FRIVILLIGORGANISATIONERNAS INSAMLINGSRÅD – FRII

Instruktion för oberoende revisors granskning av FRIIs kvalitetskod

(2017-05-05)

1 Inledning

Denna instruktion har utarbetats av FRII. I enlighet med beslut på årsmöte 2013-05-22 är det obligatoriskt för FRIIs medlemsorganisationer att följa FRIIs kvalitetskod. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser granskning av koden. Denna instruktion har sin utgångspunkt i International Standards on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000).

2 Medlemsorganisationens ansvar

Medlemsorganisationen ska för revisorn presentera en redogörelse där det framgår om de följer FRIIs kvalitetskod. Om eventuella avvikelser finns ska dessa specificeras i denna redogörelse.

Organisationen är ansvarig för att granskningen genomförs (minst) vartannat år. Kostnaden för granskningen betalas av den granskade organisationen. Organisationen ska efter genomförd granskning posta och mejla sin redogörelse samt oberoende revisors bestyrkanderapport till FRII:

Postas till:Mejlas till:
FRIIinfo@frii.se
Box 623
101 32 Stockholm

3 Revisorns uppgifter och ansvar

Granskningen ska genomföras av en auktoriserad revisor. Revisorn ska vid sin granskning iaktta god revisionssed. Granskningen ska genomföras enligt ISAE 3000 och ska resultera i en bestyrkanderapport. Organisationens redogörelse ligger till grund för granskningen. Samtliga påträffade avvikelser från FRIIs kvalitetskod ska specificeras i revisorns bestyrkanderapport. Revisorn ska även ange omständigheter som framkommit vid granskningen som han/hon anser vara av betydelse för FRIIs bedömning av denna rapportering.

Specifika instruktioner för granskning av FRIIs kvalitetskod

Ett uttalat mål vid framtagandet av FRIIs kvalitetskod har varit att ingen dubbelgranskning ska ske. Ett krav för att få vara medlem i FRII är att också ha ett 90-konto som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll. För att få inneha ett 90-konto synas organisationerna årligen av Svensk Insamlingskontroll. Vissa krav i FRIIs kod överlappar kraven för 90-konto. Om en organisation innehar ett 90-konto anses kraven uppräknade nedan som uppfyllda och omfattas inte av revisors granskning enligt denna instruktion.

A2A3
B7B8
D4D6D9

Granskningen är olika omfattande beroende på organisationens storlek. Indelningen är gjord i tre nivåer och baserar sig på organisationens storlek mätt i totala intäkter beräknade som ett genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren.

Totala intäkter
Nivå 1< 15 mkr
Nivå 2  15–49 mkr
Nivå 3> 50 mkr

Granskningen avser organisationens förhållanden på granskningsdagen. Den är inte kopplad till förhållanden under ett visst räkenskapsår. När det gäller kraven på rapportering i avsnitt G1 och G2 gäller att dokumenten inte får vara äldre än nio månader.

Bilaga 1 Förslag till bestyrkanderapport

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av FRIIs kvalitetskod

Till organisation

Jag har granskat organisations redogörelse daterad 20XX-XX-XX om att organisationen följer FRIIs kvalitetskod.

Ansvarige partens ansvar

Det är organisationen som har ansvaret för att ta fram redogörelse om att organisationen följer FRIIs kvalitetskod och underlag som styrker detta.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala en slutsats avseende organisationens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FRIIs revisionsinstruktion och i enlighet med ISAE 3000.

Denna revisionsstandard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att organisationens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om huruvida FRIIs kvalitetskod efterlevs. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Slutsats
Alt 1:
Uttalande

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen efterlever samtliga krav i koden rättvisande uttryckt.

Alt 2:
Uttalande

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen, förutom XX, efterlever samtliga krav i koden rättvisande uttryckt.

Alt 3:
Grund för uttalande med reservation

Organisationen har inte kunnat visa att...

Uttalande med reservation

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen efterlever samtliga krav rättvisande uttryckt, med undantag avseende XXX, enligt vad som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med reservation”.

Övriga upplysningar

Utan att modifiera mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamheten på att Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av FRIIs kvalitetskod har upprättats enligt FRIIs regelverk för sina medlemmar. Min slutsats grundas på förekomst av dokument, men inte någon kvalitativ bedömning av dessa handlingar. Denna rapport har upprättats för att organisationen ska uppfylla kraven från FRII. Den är därför inte lämplig för andra syften. Min rapport är endast avsedd för organisationen och FRII. Vi tar därför inget ansvar gentemot andra parter som tar del av denna rapport.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad revisor

Bilaga 2 Förslag till medlemsorganisations redogörelse

Alt 1:

Organisationen redogör nedan för organisationens efterlevnad av FRIIs kvalitetskod.

Organisationen efterlever samtliga krav i koden.

Alt 2:

Organisationen redogör nedan för organisationens efterlevnad av FRIIs kvalitetskod.

Organisationen avviker från koden avseende:

  1. XX
  2. XX
  3. XX

Organisationens kommentar/förklaring

Utöver ovanstående moment efterlever organisationen samtliga krav i koden.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Underskrift Firmatecknare

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer