GIVA SVERIGE

Riktlinjer för effektrapportering

(2013-05-22)

Syfte med effektrapporten

Rapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Genom att alla organisationer som följer Giva Sveriges kvalitetskod rapporterar enligt samma modell, kan vi som insamlingsorganisationer sätta vår egen standard för hur god effektrapportering i Sverige ska se ut. Genom att medlemmar i Giva Sverige rapporterar enligt samma modell, blir det också lättare att lära av varandra och därmed utveckla och förbättra vår förmåga att visa vad vi åstadkommer.

Principer för rapportering

Vid all redovisning av organisationens resultat och effekter ska följande principer för god effektredovisning tillämpas.

Tydlig

Läsaren kan snabbt och enkelt förstå organisationen genom en sammanhängande berättelse som knyter samman mål, planer, aktiviteter och utfall.

Tillgänglig

Relevant information är lätt att finna för alla som vill ha tillgång till den. Det finns information anpassad för olika intressenter.

Öppen

Rapporteringen är fullständig, balanserad, öppen och ärlig.

Ansvar

Rapporten är utformad med tanke på att olika intressenter (givare, medlemmar, brukare, partner, bidragsgivare m.fl.) ska få tillräcklig och relevant information för att kunna utkräva ansvar av organisationens ledning. Med ansvar menas dels det formella ansvar som styrelse och ledning har i förhållande till organisationens medlemmar, dels det ansvar av moralisk karaktär som organisationens ledning har i förhållande till övriga intressenter.

Verifierbar

Påståenden om uppnådda effekter kan styrkas på ett sätt som gör att andra kan granska dem.

Proportionerlig

Omfattning och detaljeringsgrad i rapporten är anpassad till organisationens storlek och komplexitet och till graden av komplexitet i de förändringar den vill åstadkomma.

Principerna är inte ett regelverk utan ska ses som ett stöd för att skapa en redovisning som bidrar till att skapa engagemang hos givare, medlemmar och andra intressenter och till att bygga och befästa trovärdighet för organisationen.

Riktlinjer för effektrapportering

Själva effektrapporten består av sex kvalitativa frågor som besvaras av organisationen. I nedanstående tabell finns en stödtext till varje fråga, men i effektrapporten är det bara själva frågan som ska besvaras.

För varje fråga finns det en avslutande kontrollfråga. Syftet med den är att bidra till en kommunikativ kvalitet av effektrapporten. Kontrollfrågan hjälper till att förstå syftet med att rapportera svaret på frågeställningen. Perspektivet är alltid den utomstående betraktarens.

Namn

Organisationsnummer

Juridisk form

Fråga

Stödjande text

Vad vill er organisation uppnå?

Beskriv tydligt vad organisationen vill åstadkomma på lång sikt. Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?
Beskriv hur ett uppfyllande av era mål på tre till fem års sikt kommer att bidra till uppfyllande av ert långsiktiga mål/ändamål.
Kontrollfråga:
Om någon som inte kände till organisationen läste detta, skulle den förstå vad ni vill åstadkomma?

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Beskriv de organisatoriska sammanhang som påverkar hur/var era effekter uppstår. Är ni en del av ett internationellt nätverk av organisationer eller ingår ni i en större organisation kan det vara så att stora delar av ändamålsarbetet utförs av andra organisationer än er egen. Detsamma kan vara fallet om ni samverkar med partnerorganisationer på olika sätt. Hur det fungerar beskrivs här.
Kontrollfråga:
Förstår någon som inte känner till er hur ni samverkar med andra organisationer i ert ändamålsarbete och hur det påverkar era val av mål och arbetssätt?

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?

Beskriv övergripande vilka arbetssätt och metoder ni använder för att nå era långsiktiga mål. Beskriv varför ni har valt just dessa sätt och varför ni tror att de är bäst för att uppnå ert långsiktiga mål.
Kontrollfråga:
Skulle någon som inte hade kunskaper om hur ni arbetar förstå hur era arbetssätt logiskt hänger ihop med det ni vill uppnå?

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?

Beskriv vilka resurser ni har för att genomföra strategin och nå era mål. Inkludera både interna resurser t.ex. medarbetare, frivilliga, finansiella resurser, metodkunnande och externa resurser t.ex. i form av partnerskap och nätverk. Beskriv särskilt hur ni använder resurserna för att uppnå målen.
Kontrollfråga:
Gör beskrivningen så att en utomstående läsare kan förstå hur era resurser matchar era mål och strategier och ger den en trovärdig bild av er förmåga att uppnå era mål i framtiden?

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?

Beskriv de kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, indikatorer eller andra sätt ni mäter/jämför era framsteg mot. Beskriv också viktiga delmål på vägen mot de långsiktiga målen och era metoder för uppföljning och utvärdering. Beskriv hur ni arbetar med systematiskt lärande och förbättringsarbete.
Observera att ni här inte ska beskriva utfallet för indikatorer och nyckeltal utan vilka ni använder och hur ni arbetar med dem. Utfall återkommer i nästa punkt.
Kontrollfråga:
Kan en person som inte känner till er organisation klart och entydigt förstå hur ni arbetar för att följa upp era kort- och långsiktiga mål?

Vad har ni åstadkommit så här långt?

Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. Beskriv hur dessa resultat bidrar till ert fortsatta arbete. Ta med både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram till. Sträva efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare än aktiviteter.
Kontrollfråga:
Ger beskrivningen en utomstående person en tydlig och rättvisande bild av vad ni åstadkommit i förhållande till era mål under den period som rapporten avser?

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...