Innehåll

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

(senast ändrad genom FFFS 2018:22)

1 §Auktoriserade marknadsplatser ska föra en förteckning enligt 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

  1. den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,
  2. emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmälningsskyldige och dennes närstående personer äger,
  3. innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och ändring av innehav,
  4. vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående enligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyldige, och
  5. datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

FFFS (2018:22)

2 §Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmälningsskyldighet har bestämts ska dokumenteras.

FFFS (2018:22)

De allmänna råden till 2 § har upphävts genom FFFS 2018:22.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%