FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2017:22 Positionslimiter

(senast ändrad genom FFFS 2018:3)

1 §I dessa föreskrifter ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

  1. Spotmånadskontrakt: råvaruderivatkontrakt som hänför sig till en särskild underliggande råvara, och som är nästa kontrakt att förfalla enligt handelsplatsens regler.
  2. Andra månaders kontrakt: råvaruderivatkontrakt som inte är spotmånadskontrakt.

2 §Följande kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för råvaruderivat ska gälla enligt 15 a kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

  1. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat, ska positionslimiten vara 2.500 poster.
  2. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591, ska positionslimiten vara 2.500.000 värdepapper.

Övriga positionslimiter framgår av bilagan.

Bilaga Positionslimiter för råvaruderivat

RåvaruderivatHandelsplatsHandelsplatsens produktkod (VPC)SpotmånadskontraktAndra månaders kontraktEnhet
Nordic power (inkl. Nordic EPAD)Nasdaq Stockholm (XSTO)ENO19.308.18167.610.330MWh

FFFS (2018:3)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%