Innehåll

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag

IFRS 12 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (1254/2012/EU) och är ändrad genom följande förordningar:

 • förordning (313/2013/EU) – antagande av Transition Guidance, Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12,

 • förordning (1174/2013/EU) – antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27,

 • förordning (EU) 2016/1703 – antagande av Investment Entities – Applying the Consolidation Exception, Admendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28,

 • förordning (EU) 2018/182 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle.

Syfte

1.Syftet med denna standard är att kräva att företag ska lämna upplysningar som gör det möjligt för dem som använder dess finansiella rapporter att bedöma

 1. karaktären och riskerna förknippade med dess andelar i andra företag, och

 2. effekterna av dessa andelar på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöden.

Uppfylla syftet

2.För att uppfylla syftet i punkt 1 ska företaget lämna upplysningar om följande:

 1. Viktiga bedömningar och antaganden företaget har gjort för att bestämma följande:

  1. Karaktären av dess andelar i ett annat företag eller arrangemang.

  2. Vilken typ av samarbetsarrangemang som det har en andel i (punkterna 7–9).

  3. Att det uppfyller definitionen av ett investmentföretag, om tillämpligt (punkt 9 A).

 2. Information om sina andelar i

  1. dotterföretag (punkterna 10–19),

  2. samarbetsarrangemang och intresseföretag (punkterna 20–23), och

  3. strukturerade företag som inte står under bestämmande inflytande av företaget (icke-konsoliderade strukturerade företag) (punkterna 24–31).

Förordning (1174/2013/EU)

3.Om de upplysningar som krävs enligt denna IFRS-standard tillsammans med upplysningar som krävs enligt andra IFRS-standarder inte uppfyller syftet i punkt 1 ska företaget lämna all annan ytterligare information som krävs för att uppfylla det syftet.

4.Företaget ska ta hänsyn till den detaljeringsgrad som krävs för att uppfylla upplysningssyftet och hur stor vikt som ska fästas vid respektive krav i denna standard. Det ska slå samman eller dela upp upplysningarna så att användbar information inte skyms av vare sig medtagandet av en stor mängd oväsentliga detaljupplysningar eller sammanslagning av poster som har olika egenskaper (se punkterna B 2–B 6).

Tillämpningsområde

5.Denna IFRS-standard ska tillämpas av varje företag som har andelar i något av följande:

 1. Dotterföretag.

 2. Samarbetsarrangemang (dvs. gemensamma verksamheter eller joint ventures).

 3. Intresseföretag.

 4. Icke-konsoliderade strukturerade företag.

5 A.Med undantag av vad som beskrivs i punkt B 17 gäller kraven i denna standard ett företags andelar, förtecknade i punkt 5, som är klassificerade (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad) som att de innehas för försäljning eller som avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar för försäljning och avvecklade verksamheter.

Förordning (EU) 2018/182

6.Denna IFRS-standard är inte tillämplig på följande:

 1. Planer för ersättningar efter avslutad anställning eller andra långsiktiga förmånsbestämda planer för vilka IAS 19 Ersättningar till anställda är tillämplig.

 2. Ett företags separata finansiella rapporter för vilka standarden IAS 27 Separata finansiella rapporter är tillämplig. Dock gäller följande:

  1. Om företaget har andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag och upprättar separata finansiella rapporter som sina enda finansiella rapporter, ska det tillämpa kraven i punkterna 24–31 vid upprättandet av dessa separata finansiella rapporter.

  2. Ett investmentföretag som upprättar finansiella rapporter i vilka alla dess dotterföretag värderas till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 31 i IFRS 10, ska lämna de upplysningar avseende investmentföretag som krävs enligt denna IFRS.

 3. En andel som innehas av företaget som deltar i men inte har gemensamt bestämmande inflytande över samarbetsarrangemanget, såvida inte innehavet leder till betydande inflytande över arrangemanget eller är en andel i ett strukturerat företag.

 4. En andel i ett annat företag som redovisas enligt IFRS 9 Finansiella instrument. Företaget ska dock tillämpa denna IFRS-standard

  1. om den andelen är en andel i ett intresseföretag eller ett joint venture som i enlighet med IAS 28 Innehav i intresseföretag värderas till verkligt värde enligt resultaträkningen, eller

  2. om andelen är en andel i ett icke-konsoliderat strukturerat företag.

Förordning (EU) 2016/1703

Viktiga bedömningar och antaganden

7.Företaget ska lämna upplysningar om viktiga bedömningar och antaganden som det har gjort (och förändringar av dessa bedömningar och antaganden) för att fastställa att

 1. det har bestämmande inflytande över ett annat företag, dvs. ett investeringsobjekt enligt beskrivningen i punkterna 5 och 6 i IFRS 10 Koncernredovisning,

 2. det har gemensamt bestämmande inflytande över ett arrangemang eller betydande inflytande över ett annat företag, och

 3. typen av samarbetsarrangemang (dvs. gemensamma verksamheter eller joint venture) om arrangemanget har strukturerats genom separata instrument.

8.De viktiga bedömningar och antaganden som ska redovisas i enlighet med punkt 7 inbegriper sådana som företaget har gjort när omständigheterna har förändrats så att slutsatsen om huruvida företaget har bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande förändras under rapporteringsperioden.

9.För att uppfylla kravet i punkt 7 ska företaget exempelvis upplysa om viktiga bedömningar och antaganden som gjorts vid fastställandet av att

 1. det inte har bestämmande inflytande över ett annat företag trots att det innehar över hälften av de röstberättigande aktierna i ett annat företag,

 2. det har ett bestämmande inflytande över ett annat företag trots att det innehar mindre än hälften av de röstberättigande aktierna i det andra företaget,

 3. är agent eller huvudman (se punkterna 58–72 i IFRS 10),

 4. det inte har betydande inflytande trots att det innehar 20 procent eller mer av de röstberättigande aktierna i ett annat företag,

 5. det har betydande inflytande trots att det innehar mindre än 20 procent av de röstberättigande aktierna i det andra företaget.

Investmentföretagets status

9 A.När ett moderföretag fastställer att det är ett investmentföretag i enlighet med punkt 27 i IFRS 10 ska investmentföretaget lämna upplysningar om viktiga bedömningar och antaganden som det har gjort för att fastställa att det är ett investmentföretag. Om investmentföretaget inte uppvisar en eller flera av de egenskaper som är typiska för ett investmentföretag (se punkt 28 i IFRS 10) ska det lämna upplysningar om varför det dragit slutsatsen att det ändå är ett investmentföretag.

Förordning (1174/2013/EU)

9 B.När ett företag blir eller upphör att vara ett investmentföretag ska det lämna upplysningar om statusändringen och orsakerna till ändringen. Ett företag som blir ett investmentföretag ska dessutom lämna upplysningar om statusändringens effekt på den redovisade periodens finansiella rapporter, bland annat följande:

 1. Totalt verkligt värde per dagen för statusändringen för de dotterföretag som inte längre tas in i koncernredovisningen.

 2. Total vinst eller förlust, i förekommande fall, beräknat i enlighet med punkt B 101 i IFRS 10.

 3. Den post eller de poster i resultatet i vilken vinsten eller förlusten redovisas (om den inte redovisas separat).

Förordning (1174/2013/EU)

Andelar i dotterföretag

10.Företaget ska lämna upplysningar som gör det möjligt för dem som använder dess koncernredovisning

 1. att förstå

  1. koncernens sammansättning, och

  2. den andel som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden (punkt 12), och

 2. att bedöma

  1. karaktären och omfattningen av betydande begränsningar för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångar och reglera koncernens skulder (punkt 13),

  2. karaktären av och förändringar i de risker som är förknippade med dess andelar i konsoliderade strukturerade företag (punkterna 14–17),

  3. konsekvenserna av förändringar av dess ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande (punkt 18), och

  4. konsekvenserna av förlust av bestämmande inflytande i ett dotterföretag under rapporteringsperioden (punkt 19).

11.Om de finansiella rapporterna från ett dotterföretag som används för upprättandet av koncernredovisningar är föråldrade eller avser en annan period än koncernredovisningarna (se punkterna B 92 och B 93 i IFRS 10) ska företaget upplysa om

 1. datumet för rapporteringsperiodens slut för de finansiella rapporterna från dotterföretaget, och

 2. orsaken till att ett annat datum eller en annan period används.

Andel som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden

12.Företaget ska lämna följande upplysningar om vart och ett av sina dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget:

 1. Företagets namn.

 2. Huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för dotterföretaget.

 3. Andelen ägarintressen som innehas av innehav utan bestämmande inflytande.

 4. Andelen av de röstberättigande aktierna som innehas av innehav utan bestämmande inflytande, om denna skiljer sig från andelen ägarintressen som innehas.

 5. Resultat som fördelats till dotterföretagets innehav utan bestämmande inflytande under rapporteringsperioden.

 6. Dotterföretagets ackumulerade innehav utan bestämmande inflytande vid rapporteringsperiodens utgång.

 7. Finansiell information i sammandrag om dotterföretaget (se punkt B 10).

Karaktären och omfattningen av betydande begränsningar

13.Företaget ska lämna upplysningar om följande:

 1. Betydande begränsningar (dvs. lagstadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångar och reglera koncernens skulder, exempelvis

  1. sådana som begränsar ett moderföretags eller dess dotterföretags förmåga att överlåta kontanter eller andra tillgångar till (eller från) andra företag inom koncernen,

  2. garantier eller andra krav som kan begränsa utdelningar eller andra kapitalfördelningar som betalas, eller lån eller förskott som görs eller betalas till (eller från) andra företag inom koncernen.

 2. Karaktären och omfattningen av vetorätter för innehav utan bestämmande inflytande som i betydande grad kan begränsa företagets förmåga att få åtkomst till eller använda koncernens tillgångar och reglera dess skulder (så som att ett moderföretag är skyldigt att reglera ett dotterföretags skulder innan det reglerar sina egna skulder eller att det krävs godkännande från innehav utan bestämmande inflytande för att få åtkomst till ett dotterföretags tillgångar eller för att reglera dess skulder).

 3. Redovisade värden i koncernredovisningen för de tillgångar och skulder som dessa begränsningar är tillämpliga på.

Arten av de risker som är förknippade med företagets andelar i konsoliderade strukturerade företag

14.Företaget ska lämna upplysningar om villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan kräva att moderföretaget eller dess dotterföretag ger finansiellt stöd till ett konsoliderat strukturerat företag, inbegripet händelser eller omständigheter som skulle kunna medföra en förlust för det rapporterande företaget (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa tillgångar i det strukturerade företaget eller tillhandahålla finansiellt stöd).

15.Om ett moderföretag eller något av dess dotterföretag under rapporteringsperioden utan att ha en avtalsmässig förpliktelse har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett konsoliderat strukturerat företag (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av det strukturerade företaget) ska företaget lämna upplysningar om

 1. typen och storleken på det stöd som tillhandahållits, inbegripet omständigheter där moderföretaget eller dess dotterföretag har bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd, och

 2. orsakerna till att stödet tillhandahålls.

16.Om ett moderföretag eller dess dotterföretag under rapporteringsperioden utan att ha avtalsmässiga förpliktelser har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett tidigare icke-konsoliderat strukturerat företag och tillhandahållandet av det stödet ledde till att företaget har ett bestämmande inflytande över det strukturerade företaget, ska företaget lämna en förklaring till relevanta faktorer som ledde till att beslutet fattades.

17.Företaget ska lämna upplysningar om alla planer som företaget för tillfället har att lämna finansiellt eller annat stöd till ett konsoliderat strukturerat företag, inbegripet planer att bistå det strukturerade företaget i att få finansiellt stöd.

Effekter av förändringar i ett moderföretags ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande

18.Företaget ska lägga fram en plan som visar effekterna av förändringar i ett moderföretags ägarintresse i ett dotterföretag vilka inte leder till en förlust av bestämmande inflytande över eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare.

Konsekvenserna av förlust av bestämmande inflytande i ett dotterföretag under rapporteringsperioden

19.Företaget ska lämna upplysningar om eventuell vinst eller förlust beräknat i enlighet med punkt 25 i IFRS 10, och

 1. andelen av denna vinst eller förlust hänförlig till redovisning av kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget till dess verkliga värde per det datum när bestämmande inflytande förloras, och

 2. den post eller de poster i rapporten i vilken vinsten eller förlusten redovisas (om den inte redovisas separat i rapporten).

Andelar i icke-konsoliderade dotterföretag (investmentföretag)

19 A.Ett investmentföretag som, i enlighet med IFRS 10, ska tillämpa undantaget från konsolidering och i stället redovisa sina andelar i ett dotterföretag till verkligt värde via resultatet ska lämna uppgifter om detta.

Förordning (1174/2013/EU)

19 B.För varje icke-konsoliderat dotterföretag ska investmentföretaget lämna upplysningar om följande:

 1. Dotterföretagets namn.

 2. Huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för dotterföretaget.

 3. Ägarandelen och, om de skiljer sig åt, andelen av de röstberättigande aktierna som innehas av investmentföretaget.

Förordning (1174/2013/EU)

19 C.Om ett investmentföretag är moderföretag till ett annat investmentföretag ska moderföretaget dessutom lämna upplysningar enligt 19 B a–c för investeringar som står under bestämmande inflytande av dess dotterföretag. Upplysningarna kan lämnas genom att inkludera dotterföretagets (eller dotterföretagens) finansiella rapporter som innehåller ovanstående uppgifter i moderföretagets finansiella rapporter.

Förordning (1174/2013/EU)

19 D.Investmentföretaget ska lämna upplysningar om följande:

 1. Karaktären och omfattningen av betydande begränsningar (t.ex. på grund av lånearrangemang, krav från tillsynsmyndigheter eller avtal) vad gäller ett icke-konsoliderat dotterföretags förmåga att överlåta medel i form av kontantutdelningar till investmentföretaget eller återbetala lån eller förskott som det icke-konsoliderade dotterföretaget fått av investmentföretaget.

 2. Alla aktuella åtaganden eller planer på att lämna finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat dotterföretag, inbegripet åtaganden eller planer att bistå dotterföretaget i att få finansiellt stöd.

Förordning (1174/2013/EU)

19 E.Om ett investmentföretag eller något av dess dotterföretag under rapporteringsperioden utan att ha en avtalsmässig förpliktelse har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat dotterföretag (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av dotterföretaget eller bistått dotterföretaget i att erhålla finansiellt stöd) ska företaget lämna upplysningar om följande:

 1. Typen och storleken på det stöd som tillhandahållits till varje icke-konsoliderat dotterföretag.

 2. Orsakerna till att stödet tillhandahållits.

Förordning (1174/2013/EU)

19 F.Investmentföretaget ska lämna upplysningar om villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan kräva att företaget eller dess icke-konsoliderade dotterföretag ger finansiellt stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det har bestämmande inflytande över, inbegripet händelser eller omständigheter som skulle kunna medföra en förlust för det rapporterande företaget (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa tillgångar i det strukturerade företaget eller tillhandahålla finansiellt stöd).

Förordning (1174/2013/EU)

19 G.Om ett investmentföretag eller dess icke-konsoliderade dotterföretag under rapporteringsperioden utan att ha avtalsmässiga förpliktelser har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det inte hade bestämmande inflytande över, och tillhandahållandet av det stödet ledde till att investmentföretaget fick ett bestämmande inflytande över det strukturerade företaget, ska investmentföretaget lämna en förklaring till relevanta faktorer som ledde till att beslutet om att ge stöd fattades.

Förordning (1174/2013/EU)

Andelar i samarbetsarrangemang och intresseföretag

20.Företaget ska lämna upplysningar som gör det möjligt för dem som använder dess finansiella rapporter att bedöma

 1. karaktären, omfattningen och de finansiella effekterna av dess andel i samarbetsarrangemang och intresseföretag, inbegripet karaktären och effekterna av dess avtalsförhållande med andra investerare med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över samarbetsarrangemang och intresseföretag (punkterna 21 och 22), och

 2. karaktären av och förändringar i de risker som är förknippade med andelar i joint ventures och intresseföretag (punkt 23).

Karaktären, omfattningen och de finansiella effekterna av företagets andel i samarbetsarrangemang och intresseföretag

21.Företaget ska lämna följande upplysningar:

 1. För varje samarbetsarrangemang och intresseföretag som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget

  1. namnet på samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget,

  2. karaktären av företagets förbindelse med samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget (exempelvis genom att beskriva arten av samarbetsarrangemangets eller intresseföretagets verksamheter och om de är av strategisk betydelse för företagets verksamheter),

  3. huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget,

  4. andelen av ägarintresse eller deltagandeandel som innehas av företaget och, om de skiljer sig åt, andelen av de röstberättigande aktierna som företaget innehar (om tillämpligt).

 2. För varje joint venture och intresseföretag som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget

  1. upplysning om huruvida investeringen i joint venture-företaget eller intresseföretaget värderas enligt kapitalandelsmetoden eller verkligt värde,

  2. finansiell information i sammandrag om joint venture-företaget eller intresseföretaget enligt punkterna B 12 och B 13,

  3. om joint venture-företaget eller intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, verkligt värde av dess investering i joint venture-företaget eller intresseföretaget, om det finns ett noterat marknadspris för investeringen.

 3. För finansiell information enligt punkt B 16 om företagets investeringar i joint ventures och intresseföretag som enskilt är oväsentliga

  1. sammanlagda upplysningar för alla enskilt oväsentliga joint ventures och, separat,

  2. sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga.

21 A.Ett investmentföretag behöver inte lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 21 b–c.

Förordning (1174/2013/EU)

22.Företaget ska också lämna upplysningar om följande:

 1. Karaktären och omfattningen av betydande begränsningar (t.ex. på grund av lånearrangemang, krav från tillsynsmyndigheter eller avtal mellan investerare med gemensamt bestämmande eller betydande inflytande över ett joint venture eller intresseföretag) vad gäller joint ventures eller intresseföretagens förmåga att överlåta medel till företaget i form av kontantutdelningar eller återbetala lån eller förskott som gjorts av företaget.

 2. Om de finansiella rapporterna för ett joint venture eller intresseföretag tillämpar kapitalandelsmetoden och upprättas för ett annat datum eller för en annan period än företagets

  1. datumet för rapporteringsperiodens slut för de finansiella rapporterna från joint venture-företaget eller intresseföretaget, och

  2. orsaken till att ett annat datum eller en annan period används.

 3. Den oredovisade andelen av förluster för ett joint venture eller ett intresseföretag, både för rapporteringsperioden och kumulativt, om företaget har upphört att redovisa sin andel av förlusterna för joint venture-företaget eller intresseföretaget vid tillämpning av kapitalandelsmetoden.

Risker förknippade med företagets andelar i joint ventures och intresseföretag

23.Företaget ska lämna upplysningar om följande:

 1. Åtaganden som det har för sina joint ventures separat från värdet av övriga åtaganden i enlighet med punkterna B 18–B 20.

 2. I enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, såvida inte sannolikheten för en förlust är avlägsen, alla egna eventualförpliktelser avseende sina andelar i joint ventures eller intresseföretag (inklusive sin andel av gemensamma eventualförpliktelser tillsammans med andra investerare med gemensamt bestämmande eller betydande inflytande över joint ventures eller intresseföretag), separat från beloppet för andra eventualförpliktelser.

Andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag

24.Företaget ska lämna upplysningar som gör det möjligt för dem som använder dess finansiella rapporter att

 1. förstå karaktären och omfattningen av dess andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag (punkterna 26–28), och

 2. bedöma karaktären av och förändringar i de risker som är förknippade med dess andelar i icke-konsoliderade företag (punkterna 29–31).

25.Den information som krävs enligt punkt 24 b innefattar information om företagets riskexponering på grund av dess engagemang i icke-konsoliderade strukturerade företag under tidigare perioder (t.ex. stöd till ett strukturerat företag), även om företaget inte längre har något avtalsenligt engagemang i det strukturerade företaget vid rapportperiodens slut.

25 A.Ett investmentföretag behöver inte lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 24 för ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det har bestämmande inflytande över och för vilket det lämnar de upplysningar som krävs enligt punkterna 19 A–19 G.

Förordning (1174/2013/EU)

Typen av intressen

26.Företaget ska lämna kvalitativa och kvantitativa upplysningar om sina andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag, inklusive, men inte begränsat till det strukturerade företagets karaktär, ändamål, storlek och verksamheter och hur det finansieras.

27.Om ett företag har stött ett icke-konsoliderat strukturerat företag för vilket det inte lämnar de upplysningar som krävs enligt punkt 29 (t.ex. därför att det inte har någon andel i det företaget vid rapportperiodens slut) ska företaget lämna upplysningar om

 1. hur det har fastställt vilka strukturerade företag det har stött,

 2. inkomst från dessa strukturerade företag under rapporteringsperioden, inklusive en beskrivning av de inkomsttyper som redovisas, och

 3. redovisat värde (vid tiden för överlåtelsen) för alla överlåtna tillgångar för dessa strukturerade företag under rapporteringsperioden.

28.Företaget ska lämna de upplysningar som avses i punkt 27 b och c i tabellform, såvida inte en annan form är lämpligare, och klassificera sina stödverksamheter i relevanta kategorier (se punkterna B 2–B 6).

Typen av risker

29.Företaget ska i tabellform, såvida inte en annan form är lämpligare, lämna en sammanfattning av

 1. redovisade värden för tillgångar och skulder som redovisas i dess finansiella rapporter avseende dess andel i icke-konsoliderade strukturerade företag,

 2. poster i rapporten över finansiell ställning där dessa tillgångar och skulder redovisas,

 3. det värde som bäst återger företagets maximala exponering för förluster från sin andel i icke-konsoliderade strukturerade företag, inklusive hur den maximala exponeringen för förlust har bestämts. Om ett företag inte kan kvantifiera sin maximala exponering för förlust från sina andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag ska det upplysa om detta och om orsakerna,

 4. en jämförelse av de redovisade värdena för företagets tillgångar och skulder som avser dess andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag och företagets maximala exponering för förlust från dessa företag.

30.Om ett företag under rapporteringsperioden utan att ha en avtalsmässig förpliktelse har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det tidigare haft eller för tillfället har en andel i (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av det strukturerade företaget) ska företaget lämna upplysningar om

 1. typen och storleken på det stöd som tillhandahållits, inbegripet omständigheter där företaget har bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd, och

 2. orsakerna till att stödet tillhandahålls.

31.Företaget ska lämna upplysningar om alla aktuella planer på att lämna finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag, inbegripet planer att bistå det strukturerade företaget i att få finansiellt stöd.

Bilaga A Definitioner

Denna bilaga är en del av standarden.

Inkomst från ett strukturerat ­företag

Vid tillämpningen av denna standard inbegriper, utan att vara begränsad till detta, inkomst från ett strukturerat företag återkommande och icke-återkommande avgifter, ränta, utdelningar, vinster eller förluster från omvärdering eller borttagande från rapporten över finansiell ställning av andelar i strukturerade företag samt vinster eller förluster från överlåtelse av tillgångar och skulder till det strukturerade företaget.

Andel i annat företag

Vid tillämpningen av denna standard avser andel i ett annat företag avtalsenliga och ej avtalsenliga engagemang som exponerar företaget för variabiliteten i avkastningarna från det andra företagets resultat. En andel i ett annat företag kan styrkas av exempelvis innehav av egetkapital- eller skuldinstrument samt andra former av engagemang så som tillhandahållande av finansiering, likviditetsstöd, minskning av kreditrisk och garantier. Det inbegriper de medel varigenom ett företag har bestämmande eller gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över ett annat företag. Ett företag har inte nödvändigtvis ett intresse i ett annat företag enbart på grund av ett sedvanligt förhållande mellan kund och leverantör.
 Punkterna B 7–B 9 ger ytterligare information om andelar i andra företag.
 Variabilitet i avkastningen förklaras i punkterna B 55–B 57 i IFRS 10.

Strukturerat företag

Ett företag som har utformats så att rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande faktorn för fastställandet av vem som har det bestämmande inflytandet, exempelvis när alla rösträtter avser enbart förvaltningsuppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom avtalsbestämmelser.
 Ytterligare information om strukturerade företag finns i punkterna B 22–B 24.

Följande begrepp definieras i IAS 27 (i dess ändrade lydelse från 2011), IAS 28 (i dess ändrade lydelse från 2011), IFRS 10 och IFRS 11 Samarbetsarrangemang och används i denna standard med de innebörder som anges i dessa standarder:

 • intresseföretag,

 • koncernredovisning,

 • bestämmande inflytande över ett företag,

 • kapitalandelsmetoden,

 • koncern,

 • investmentföretag,

 • samarbetsarrangemang,

 • gemensamt bestämmande inflytande,

 • gemensam verksamhet,

 • joint venture,

 • innehav utan bestämmande inflytande,

 • moderföretag,

 • vetorätt,

 • relevanta verksamheter,

 • separata finansiella rapporter,

 • separat instrument,

 • betydande inflytande, och

 • dotterföretag.

Förordning (1174/2013/EU)

Bilaga B Vägledning vid tillämpning

Denna bilaga är en del av standarden. Den beskriver tillämpningen av punkterna 1–31 och har samma rättsverkan som övriga delar av standarden.

B 1.Exemplen i bilagan beskriver hypotetiska situationer. Även om vissa aspekter kan förekomma i verkliga sakförhållanden måste alla relevanta fakta och omständigheter i ett visst sakförhållande bedömas vid tillämpning av IFRS 12.

Aggregation (punkt 4)

B 2.Företaget ska beroende på omständigheterna avgöra hur pass detaljerade uppgifter det ska lämna för att uppfylla kraven i denna standard, vilken tonvikt det ska lägga på olika aspekter av kraven och hur det sammanställer information för att visa på den övergripande bilden utan att kombinera olika typer av information. Det är viktigt att uppnå en balans mellan risken att tynga de finansiella rapporterna med alltför detaljerade uppgifter som kan vara mindre värdefulla för användarna av finansiella rapporter och risken att viktig information döljs till följd av en alltför hög aggregationsnivå.

B 3.Företaget får sammanställa de upplysningar som krävs enligt denna standard för andelar i liknande företag om sammanställningen överensstämmer med upplysningssyftet och kraven i punkt B 4 och inte fördunklar den information som lämnas. Företaget ska upplysa om hur det har sammanställt sina andelar i liknande företag.

B 4.Företaget ska lämna separata upplysningar för andelar i

 1. dotterföretag,

 2. joint ventures,

 3. gemensamma verksamheter,

 4. intresseföretag, och

 5. icke-konsoliderade strukturerade företag.

B 5.När ett företag beslutar om huruvida upplysningar ska aggregeras ska det beakta kvantitativ och kvalitativ information om de skilda risk- och avkastningsegenskaper för varje företag som det överväger att aggregera och respektive företags betydelse för det rapporterande företaget. Företaget ska lämna upplysningarna på ett sådant sätt att karaktären och omfattningen av dess andelar i dessa andra företag tydligt framgår för dem som använder de finansiella rapporterna.

B 6.Exempel på aggregeringsnivåer som kan vara lämpliga för de företagskategorier som anges i punkt B 4 är

 1. typ av verksamhet (t.ex. ett forsknings- och utvecklingsföretag, värdepapperisering för ett kreditkortsföretag med stående lånekredit),

 2. industriklassificering,

 3. geografi (t.ex. land eller region).

Andelar i andra företag

B 7.Med en andel i ett annat företag avses avtalsenliga och ej avtalsenliga engagemang som exponerar det rapporterande företaget för variabiliteten i avkastningarna från det andra företagets resultat. Beaktande av ändamålet och utformningen av det andra företaget kan vara till hjälp för det rapporterande företaget vid bedömningen av om det har en andel i företaget och om det är skyldigt att lämna upplysningar enligt denna standard. I bedömningen ska företaget beakta de risker som det andra företaget utformats att ge upphov till och de risker som det andra företaget utformats att vidarebefordra till det rapporterande företaget och andra parter.

B 8.Ett rapporterande företag brukar vara exponerat för variabilitet i avkastningen från det andra företagets resultat genom att inneha instrument (t.ex. egetkapital- eller skuldinstrument som emitterats av det andra företaget) eller ha ett annat engagemang som absorberar variabiliteten. Anta exempelvis att ett strukturerat företag innehar en låneportfölj. Det strukturerade företaget erhåller en kreditswapp från ett annat företag (det rapporterande företaget) för att skydda sig mot försummade betalningar av ränta och kapitalbelopp för lånen. Det rapporterande företaget har ett engagemang som exponerar det för variabiliteten i avkastningarna från det strukturerade företagets resultat eftersom kreditswappen absorberar variabiliteten i avkastningarna från det strukturerade företaget.

B 9.Vissa instrument är utformade för att överföra risk från ett rapporterande företag till ett annat företag. Sådana instrument ger upphov till variabilitet i avkastningarna från det andra företaget men brukar vanligtvis inte exponera det rapporterande företaget för variabilitet i avkastningarna från det andra företagets resultat. Anta till exempel att ett strukturerat företag etablerats för att ge investeringsmöjligheter för investerare som önskar exponera sig för företaget Zs kreditrisk (företaget Z är inte relaterat till någon part som är engagerad i arrangemanget). Det strukturerade företaget erhåller finansiering genom att till dessa investerare emittera obligationer som är knutna till företaget Zs kreditrisk (kreditlänkade obligationer) och använder inkomsterna till att investera i en portfölj med riskfria värdepapper. Det strukturerade företaget exponeras för företaget Zs kreditrisk genom att inleda en kreditswappstransaktion med en swappmotpart. Kreditswappen överför företaget Zs kreditrisk till det strukturerade företaget mot en avgift som betalas av swappmotparten. Investerarna i det strukturerade företaget får en högre avkastning som avspeglar både det strukturerade företagets avkastning från sin värdepappersportfölj och kreditswappavgiften. Swappmotparten har inget engagemang i det strukturerade företaget som exponerar det för variabiliteten i avkastningarna på det strukturerade företagets resultat eftersom kreditswappen överför variabiliteten till det strukturerade företaget, i stället för att absorbera variabiliteten i det strukturerade företagets resultat.

Finansiell information i sammandrag om dotterföretag, joint ventures och intresseföretag (punkterna 12 och 21)

B 10.För varje dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som är väsentliga för det rapporterande företaget ska detta företag lämna upplysningar om

 1. utdelningar betalade till innehav utan bestämmande inflytande,

 2. finansiell information i sammandrag om tillgångar, skulder, resultat och kassaflöden i dotterföretaget som gör det möjligt för användarna att förstå den andel som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden. Informationen kan inbegripa men är inte begränsad till exempelvis omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, kortfristiga skulder, långfristiga skulder, inkomst, resultat och summa totalresultat.

B 11.Den finansiella information i sammandrag som krävs enligt punkt B 10 b ska vara värden före interna elimineringar.

B 12.För varje joint venture och intresseföretag som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget ska företaget lämna upplysningar om

 1. utdelningar som mottagits från joint venture-företaget eller intresseföretaget,

 2. finansiell information i sammandrag om joint venture-företaget eller intresseföretaget (se punkterna B 14 och B 15) inklusive, men inte begränsat till

  1. omsättningstillgångar,

  2. anläggningstillgångar,

  3. kortfristiga skulder,

  4. långfristiga skulder,

  5. inkomst,

  6. resultat för kvarvarande verksamheter,

  7. resultat efter skatt för avvecklade verksamheter,

  8. övrigt totalresultat,

  9. summa totalresultat.

B 13.Förutom den finansiella informationen i sammandrag som krävs enligt punkt B 12 ska ett företag för varje joint venture som är väsentligt för det rapporterande företaget lämna upplysningar om värdet av

 1. kassa och bank och andra likvida medel som inbegrips i punkt B 12 b i,

 2. kortfristiga finansiella skulder (exklusive leverantörsskulder och andra skulder samt avsättningar) som inbegrips i punkt B 12 b iii,

 3. långfristiga finansiella skulder (exklusive leverantörsskulder och andra skulder samt avsättningar) som inbegrips i punkt B 12 b iv,

 4. avskrivningar och amorteringar,

 5. ränteintäkter,

 6. räntekostnader,

 7. skattekostnader eller skatteintäkter.

B 14.Den finansiella information i sammandrag som lämnas i enlighet med punkterna B 12 och B 13 ska vara de värden som ingår i bokslutet enligt IFRS för joint venture-företaget eller intresseföretaget (inte företagets andel av dessa belopp). Om företaget redovisar sin andel i joint venture-företaget eller intresseföretaget enligt kapitalandelsmetoden gäller följande:

 1. De värden som ingår i bokslutet enligt IFRS för joint venture-företaget eller intresseföretaget ska justeras så att de avspeglar de justeringar som företaget gjort när det tillämpade kapitalandelsmetoden, exempelvis justeringar av det verkliga värdet vid tiden för förvärvet och justeringar för skillnader i redovisningsprinciper.

 2. Företaget ska tillhandahålla en avstämning av den finansiella informationen i sammandrag i förhållande till det redovisade värdet av dess andelar i joint venture-företaget eller intresseföretaget.

B 15.En företag får lämna den finansiella information i sammandrag som krävs enligt punkterna B 12 och B 13 på grundval av joint venture-företagets eller intresseföretagets finansiella rapporter om

 1. företaget värderar sin andel i joint venture-företaget eller intresseföretaget till verkligt värde i enlighet med IAS 28 (i dess ändrade lydelse från 2011), och

 2. joint venture-företaget eller intresseföretaget inte upprättar bokslut enligt IFRS och det skulle vara opraktiskt eller leda till oskäliga kostnader att upprätta bokslutet på den grunden.

I så fall ska företaget lämna upplysningar på grundval av den finansiella information i sammandrag som det har upprättat.

B 16.Ett företag ska lämna sammanlagda upplysningar om det redovisade värdet av dess andelar i alla enskilt oväsentliga joint ventures eller intresseföretag som det redovisar enligt kapitalandelsmetoden. Företaget ska också lämna upplysningar separat om det sammanlagda värdet av dess andel i dessa joint ventures eller intresseföretags

 1. resultat för kvarvarande verksamheter,

 2. resultat efter skatt för avvecklade verksamheter,

 3. övrigt totalresultat,

 4. summa totalresultat.

Företaget ska lämna dessa upplysningar separat för joint ventures och intresseföretag.

B 17.Om ett företags andel i ett dotterföretag, ett joint venture eller ett intresseföretag (eller en del av dess andel i ett joint venture eller intresseföretag) är klassificerad (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad) som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5, är företaget inte skyldigt att lämna finansiell information i sammandrag för det dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget i enlighet med punkterna B 10–B 16.

Förordning (EU) 2018/182

Åtaganden för joint ventures (punkt 23 a)

B 18.Ett företag ska lämna upplysningar om de sammanlagda åtaganden det har gjort men inte redovisat på vid rapportperiodens slut (inklusive dess andel av åtaganden som gjorts tillsammans med andra investerare med gemensamt bestämmande inflytande i ett joint venture) avseende dess andelar i joint ventures. Åtagandena är sådana som kan ge upphov till ett framtida utflöde av likvida medel eller andra resurser.

B 19.Oredovisade åtaganden som kan ge upphov till ett framtida utflöde av likvida medel eller andra resurser, inklusive följande:

 1. Oredovisade åtaganden som kan bidra med medel eller resurser till följd av exempelvis

  1. bolagsordning eller förvärvsavtal för ett joint venture (som t.ex. kräver att ett företag bidrar med medel under en viss period),

  2. kapitalintensiva projekt som ett joint venture åtagit sig,

  3. ovillkorliga köpskyldigheter, som innefattar anskaffning av utrustning, lager eller tjänster som ett företag har åtagit sig att köpa från eller för ett joint venture,

  4. oredovisade åtaganden att tillhandahålla lån eller annat finansiellt stöd till ett joint venture,

  5. oredovisade åtaganden om att bidra med resurser till ett joint venture, t.ex. tillgångar eller tjänster,

  6. andra icke-uppsägningsbara och oredovisade åtaganden avseende ett joint venture.

 2. Oredovisade åtaganden att förvärva en annan parts ägarintresse (eller en del av detta ägarintresse) i ett joint venture om en viss händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden.

B 20.Kraven och exemplen i punkterna B 18 och B 19 illustrerar några av de typer av upplysningar som krävs enligt punkt 18 och IAS 24 Upplysningar om närstående.

Andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag (punkterna 24–31)

Strukturerade företag

B 21.Ett strukturerat företag är ett företag som har utformats så att rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande faktor som avgör vem som har det bestämmande inflytandet i företaget, exempelvis när alla rösträtter avser enbart förvaltningsuppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom avtalsbestämmelser.

B 22.Ett strukturerat företag har ofta vissa eller samtliga av följande egenskaper:

 1. Begränsade verksamheter.

 2. Ett begränsat och väldefinierat syfte, t.ex. att genomföra ett leasingavtal på ett skatteeffektivt sätt, genomföra ett forsknings- eller utvecklingsprojekt, tillhandahålla kapitalanskaffning eller finansiering till ett företag eller ge investerare investeringsmöjligheter genom att överföra risker och belöningar förenade med det strukturerade företagets tillgångar till investerare.

 3. Otillräckligt eget kapital för att göra det möjligt för det strukturerade företaget att finansiera sina verksamheter utan oprioriterat finansiellt stöd.

 4. Finansiering i form av flera avtal med investerare som skapar koncentrationer av kreditrisker eller andra risker (tranches).

B 23.Exempel på företag som betraktas som strukturerade företag inbegriper, men är inte begränsat till, följande:

 1. Värdepapperiseringsinstrument.

 2. Finansiering med bakomliggande tillgångar.

 3. Vissa investeringsfonder.

B 24.Ett företag vars bestämmande inflytande avgörs av rösträtter är inte ett strukturerat företag helt enkelt därför att det exempelvis får medel från tredje part efter en omstrukturering.

Typen av risker från andelar i icke-konsoliderade företag (punkterna 29–31)

B 25.Förutom den information som krävs enligt punkterna 29–31 ska ett företag lämna de ytterligare upplysningar som krävs för att uppfylla upplysningssyftet i punkt 24 b.

B 26.Exempel på ytterligare information som beroende på omständigheterna kan vara relevant för bedömningen av de risker som ett företag är exponerat för när det har en andel i ett icke-konsoliderat strukturerat företag är följande:

 1. Villkor för ett arrangemang som kan kräva att företaget ger finansiellt stöd till ett icke-konsoliderat företag (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa det strukturerade företagets tillgångar eller tillhandahålla finansiellt stöd), inklusive

  1. en beskrivning av händelser eller omständigheter som skulle kunna exponera det rapporterande företaget för en förlust,

  2. om det finns några skyldigheter som skulle kunna begränsa skyldigheten,

  3. om det finns andra parter som tillhandahåller finansiellt stöd och i så fall hur det rapporterande företagets skyldigheter rangordnas i förhållande till dessa parters skyldigheter.

 2. Förluster för företaget under rapporteringsperioden som avser dess andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 3. De typer av inkomst som företaget uppburit under rapporteringsperioden från sina andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 4. Huruvida företaget är skyldigt att absorbera förluster från ett icke-konsoliderat strukturerat företag före andra parter, den maximala gränsen för sådana förluster för företaget och (om relevant) rangordningen och värdena för potentiella förluster som bärs av parter vars andelar rangordnas lägre än företagets andelar i det icke-konsoliderade strukturerade företaget.

 5. Information om likviditetsbestämmelser, garantier eller andra åtaganden gentemot tredje part som kan påverka det verkliga värdet eller risken för företagets andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 6. Alla svårigheter som ett icke-konsoliderat strukturerat företag har haft att finansiera sina verksamheter under rapporteringsperioden.

 7. I relation till finansieringen av det icke-konsoliderade strukturerade företaget, finansieringsformerna (t.ex. företagscertifikat eller medelfristiga skuldförbindelser) och deras vägda genomsnittliga livslängd. Den informationen kan inbegripa analys av löptider för tillgångar och finansiering av ett icke-konsoliderat strukturerat företag om det företaget har långsiktiga tillgångar som finansieras med kortsiktigare medel.

Bilaga C Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna bilaga är en del av standarden och har samma rättsverkan som övriga delar av standarden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

C 1.Företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

C 1 A.Koncernredovisning, samarbetsarrangemang och upplysningar om andelar i andra företag: övergångsriktlinjer (ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12), som utfärdades i juni 2012, innebar att punkterna C 2 A–C 2 B lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Om företaget tillämpar IFRS 12 för en tidigare period ska det tillämpa dessa ändringar för den tidigare perioden.

Förordning (313/2013/EU)

C 1 B.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkt 2 och bilaga A ändrades och att punkterna 9 A–9 B, 19 A–19 G, 21 A och 25 A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det lämna upplysning om detta och tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag samtidigt.

Förordning (1174/2013/EU)

C 1 C.Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28), som utfärdades i december 2014, innebar att punkt 6 ändrades. Ett företag ska tillämpa den ändringen för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringen för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Förordning (EU) 2016/1703

C 1 D.Genom den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, lades punkt 5 A till och punkt B 17 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare.

Förordning (EU) 2018/182

C 2.Företag rekommenderas att lämna de upplysningar som krävs enligt denna standard tidigare än räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Om företaget lämnar vissa av de upplysningar som krävs enligt denna standard behöver det inte uppfylla alla krav i denna standard eller tillämpa IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (i dess ändrade lydelse från 2011) och IAS 28 (i dess ändrade lydelse från 2011) tidigare.

C 2 A.Upplysningskraven i denna IFRS behöver inte tillämpas för någon redovisad period som inleds före det räkenskapsår som närmast föregår det första räkenskapsår då IFRS 12 tillämpas.

Förordning (313/2013/EU)

C 2 B.Upplysningskraven i punkterna 24–31 och motsvarande vägledning i punkterna B 21–B 26 i denna IFRS behöver inte tillämpas för någon redovisad period som inleds före det första räkenskapsår då IFRS 12 tillämpas.

Förordning (313/2013/EU)

Hänvisningar till IFRS 9

C 3.Om ett företag tillämpar denna standard men ännu inte tillämpar IFRS 9 ska alla hänvisningar till IFRS 9 tolkas som en hänvisning till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.