SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Anvisningar för revisorer i organisationer med 90-konto

(2020-01-01)

Inledning

Med revisor avses en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoinnehavare (KI). Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alltid med Revisorsinspektionen om revisorn har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget. Föreligger anmärkning sker en särskild bedömning av Svensk Insamlingskontroll avseende revisorns lämplighet.

Enligt 13 § Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto och enligt anvisningarna till rapportpaket ska KI, senast fem månader efter räkenskapsårets slut, utan anmodan skicka in räkenskapshandlingar enligt publicerade föreskrifter för KI till Svensk Insamlingskontroll.

För nybildad KI framgår av varje enskilt beslut om Svensk Insamlingskontrolls blankett Delårsrapport ska upprättas och inges enligt särskilt beslut. Svensk Insamlingskontroll kan begära att KI också i andra fall ska upprätta och ge in delårsrapport, handlingsplan, budget, eller annan rapportering. En kännedomskopia av brev där detta begärs skickas alltid till organisationens hos Svensk Insamlingskontroll registrerade revisor.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är KI skyldig att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt att tillämpa regelverket K3. Denna skyldighet gäller för alla organisationer som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger. Avseende tillämpning av ÅRLs lättnadsregler för mindre företag som tillämpar K3 är vår policy beskriven i anvisningarna för varje års rapportpaket.

En förutsättning för att vara revisor i en organisation med 90-konto är att man är väl förtrogen med Svensk Insamlingskontrolls regelverk. På vår hemsida under flikarna regler och redovisning finns föreskrifter och anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för aktuellt verksamhetsår och delårsrapport.

Revisorns åtaganden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

KIs bokföring och förvaltning ska fortlöpande granskas av revisorn. Revisorn ska lämna behövliga upplysningar om KIs angelägenheter till Svensk Insamlingskontroll.

Revisorn ska granska hur KI främjar sitt ändamål samt på sätt som anges i anvisningarna för revisorer hur Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska revisorn i förekommande fall och med beaktande av god revisionssed anmärka om KIs verksamhet inte bedrivs i enlighet med ändamål enligt stadgar.

Revisorn ska alltid upprätta ett PM avseende sådana väsentliga iakttagelser under revisionen som revisorn anser vara av betydelse för bedömning av KIs verksamhet.

Kommentar

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll då organisationen i sitt avtal med Svensk Insamlingskontroll avtalat bort revisorns tystnadsplikt i detta avseende. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.

Revisorn ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning [revisionslagen (1999:1079)]. För stiftelser gäller dessutom 4 kap. stiftelselagen (1994:1220). Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgiften att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

Kraven innebär bland annat att det åligger KI att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs.

Revisorn ska i sin granskning särskilt beakta bestämmelserna i 5 §, 6 § samt 11 §.

Det är Svensk Insamlingskontrolls bedömning att förvaltningsrevisionen av KI, till följd av avtalet med Svensk Insamlingskontroll, kan vara mer ingående än vad som skulle följa av granskning enligt revisionslagen. Svensk Insamlingskontroll bedömer att också kravet på revisorns fortlöpande granskning av KIs ekonomi och förvaltning kan vara mer omfattande än vad som följer av revisionslagen.

Revisorn ska utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen och ledningen skriftligen genom PM avseende iakttagelser vid revisionen. Om revisorn lämnat PM (eller motsvarande) till styrelsen avseende revisionen ska revisorn säkerställa att KI skicka in kopia på samtliga dessa till Svensk Insamlingskontroll.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...