SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Anvisningar för revisorer i organisationer med 90-konto

(2021-01-01)

Inledning

Med revisor avses en av Revisorsinspektionen auktoriserad revisor som av Svensk Insamlingskontroll godkänts att vara revisor för en 90-kontoinnehavare (KI). Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alltid med Revisorsinspektionen om revisorn har några anmärkningar innan en revisor godkänns för uppdraget. Föreligger anmärkning sker en särskild bedömning av Svensk Insamlingskontroll avseende revisorns lämplighet.

Enligt 13 § Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto och enligt anvisningarna till rapportpaket ska KI, senast fem månader efter räkenskapsårets slut, utan anmodan skicka in rapportpaketet enligt föreskrifter för KI till Svensk Insamlingskontroll.

För nybildad KI framgår av varje enskilt beslut om delårsrapport eller annan handling ska upprättas och inges till Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll kan även begära att KI också i andra fall ska upprätta och inge delårsrapport, handlingsplan/ lägesrapport eller budget. En kännedomskopia av brev där detta begärs skickas alltid till organisationens hos Svensk Insamlingskontroll registrerade revisor.

Enligt 11 § i föreskrifterna för 90-konto är KI skyldig att upprätta en årsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554), samt att tillämpa regelverket K3.

Denna skyldighet gäller för alla organisationer som har 90-konto oavsett vad bokföringslagen (1999:1078) anger. Avseende tillämpning av ÅRL:s lättnadsregler för mindre företag som tillämpar K3 är vår policy beskriven i anvisningarna för varje års rapportpaket.

En förutsättning för att vara revisor i en organisation med 90-konto är att man är väl förtrogen med Svensk Insamlingskontrolls regelverk. På vår hemsida under flikarna regler och redovisning finns föreskrifter och anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för aktuellt verksamhetsår.

Revisorns åtaganden

Revisorns åtaganden framgår av 15 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. KIs bokföring och förvaltning ska fortlöpande granskas av revisorn. Revisorn ska lämna behövliga upplysningar om KIs angelägenheter till Svensk Insamlingskontroll. Revisorn ska granska hur KI främjar sitt ändamål samt på sätt som anges i anvisningarna för revisorer hur Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs.

I revisionsberättelsen ska revisorn i förekommande fall och med beaktande av god revisionssed anmärka om KI:s verksamhet inte bedrivs i enlighet med ändamål enligt stadgar. Revisorn ska alltid upprätta ett PM avseende sådana väsentliga iakttagelser under revisionen som revisorn anser vara av betydelse för bedömning av KIs verksamhet. Revisorn ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning [revisionslagen (1999:1079)]. För stiftelser gäller dessutom 4 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Med företagsledning avses styrelsen och, i det fall styrelsen delegerat uppgiften att handha den löpande förvaltningen till en eller flera andra, även dessa personer.

Kraven innebär bland annat att det åligger KI att tillse att relevanta delar i den interna kontrollen är skriftligt dokumenterade och att rutiner finns som säkerställer att fastställda instruktioner efterlevs.

Det är Svensk Insamlingskontrolls bedömning att förvaltningsrevisionen av KI, till följd av avtalet med Svensk Insamlingskontroll, kan vara mer ingående än vad som skulle följa av granskning enligt revisionslagen. Se anvisningar till rapportpaketet. Svensk Insamlingskontroll bedömer att också kravet på revisorns fortlöpande granskning av KIs ekonomi och förvaltning kan vara mer omfattande än vad som följer av revisionslagen.

Revisorn ska utöver revisionsberättelsen rapportera sina väsentliga iakttagelser vid revisionen till styrelsen och ledningen muntligt eller skriftligen genom PM, eller likande rapport över den interna kontrollen avseende iakttagelser vid revisionen. Om revisorn lämnat PM (eller motsvarande rapport) till styrelsen avseende revisionen ska revisorn säkerställa att KI skickat in en kopia på samtliga av dessa till Svensk Insamlingskontroll i samband med rapportpaketet.

Revisorn ska i sin granskning särskilt beakta bestämmelserna i 5 §, 6 § samt 11 §.

Kommentar

Revisorn får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll då organisationen i sitt avtal med Svensk Insamlingskontroll avtalat bort revisorns tystnadsplikt i detta avseende. Svensk Insamlingskontroll lyder inte under offentlighetsprincipen och sådana upplysningar kommer inte att föras vidare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...