FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

(senast ändrad genom FFFS 2017:21)

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

  1. kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
  2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet,
  3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag som hör hemma i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
  4. koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag vars värdepapper på balansdagen inte är noterade på en reglerad marknad, enligt artikel 4 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Samtliga företag, filialer och koncerner ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna uppgifter i tillämpliga delar enligt blankett Standardrapport, bilaga 1.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 2.

3 §Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober och 31 januari. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Sammanfaller inte årsbokslutet med någon av balansdagarna, ska bokslutsuppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Om korrigeringar görs, som påverkar beloppen i balans- och resultaträkningens poster eller i tilläggsupplysningarna, ska korrekta uppgifter snarast lämnas till Finansinspektionen.

Dispens

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

[Bilagorna innehåller blankett för standardrapport samt tillhörande anvisningar och återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%