namn eller för institutets räkning kan avvecklas på Avsedd avvecklingsdag äger motpart som är Värdepappersinstitut omedelbart rätt att tidigarelägga avvecklingen för ej avvecklad Affär till dag som motparten bestämmer. Sådan motpart äger alternativt rätt att häva ej avvecklad Affär och kräva förstnämnda institut på uppkomna kostnader.

Bilaga 1 Instruktioner för registrering av transaktioner i ES Förmatchningssystem

Denna bilaga beskriver formatet på avvecklingsinstruktioner för att matcha utan manuella ingrepp från clearingmedlemmen.

Nedanstående beskrivning är matchningsinstruktioner för ES Förmatchningssystem som inte finns i clearing och avvecklingssystemet.

Överföringar

Som anges i 3.1.5 Överföringar, så ska överföringar av Värdepapper – FoP eller DvP – i så stor utsträckning som möjligt, ske med hjälp av matchade avvecklingsinstruktioner i ES förmatchningssystem. Det levererande institutet ska ange ett händelse-id med syftet att undvika felmatchning med andra transaktioner.

Vid överföring av Värdepapper till andra Kontoförande institut ska följande information, när tillämpbart, inkluderas i överföringsblanketten:

 1. Mottagande Kontoförande institut
 2. Värdepapprets/instrumentets namn & ISIN
 3. Antal/nominellt belopp
 4. Anskaffningspris
 5. Överföringsdatum
 6. Avvecklingsdatum för överföringen – standard T+2
 7. Mottagande kund (BIC/Bolags-id/LEI/PIN)
 8. Mottagande kontoinnehavares namn
 9. Mottagande Depå/VP-konto (om tillgängligt)
 10. Information om innehavet kommer från ett ISK eller en IPS
 11. Ägarbyte
 12. Anledning till överföringen
 13. ISO-transaktionstyp
 14. Order mottagen, Datum, Tid
 15. Fullmakt
 16. Standardinstruktioner för avveckling (SSI)

En mall över hur en extern överföring kan se ut (”Mall för överföringsuppdrag”) finns i anslutning till detta regelverk på Fondhandlareföreningens hemsida. Vid en överföring med matchande instruktioner kan det överförande institutet ha information till det mottagande institutet som inte är möjlig att inkludera i överföringsinstruktionen. I dessa fall kan mallen vara användbar. Den fylls i av det överförande institutet och skickas via e-post till det mottagande institutet. E-postmeddelandet ska innehålla det överförande institutets referens för avvecklingsinstruktionen.

När den mottagande partens bank eller Värdepappersinstitut agerar Emissionsinstitut för en bolagshändelse är det möjligt att använda sig av Transportkonto. För en börsintroduktion (IPO) ska matchande instruktioner användas. Överföringar relaterade till börsintroduktioner kan matchas i block.

CUM/EX-utdelning

Om part instruerar med en Avsedd avvecklingsdag som infaller senast på avstämningsdagen för utdelning och transaktionen registreras i Förmatch senast på avstämningsdagen ska CUM/EX-fältet lämnas blankt.

Om part instruerar med Avsedd avvecklingsdag som infaller efter avstämningsdagen för utdelning ska CUM/EX-fältet lämnas blankt vid registreringen.

Om part instruerar med Avsedd avvecklingsdag som infaller senast på avstämningsdagen för utdelning och transaktionen registreras i Förmatch på avstämningsdagen eller senare ska i CUM/EX-fältet anges CUM.

Om part instruerar med Avsedd avvecklingsdag som infaller före eller på avstämningsdagen för utdelning men är utan kupong och transaktionen registreras i Förmatch senast på avstämningsdagen ska i CUM/EX-fältet anges EX.

Kundreferenser

Tabell 1 Visar mappning mellan ISO 15022 och ES proprietära gränssnitt

Leveransinstruktion (MT542-3)Mottagande instruktion (MT540-1)
ISO 15022VPC-systemetVPC-systemetISO 15022
:95P::REAG//motpart clearing­medlemmotpart clearing­medlem:95P::DEAG//
:95a::BUYR//Kundref motpartKundref egen:95a::SELL//
:95a::SELL//Kundref egenKundref motpart:95a::BUYR//

11-karaktärers BIC-kod ska anges i Kundref-fältet eller, om sådan inte utfärdats, LEI, eller organisationsnummer eller personnummer för svensk kund. I övriga fall ska namnet anges i klartext. Organisationsnummer och personnummer anges utan sekelsiffra och utan bindestreck.

Om organisationsnummer angetts i fältet ”Kundref egen” och/eller ”Kundref motpart” ska namnet anges i klartext i fältet ”kommentar motpart” i ES proprietära gränssnitt, eller i fältet :70E::SPRO//COMM/ i ES ISO 15022-gränssnitt. Om ett kontonummer är tillgängligt ska det anges i fältet ”kommentar motpart”. Tänk på att endast 35 tecken kommer synas i VPCs GUI.

Leveransinstruktion (MT542-3)

Leveransinstruktion ska innehålla:

 1. Egen kundreferens, vilken anges i fältet ”Kundref egen” i ES proprietära gränssnitt eller i fält :95a::SELL i ES ISO 15022-gränssnitt, och
 2. Motpartens kundreferens. Denna information ska anges i fältet ”Kundref motpart” i ES proprietära gränssnitt eller i fält :95a::BUYR i ES ISO 15022-gränssnitt.

Om Depåinstitutet gjort Affären i egen räkning eller en Clearingmedlem i VPC-systemet är huvudansvarig för sina transaktioner (exempelvis en mäklare eller CCP), ska egen 11-teckens BIC-kod anges i fältet ”Kundref egen”.

För ytterligare information, se exempel nedan.

Mottagandeinstruktion (MT540-1)

Mottagandeinstruktion ska innehålla:

 1. Egen kundreferens, vilken anges i fältet ”Kundref egen” i ES proprietära gränssnitt eller i fält :95a::BUYR i ES ISO 15022-gränssnitt, och
 2. Motpartens kundreferens, vilket anges i fältet ”Kundref motpart” i ES proprietära gränssnitt eller i fält :95a::SELL i ES ISO 15022-gränssnitt.

Om Depåinstitutet gjort Affären i egen räkning eller en Clearingmedlem i VPC-systemet är huvudansvarig för sina transaktioner (exempelvis en mäklare eller CCP), ska egen 11-teckens BIC-kod anges i fältet ”Kundref egen”.

För ytterligare information, se exempel nedan.

Exempel

Tabell 2 Depåkund matchar instruktion mot annan Depåkund

Depåkund matchar Depåkund
DepåkundDepåkund
MT543 – Deliver­BICESESBICMT541 – Receive­
SENDERCITISESXXXXESSESESSXXXSENDER
:95P::REAG//ESSESESSXXXmotpart clearing­medlemmotpart clearing­medlemCITISESXXXX:95P::DEAG//
:95a::BUYR//SEBCLIENTXXKundref motpartKundref motpartCITICLIENTX:95a::SELL//
:95a::SELL//CITICLIENTXKundref egenKundref egenSEBCLIENTXX:95a::BUYR//

Tabell 3 Depåkund matchar instruktion mot en Broker trade-mottagandeinstruktion

Depåkund matchar Broker (clearingmedlem) Trade
DepåkundBroker
MT543 – ­DeliverBICESESBICMT541 – Receive­
SENDERESSESESSXXXBROKERAAXXXSENDER
:95P::REAG//BROKERAAXXXmotpart clearing­medlemmotpart clearing­medlemESSESESSXXX:95P::DEAG//
:95a::BUYR//BROKERAAXXXKundref motpartKundref motpartSEBCLIENTXX:95a::SELL//
:95a::SELL//SEBCLIENTXXKundref egenKundref egenBROKERAAXXX:95a::BUYR//

Tabell 4 Broker/CCP trade-leveransinstruktion matchar mot en Broker/CCP trade-mottagandeinstruktion

Broker (clearingmedlem) Trade matchar Broker (clearingmedlem) Trade
CCP (clearingmedlem) Trade matchar CCP (clearingmedlem) Trade
CCP/BrokerCCP/Broker
MT543 – ­DeliverBICESESBICMT541 – Receive­
SENDERBROKERBBXXXBROKERAAXXXSENDER
:95P::REAG//BROKERAAXXXmotpart clearing­medlemmotpart clearing­medlemBROKERBBXXX:95P::DEAG//
:95a::BUYR//BROKERAAXXXKundref motpartKundref motpartBROKERBBXXX:95a::SELL//
:95a::SELL//BROKERBBXXXKundref egenKundref egenBROKERAAXXX:95a::BUYR//

Tabell 5 Broker trade-leveransinstruktion matchar mot en CCP trade-mottagandeinstruktion

Broker (clearingmedlem) Trade matchar CCP (clearingmedlem) Trade
BrokerCCP
MT543 – ­DeliverBICESESBICMT541 – Receive­
SENDERBROKERBBXXXCCPABCDEXXXSENDER
:95P::REAG//CCPABCDEXXXmotpart clearing­medlemmotpart clearing­medlemBROKERBBXXX:95P::DEAG//
:95a::BUYR//CCPABCDEXXXKundref motpartKundref motpartBROKERBBXXX:95a::SELL//
:95a::SELL//BROKERBBXXXKundref egenKundref egenCCPABCDEXXX:95a::BUYR//

Tabell 6 Depåkund-leveransinstruktion matchar mot en CCP trade-mottagandeinstruktion

Depåkund matchar CCP (clearingmedlem) Trade
DepåkundCCP
MT543 – ­­DeliverBICESESBICMT541 – Receive­
SENDERHANDSESSXXXCCPABCDEXXXSENDER
:95P::REAG//CCPABCDEXXXmotpart clearing­medlemmotpart clearing­medlemHANDSESSXXX:95P::DEAG//
:95a::BUYR//CCPABCDEXXXKundref motpartKundref motpartSHBCLIENTXX:95a::SELL//
:95a::SELL//SHBCLIENTXXKundref egenKundref egenCCPABCDEXXX:95a::BUYR//

Bilaga 2 Koder som används på den svenska marknaden för olika transaktionstyper [2]

TransaktionstypKoder för olika transaktionstyperISO-definitionFörklaringar & rekommendationer
ErsättningsköpBYIYTransaktionen avser ett ersättningsköp efter en utebliven leverans.När man skickar instruktioner om ett ersättningsköp.
Säkerhet inCOLIAvser en transaktion med säkerhet från säkerhetstagaren eller dess agents synvinkel.När man mottager säkerheter.
Säkerhet utCOLOAvser en transaktion med säkerhet från säkerhetsgivaren eller dess agents synvinkel.När man levererar säkerheter.
NettningNETTAvser nettning av avvecklingsinstruktioner.Används för instruktioner mot en CCP eller mot andra mot-parter när flera börshandlade transaktioner nettas till en eller två instruktioner. (Kommentar, visa CCPer använder inte NETT utan TRAD när de skickar instruktioner).
Överföringar till externa kontonOWNEAvser överföringar mellan konton där mer än en instruerande part (avsändaren av meddelande) och/eller KI ingår (mottagare av meddelande).Används vid överföringar av värdepapper till externa motparter.
Överföringar till interna kontonOWNIAvser överföringar mellan konton där bara en instruerande part är inblandad (avsändaren av meddelandet) hos ett KI.Överföringar av värdepapper mellan egna konton.
RepotransaktionREPUAvser en repotransaktion.Repotransaktioner
Omvänd repotransaktionRVPOAvser en omvänd repotransaktion.Repotransaktioner
Försäljning och återköpSBBKAvser en transaktion som inkluderar försäljning och återköp.Transaktioner som inkluderar försäljning med återköp.
Inlåning av värdepapperSECBAvser inlåning av värdepapper.Inlån av värdepapper.
Utlåning av värdepapperSECLAvser utlåning av värdepapper.Utlån av värdepapper.
TransaktionTRADAvser avveckling av en vanlig värdepapperstransaktion.Köp/sälj av värdepapper.

Bilaga 3 Koder som används på den svenska marknaden för olika typer av handel

Kod för typ av handelISO-definitionFörklaringar & rekommendationer
EXCHTransaktionen är utförd på en handelsplats.Avser bilateralt utförda transaktioner på en handelsplats. Även MIC för handelsplatsen där transaktionen utfördes ska inkluderas.
OTCOTransaktionen är utförd OTC.För instruktioner där transaktionen är utförd mot en kund med avveckling mot en depåbank samt för instruktioner som avser värdepapperslån och transaktioner mot säkerhet.
PRIMPrimärmarknadstransaktionerAvser transaktioner som är utförda på primärmarknaden, exempelvis en börsintroduktion, emission av en obligation eller växel.
SECMTransaktioner som är utförda på sekundärmarknaden.Används inte utan använd OTCO istället.
VARITransaktionen är utförd på flera platser.Används för instruktioner mot en CCP eller andra motparter när flera transaktioner är utförda på olika handelsplatser men nettade till en eller flera instruktioner.
 • [1]

  Samtliga tidsangivelser i detta dokument är angivna i svensk lokal tid.

 • [2]

  Se Euroclear Sweden för information om alla koder som stöds av dem.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%