Innehåll

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2002:11 Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

(senast ändrad genom FFFS 2018:23)

1 §Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

FFFS (2018:23)

2 §Föreskrifterna gäller för företag som

  1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,
  3. driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, eller
  4. tillhandahåller en datarapporteringstjänst som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2017:3)

3 §På Finansinspektionens begäran ska företagen elektroniskt lämna uppgifter om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång enligt bilaga.

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

5 §Information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014, ska i stället lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Uppgifterna ska lämnas i det format som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna.

FFFS (2017:3)

6 §När uppgifter lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) enligt 5 § tillämpas inte 3 och 4 §§.

FFFS (2017:3)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:23

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

[Bilagan beskriver proceduren för elektronisk rapportering och återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%