FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag ska lämna om sitt internt bedömda kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §Föreskrifterna gäller för

 1. bankaktiebolag,
 2. sparbanker,
 3. medlemsbanker,
 4. kreditmarknadsbolag,
 5. kreditmarknadsföreningar, och
 6. värdepappersbolag.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett företag ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna Finansinspektionen uppgifter om företagets internt bedömda kapitalbehov och hur stor andel av detta som täcks av kärnprimärkapital, summan av övrigt primärkapital och supplementärkapital samt övrigt förlustabsorberande kapital fördelat på följande sätt:

 1. Kreditrisk och motpartsrisk
  1. varav koncentrationsrisk,
  2. varav risker förknippade med exponering mot svenska bolån, och
  3. varav reciprocitet för andra länders krav.
 2. Marknadsrisk
  1. varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.
 3. Operativ risk.
 4. Pensionsrisk.
 5. Övrigt.

Företaget ska vid rapporteringen även lämna uppgifter om diversifieringseffekter och ange summan av kapitalbehovet.

4 §Företaget ska lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Periodisk rapportering på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober respektive den 31 januari. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Om företaget gör korrigeringar som påverkar tidigare rapporterade belopp, ska det snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.

Dispens

5 §Finansinspektionen får efter skriftlig ansökan från ett företag besluta om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%