TOLKNING FRÅN IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE

IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning

IFRIC 22 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (EU) 2018/519.

Referenser
Den begreppsmässiga ramen för finansiell rapportering
IAS 8Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
IAS 21Effekterna av ändrade valutakurser

Bakgrund

1.Enligt punkt 21 i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser ska ett företag, när det tar in en transaktion i redovisningen första gången räkna om denna till den funktionella valutan enligt transaktionsdagens avistakurs (växelkursen). Enligt punkt 22 i IAS 21 definieras transaktionsdagen som den första dag då transaktionen uppfyller kraven på redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

2.När ett företag betalar eller erhåller ersättning i förskott i en utländsk valuta redovisar det i regel denna som en icke-monetär tillgång eller icke-monetär skuld [1] innan den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten tas upp i redovisningen. Den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten (eller delar därav) redovisas till det belopp som följer av tillämpningen av relevanta standarder och resulterar i att den icke-monetära tillgång eller icke-monetära skuld som hänför sig till förskottsersättningen tas bort från rapporten över den finansiella ställningen.

3.Först fick IFRS Interpretation Committee (IFRIC) en fråga om hur ”transaktionsdagen” ska fastställas vid tillämpning av punkterna 21–22 i IAS 21 vid redovisning av intäkter. I frågan pekades särskilt på omständigheter under vilka ett företag redovisar en icke-monetär skuld som hänför sig till erhållande av förskottsersättning innan den berörda intäkten tas upp i redovisningen. Då ärendet diskuterades konstaterade IFRIC att erhållande eller betalning av förskottsersättning i en utländsk valuta omfattar mer än bara inkomsttransaktioner. I enlighet med detta beslutade IFRIC att förtydliga vad som avses med transaktionsdagen i syfte att fastställa vilken växelkurs som ska användas vid första redovisningstillfället för den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten då ett företag har erhållit eller betalat förskottsersättning i en utländsk valuta.

Tillämpningsområde

4.Denna tolkning gäller transaktioner i utländsk valuta (eller delar därav) i samband med att ett företag redovisar en icke-monetär tillgång eller icke-monetär transaktion som hänför sig till betalning eller erhållande av förskottsersättning innan företaget redovisar den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten (eller delar därav).

5.Denna tolkning gäller inte när ett företag vid första redovisningstillfället redovisar en hänförlig tillgång, kostnad eller intäkt

 1. till verkligt värde, eller
 2. till verkligt värde av den ersättning som betalats eller erhållits vid en annan tidpunkt än första gången då den icke-monetära tillgång eller icke-monetära skuld som är hänförlig till förskottsersättningen redovisas (exempelvis redovisning av goodwill enligt IFRS 3 Rörelseförvärv).

6.Ett företag behöver inte tillämpa denna tolkning på

 1. inkomstskatter, eller
 2. försäkringsavtal (inklusive återförsäkringsavtal) som det utfärdar och återförsäkringsavtal som det har.

Frågeställning

7.I denna tolkning behandlas frågan om hur transaktionsdagen ska fastställas i syfte att fastställa vilken växelkurs som ska användas första gången den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten (eller delar därav) redovisas då en icke-monetär tillgång eller icke-monetär skuld som är hänförlig till betalning eller erhållande av förskottsersättning i en utländsk valuta tas bort från rapporten över den finansiella ställningen.

Beslut

8.I enlighet med och genom tillämpning av punkterna 21–22 i IAS 21 är den transaktionsdag som ska fastställas i syfte att fastställa vilken växelkurs som ska användas första gången den hänförliga tillgången, kostnaden eller intäkten (eller delar därav) redovisas, den dag då ett företag först redovisar den icke-monetära tillgång eller icke-monetära skuld som hänför sig till betalning eller erhållande av förskottsersättning.

9.Om det finns flera i förskott betalade eller erhållna ersättningsbelopp ska företaget fastställa en transaktionsdag för varje betalning eller erhållande av förskottsersättning.

Bilaga A Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

IFRIC 22 och dess bilagor utgör en helhet. Bilagan har samma rättsliga värde som övriga delar av IFRIC 22.

Ikraftträdande

A1.Ett företag ska tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar tolkningen för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Övergångsbestämmelser

A2.Första gången denna tolkning tillämpas ska ett företag antingen

 1. retroaktivt tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, eller
 2. framåtblickande tillämpa den på alla de tillgångar, kostnader och intäkter inom tolkningens tillämpningsområde som först redovisats i eller efter
  1. början av den rapportperiod då företaget först tillämpar tolkningen, eller
  2. början av en tidigare rapportperiod i form av jämförande information i de finansiella rapporterna för den rapportperiod då företaget först tillämpar tolkningen.

A3.Ett företag som tillämpar punkt A2 b ska vid första tillämpningstillfället tillämpa tolkningen på sådana tillgångar, kostnader och intäkter som första gången redovisats i eller efter början av rapportperioden i punkt A2 b i eller ii, för vilken företaget har redovisat icke-monetära tillgångar eller icke-monetära skulder som hänför sig till förskottsersättning som ägt rum före den dagen.

 • [1]

  Det föreskrivs t.ex. i punkt 106 i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder att om en kund betalar ersättning eller om ett företag har rätt till ett ersättningsbelopp som är ovillkorligt (dvs. en fordran) ska företaget, innan företaget överför en vara eller tjänst till en kund, klassificera avtalet som en avtalsskuld när betalningen sker eller när betalningen ska ske (beroende på vilket som inträffar först).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer