FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2018:9 Rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för värdepappersbolag som avses i artikel 4.1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Föreskrifternas innehåll

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbaskrav som värdepappersbolag som avses i 1 § ska rapportera till Finansinspektionen.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett värdepappersbolag ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbas, och
  2. memorandumposter.

Om värdepappersbolaget ska tillämpa artiklarna 95.2 och 97.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, ska bolaget dessutom lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbaskrav (riskvägt exponeringsbelopp), samt
  2. kapitalrelationer och kapitalnivåer.

4 §Uppgifterna i 3 § ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för periodisk rapportering, enligt anvisningar på myndighetens webbplats.

5 §Uppgifterna i 3 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 maj, den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari. Uppgifterna ska avse föregående kvartal. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde kalenderdagen i den andra månaden efter balansdagen.

6 §Om värdepappersbolaget gör ändringar som påverkar uppgifter som rapporterats enligt 3 §, ska bolaget snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%