FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat

(senast ändrad genom FFFS 2014:24)

1 kap. Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för finansiella konglomerat som Finansinspektionen är samordnare för enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2 §Vilket företag som ska rapportera uppgifter till Finansinspektionen enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 11 §, framgår av 5 kap. 12 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2 kap. Riskkoncentrationer och interna transaktioner

1 §Sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som Finansinspektionen enligt 5 kap. 11 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat har fattat beslut om, ska rapporteras årligen per den 31 december.

Uppgifterna ska lämnas dels på blankett Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat enligt bilaga 1, dels på blankett Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat, se bilaga 2.

2 §Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 mars.

3 kap. Kapitalbas och kapitalkrav

1 §Bestämmelser om metoder för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat finns i 5 kap. lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2 §En konsolideringsmetod samt en kombination av sammanläggnings- och avräkningsmetoden och konsolideringsmetoden enligt 5 kap. 4 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, får användas om metoderna ger en lika bra bild av det finansiella konglomeratets ekonomiska ställning som om sammanläggnings- och avräkningsmetoden använts.

3 §När konsolideringsmetoden enligt 2 § används och det finns reglerade företag inom en finansiell sektor som inte har konsoliderats i en koncernredovisning eller motsvarande sammanställda redovisning, ska sådana företag också beaktas.

Allmänna råd

Exempel på företag som inte konsolideras i en koncernredovisning är livförsäkringsföretag som inte får lämna vinstutdelning.

4 §Om ett finansiellt konglomerats kapitalbas och kapitalkrav beräknas enligt konsolideringsmetoden, och de kapitalkrav används som gäller för ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller för en försäkringsgrupp, ska kapitalkraven om det behövs justeras så att företagen i det finansiella konglomeratet ingår med samma andel i konglomeratets kapitalkrav som i dess kapitalbas.

FFFS (2014:24)

5 §Om ett dotterföretag har ett kapitalunderskott på individuell nivå enligt sektorsbestämmelserna, ska hela underskottet beaktas vid beräkning av det finansiella konglomeratets kapitalbas och kapitalkrav. Detta gäller även teoretiska kapitalunderskott för icke reglerade företag inom en finansiell sektor.

Finansinspektionen kan medge att underskottet medräknas proportionellt, om det finns särskilda skäl.

6 §Saknas kapitalförbindelser med ett eller flera företag inom ett finansiellt konglomerat, beslutar Finansinspektionen vilken andel av företagets kapitalbas och kapitalkrav som ska användas vid beräkning av det finansiella konglomeratets kapitalbas och kapitalkrav.

7 §Vid beräkning av ett finansiellt konglomerats kapitalbas får poster inte utnyttjas dubbelt.

8 §Är en post i kapitalbasen i ett företag inom ett finansiellt konglomerat enbart tillåten enligt bestämmelserna i den finansiella sektor som företaget tillhör, får posten endast användas för att täcka den sektorns kapitalkrav, beräknat enligt den sektorns bestämmelser. Om sådana poster överstiger sektorns kapitalkrav ska det göras ett avdrag från det finansiella konglomeratets kapitalbas motsvarande det överstigande beloppet.

9 §När en bestämmelse i en finansiell sektor begränsar storleken på en post i kapitalbasen för ett företag eller en grupp inom ett finansiellt konglomerat, ska begränsningen beaktas även vid beräkning av det finansiella konglomeratets kapitalbas.

Om begränsningen är en procentsats av ett underlag, ska begränsningen beaktas med det belopp som beräknats enligt sektorsbestämmelserna. Om en post som är tillåten enligt båda finansiella sektorers bestämmelser är delvis utnyttjad för att täcka kapitalkravet i en sektor, på grund av en sektorsspecifik begränsning, kan dock den outnyttjade delen efter Finansinspektionens medgivande få användas för att täcka ett underskott på nivån finansiellt konglomerat.

10 §Ett teoretiskt kapitalkrav för icke reglerade företag inom en finansiell sektor ska motsvara det kapitalkrav som företaget skulle behöva uppfylla enligt gällande sektorsbestämmelser om det vore ett reglerat företag inom den finansiella sektorn.

För ett blandat finansiellt holdingföretag ska det teoretiska kapitalkravet beräknas enligt sektorsbestämmelserna för den största finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet.

11 §Uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat ska rapporteras årligen per den 31 december.

När sammanläggnings- och avräkningsmetoden eller konsolideringsmetoden används ska uppgifterna rapporteras enligt blankett Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat, se bilaga 3. Anvisningar till hur blanketten fylls i finns i bilaga 4.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 mars.

[Bilagorna består av blanketter och återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%