FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2018:9 Rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Dessa föreskrifter upphör att gälla den 7 juli 2021 enligt FFFS 2021:28.

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för värdepappersbolag som avses i artikel 4.1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Föreskrifternas innehåll

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbaskrav som värdepappersbolag som avses i 1 § ska rapportera till Finansinspektionen.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett värdepappersbolag ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbas, och

  2. memorandumposter.

Om värdepappersbolaget ska tillämpa artiklarna 95.2 och 97.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, ska bolaget dessutom lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbaskrav (riskvägt exponeringsbelopp), samt

  2. kapitalrelationer och kapitalnivåer.

4 §Uppgifterna i 3 § ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för periodisk rapportering, enligt anvisningar på myndighetens webbplats.

5 §Uppgifterna i 3 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 maj, den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari. Uppgifterna ska avse föregående kvartal. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde kalenderdagen i den andra månaden efter balansdagen.

6 §Om värdepappersbolaget gör ändringar som påverkar uppgifter som rapporterats enligt 3 §, ska bolaget snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.