Inledning till FARs rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor

(januari 2020)

FAR har utarbetat rekommendationer och uttalanden i ett antal redovisningsfrågor. Dessa rekommendationer och uttalanden vänder sig dels till de personer som ska upprätta årsredovisning, dels till revisorskåren.

Syftet med rekommendationerna och uttalandena är att beskriva vad som ska anses utgöra god redovisningssed, att tolka vissa bestämmelser i lag samt vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning vid tillämpning av BFNs allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det ligger därför i sakens natur att varje fråga som uppstår om att avvika från FARs rekommendationer och uttalanden på någon väsentlig punkt måste prövas omsorgsfullt. God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, normgivning och praxis. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ såsom Bokföringsnämnden (BFN).

FAR gör även i vissa undantagsfall uttalanden rörande tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) ifråga om särsvenska frågor där vägledning saknas från Rådet för finansiell rapportering.

Med stöd av bemyndigande från FARs styrelse har policygruppen för redovisning beslutat om dessa rekommendationer och uttalanden.

Tillämplig normgivning

BFN har utvecklat och fortsätter att utveckla regelverk som tillsammans med reglerna för noterade företag avser fyra olika kategorier av företag (K1–K4). Utöver nedanstående allmänna råd har BFN även givit ut BFNAR 2017:3 Årsbokslut, som tillämpas vid upprättande av årsbokslut som inte är i förenklad form.

K1

För den första kategorin företag (K1) finns ett allmänt råd och vägledning för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1) och ett för ideella föreningar och trossamfund (BFNAR 2010:1) som upprättar förenklat årsbokslut. K1 finns ännu inte för handelsbolag som ägs av fysiska personer eller övriga företagsformer som får upprätta förenklat årsbokslut.

K2

För den andra kategorin företag (K2) finns ett allmänt råd och vägledning för årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Dessa företag får välja att tillämpa K2 eller huvudregelverket K3, se nedan. K2 får inte tillämpas av mindre, publika aktiebolag och inte heller av mindre företag som är moderföretag i en större koncern, oavsett om koncernredovisning upprättas eller ej.

K3

För den tredje kategorin företag (K3) tillämpas BFNs huvudregelverk (BFNAR 2012:1) om upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. Detta ska tillämpas av större icke-noterade företag och får på frivillig grund även tillämpas av mindre företag. K3 ska även tillämpas av företag som är publika aktiebolag (oavsett storlek) samt av företag som är moderföretag i en större koncern (även om moderföretaget är mindre och även om det finns ett överordnat moderföretag som upprättar och avger koncernredovisning). Vilka företag som är undantagna från att tillämpa K3 framgår av K3 punkt 1.3.

K4 – IFRS och RFR

Den fjärde kategorin (K4) är företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning och som ligger utanför BFNs normgivningsområde vad gäller årsredovisningen. Istället är det Rådet för finansiell rapportering som ansvarar för rekommendationer och uttalanden avseende kompletterande regler för upprättande av koncernredovisning enligt IFRS, och för redovisning i juridisk person. Moderföretag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Svenska dotterföretag, som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS, får enligt BFNAR 2012:3 välja att tillämpa RFR 2. Vid upprättande av koncernredovisning enligt IFRS måste även tillämpliga delar i årsredovisningslagen (ÅRL) följas. RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner beskriver kraven på en svensk koncernredovisning utöver kraven i IFRS.

Uppdatering av FARs rekommendationer och uttalanden

FARs rekommendationer och uttalanden har uppdaterats i syfte att anpassas till ändringar i ÅRL samt BFNs K2- och K3-regelverk.

I samband med att K2 och K3 trädde i kraft genomfördes vissa förändringar i FARs rekommendationer och uttalanden. Detta innebar att ett antal tidigare rekommendationer och uttalanden från FAR inarbetades i RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag och några rekommendationer och uttalanden drogs tillbaka. För en sammanställning över vilka rekommendationer och uttalanden som inarbetades i RedR 1 respektive drogs tillbaka se Inledning till FARs rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor till FARs Samlingsvolym Redovisning 2015.

De uppdateringar som skett i FARs rekommendationer och uttalanden avseende 2020 avser förtydliganden i RedR 1 avseende bland annat klassificering av kort och lång skuld samt klassificering av pensionsskulder.

Bestämmelserna i ÅRL avseende rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy behandlas inte i FARs rekommendationer och uttalanden.

FARs tidigare normgivning, före anpassning till K2 och K3, återfinns i äldre samlingsvolymer samt digitalt på FAR Online.

FAR kommer fortsättningsvis att utkomma med rekommendationer och uttalanden, särskilt för att ge vägledning vid praktisk tillämpning av BFNs K2- och K3-regelverk. Alla nya eller uppdaterade rekommendationer och uttalanden publiceras löpande digitalt på FAR Online.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...