DIFS 1989:1 upphör att gälla vid utgången av år 2023

1 §Av 2 § inkassolagen (1974:182) framgår att inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast av den som fått Datainspektionens tillstånd. Av stadgandet framgår vidare att sådan verksamhet i vissa fall får bedrivas utan sådant tillstånd.

Datainspektionen föreskriver, som precisering av undantaget från tillståndsplikten i 2 § inkassolagen, att tillstånd inte behövs för

  1. kommun som driver in fordringar för kommunala bolag och stiftelser,

  2. kommunägt bolag som ombesörjer inkassoverksamhet för kommunen och/eller andra kommunens bolag och stiftelser,

  3. facklig organisation som driver in medlemmars lönefordringar,

  4. branschförening som inte själv driver näringsverksamhet och som tillhandagår medlemsföretag med inkassotjänster jämte andra administrativa tjänster och inkassoverksamheten inte är huvudverksamheten,

  5. koncernföretag enligt definitionerna i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) om inkassoverksamheten enbart omfattar fordringar som uppkommit eller övertagits från andra företag i samma koncern för vilka tillståndsplikt ej förelåg,

  6. inkassoverksamhet som utövas av anställd vid advokatbyrå inom ramen för advokatverksamheten och under överinseende av advokat.

DIFS (2011:1)

Ansökan om tillstånd

2 §Ansökan om tillstånd som anges i 2 § inkassolagen (1974:182) ska göras av den som avser att bedriva verksamheten. Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av Datainspektionen.

DIFS (2011:1)

3 §Tillståndshavaren ska i god tid före utgången av tillståndstiden, om han avser att fortsätta verksamheten, inge ny ansökan. Förnyelseansökan ska innehålla uppgifter i de avseenden som anges i 2 § inkassoförordningen (1981:956). Om förhållandena är oförändrade och sålunda överensstämmer med vad som angivits i den ursprungliga ansökan eller med vad som senare skriftligen anmälts till Datainspektionen är en hänvisning till vederbörliga skriftliga dokument tillräcklig. Därvid ska sökanden precisera dokumentet eller dokumenten.

DIFS (2011:1)

Föreskrifter för tillståndshavare

4–5 §§har upphävts genom DIFS (2005:1).

6 §Tillståndshavare ska inom sju dagar till Datainspektionen anmäla

  1. att ändring eller beslut om ändring skett innebärande att annan person sätts i den meritprövade personens ställe,

  2. att rutinerna för förvaltning och redovisning av inkasserade medel ändrats eller beslut om ändring fattats,

  3. att utformningen av inkassorutinerna väsentligen ändrats eller beslut om sådan ändring fattats.

DIFS (2011:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:1

Integritetsskyddsmyndigheten föreskriver med stöd av 6 § inkassoförordningen (1981:956) att Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182) ska upphöra att gälla vid utgången av år 2023.