TOLKNING FRÅN IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE

IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument

IFRIC 19 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (662/2010/EU) och är ändrad genom följande förordningar:

 1. förordning (1255/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 13 Fair Value Measurement,
 2. förordning (EU) 2016/2067 – följdändringar vid antagande av IFRS 9 Financial Instruments,
 3. förordning (EU) 2019/2075 – antagande av Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards.

Referenser
Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter [2]
IFRS 2Aktierelaterade ersättningar
IFRS 3Rörelseförvärv
IFRS 9Finansiella instrument
IFRS 13Värdering till verkligt värde
IAS 1Utformning av finansiella rapporter
IAS 8Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
IAS 32Finansiella instrument: Klassificering

Bakgrund

1.En låntagare och en långivare kan komma att omförhandla villkoren för en finansiell skuld med resultatet att låntagaren helt eller delvis utsläcker skulden genom att emittera egetkapitalinstrument till långivaren. Dessa transaktioner benämns ibland ”debt for equity swaps”. IFRS Interpretations Committee har fått förfrågningar om vägledning beträffande hur sådana transaktioner bör redovisas.

Tillämpningsområde

2.Denna tolkning behandlar hur ett företag bör redovisa omförhandlade villkor för en finansiell skuld som resulterat i att företaget emitterar egetkapitalinstrument till en långivare i företaget som helt eller delvis utsläcker den finansiella skulden. Den behandlar inte långivarens redovisning.

3.Ett företag ska inte tillämpa denna tolkning på transaktioner när

 1. långivaren direkt eller indirekt också är aktieägare och agerar i egenskap av befintlig direkt eller indirekt aktieägare,
 2. långivaren och företaget kontrolleras av samma part eller samma parter före och efter transaktionen och att transaktionen innebär att den inbegriper en utdelning av eget kapital av eller tillskott av eget kapital till företaget,
 3. utsläckningen av den finansiella skulden genom emission av aktier görs i enlighet med de ursprungliga villkoren för den finansiella skulden.

Frågeställningar

4.I denna tolkning behandlas följande frågeställningar:

 1. Erläggs ersättningen för de egetkapitalinstrument som utfärdas för att utsläcka hela eller delar av en finansiell skuld i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9?
 2. Hur bör ett företag fastställa ingångsvärdet på de egetkapitalinstrument som emitteras för att utsläcka en sådan finansiell skuld?
 3. Hur bör ett företag redovisa en eventuell skillnad mellan det redovisade värdet av den finansiella skuld som utsläckts och ingångsvärdet på det egetkapitalinstrument som emitterats?

Förordning (EU) 2016/2067

Beslut

5.Emissionen av ett egetkapitalinstrument till en långivare för att utsläcka en finansiell skuld eller del av en finansiell skuld utgör ersättning som erlagts i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. Ett företag ska stryka en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) från sin rapport över finansiell ställning när, och endast efter det att, den utsläckts i enlighet med punkt 3.3.1 i IFRS 9.

Förordning (EU) 2016/2067

6.När egetkapitalinstrument som emitteras till en långivare för att en finansiell skuld eller del av en finansiell skuld redovisas vid första redovisningstillfället ska ett företag ta upp dem i redovisningen till det verkliga värdet, utom i det fall det verkliga värdet inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt.

7.Om de emitterade egetkapitalinstrumentens verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska egetkapitalinstrumenten värderas på ett sätt som återspeglar det verkliga värdet för den utsläckta finansiella skulden. Vid värdering till verkligt värde av en utsläckt finansiell skuld som är betalbar vid anfordran (exempelvis avistainlåning) tillämpas inte punkt 47 i IFRS 13.

Förordning (EU) 2016/2067

8.Om endast en del av den finansiella skulden har utsläckts ska företaget bedöma huruvida en del av den ersättning som erlagts hänför sig till en förändring av villkoren för den skuld som fortfarande är utestående. Om en del av den erlagda ersättningen hänför sig till en förändring av villkoren för den kvarvarande delen av skulden ska företaget fördela den betalda ersättningen mellan den del av skulden som utsläckts och den del av skulden som fortfarande är utestående. Företaget ska beakta alla relevanta fakta och omständigheter som rör transaktionen när det gör denna fördelning.

9.Skillnaden mellan det redovisade värdet av den utsläckta finansiella skulden (eller delen av skulden) och den ersättning som erlagts ska redovisas i resultatet, i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. Emitterade egetkapitalinstrument ska ursprungligen redovisas och värderas per den dag då den finansiella skulden (eller del av den skulden) har utsläckts.

Förordning (EU) 2016/2067

10.När endast en del av den finansiella skulden har utsläckts ska ersättning fördelas i enlighet med punkt 8. Den ersättning som fördelats på den kvarvarande skulden ska ingå i bedömningen av huruvida villkoren för den kvarvarande skulden har modifierats i betydande utsträckning. Om den kvarvarande skulden har modifierats i väsentlig utsträckning ska företaget redovisa denna modifiering som en utsläckning av den ursprungliga skulden och ett upptagande i redovisningen av den nya skulden enligt kraven i punkt 3.3.2 i IFRS 9.

Förordning (EU) 2016/2067

11.Ett företag ska särredovisa en resultatavräknad vinst eller förlust i enlighet med punkterna 9 och 10 som en separat post i rapporten över totalresultatet eller i bokslutskommentarer och noter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

12.Företag ska tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2010 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna tolkning för en period som börjar före den 1 juli 2010, ska det lämna upplysning om detta.

13.Ett företag ska tillämpa en ändring i redovisningsprincip i enlighet med IAS 8 från ingången av den tidigaste period för vilken jämförbar information presenteras.

14.har upphävts genom förordning (EU) 2016/2067.

15.IFRS 13, som utfärdades i maj 2011, innebar att punkt 7 ändrades. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 13.

Förordning (1255/2012/EU)

16.har upphävts genom förordning (EU) 2016/2067.

17.IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 4, 5, 7, 9 och 10 och strök punkterna 14 och 16. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9 [1] .

Förordning (EU) 2016/2067

 • [1]

  IFRS 9 ska senast tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare enligt förordning (EU) 2016/2067 [red.anm.].

 • [2]

  Hänvisning till IASCs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, antagen av styrelsen 2001 och i kraft när tolkningen utarbetades.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%