Innehåll

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING

ISA 580 Skriftliga uttalanden

(Gäller vid revision av finansiella rapporter för ­räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare)

International Standard on Auditing (ISA) 580 Skriftliga uttalanden ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar för att inhämta skriftliga uttalanden från företagsledningen och, i tillämpliga fall, från dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) vid en revision av finansiella rapporter.

2.I bilaga 1 finns en förteckning över andra ISA som innehåller särskilda krav på skriftliga uttalanden rörande olika sakförhållanden. De särskilda kraven på skriftliga uttalanden i andra ISA begränsar inte tillämpningen av denna ISA.

Skriftliga uttalanden som revisionsbevis

3.Revisionsbevis är all den information som revisorn använder för att komma fram till de slutsatser som uttalandet bygger på. [1] Skriftliga uttalanden är nödvändig information som revisorn begär när han eller hon reviderar företagets finansiella rapporter. I likhet med svar på förfrågningar är följaktligen skriftliga uttalanden revisionsbevis. (Se punkt A 1.)

4.Även om skriftliga uttalanden utgör nödvändiga revisionsbevis, är de i sig inga tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för någon av de frågor som de behandlar. Det faktum att företagsledningen har lämnat tillförlitliga skriftliga uttalanden påverkar inte heller karaktären på eller omfattningen av andra revisionsbevis som revisorn inhämtar om hur företagsledningen har fullgjort sina åligganden eller om särskilda påståenden.

Ikraftträdande

5.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare.

Mål

6.Revisorns mål är att

 1. inhämta skriftliga uttalanden från företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen om att de anser att de har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna och för fullständigheten i de lämnade uppgifterna,
 2. finna stöd för andra revisionsbevis som är relevanta för de finansiella rapporterna eller särskilda påståenden i de finansiella rapporterna med hjälp av skriftliga uttalanden om revisorn anser att det behövs eller om så krävs enligt andra ISA, och
 3. på ett lämpligt sätt hantera skriftliga uttalanden från företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen, eller att företagsledningen eller, i tillämpliga fall, styrelsen, inte lämnar de skriftliga uttalanden som revisorn har begärt.

Definitioner

7.I ISA har nedanstående term följande betydelse:

Skriftligt uttalande – ett skriftligt uttalande från företagsledningen som lämnas till revisorn för att bekräfta vissa förhållanden eller som stöd för andra revisionsbevis. I det här sammanhanget innefattar skriftliga uttalanden inte finansiella rapporter, påståenden i dessa eller underliggande bokföring och bokföringsmaterial.

8.I denna ISA ska ”företagsledning” uttydas som ”företagsledningen och, i tillämpliga fall, de som har ansvar för företagets styrning (styrelsen)”. När det gäller ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild ansvarar företagsledningen vidare för att de finansiella rapporterna upprättas så, att de ger en rättvisande bild enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, eller att de finansiella rapporterna upprättas så, att de ger en sann och rättvisande bild enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Krav

De personer i företagsledningen som skriftliga uttalanden ska begäras från

9.Revisorn ska begära skriftliga uttalanden från dem i företagsledningen som har vederbörligt ansvar för de finansiella rapporterna och kunskap om de berörda förhållandena. (Se punkterna A 2–A 6.)

Skriftliga uttalanden om företagsledningens ansvar

Upprättande av de finansiella rapporterna

10.Revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att den har uppfyllt sitt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, vilket innefattar, där så är relevant, att de ger en rättvisande bild, enligt villkoren i revisionsuppdraget. [2] (Se punkterna A 7–A 9, A 14 och A 22)

Lämnade uppgifter och fullständighet i transaktioner

11.Revisorn ska begära att företagsledningen lämnar ett skriftligt uttalande om att

 1. den har försett revisorn med all relevant information och åtkomst enligt villkoren för revisionsuppdraget, [3] och
 2. alla transaktioner har bokförts och avspeglas i de finansiella rapporterna. (Se punkterna A 7–A 9, A 14 och A 22.)

Beskrivning av företagsledningens ansvar i de skriftliga uttalandena

12.Företagsledningens ansvar ska beskrivas i de skriftliga uttalanden som krävs enligt punkterna 10 och 11 på det sätt som detta ansvar beskrivs i villkoren för revisionsuppdraget.

Andra skriftliga uttalanden

13.I andra ISA finns krav på att revisorn ska begära skriftliga uttalanden. Om revisorn fastslår att han eller hon, utöver dessa uttalanden, behöver inhämta ett eller flera skriftliga uttalanden till stöd för andra revisionsbevis som är relevanta för de finansiella rapporterna eller ett eller flera särskilda påståenden i de finansiella rapporterna, ska revisorn begära sådana ytterligare skriftliga uttalanden. (Se punkterna A 10–A 13, A 14 och A 22.)

Datum för skriftliga uttalanden och perioder som de ska omfatta

14.Datumet för de skriftliga uttalandena ska vara så nära datumet för revisors rapport för de finansiella rapporterna som det är praktiskt möjligt, dock inte efter det datumet. De skriftliga uttalandena ska omfatta alla finansiella rapporter och den period/de perioder som revisors rapport avser. (Se punkterna A 15–A 18.)

Form för skriftliga uttalanden

15.De skriftliga uttalandena ska ha formen av ett brev adresserat till revisorn. Om företagsledningen enligt lagar eller andra författningar är skyldig att göra skriftliga offentliga uttalanden om sitt ansvar och revisorn fastslår att sådana uttalanden innehåller några av eller alla de uppgifter som krävs enligt punkt 10 eller 11, behöver de relevanta förhållanden som kommuniceras i sådana uttalanden inte ingå i brevet med uttalanden till revisorn. (Se punkterna A 19–A 21.)

Tvivel om skriftliga uttalandens tillförlitlighet samt begärda skriftliga uttalanden som inte lämnas

Tvivel om skriftliga uttalandens tillförlitlighet

16.Om revisorn tvivlar på företagsledningens kompetens, hederlighet, etiska värderingar eller omsorg om företaget eller om dess engagemang för dessa frågor eller dess förmåga att se till att dessa värden upprätthålls, ska revisorn avgöra vilken effekt detta tvivel kan få på (muntliga eller skriftliga) uttalandens tillförlitlighet och revisionsbevis i allmänhet. (Se punkterna A 24–A 25.)

17.I synnerhet gäller att om skriftliga uttalanden är oförenliga med andra revisionsbevis, ska revisorn utföra granskningsåtgärder för att försöka lösa frågan. Om frågan förblir olöst, ska revisorn ompröva bedömningen av företagsledningens kompetens, hederlighet, etiska värderingar eller omsorg om företaget, eller av dess engagemang för dessa frågor eller dess förmåga att se till att dessa värden upprätthålls, och avgöra vilken effekt detta kan få på tillförlitligheten när det gäller (muntliga eller skriftliga) uttalanden och revisionsbevis i allmänhet. (Se punkt A 23.)

18.Om revisorn kommer fram till att de skriftliga uttalandena inte är tillförlitliga, ska revisorn vidta lämpliga åtgärder, bland annat avgöra den eventuella effekten på uttalandet i revisors rapport enligt ISA 705 (omarbetad) [4] med hänsyn till kravet i punkt 20 i denna ISA.

Begärda skriftliga uttalanden som inte lämnas

19.Om företagsledningen inte lämnar ett eller flera av de begärda skriftliga uttalandena, ska revisorn

 1. diskutera detta med företagsledningen,
 2. ompröva företagsledningens hederlighet och bedöma vilken effekt detta kan ha på tillförlitligheten när det gäller (muntliga eller skriftliga) uttalanden och revisionsbevis i allmänhet, och
 3. vidta lämpliga åtgärder, bland annat bedöma den eventuella effekten på uttalandet i revisors rapport enligt ISA 705 (omarbetad) med hänsyn till kravet i punkt 20 i denna ISA.

Skriftliga uttalanden om företagsledningens ansvar

20.Revisorn ska avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna enligt ISA 705 (omarbetad) om

 1. han eller hon kommer fram till att det råder tillräckligt starkt tvivel om företagsledningens hederlighet för att de skriftliga uttalanden som krävs enligt punkterna 10 och 11 inte ska vara tillförlitliga, eller
 2. företagsledningen inte lämnar de skriftliga uttalanden som krävs enligt punkterna 10 och 11. (Se punkterna A 26–A 27.)

Tillämpning och andra förtydliganden

Skriftliga uttalanden som revisionsbevis (se punkt 3)

A 1.Skriftliga uttalanden är en viktig källa för revisionsbevis. Om företagsledningen ändrar eller inte lämnar de begärda skriftliga uttalandena, kan detta uppmärksamma revisorn på att det kan finnas en eller flera frågor som är av betydelse. En begäran om skriftliga uttalanden, i stället för muntliga, kan dessutom i många fall förmå företagsledningen att överväga sådana frågor mer ingående och på så sätt höja uttalandenas kvalitet.

De personer i företagsledningen som skriftliga uttalanden ska begäras från (se punkt 9)

A 2.Skriftliga uttalanden begärs från de personer som ansvarar för upprättandet av de finansiella rapporterna. Detta kan vara olika personer beroende på företagets styrstruktur och relevanta lagar eller andra författningar, men företagsledningen är (snarare än styrelsen) ofta den part som är ansvarig. Skriftliga uttalanden kan därför begäras från företagets verkställande direktör och ekonomidirektör, eller andra personer med motsvarande befogenheter i företag som inte använder sådana titlar. I vissa fall har dock även andra parter, såsom styrelsen, ansvar för upprättandet och presentationen av de finansiella rapporterna.

A 3.På grund av sitt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna, och sitt ansvar för att bedriva företagets verksamhet, kan företagsledningen förväntas ha tillräcklig kunskap om den process som företaget använder för att upprätta och presentera de finansiella rapporterna och påståendena i dessa att grunda sina skriftliga uttalanden på.

A 4.Men i vissa fall kan företagsledningen besluta att göra förfrågningar hos andra personer som deltar i arbetet med att upprätta och presentera de finansiella rapporterna och påståendena i dessa, bland annat hos personer som har specialkunskap om de frågor som skriftliga uttalanden har begärts om. Sådana personer kan vara

 1. en aktuarie med ansvar för aktuariellt fastställda värderingar i redovisningen,
 2. ingenjörer som kan ha ansvar för och specialkunskap om värderingar av miljöförpliktelser, och
 3. en intern juridisk rådgivare som kan lämna information som är viktig för avsättningar för rättsliga anspråk.

A 5.I vissa fall kan företagsledningen lägga till en modifierande text i de skriftliga uttalandena med innebörden att uttalandena görs utifrån dess bästa kunskap och övertygelse. Det är rimligt att revisorn accepterar en sådan ordalydelse om revisorn har förvissat sig om att uttalandena görs av dem som har rätt ansvar och kunskap om frågorna i uttalandena.

A 6.För att förstärka behovet av att företagsledningen gör välunderrättade uttalanden kan revisorn begära att företagsledningen i de skriftliga uttalandena bekräftar att den har gjort sådana förfrågningar som den anser lämpliga för att den ska kunna lämna de begärda skriftliga uttalandena. Normalt förväntas det inte att sådana förfrågningar kräver någon särskild formell intern process utöver vad som redan finns i företaget.

Skriftliga uttalanden om företagsledningens ansvar (se punkterna 10–11)

A 7.Revisionsbevis, inhämtade under revisionen, för att företagsledningen har uppfyllt det ansvar som punkterna 10 och 11 hänvisar till är inte tillräckliga utan företagsledningens bekräftelse på att den anser att den har uppfyllt detta ansvar. Orsaken till detta är att revisorn inte enbart utifrån andra revisionsbevis kan bedöma om företagsledningen har upprättat och presenterat de finansiella rapporterna och lämnat information till revisorn på grundval av sitt intygande av att den bekräftar och förstår detta ansvar. Revisorn skulle t.ex. inte kunna dra slutsatsen att företagsledningen har lämnat den relevanta information som avtalas i villkoren för revisionsuppdraget till revisorn utan att fråga den om sådan information har lämnats och få bekräftelse på detta.

A 8.De skriftliga uttalanden som krävs enligt punkterna 10 och 11 återkopplar till företagsledningens intygande av att den bekräftar och förstår sitt ansvar enligt villkoren för revisionsuppdraget genom att företagsledningen bekräftar att den har tagit sitt ansvar. Revisorn kan också begära att företagsledningen i skriftliga uttalanden på nytt bestyrker att den bekräftar och förstår detta ansvar. Detta är vanligt i vissa jurisdiktioner, men kan i varje fall vara särskilt lämpligt när

 1. de som har undertecknat villkoren för revisionsuppdraget för företagets räkning inte längre har det relevanta ansvaret,
 2. villkoren för revisionsuppdraget upprättades ett föregående år,
 3. det finns tecken på att företagsledningen har missuppfattat detta ansvar, och
 4. ändrade förhållanden gör att så är lämpligt.

Till följd av kraven i ISA 210 [5] görs inte ett sådant nytt bestyrkande av att företagsledningen bekräftar och förstår sitt ansvar med förbehållet ”utifrån företagsledningens bästa kunskap och övertygelse” (enligt vad som diskuteras i punkt A 5 i denna ISA).

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 9.Uppdraget vid revisioner av finansiella rapporter för företag inom den offentliga sektorn kan vara bredare än för andra företag. Därför kan den grundläggande förutsättningen avseende företagsledningens ansvar för utförandet av en revision av de finansiella rapporterna för ett företag inom den offentliga sektorn ge upphov till ytterligare skriftliga uttalanden. Det kan vara skriftliga uttalanden som bekräftar att transaktioner och affärshändelser har utförts enligt lag eller annan författning.

Andra skriftliga uttalanden (se punkt 13)

Ytterligare skriftliga uttalanden om de finansiella rapporterna

A 10.Utöver det skriftliga uttalande som krävs enligt punkt 10 kan revisorn anse det nödvändigt att begära andra skriftliga uttalanden om de finansiella rapporterna. Sådana skriftliga uttalanden kan vara ett komplement till, men inte vara en del av, det skriftliga uttalande som krävs enligt punkt 10. De kan innehålla uttalanden om

 1. huruvida valet och tillämpningen av redovisningsprinciper är ändamålsenligt, och
 2. huruvida redovisningen, värderingen eller presentationen av eller upplysningarna om sådana frågor som de följande, i den mån de är relevanta enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, stämmer med detta ramverk
  1. planer eller avsikter som kan påverka balansvärdet eller klassificeringen av tillgångar och skulder,
  2. skulder, både faktiska skulder och eventualförpliktelser,
  3. rätt till, eller kontroll över, tillgångar, panträtter eller inteckningar i tillgångar samt tillgångar som har lämnats som säkerhet, och
  4. aspekter av lagar och andra författningar samt avtalsvillkor som kan påverka de finansiella rapporterna, inklusive överträdelser.

Ytterligare skriftliga uttalanden om information som har lämnats till revisorn

A 11.Utöver det skriftliga uttalande som krävs enligt punkt 11 kan revisorn anse det nödvändigt att begära ytterligare ett skriftligt uttalande från företagsledningen om att den har meddelat revisorn alla brister i den interna kontrollen som företagsledningen är medveten om.

Skriftliga uttalanden om särskilda påståenden

A 12.När revisorn inhämtar bevis om, eller utvärderar, bedömningar och avsikter, kan han eller hon beakta en eller flera av följande faktorer:

 1. Hur företaget tidigare har genomfört sina uttalade avsikter.
 2. Orsakerna till att företaget väljer ett särskilt handlingsalternativ.
 3. Företagets förmåga att fullfölja ett särskilt handlingsalternativ.
 4. Förekomsten eller avsaknaden av annan information som kan ha inhämtats under revisionens gång och som kan vara oförenlig med företagsledningens bedömning eller avsikt.

A 13.Revisorn kan också anse det nödvändigt att begära att företagsledningen lämnar skriftliga uttalanden om särskilda påståenden i de finansiella rapporterna, i synnerhet för att stödja en uppfattning som revisorn har bildat sig utifrån andra revisionsbevis om företagsledningens bedömning eller avsikt i fråga om, eller om fullständigheten i, ett särskilt påstående. Om företagsledningens avsikt har betydelse för värderingsgrunden för investeringar, går det kanske inte att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis utan ett skriftligt uttalande från företagsledningen om dess avsikter. Även om sådana skriftliga uttalanden utgör nödvändiga revisionsbevis, är de i sig inte tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för det påståendet.

Kommunicera ett gränsvärde (se punkterna 10–11 och 13)

A 14.ISA 450 kräver att revisorn sammanställer sådana felaktigheter som har identifierats under revisionen och som inte är uppenbart betydelselösa. [6] Revisorn kan fastställa ett gränsvärde över vilket felaktigheter inte kan betraktas som uppenbart betydelselösa. På samma sätt kan revisorn överväga att meddela företagsledningen ett gränsvärde som ska användas för de begärda skriftliga uttalandena.

Datum för skriftliga uttalanden och perioder som de ska omfatta (se punkt 14)

A 15.Eftersom skriftliga uttalanden är nödvändiga revisionsbevis, kan revisorn inte lämna sitt uttalande och inte datera revisors rapport före datumet för de skriftliga uttalandena. I och med att revisorn är intresserad av händelser som har inträffat fram till den dag då revisors rapport dateras och som kan kräva justering av eller upplysningar i de finansiella rapporterna, dateras de skriftliga uttalandena dessutom så nära datumet för revisors rapport som det är praktiskt möjligt, dock inte efter det datumet.

A 16.I vissa fall kan det vara lämpligt att revisorn inhämtar ett skriftligt uttalande om ett särskilt påstående i de finansiella rapporterna under revisionens gång. I så fall kan det vara nödvändigt att begära ett uppdaterat skriftligt uttalande.

A 17.De skriftliga uttalandena gäller för alla perioder som revisors rapport avser, eftersom företagsledningen på nytt måste bekräfta att de skriftliga uttalanden som den har lämnat tidigare och som avser tidigare perioder, fortfarande är riktiga. Revisorn och företagsledningen kan komma överens om en form för skriftligt uttalande som uppdaterar skriftliga uttalanden avseende tidigare perioder genom att informera om huruvida några förändringar har skett vad gäller dessa skriftliga uttalanden och i så fall vilka dessa är.

A 18.Det kan uppstå situationer där företagsledningen inte var densamma som den nuvarande under samtliga de perioder som revisors rapport avser. Dessa personer kan hävda att de inte har möjlighet att lämna vissa av eller alla de skriftliga uttalandena, eftersom de inte ingick i företagsledningen under den aktuella perioden. Men detta faktum minskar inte dessa personers ansvar för de finansiella rapporterna som helhet. Således är revisorn fortfarande skyldig att från dessa personer begära skriftliga uttalanden som omfattar hela den relevanta perioden eller de relevanta perioderna.

Form för skriftliga uttalanden (se punkt 15)

A 19.Skriftliga uttalanden måste finnas med i ett brev adresserat till revisorn. I vissa jurisdiktioner kan dock företagsledningen enligt lagar eller andra författningar vara skyldig att lämna ett skriftligt offentligt uttalande om sitt ansvar. Även om ett sådant yttrande är ett uttalande som riktar sig till användarna av de finansiella rapporterna, eller till berörda myndigheter, kan revisorn besluta att det är en lämplig form av skriftligt uttalande när det gäller vissa eller alla de uttalanden som krävs enligt punkt 10 eller 11. Följaktligen behöver inte de relevanta frågor som omfattas av ett sådant yttrande ingå i brevet till revisorn. Faktorer som kan påverka revisorns beslut innefattar

 1. om uttalandet innefattar en bekräftelse på uppfyllandet av det ansvar som punkterna 10 och 11 hänvisar till,
 2. om uttalandet har lämnats eller godkänts av dem som revisorn har begärt de aktuella skriftliga uttalandena från, och
 3. om en kopia av uttalandet har lämnats till revisorn så nära datumet för revisors rapport det är praktiskt möjligt, dock inte efter detta datum (se punkt 14).

A 20.Ett formellt yttrande om att lagar eller andra författningar har följts eller om att de finansiella rapporterna har godkänts innehåller inte tillräckligt mycket information för att revisorn ska vara förvissad om att alla nödvändiga uttalanden har lämnats på ett samvetsgrant sätt. Att företagsledningens ansvar fastställs i lagar eller andra författningar ersätter heller inte de begärda skriftliga uttalandena.

A 21.I bilaga 2 finns ett exempel på ett uttalande i brevform.

Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) (se punkterna 10–11 och 13)

A 22.ISA 260 (omarbetad) kräver att revisorn informerar styrelsen om de skriftliga uttalanden som revisorn har begärt från företagsledningen. [7]

Tvivel om skriftliga uttalandens tillförlitlighet samt begärda skriftliga uttalanden som inte lämnas

Tvivel om skriftliga uttalandens tillförlitlighet (se punkterna 16–17)

A 23.Om det finns identifierade oförenligheter mellan ett eller flera skriftliga uttalanden och revisionsbevis som revisorn har inhämtat från en annan källa, kan revisorn överväga om riskbedömningen fortfarande är riktig och, om så inte är fallet, se över riskbedömningen och fastställa karaktären på, tidpunkten för och omfattningen av fortsatta granskningsåtgärder för att hantera de bedömda riskerna.

A 24.Oro för företagsledningens kompetens, hederlighet, etiska värderingar eller omsorg om företaget eller engagemang för dessa frågor eller dess förmåga att se till att dessa värden upprätthålls, kan medföra att revisorn drar slutsatsen att risken för att företagsledningen har lämnat felaktig information i de finansiella rapporterna är så hög att en revision inte kan utföras. I så fall kan revisorn överväga att avgå från uppdraget, om det är möjligt att göra detta enligt tillämplig lag eller annan författning, om inte styrelsen vidtar lämpliga korrigerande åtgärder. Sådana åtgärder är dock kanske inte tillräckliga för att revisorn ska kunna lämna ett omodifierat uttalande.

A 25.ISA 230 kräver att revisorn dokumenterar betydelsefulla frågor som uppstår under revisionen, de slutsatser som har dragits av dessa samt betydelsefulla professionella bedömningar som han eller hon har gjort för att komma fram till dessa slutsatser. [8] Revisorn kan ha identifierat betydelsefulla frågor avseende företagsledningens kompetens, hederlighet, etiska värderingar eller omsorg om företaget eller om dess engagemang för dessa frågor eller dess förmåga att se till att dessa värden upprätthålls, men ha kommit fram till att de skriftliga uttalandena ändå är tillförlitliga. I sådana fall dokumenteras denna betydelsefulla fråga enligt ISA 230.

Skriftliga uttalanden om företagsledningens ansvar (se punkt 20)

A 26.Som förklaras i punkt A 7 kan inte revisorn enbart utifrån andra revisionsbevis bedöma om företagsledningen har uppfyllt det ansvar som punkterna 10 och 11 hänvisar till. Om revisorn, vilket beskrivs i punkt 20 a, drar slutsatsen att de skriftliga uttalandena om dessa frågor inte är tillförlitliga eller om företagsledningen inte lämnar dessa skriftliga uttalanden, är det därför inte möjligt för revisorn att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. De eventuella effekterna av detta på de finansiella rapporterna gäller inte bara särskilda delar, konton eller poster i de finansiella rapporterna och är således av avgörande betydelse. Enligt ISA 705 (omarbetad) måste revisorn under sådana omständigheter avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna. [9]

A 27.Ett skriftligt uttalande som avviker från det som revisorn begärde innebär inte nödvändigtvis att företagsledningen inte har lämnat det skriftliga uttalandet. Den bakomliggande orsaken till en sådan avvikelse kan dock påverka revisorns uttalande i revisors rapport. Exempel:

 1. Det skriftliga uttalandet om att företagsledningen har tagit sitt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna kan ange att företagsledningen anser att de finansiella rapporterna har upprättats enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, med undantag för en väsentlig överträdelse av ett särskilt krav i detta ramverk. Kravet i punkt 20 är inte tillämpligt, eftersom revisorn har kommit fram till att de skriftliga uttalanden som företagsledningen har lämnat är tillförlitliga. Revisorn måste dock beakta hur överträdelsen påverkar uttalandet i revisors rapport enligt ISA 705 (omarbetad).
 2. Det skriftliga uttalandet om företagsledningens ansvar för att förse revisorn med all relevant information som man har kommit överens om i villkoren för revisionsuppdraget kan ange att företagsledningen anser att den har försett revisorn med sådan information, med undantag för information som har förstörts i en brand. Kravet i punkt 20 är inte tillämpligt, eftersom revisorn har kommit fram till att de skriftliga uttalanden som företagsledningen har lämnat är tillförlitliga. Revisorn måste dock beakta hur avgörande den information som har förstörts i branden är för de finansiella rapporterna samt hur detta påverkar uttalandet i revisors rapport enligt ISA 705 (omarbetad).

Bilaga 1 Förteckning över ISA som innehåller krav på skriftliga uttalanden (se punkt 2)

I denna bilaga identifieras punkter i andra ISA som innehåller ämnesspecifika krav på skriftliga uttalanden. Förteckningen eliminerar inte behovet av att beakta krav och tillhörande tillämpningsunderlag samt andra förtydliganden i ISA.

 1. ISA 240 Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter – punkt 40.
 2. ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter – punkt 17.
 3. ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen – punkt 14.
 4. ISA 501 Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster – punkt 12.
 5. ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen, däribland av verkligt värde, samt upplysningar om uppskattningar – punkt 22.
 6. ISA 550 Närståendeförhållanden – punkt 26.
 7. ISA 560 Efterföljande händelser – punkt 9.
 8. ISA 570 Fortsatt drift (omarbetad) – punkt 16 e.
 9. ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter – punkt 9.
 10. ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information (omarbetad) – punkt 13 c.

Bilaga 1 Förteckning över ISA som innehåller krav på skriftliga uttalanden (se punkt 2) [13]

I denna bilaga identifieras punkter i andra ISA som innehåller ämnesspecifika krav på skriftliga uttalanden. Förteckningen eliminerar inte behovet av att beakta krav och tillhörande tillämpningsunderlag samt andra förtydliganden i ISA.

 1. ISA 240 Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter – punkt 40.
 2. ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter – punkt 17.
 3. ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen – punkt 14.
 4. ISA 501 Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster – punkt 12.
 5. ISA 540 (omarbetad) Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar – punkt 37.
 6. ISA 550 Närståendeförhållanden – punkt 26.
 7. ISA 560 Efterföljande händelser – punkt 9.
 8. ISA 570 Fortsatt drift (omarbetad) – punkt 16 e.
 9. ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter – punkt 9.
 10. ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information (omarbetad) – punkt 13 c.

Bilaga 2 Exempel på uttalande i brevform (se punkt A 21)

Följande exempel på brev innehåller skriftliga uttalanden som krävs enligt denna och andra ISA som gäller revisioner av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare. I exemplet antas att det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är International Financial Reporting Standards, att kravet i ISA 570 [10] på att inhämta ett skriftligt uttalande inte är relevant och att det inte finns några undantag när det gäller de begärda skriftliga uttalandena. Om det skulle finnas undantag, skulle uttalandena behöva modifieras för att avspegla dessa.

ISA 580 exempel

[Företagets brevhuvud]

[Datum]

[Till revisorn]

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av ABC-företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20XX [11] som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild (eller ger en sann och rättvisande bild) enligt International Financial Reporting Standards.

Vi bekräftar följande (utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva):

Finansiella rapporter

 1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget daterade [infoga datum], särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild (eller ger en sann och rättvisande bild) enligt International Financial Reporting Standards.
 2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga. (ISA 540)
 3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats enligt International Financial Reporting Standards. (ISA 550)
 4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt International Financial Reporting Standards kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. (ISA 560)
 5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats finns som bilaga till detta uttalande. (ISA 450)
 6. [Alla övriga frågor som revisorn anser lämpliga (se punkt A 10 i denna ISA).]

Lämnad information

 1. Vi har försett er med [12]
  1. tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,
  2. ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
  3. obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.
 2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
 3. Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. (ISA 240)
 4. Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper
  1. företagsledningen,
  2. anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och
  3. andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. (ISA 240)
 5. Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra. (ISA 240)
 6. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas. (ISA 250)
 7. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till. (ISA 550)
 8. [Alla övriga frågor som revisorn anser nödvändiga (se punkt A 11 i denna ISA).]

Företagsledning     Företagsledning     

Bilaga 2 Exempel på uttalande i brevform (se punkt A 21) [13]

Följande exempel på brev innehåller skriftliga uttalanden som krävs enligt denna och andra ISA som gäller revisioner av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare. I exemplet antas att det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är International Financial Reporting Standards, att kravet i ISA 570 (omarbetad) [14] på att inhämta ett skriftligt uttalande inte är relevant och att det inte finns några undantag när det gäller de begärda skriftliga uttalandena. Om det skulle finnas undantag, skulle uttalandena behöva modifieras för att avspegla dessa.

ISA 580 exempel

[Företagets brevhuvud]

[Datum]

[Till revisorn]

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av ABC-företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20XX [11] som syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild (eller ger en sann och rättvisande bild) enligt International Financial Reporting Standards.

Vi bekräftar följande (utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva):

Finansiella rapporter

 1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget daterade [infoga datum], särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild (eller ger en sann och rättvisande bild) enligt International Financial Reporting Standards.
 2. De metoder, data och betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar är lämpliga för att uppnå redovisning, värdering eller upplysningar som är rimliga inom ramen för det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. (ISA 540 (omarbetad))
 3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats enligt International Financial Reporting Standards. (ISA 550)
 4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt International Financial Reporting Standards kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. (ISA 560)
 5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats finns som bilaga till detta uttalande. (ISA 450)
 6. [Alla övriga frågor som revisorn anser lämpliga (se punkt A 10 i denna ISA).]

Lämnad information

 1. Vi har försett er med [12]
  1. tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,
  2. ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
  3. obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.
 2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
 3. Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. (ISA 240)
 4. Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper
  1. företagsledningen,
  2. anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och
  3. andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. (ISA 240)
 5. Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra. (ISA 240)
 6. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas. (ISA 250)
 7. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till. (ISA 550)
 8. [Alla övriga frågor som revisorn anser nödvändiga (se punkt A 11 i denna ISA).]

Företagsledning     Företagsledning     

 • [1]

  ISA 500 Revisionsbevis, punkt 5 c.

 • [2]

  ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt 6 b (i).

 • [3]

  ISA 210, punkt 6 b (iii).

 • [4]

  ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor (omarbetad).

 • [5]

  ISA 210, punkt 6 b.

 • [6]

  ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen, punkt 5.

 • [7]

  ISA 260 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (omarbetad), punkt 16 c (ii).

 • [8]

  ISA 230 Dokumentation av revisionen, punkterna 8 c och 10.

 • [9]

  ISA 705 (omarbetad), punkt 9.

 • [10]

  ISA 570 Fortsatt drift.

 • [11]

  När en revisor lämnar en revisors rapport för mer än en period, justerar han eller hon datumet så att brevet gäller alla de perioder som revisors rapport omfattar.

 • [12]

  Om revisorn har tagit med övriga förhållanden avseende företagsledningens ansvar i uppdragsbrevet enligt ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, kan han eller hon överväga att ta med dessa frågor i skriftliga uttalanden från företagsledningen eller styrelsen.

 • [13]

  Denna lydelse ska tillämpas vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2019 eller senare [red.anm.].

 • [14]

  ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%