IFRS 12 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2018/182 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle

 • (EU) 2016/1703 – antagande av Investment Entities – Applying the Consolidation Exception, Admendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28

 • (1174/2013/EU) – antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27

 • (313/2013/EU) – antagande av Transition Guidance, Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12

Syfte

1.Syftet med denna standard är att kräva att företag ska lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av dess finansiella rapporter att bedöma

 1. karaktären på och riskerna förknippade med dess intressen i andra företag, och

 2. effekterna som dessa intressen har på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöden.

Uppfylla syftet

2.För att uppfylla syftet i punkt 1 ska företaget lämna upplysningar om följande:

 1. Betydande bedömningar och antaganden företaget har gjort för att bestämma följande:

  1. Karaktären på dess intresse i ett annat företag eller arrangemang.

  2. Vilken typ av samarbetsarrangemang som det har ett intresse i (punkterna 7–9).

  3. Att det uppfyller definitionen av ett investmentföretag, om tillämpligt (punkt 9A).

 2. Information om sina intressen i

  1. dotterföretag (punkterna 10–19),

  2. samarbetsarrangemang och intresseföretag (punkterna 20–23), och

  3. strukturerade företag som där företaget inte har bestämmande inflytande (icke-konsoliderade strukturerade företag) (punkterna 24–31).

3.Om de upplysningar som krävs enligt denna standard tillsammans med upplysningar som krävs enligt andra standarder inte uppfyller syftet i punkt 1 ska företaget lämna all annan ytterligare information som krävs för att uppfylla det syftet.

4.Företaget ska ta hänsyn till den detaljnivå som krävs för att uppfylla upplysningssyftet och hur stor vikt som ska fästas vid respektive krav i denna standard. Företaget ska slå samman eller dela upp upplysningarna så att användbar information inte fördunklas av vare sig en för stor mängd obetydliga detaljupplysningar eller en sammanslagning av poster som har olika egenskaper (se punkterna B2–B6).

Tillämpningsområde

5.Denna standard ska tillämpas av varje företag som har intressen i något av följande:

 1. Dotterföretag.

 2. Samarbetsarrangemang (dvs. gemensamma verksamheter eller joint ventures).

 3. Intresseföretag.

 4. Icke-konsoliderade strukturerade företag.

5A.Med undantag för vad som anges i punkt B17 gäller kraven i denna standard ett företags intressen, förtecknade i punkt 5, som är klassificerade som (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad som) att den innehas för försäljning eller avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter.

6.Denna standard är inte tillämplig på följande:

 1. Planer för ersättningar efter avslutad anställning eller planer för övriga långfristiga ersättningar till anställda för vilka IAS 19 Ersättningar till anställda tillämpas.

 2. Ett företags separata finansiella rapporter för vilka standarden IAS 27 Separata finansiella rapporter tillämpas. Dock gäller följande:

  1. Om företaget har intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag och upprättar separata finansiella rapporter som sina enda finansiella rapporter, ska det tillämpa kraven i punkterna 24–31 vid upprättandet av dessa separata finansiella rapporter.

  2. Ett investmentföretag som upprättar finansiella rapporter i vilka alla dess dotterföretag värderas till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 31 i IFRS 10, ska lämna de upplysningar avseende investmentföretag som krävs enligt denna IFRS.

 3. Ett intresse som innehas av företaget som deltar i, men som inte har gemensamt bestämmande inflytande över, ett samarbetsarrangemang, såvida inte innehavet leder till betydande inflytande över arrangemanget eller är ett intresse i ett strukturerat företag.

 4. Ett intresse i ett annat företag som redovisas enligt IFRS 9 Finansiella instrument. Företaget ska dock tillämpa denna standard

  1. när intresset är ett intresse i ett intresseföretag eller ett joint venture som, i enlighet med IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, värderas till verkligt värde via resultatet, eller

  2. när intresset är ett intresse i ett icke-konsoliderat strukturerat företag.

Betydande bedömningar och antaganden

7.Företaget ska lämna upplysningar om betydande bedömningar och antaganden som det har gjort (och förändringar av dessa bedömningar och antaganden) för att fastställa att

 1. det har bestämmande inflytande över ett annat företag, dvs. ett investeringsobjekt enligt beskrivningen i punkterna 5 och 6 i IFRS 10 Koncernredovisning,

 2. det har gemensamt bestämmande inflytande över ett arrangemang eller betydande inflytande över ett annat företag, och

 3. typen av samarbetsarrangemang (dvs. gemensam verksamhet eller joint venture) om arrangemanget har strukturerats genom ett separat instrument.

8.De betydande bedömningar och antaganden som ska redovisas i enlighet med punkt 7 inbegriper sådana som företaget har gjort när omständigheterna har förändrats så att slutsatsen om huruvida företaget har bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande förändras under rapportperioden.

9.För att uppfylla kravet i punkt 7 ska företaget exempelvis upplysa om betydande bedömningar och antaganden som gjorts vid fastställandet av att

 1. det inte har bestämmande inflytande över ett annat företag trots att det innehar över hälften av de röstberättigande aktierna i det andra företaget,

 2. det har bestämmande inflytande över ett annat företag trots att det innehar mindre än hälften av de röstberättigande aktierna i det andra företaget,

 3. är ombud eller huvudman (se punkterna B58–B72 i IFRS 10),

 4. det inte har betydande inflytande trots att det innehar 20 procent eller mer av de röstberättigande aktierna i det andra företaget,

 5. det har betydande inflytande trots att det innehar mindre än 20 procent av de röstberättigande aktierna i det andra företaget.

Investmentföretagets status

9A.När ett moderföretag fastställer att det är ett investmentföretag i enlighet med punkt 27 i IFRS 10 ska investmentföretaget lämna upplysningar om betydande bedömningar och antaganden som det har gjort för att fastställa att det är ett investmentföretag. Om investmentföretaget inte uppvisar en eller flera av de egenskaper som är typiska för ett investmentföretag (se punkt 28 i IFRS 10) ska det lämna upplysningar om varför det dragit slutsatsen att det ändå är ett investmentföretag.

9B.När ett företag blir eller upphör att vara ett investmentföretag ska det lämna upplysningar om statusändringen och orsakerna till ändringen. Ett företag som blir ett investmentföretag ska dessutom lämna upplysningar om statusändringens effekt på den redovisade periodens finansiella rapporter, innefattande:

 1. Totalt verkligt värde per dagen för statusändringen för de dotterföretag som inte längre konsolideras.

 2. Total vinst eller förlust, i förekommande fall, beräknad i enlighet med punkt B101 i IFRS 10.

 3. Den post eller de poster i resultatet i vilken vinsten eller förlusten redovisas (om den inte presenteras separat).

Intressen i dotterföretag

10.Ett företag ska lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av dess koncernredovisning

 1. att förstå

  1. koncernens sammansättning, och

  2. det intresse som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden (punkt 12), och

 2. att bedöma

  1. karaktären på och omfattningen av betydande begränsningar av dess förmåga att få åtkomst till eller använda koncernens tillgångar och reglera koncernens skulder (punkt 13),

  2. karaktären på och förändringar i de risker som är förknippade med dess intressen i konsoliderade strukturerade företag (punkterna 14–17),

  3. konsekvenserna av förändringar av dess ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande (punkt 18), och

  4. konsekvenserna av förlust av bestämmande inflytande i ett dotterföretag under rapportperioden (punkt 19).

11.Om ett dotterföretags finansiella rapporter som används vid upprättandet av koncernredovisning är per ett annat datum eller avser en annan period än koncernredovisningen (se punkterna B92 och B93 i IFRS 10) ska företaget upplysa om

 1. datumet för rapportperiodens slut för de finansiella rapporterna från dotterföretaget, och

 2. anledningen till att ett annat datum eller en annan period används.

Intresse som innehav utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden

12.Företaget ska lämna följande upplysningar om vart och ett av sina dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som väsentliga för det rapporterande företaget:

 1. Dotterföretagets namn.

 2. Huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för dotterföretaget.

 3. Andelen ägarintresse som innehas av innehav utan bestämmande inflytande.

 4. Andelen av de röstberättigande aktierna som innehas av innehav utan bestämmande inflytande, om denna skiljer sig från andelen ägarintresse som innehas.

 5. Det resultat som har fördelats till dotterföretagets innehav utan bestämmande inflytande under rapportperioden.

 6. Dotterföretagets ackumulerade innehav utan bestämmande inflytande per slutet av rapportperioden.

 7. Finansiell information i sammandrag om dotterföretaget (se punkt B10).

Karaktären på och omfattningen av betydande begränsningar

13.Ett företag ska lämna följande upplysningar:

 1. Betydande begränsningar (dvs. lagstadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess förmåga att få åtkomst till eller använda koncernens tillgångar och reglera koncernens skulder, exempelvis

  1. sådana som begränsar ett moderföretags eller dess dotterföretags förmåga att överföra kontanter eller andra tillgångar till (eller från) andra företag inom koncernen,

  2. garantier eller andra krav som kan begränsa utdelningar eller andra kapitalfördelningar som betalas, eller lån och förskott som görs eller betalas till (eller från) andra företag inom koncernen.

 2. Karaktären på och omfattningen av vetorätter för innehav utan bestämmande inflytande som i betydande utsträckning kan begränsa företagets förmåga att få åtkomst till eller använda koncernens tillgångar och reglera dess skulder (t.ex. när moderföretag är skyldigt att reglera ett dotterföretags skulder innan det reglerar sina egna skulder eller när det krävs godkännande från innehav utan bestämmande inflytande för att få åtkomst till ett dotterföretags tillgångar eller för att reglera dess skulder).

 3. Redovisade värden i koncernredovisningen för de tillgångar och skulder som dessa begränsningar är tillämpliga på.

Karaktären på de risker som är förknippade med företagets intressen i konsoliderade strukturerade företag

14.Företaget ska lämna upplysningar om villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan kräva att moderföretaget eller dess dotterföretag ger finansiellt stöd till ett konsoliderat strukturerat företag, inklusive händelser eller omständigheter som skulle kunna medföra en förlust för det rapporterande företaget (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa tillgångar i det strukturerade företaget eller tillhandahålla finansiellt stöd).

15.Om ett moderföretag eller något av dess dotterföretag under rapportperioden, utan att ha en avtalsmässig förpliktelse, har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett konsoliderat strukturerat företag (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av det strukturerade företaget) ska företaget lämna upplysningar om

 1. typ av och storlek på det stöd som tillhandahållits, inklusive omständigheter där moderföretaget eller dess dotterföretag har bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd, och

 2. anledningarna till att stödet tillhandahålls.

16.Om ett moderföretag eller dess dotterföretag under rapportperioden, utan att ha en avtalsmässig förpliktelse, har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett tidigare icke-konsoliderat strukturerat företag och tillhandahållandet av det stödet resulterade i att företaget får bestämmande inflytande över det strukturerade företaget, ska företaget lämna en förklaring av de relevanta faktorer som ledde till att beslutet fattades.

17.Företaget ska lämna upplysningar om alla planer som företaget för tillfället har att lämna finansiellt eller annat stöd till ett konsoliderat strukturerat företag, inklusive planer att bistå det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd.

Konsekvenser av förändringar i ett moderföretags ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande

18.Företaget ska presentera en plan som visar effekterna på eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare av förändringar i ett moderföretags ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande.

Konsekvenser av förlust av bestämmande inflytande i ett dotterföretag under rapportperioden

19.Företaget ska lämna upplysningar om eventuell vinst eller förlust beräknad i enlighet med punkt 25 i IFRS 10, och

 1. andelen av denna vinst eller förlust hänförlig till värdering av kvarvarande innehav i det tidigare dotterföretaget till dess verkliga värde per det datum när bestämmande inflytande förloras, och

 2. den post eller de poster i resultatet i vilken vinsten eller förlusten redovisas (om den inte presenteras separat).

Intressen i icke-konsoliderade dotterföretag (investmentföretag)

19A.Ett investmentföretag som, i enlighet med IFRS 10, ska tillämpa undantaget från konsolidering och i stället redovisa sin investering i ett dotterföretag till verkligt värde via resultatet ska lämna upplysning om detta.

19B.För varje icke-konsoliderat dotterföretag ska investmentföretaget lämna upplysningar om följande:

 1. Dotterföretagets namn.

 2. Huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för dotterföretaget.

 3. Ägarintresset och, om de skiljer sig åt, andelen av de röstberättigande aktierna som innehas av investmentföretaget.

19C.Om ett investmentföretag är moderföretag till ett annat investmentföretag ska moderföretaget dessutom lämna upplysningar enligt 19B a–c för investeringar som står under bestämmande inflytande av dess dotterföretag. Upplysningarna kan lämnas genom att inkludera dotterföretagets (eller dotterföretagens) finansiella rapporter som innehåller ovanstående uppgifter i moderföretagets finansiella rapporter.

19D.Investmentföretaget ska lämna upplysningar om följande:

 1. Karaktären på och omfattningen av betydande begränsningar (t.ex. på grund av lånearrangemang, krav från tillsynsmyndigheter eller avtal) vad gäller ett icke-konsoliderat dotterföretags förmåga att överföra medel till investmentföretaget i form av kontantutdelningar eller att återbetala lån eller återbetala lån eller förskott som det icke-konsoliderade dotterföretaget fått av investmentföretaget.

 2. Alla aktuella åtaganden eller planer på att lämna finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat dotterföretag, inklusive åtaganden eller planer att bistå dotterföretaget i att erhålla finansiellt stöd.

19E.Om ett investmentföretag eller något av dess dotterföretag under rapportperioden. utan att ha en avtalsmässig förpliktelse, har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat dotterföretag (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av dotterföretaget eller bistått dotterföretaget i att erhålla finansiellt stöd) ska företaget lämna upplysningar om följande:

 1. Typ av och storlek på det stöd som tillhandahållits till varje icke-konsoliderat dotterföretag.

 2. Anledningarna till att stödet tillhandahålls.

19F.Investmentföretaget ska lämna upplysningar om villkoren för alla avtalsförpliktelser som kan kräva att företaget eller dess icke-konsoliderade dotterföretag ger finansiellt stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det har bestämmande inflytande över, inklusive händelser eller omständigheter som skulle kunna medföra en förlust för det rapporterande företaget (t.ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa tillgångar i det strukturerade företaget eller tillhandahålla finansiellt stöd).

19G.Om ett investmentföretag eller dess icke-konsoliderade dotterföretag under rapportperioden, utan att ha en avtalsmässig förpliktelse, har lämnat ett finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det inte hade bestämmande inflytande över, och tillhandahållandet av det stödet ledde till att investmentföretaget fick ett bestämmande inflytande över det strukturerade företaget, ska investmentföretaget lämna en förklaring till relevanta faktorer som ledde till att beslutet om att ge stöd fattades.

Intressen i samarbetsarrangemang och intresseföretag

20.Ett företag ska lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av dess finansiella rapporter att bedöma

 1. karaktären på samt omfattningen och de finansiella effekterna av dess intressen i samarbetsarrangemang och intresseföretag, inklusive karaktären på och effekterna av dess avtalsförhållande med de andra investerarna med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över samarbetsarrangemang och intresseföretag (punkterna 21 och 22), och

 2. karaktären på och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i joint ventures och intresseföretag (punkt 23).

Karaktären på, omfattningen och de finansiella effekterna av ett företags intressen i samarbetsarrangemang och intresseföretag

21.Ett företag ska lämna följande upplysningar:

 1. För varje samarbetsarrangemang och intresseföretag som är väsentligt för det rapporterande företaget:

  1. namnet på samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget,

  2. karaktären på företagets relation till samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget (exempelvis genom att beskriva karaktären på samarbetsarrangemangets eller intresseföretagets aktiviteter och om de är av strategisk betydelse för företagets aktiviteter),

  3. huvudsaklig verksamhetsort (och registreringsland om detta skiljer sig från den huvudsakliga verksamhetsorten) för samarbetsarrangemanget eller intresseföretaget,

  4. andelen av ägarintresse eller deltagandeandel som innehas av företaget och, om de skiljer sig åt, andelen av de röstberättigande aktierna som företaget innehar (om tillämpligt).

 2. För varje joint venture och intresseföretag som är väsentligt för det rapporterande företaget,

  1. huruvida investeringen i joint venture-företaget eller intresseföretaget värderas enligt kapitalandelsmetoden eller till verkligt värde,

  2. finansiell information i sammandrag om joint venture-företaget eller intresseföretaget enligt punkterna B12 och B13,

  3. om joint venture-företaget eller intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, det verkliga värdet för dess investering i joint venture-företaget eller intresseföretaget, om det finns ett noterat marknadspris för investeringen.

 3. För finansiell information enligt punkt B16 om företagets investeringar i joint ventures och intresseföretag som enskilt är oväsentliga,

  1. sammanlagd information för alla enskilt oväsentliga joint ventures och separat,

  2. sammanlagd information för alla enskilt oväsentliga intresseföretag.

21A.Ett investmentföretag behöver inte lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 21 b–c.

22.Företaget ska också lämna upplysningar om följande:

 1. Karaktären på och omfattningen av betydande begränsningar (t.ex. på grund av lånearrangemang, krav från tillsynsmyndigheter eller avtal mellan investerare med gemensamt bestämmande eller betydande inflytande över ett joint venture eller intresseföretag) vad gäller joint ventures eller intresseföretags förmåga att överföra medel till företaget i form av kontantutdelningar eller återbetala lån eller förskott som gjorts av företaget.

 2. När de finansiella rapporter för ett joint venture eller intresseföretag som används vid tillämpning av kapitalandelsmetoden upprättas för ett annat datum eller för en annan period än företagets,

  1. datumet för rapportperiodens slut för de finansiella rapporterna från detta joint venture eller intresseföretag, och

  2. anledningen till att ett annat datum eller en annan period används.

 3. Den oredovisade andelen av förluster för ett joint venture eller ett intresseföretag, både för rapportperioden och ackumulerat, om företaget har upphört att redovisa sin andel av förlusterna för joint venture-företaget eller intresseföretaget vid tillämpning av kapitalandelsmetoden.

Risker förknippade med ett företags intressen i joint ventures och intresseföretag

23.Ett företag ska lämna följande upplysningar:

 1. Åtaganden som det har för sina joint ventures separat från beloppet av övriga åtaganden i enlighet med punkterna B18–B20.

 2. I enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, såvida inte sannolikheten för en förlust är ytterst liten, eventualförpliktelser avseende företagets intressen i joint ventures eller intresseföretag (inklusive dess andel av gemensamma eventualförpliktelser tillsammans med andra investerare med gemensamt bestämmande eller betydande inflytande över joint ventures eller intresseföretag), separat från beloppet för andra eventualförpliktelser.

Intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag

24.Ett företag ska lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av dess finansiella rapporter att

 1. förstå karaktären på och omfattningen av dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag (punkterna 26–28), och

 2. bedöma karaktären på och förändringar i de risker som är förknippade med dess intressen i icke- konsoliderade företag (punkterna 29–31).

25.Den information som krävs enligt punkt 24 b innefattar information om företagets riskexponering på grund av dess engagemang i icke-konsoliderade strukturerade företag under tidigare perioder (t.ex. stöd till ett strukturerat företag), även om företaget inte längre har något avtalsenligt engagemang i det strukturerade företaget per rapportdatumet.

25A.Ett investmentföretag behöver inte lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 24 för ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det har bestämmande inflytande över och för vilket det lämnar de upplysningar som krävs enligt punkterna 19A–19G.

Intressenas karaktär

26.Företaget ska lämna kvalitativa och kvantitativa upplysningar om sina intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, det strukturerade företagets karaktär, ändamål, storlek, aktiviteter och hur det strukturerade företaget finansieras.

27.Om företaget har lämnat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag för vilket det inte lämnar den information som krävs enligt punkt 29 (t.ex. för att det inte har något intresse i det företaget per rapportdatumet) ska företaget lämna upplysningar om

 1. hur det har fastställt vilka strukturerade företag det har lämnat stöd till,

 2. inkomster från dessa strukturerade företag under rapportperioden, inklusive en beskrivning av de typer av inkomster som presenteras, och

 3. redovisat värde (vid tidpunkten för överföringen) för alla överförda tillgångar till dessa strukturerade företag under rapportperioden.

28.Företaget ska lämna de upplysningar som avses i punkt 27 b och c i tabellform, såvida inte en annan form är lämpligare, och klassificera sina stödaktiviteter i relevanta kategorier (se punkterna B2–B6).

Riskernas karaktär

29.Företaget ska i tabellform, såvida inte annat format är lämpligare, upplysa om en sammanfattning av

 1. de redovisade värden för tillgångar och skulder som redovisas i dess finansiella rapporter avseende dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag,

 2. de poster i rapporten över finansiell ställning där dessa tillgångar och skulder redovisas,

 3. det värde som bäst återger företagets maximala exponering för förluster från dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag, inklusive hur den maximala exponeringen för förlust har bestämts; om ett företag inte kan kvantifiera sin maximala exponering för förlust från dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag ska det upplysa om detta och om anledningarna,

 4. en jämförelse av de redovisade värdena för företagets tillgångar och skulder som är hänförliga till dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag och företagets maximala exponering för förlust från dessa företag.

30.Om ett företag under rapportperioden, utan att ha en avtalsmässig förpliktelse, har lämnat finansiellt eller annat stöd till ett icke-konsoliderat strukturerat företag som det tidigare haft eller för tillfället har ett intresse i (t.ex. köpt tillgångar eller instrument som emitterats av det strukturerade företaget) ska företaget lämna upplysningar om

 1. typ av och storlek på det stöd som tillhandahållits, vilket inkluderar omständigheter där företaget har bistått det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd, och

 2. anledningarna till att stödet tillhandahålls.

31.Företaget ska lämna upplysningar om alla aktuella planer på att lämna finansiellt eller annat stöd till ett icke- konsoliderat strukturerat företag, inklusive planer att bistå det strukturerade företaget i att erhålla finansiellt stöd.

Bilaga A Definitioner

Denna bilaga är en del av standarden.

inkomst från ett strukturerat företag

Vid tillämpningen av denna standard inkluderar, utan att vara begränsat till, inkomst från ett strukturerat företag återkommande och icke-återkommande avgifter, ränta, utdelningar, vinster eller förluster från omvärdering eller borttagande från rapporten över finansiell ställning av intressen i strukturerade företag samt vinster eller förluster från överlåtelse av tillgångar och skulder till det strukturerade företaget.

intresse i ett annat företag

Vid tillämpningen av denna standard avser ett intresse i ett annat företag avtalsenliga och icke-avtalsenliga engagemang som exponerar företaget för variationer i avkastning från det andra företagets resultat. Ett intresse i ett annat företag kan styrkas av, men är inte begränsat till, innehav av egetkapital- eller skuldinstrument samt andra former av engagemang så som tillhandahållande av finansiering, likviditetsstöd, kreditförstärkning och garantier. Det inkluderar de medel varigenom ett företag har bestämmande eller gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över ett annat företag. Ett företag har inte nödvändigtvis ett intresse i ett annat företag enbart på grund av ett sedvanligt förhållande mellan kund och leverantör.

Punkterna B7–B9 ger ytterligare information om intressen i andra företag.

Variationer i avkastning förklaras i punkterna B55–B57 i IFRS 10.

strukturerat företag

Ett företag som har utformats så att rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande faktorn vid fastställandet av vem som har det bestämmande inflytandet, så som när alla rösträtter enbart avser administrativa uppgifter och de relevanta aktiviteterna styrs genom avtalsbestämmelser.

Ytterligare information om strukturerade företag återfinns i punkterna B22–B24.

Följande begrepp definieras i IAS 27 (enligt ändring 2011), IAS 28 (enligt ändring 2011), IFRS 10 och IFRS 11 Samarbetsarrangemang och används i denna standard med de innebörder som anges i dessa standarder:

 • intresseföretag

 • koncernredovisning

 • bestämmande inflytande över ett företag

 • kapitalandelsmetoden

 • koncern

 • investmentföretag

 • samarbetsarrangemang

 • gemensamt bestämmande inflytande

 • gemensam verksamhet

 • joint venture

 • innehav utan bestämmande inflytande

 • moderföretag

 • vetorätt

 • relevanta aktiviteter

 • separata finansiella rapporter

 • separat företag

 • betydande inflytande

 • dotterföretag.

Bilaga B Vägledning vid tillämpning

Denna bilaga är en del av standarden. I denna vägledning förklaras tillämpningen av punkterna 1–31. Vägledningen har samma ställning som övriga delar av standarden.

B1.Exemplen i bilagan beskriver hypotetiska situationer. Även om vissa aspekter i exemplen kan förekomma i faktiska situationer måste samtliga fakta och omständigheter i en viss situation bedömas vid tillämpningen av IFRS 12.

Aggregering (punkt 4)

B2.Företaget ska, beroende på omständigheterna, avgöra hur pass detaljerade uppgifter det ska lämna för att tillgodose användarnas behov, vilken tonvikt det ska lägga på olika aspekter av kraven och hur informationen slås samman. Det är viktigt att uppnå en balans mellan risken att tynga de finansiella rapporterna med alltför detaljerade uppgifter som kan vara mindre värdefulla för användarna av finansiella rapporter risken att information fördunklas på grund av alltför mycket sammanslagningar.

B3.Företaget får slå samman de upplysningar som krävs enligt denna standard för intressen i liknande företag om sammanslagningen överensstämmer med upplysningssyftet och kravet i punkt B4 och inte fördunklar den information som lämnas. Företaget ska upplysa om hur det har slagit samman sina intressen i liknande företag.

B4.Företaget ska lämna separata upplysningar för intressen i

 1. dotterföretag,

 2. joint ventures,

 3. gemensamma verksamheter,

 4. intresseföretag, och

 5. icke-konsoliderade strukturerade företag.

B5.När ett företag beslutar om huruvida upplysningar ska slås samman ska det beakta kvantitativ och kvalitativ information om de skilda karaktärerna på risker och avkastning för varje företag som det överväger att slå samman och respektive företags betydelse för det rapporterande företaget. Företaget ska lämna upplysningarna på ett sådant sätt att karaktären på och omfattningen av dess intressen i dessa andra företag tydligt framgår för användare av de finansiella rapporterna.

B6.Exempel på nivåer av sammanslagning som kan vara lämpliga för de företagskategorier som anges i punkt B4 är

 1. karaktären på verksamheten (t.ex. ett forsknings- och utvecklingsföretag, ett företag för värdepapperisering av revolverande kredit),

 2. branschklassificering,

 3. geografi (t.ex. land eller region).

Intressen i andra företag

B7.Med ett intresse i ett annat företag avses avtalsenliga och icke-avtalsenliga engagemang som exponerar det rapporterande företaget för variationer i avkastning från det andra företagets resultat. Beaktande av ändamålet och utformningen av det andra företaget kan vara till hjälp för det rapporterande företaget vid bedömningen av om det har ett intresse i företaget och om det är skyldigt att lämna upplysningar enligt denna standard. I bedömningen ska företaget beakta de risker som det andra företaget utformats för att skapa och de risker som det andra företaget utformats för att föra vidare till det rapporterande företaget och andra parter.

B8.Ett rapporterande företag är normalt exponerat för variationer i avkastning från det andra företagets resultat genom att inneha instrument (t.ex. egetkapital- eller skuldinstrument som emitterats av det andra företaget) eller ha ett annat engagemang som absorberar variabilitet. Anta exempelvis att ett strukturerat företag innehar en låneportfölj. Det strukturerade företaget erhåller en kreditswapp från ett annat företag (det rapporterande företaget) för att skydda sig mot fallerade betalningar av ränta och kapitalbelopp för lånen. Det rapporterande företaget har ett engagemang som exponerar det för variationer i avkastning från det strukturerade företagets resultat eftersom kreditswappen absorberar variationer i avkastningen från det strukturerade företaget.

B9.Vissa instrument är utformade för att överföra risk från ett rapporterande företag till ett annat företag. Sådana instrument ger upphov till variationer i avkastning från det andra företaget men brukar vanligtvis inte exponera det rapporterande företaget för variationer i avkastning från det andra företagets resultat. Anta till exempel att ett strukturerat företag bildas för att ge investeringsmöjligheter för investerare som vill exponera sig för företag Z:s kreditrisk (företag Z är inte närstående till någon part som är involverad i arrangemanget). Det strukturerade företaget erhåller finansiering genom att emittera obligationer till dessa investerare som är knutna till företag Z:s kreditrisk (kreditlänkade obligationer) och använder inkomsterna till att investera i en portfölj med riskfria finansiella tillgångar. Det strukturerade företaget exponeras för företaget Z:s kreditrisk genom att inleda en kreditswappstransaktion med en swappmotpart. Kreditswappen överför företaget Z:s kreditrisk till det strukturerade företaget mot en avgift som betalas av swappmotparten. Investerarna i det strukturerade företaget får en högre avkastning som avspeglar både det strukturerade företagets avkastning från sin värdepappersportfölj och kreditswappavgiften. Swappmotparten har inget engagemang i det strukturerade företaget som exponerar det för variationer i avkastning från det strukturerade företagets resultat eftersom kreditswappen överför variabilitet till det strukturerade företaget, i stället för att absorbera variationer i avkastning från strukturerade företaget.

Finansiell information i sammandrag om dotterföretag, joint ventures och intresseföretag (punkterna 12 och 21)

B10.För varje dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som är väsentliga för det rapporterade företaget ska ett företag lämna upplysningar om

 1. betalda utdelningar till innehav utan bestämmande inflytande,

 2. finansiell information i sammandrag om tillgångar, skulder, resultat och kassaflöden i dotterföretaget som gör det möjligt för användarna att förstå det intresse som innehaven utan bestämmande inflytande har i koncernens verksamheter och kassaflöden. Informationen kan innefatta men är inte begränsad till exempelvis omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, kortfristiga skulder, långfristiga skulder, intäkter, resultat och summa totalresultat.

B11.Den finansiella information i sammandrag som krävs enligt punkt B10 b ska vara belopp före elimineringar av interna mellanhavanden.

B12.För varje joint venture och intresseföretag som är väsentligt för det rapporterande företaget ska företaget lämna upplysningar om

 1. utdelningar som mottagits från joint venture-företaget eller intresseföretaget,

 2. finansiell information i sammandrag om joint venture-företaget eller intresseföretaget (se punkterna B14 och B15) vilket innefattar, men inte är begränsat till

  1. omsättningstillgångar,

  2. anläggningstillgångar,

  3. kortfristiga skulder,

  4. långfristiga skulder,

  5. intäkter,

  6. resultat från kvarvarande verksamheter,

  7. resultat efter skatt från avvecklade verksamheter,

  8. övrigt totalresultat,

  9. summa totalresultat.

B13.Utöver den finansiella informationen i sammandrag som krävs enligt punkt B12 ska ett företag för varje joint venture som är väsentligt för det rapporterande företaget lämna upplysningar om beloppen för

 1. likvida medel som inkluderas i punkt B12 b i,

 2. kortfristiga finansiella skulder (exklusive leverantörsskulder och andra skulder samt avsättningar) som inkluderas i punkt B12 b iii,

 3. långfristiga finansiella skulder (exklusive leverantörsskulder och andra skulder samt avsättningar) som inkluderas i punkt B12 b iv,

 4. avskrivningar,

 5. ränteintäkter,

 6. räntekostnader,

 7. skattekostnader eller skatteintäkter.

B14.Den finansiella information i sammandrag som lämnas i enlighet med punkterna B12 och B13 ska vara de belopp som ingår i de finansiella rapporterna enligt IFRS för joint venture-företaget eller intresseföretaget (inte företagets andel av dessa belopp). Om företaget redovisar sin andel i joint venture-företaget eller intresseföretaget enligt kapitalandelsmetoden gäller följande:

 1. De belopp som ingår i de finansiella rapporterna enligt IFRS för joint venture-företaget eller intresseföretaget ska justeras så att de avspeglar de justeringar som företaget gjort när det tillämpade kapitalandelsmetoden, exempelvis justeringar till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och justeringar för skillnader i redovisningsprinciper.

 2. Företaget ska tillhandahålla en avstämning av den finansiella informationen i sammandrag i förhållande till det redovisade värdet av dess intresse i joint venture-företaget eller intresseföretaget.

B15.Ett företag får lämna den finansiella information i sammandrag som krävs enligt punkterna B12 och B13 baserat på joint venture-företagets eller intresseföretagets finansiella rapporter om

 1. företaget värderar sin andel i joint venture-företaget eller intresseföretaget till verkligt värde i enlighet med IAS 28 (enligt ändring 2011), och

 2. joint venture-företaget eller intresseföretaget inte upprättar finansiella rapporter enligt IFRS och det skulle vara praktiskt ogenomförbart eller leda till onödiga kostnader att upprätta de finansiella rapporterna på den grunden.

I så fall ska företaget lämna upplysningar om på vilken grund den finansiella informationen i sammandrag har upprättats.

B16.Ett företag ska lämna sammanslagen information om det redovisade värdet av dess intressen i alla enskilt oväsentliga joint ventures eller intresseföretag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Företaget ska också lämna upplysningar separat om det sammanlagda beloppet för dess intresse i dessa joint ventures eller intresseföretags

 1. resultat från kvarvarande verksamheter,

 2. resultat efter skatt från avvecklade verksamheter,

 3. övrigt totalresultat,

 4. summa totalresultat.

Företaget ska lämna dessa upplysningar separat för joint ventures och intresseföretag.

B17.Om ett företags intresse i ett dotterföretag, ett joint venture eller ett intresseföretag (eller en del av dess intresse i ett joint venture eller intresseföretag) är klassificerad (eller ingår i en avyttringsgrupp som är klassificerad) som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5, är företaget inte skyldigt att lämna finansiell information i sammandrag för det dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget i enlighet med punkterna B10– B16.

Förordning (EU) 2018/182

Åtaganden för joint ventures (punkt 23 a)

B18.Ett företag ska lämna upplysningar om samtliga åtaganden det har gjort men inte redovisat per rapportdatumet (inklusive dess andel av åtaganden som gjorts tillsammans med andra investerare med gemensamt bestämmande inflytande i ett joint venture) avseende dess intressen i joint ventures. Åtagandena är sådana som kan ge upphov till ett framtida utflöde av likvida medel eller andra resurser.

B19.Oredovisade åtaganden som kan ge upphov till ett framtida utflöde av likvida medel eller andra resurser inkluderar:

 1. Oredovisade åtaganden att bidra med medel eller resurser till följd av exempelvis

  1. bolagsordning eller förvärvsavtal för ett joint venture (som t.ex. kräver att ett företag bidrar med medel under en viss period),

  2. kapitalintensiva projekt som ett joint venture åtagit sig,

  3. ovillkorliga köpskyldigheter, som innefattar anskaffning av utrustning, lager eller tjänster som ett företag har åtagit sig att köpa från eller på uppdrag av ett joint venture,

  4. oredovisade åtaganden att tillhandahålla lån eller annat finansiellt stöd till ett joint venture,

  5. oredovisade åtaganden att bidra med resurser till ett joint venture, t.ex. tillgångar eller tjänster,

  6. andra icke-uppsägningsbara och oredovisade åtaganden avseende ett joint venture.

 2. Oredovisade åtaganden att förvärva en annan parts ägarintresse (eller en del av detta ägarintresse) i ett joint venture om en viss händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden.

B20.Kraven och exemplen i punkterna B18 och B19 illustrerar några av de typer av upplysningar som krävs enligt punkt 18 i IAS 24 Upplysningar om närstående.

Intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag (punkterna 24–31)

Strukturerade företag

B21.Ett strukturerat företag är ett företag som har utformats så att rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande faktorn vid fastställandet av vem som har det bestämmande inflytandet i företaget, så som när alla rösträtter enbart avser administrativa uppgifter och de relevanta aktiviteterna styrs genom avtalsbestämmelser.

B22.Ett strukturerat företag har ofta vissa eller samtliga av följande egenskaper:

 1. Begränsade aktiviteter.

 2. Ett begränsat och väldefinierat syfte, t.ex. att genomföra ett leasingavtal på ett skatteeffektivt sätt, genomföra ett forsknings- eller utvecklingsprojekt, tillhandahålla kapitalanskaffning eller finansiering till ett företag eller ge investerare investeringsmöjligheter genom att överföra risker och belöningar som är kopplade till det strukturerade företagets tillgångar till investerare.

 3. Otillräckligt eget kapital för att göra det möjligt för det strukturerade företaget att finansiera sin verksamhet utan efterställt finansiellt stöd.

 4. Finansiering i form av flera avtalsmässigt sammanlänkade instrument till investerare som skapar koncentrationer av kreditrisker eller andra risker (trancher).

B23.Exempel på företag som betraktas som strukturerade företag inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 1. Specialföretag för värdepapperisering.

 2. Företag som finansierar med värdepapperiserade krediter.

 3. Vissa investeringsfonder.

B24.Ett företag vars bestämmande inflytande avgörs av rösträtter är inte ett strukturerat företag enbart för att det exempelvis får medel från tredje part till följd av en omstrukturering.

Karaktär på risker från intressen i icke-konsoliderade företag (punkterna 29–31)

B25.Utöver den information som krävs enligt punkterna 29–31 ska ett företag lämna ytterligare upplysningar som krävs för att uppfylla syftet med upplysningarna i punkt 24 b.

B26.Exempel på ytterligare information som beroende på omständigheterna kan vara relevant för bedömningen av de risker som ett företag är exponerat för när det har ett intresse i ett icke-konsoliderat strukturerat företag är följande:

 1. Villkor för ett arrangemang som kan kräva att företaget ger finansiellt stöd till ett icke-konsoliderat företag (t. ex. likviditetsbestämmelser eller kreditvärderingar som utlöser förpliktelser att köpa det strukturerade företagets tillgångar eller tillhandahålla finansiellt stöd), däribland

  1. en beskrivning av händelser eller omständigheter som skulle kunna exponera det rapporterande företaget för en förlust,

  2. om det finns några villkor som skulle kunna begränsa skyldigheten,

  3. om det finns andra parter som tillhandahåller finansiellt stöd och, om så är fallet, hur det rapporterande företagets skyldigheter rangordnas i förhållande till dessa parters skyldigheter.

 2. Förluster som företaget ådragit sig under rapportperioden som avser dess intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 3. De typer av inkomster som företaget erhållit under rapportperioden från sina intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 4. Huruvida företaget har en skyldighet att absorbera förluster från ett icke-konsoliderat strukturerat företag före andra parter, den högsta gränsen för sådana förluster för företaget och (om relevant) rangordningen och beloppen för potentiella förluster som bärs av parter vars intressen rangordnas lägre än företagets intresse i det icke-konsoliderade strukturerade företaget.

 5. Information om likviditetsbestämmelser, garantier eller andra åtaganden gentemot tredje part som kan påverka det verkliga värdet eller risken för företagets intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag.

 6. Alla svårigheter som ett icke-konsoliderat strukturerat företag har haft att finansiera sina aktiviteter under rapportperioden.

 7. I förhållande till finansieringen av ett icke-konsoliderat strukturerat företag, finansieringsformerna (t.ex. företagscertifikat eller medelfristiga skuldförbindelser) och deras vägda genomsnittliga löptid. Informationen kan innefatta löptidsanalys av tillgångar och finansiering av ett icke-konsoliderat strukturerat företag om det strukturerade företaget har långfristiga tillgångar som finansieras med kortfristiga medel.

Bilaga C Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna bilaga är en del av tolkningen och har samma ställning som övriga delar av standarden.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

C1.Ett företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

C1A.Koncernredovisning, samarbetsarrangemang och upplysningar om intressen i andra företag: övergångsriktlinjer (ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12), som utfärdades i juni 2012, innebar att punkterna C2A–C2B lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Om företaget tillämpar IFRS 12 för en tidigare period ska det tillämpa dessa ändringar för den tidigare perioden.

C1B.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkt 2 och bilaga A ändrades och att punkterna 9A–9B, 19A–19G, 21A och 25A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidig tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska företaget upplysa om detta och samtidigt tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag.

C1C.Investmentföretag Tillämpning av konsolideringsundantaget (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28), som utfärdades i december 2014, innebar att punkt 6 ändrades. Ett företag ska tillämpa den ändringen för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna ändring för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

C1D.Genom Den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, lades punkt 5A till och punkt B17 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare.

C2.Företag rekommenderas att lämna de upplysningar som krävs enligt denna standard tidigare än för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Om företaget lämnar vissa av de upplysningar som krävs enligt denna standard behöver det inte uppfylla alla krav i denna standard eller tillämpa IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (enligt ändring 2011) och IAS 28 (enligt ändring 2011) tidigare.

C2A.Upplysningskraven i denna standard behöver inte tillämpas för någon redovisad period som inleds före det räkenskapsår som närmast föregår det första räkenskapsår då IFRS 12 tillämpas.

C2B.Upplysningskraven i punkterna 24–31 och motsvarande vägledning i punkterna B21–B26 i denna standard behöver inte tillämpas för någon redovisad period som inleds före det första räkenskapsår då IFRS 12 tillämpas.

Hänvisningar till IFRS 9

C3.Om ett företag tillämpar denna standard men ännu inte tillämpar IFRS 9 ska alla hänvisningar till IFRS 9 betraktas som hänvisningar till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.