FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter

(senast ändrad genom FFFS 2016:32)

Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för följande företag som lämnar bostadskrediter till konsumenter:

  1. bankaktiebolag,
  2. sparbanker,
  3. medlemsbanker,
  4. kreditmarknadsbolag,
  5. kreditmarknadsföreningar, och
  6. kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

FFFS (2016:32)

2 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 2 kap. 1 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden.

I stället för vad som följer av första stycket används termen bostadskredit i dessa föreskrifter endast i betydelsen en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet.

FFFS (2016:32)

Information om genomsnittlig ränta

3 §Ett företag som i sin marknadsföring erbjuder bostadskrediter till konsumenter med angivna räntebindningstider, ska för varje sådan räntebindningstid informera om de genomsnittliga räntorna på lämnade krediter.

Företaget ska redovisa räntorna för föregående kalendermånad samt motsvarande information enligt denna bestämmelse för de närmast föregående tolv månaderna.

En genomsnittlig ränta som avser färre än fem bostadskrediter omfattas inte av kravet i första stycket.

Allmänna råd

Företaget bör lämna informationen på sin webbplats.

4 §Ett företag ska basera sina beräkningar av genomsnittliga räntor enligt 3 § på bostadskrediter till konsumenter där räntan under kalendermånaden bestämts

  1. för första gången,
  2. vid en omförhandling av ett kreditavtal, eller
  3. vid en förlängning av ett kreditavtal.

Bostadskrediter som förmedlas för ett emittentinstitut ska ingå i beräkningarna av företagets genomsnittliga räntor. Krediter som lämnas till anställda i företaget eller inom koncernen och som är förenade med förmånliga villkor, ska inte ingå i beräkningarna.

En bostadskredit vars räntebindningstid avviker från de räntebindningstider som företaget erbjuder i sin marknadsföring, ska ingå i beräkningen som avser den närmaste räntebindningstiden eller, om den ligger lika nära två olika räntebindningstider, den kortare av dem.

Räntorna på de bostadskrediter som ingår i beräkningen av en genomsnittlig ränta ska viktas med krediternas storlek.

5 §Ett företag ska lämna information enligt 3 § senast fem arbetsdagar efter varje månads utgång.

Information om vad som påverkar räntan

6 §Ett företag ska informera om vilka omständigheter hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som företaget beaktar när det erbjuder en ränta på en bostadskredit.

Allmänna råd

Företaget bör publicera informationen på sin webbplats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%