Innehåll
Anteckningar

SAMMANSTÄLLNING FRÅN FAR

Ändringar i IFRS

(senast uppdaterad 2020-01-30 med förordning (EU) 2020/34)

Ännu ej antagna av EU

Nedanstående ändringar är klubbade av IASB men ännu inte antagna av EU. Dessa listas med IASBs ikraftträdandedatum samt när EU förväntas anta dem.

IFRS 17 (ny)

Ska gälla för räkenskapsår som träder i kraft 1 januari 2021.

Det finns ännu inget beräknat antagandedatum inom EU.

IFRS 14 (ny) – Obs! Denna version kommer inte att antas av EU

Ska gälla för räkenskapsår som träder i kraft den 1 januari 2016.

EU har beslutat att inte anta denna första version av IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts.

IFRS 3 (ändring)

Ska gälla för räkenskapsår som träder i kraft 1 januari 2020.

Ändringarna väntas antas av EU under mars 2020.

IAS 1 (ändring)

Ändringen är annonserad, men ikraftträdandedatum är ännu inte satt.

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2020

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2020. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2019

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

IFRS 16 (ny)

Förordning (EU) 2017/1986, publicerad 2017-11-09

IFRS 16 Leasingavtal

Förteckning över följdändringar i andra standarder

IFRIC 23 (ny)

Förordning (EU) 2018/1595, publicerad 2018-10-23

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig bedömning

Följdändringar i IFRS 1

IFRS 9 (ändring)

Förordning (EU) 2018/498, publicerad 2018-03-26

IFRS 9 Finansiella instrument

IAS 19 (ändring)

Förordning (EU) 2019/402, publicerade 2019-03-14

IAS 19 Ersättning till anställda

IAS 28 (ändring)

Förordning (EU) 2019/237, publicerad 2019-02-08

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures

IAS 40 (ändring)

Förordning (EU) 2018/400, publicerad 2018-03-15

IAS 40 Förvaltningsfastigheter

Annual Improvements to IFRS 2015–2017 (ändring)

Förordning (EU) 2019/412, publicerad 2019-03-15

IFRS 3 Rörelseförvärv

IFRS 11 Samarbetsarrangemang

IAS 12 Inkomstskatter

IAS 23 Låneutgifter

Logga in för att anteckna 0