FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare

Ansökan om registrering

1 §I fastighetsmäklarlagen (2011:666) finns bestämmelser om registrering av fastighetsmäklare, som kan avse

  1. fullständig registrering: registrering som avser yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter,
  2. registrering för hyresförmedlare: registrering som avser yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter.

Av fastighetsmäklarförordningen (2011:668) framgår vad en ansökan om registrering som fastighetsmäklare ska innehålla, vilka bevis som ska bifogas samt vilka krav som ställs på utbildningen och för erkännanden av vissa utländska yrkeskvalifikationer.

Bevis som ska fogas till ansökan

2 §Bevis om att en sökande som är bosatt i Sverige inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken ska vara utfärdat av överförmyndaren i den kommun där sökanden är folkbokförd vid tidpunkten för ansökan om registrering. Beviset får vid ansökan inte vara äldre än en månad.

Bevis om att en sådan sökande inte är underårig, försatt i konkurs eller har näringsförbud inhämtas av Fastighetsmäklarinspektionen.

3 §Bevis om att en sökande som inte är bosatt i Sverige

  1. inte är underårig utgörs av ett intyg från en behörig myndighet eller av ett annat officiellt dokument där sökandens ålder framgår,
  2. inte är försatt i konkurs utgörs av ett dokument från en behörig myndighet eller ett annat officiellt organ i det land där sökanden är bosatt som visar att sökanden inte är försatt i konkurs i det landet,
  3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utgörs av ett bevis om det som är utfärdat av överförmyndaren för Stockholms kommun,
  4. inte har näringsförbud utgörs av ett dokument från en behörig myndighet eller ett annat officiellt organ i det land där sökanden är bosatt som visar att sökanden inte har näringsförbud i det landet.

Beviset från överförmyndaren får vid tidpunkten för ansökan om registrering inte vara äldre än en månad. De andra handlingarna får vid ansökan inte vara äldre än tre månader.

4 §Bevis om att en sökande har en sådan försäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 20 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget.

I intyget ska den sökandes namn samt personnummer eller samordningsnummer vara angivet. Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare.

5 §Bevis om att den som ansöker om fullständig registrering har tillfredsställande utbildning enligt 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 15 § första stycket fastighetsmäklarförordningen (2011:668) utgörs av

  1. ett betyg eller intyg som visar att sökanden har genomgått teoretisk utbildning enligt 8 § andra stycket, och
  2. ett intyg som visar att sökanden har genomgått handledd praktik enligt 8 § tredje stycket.

6 §Bevis om att den som ansöker om registrering för hyresförmedlare har tillfredsställande utbildning enligt 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 15 § andra stycket fastighetsmäklarförordningen (2011:668) utgörs av ett intyg som visar att sökanden har genomgått handledd praktik enligt 9 §.

7 §Den som ansöker om registrering behöver inte ge in något bevis om tillfredsställande utbildning enligt 5 eller 6 § om han eller hon vid tidpunkten för ansökan har varit registrerad och verksam som fastighetsmäklare i minst två år under de senaste fem åren. Vid ansökan om fullständig registrering krävs då att även den tidigare registreringen avsett fullständig registrering.

Utbildningens innehåll

8 §Den utbildning för fullständig registrering som avses i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 15 § första stycket fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska omfatta teoretisk utbildning och handledd praktik.

Den teoretiska utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng vid ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelningen av högskolepoängen anges i bilagan till dessa föreskrifter. Utbildningen ska motsvara nivå b av kvalifikationsnivåerna enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 623/2012.

Den handledda praktiken ska pågå i minst tio veckor hos en registrerad fastighetsmäklare med fullständig registrering. Praktiken ska omfatta de moment som normalt ingår i ett förmedlingsuppdrag. Den ska fullgöras under eller efter den teoretiska utbildningen.

9 §Den utbildning som avses i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) och som för registrering för hyresförmedlare enligt 15 § andra stycket fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter ska pågå i minst tio veckor. Praktiken ska omfatta de moment som normalt ingår i en förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter. Den får vid tidpunkten för ansökan om registrering inte ligga längre tillbaka i tiden än ett år. Utbildningen ska motsvara nivå a av kvalifikationsnivåerna enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG.

Åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer

10 §Den som ansöker om registrering och som åberopar utländska yrkeskvalifikationer enligt 16 eller 17 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) från ett land där fastighetsmäklaryrket är reglerat ska till ansökan foga ett bevis eller intyg om att han eller hon inte har förbjudits att utöva yrket i det landet på grund av grav yrkesmässig försummelse eller brottslig handling.

Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller erkänd yrkesorganisation i det landet. Det får vid tidpunkten för ansökan inte vara äldre än tre månader.

11 §Den som ansöker om fullständig registrering och som åberopar utländska yrkeskvalifikationer som grund för att han eller hon uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 16 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska till sin ansökan foga ett bevis eller intyg där yrkeskvalifikationerna framgår.

Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller behörig yrkesorganisation i det land där sökanden förvärvat sin utbildning eller annan kompetens.

Beviset eller intyget om att sökanden uppfyller kravet på utövande av yrket fastighetsmäklare enligt 16 § 2 fastighetsmäklarförordningen kan också vara utfärdat av den arbetsgivare hos vilken mäklaren har utövat yrket.

12 §Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare och som åberopar utländska yrkeskvalifikationer som grund för att han eller hon uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 17 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska till sin ansökan foga ett bevis eller intyg där yrkeskvalifikationerna framgår.

Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller behörig yrkesorganisation i det land där sökanden förvärvat sin utbildning eller annan kompetens.

Beviset eller intyget om att sökanden uppfyller kravet på förvärvade kvalifikationer enligt 17 § 2 fastighetsmäklarförordningen kan också vara utfärdat av den arbetsgivare hos vilken mäklaren har förvärvat kvalifikationerna.

13 §Fastighetsmäklarinspektionen prövar i varje särskilt fall om det krävs att en sökande som uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämförd med 16 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska genomgå ett lämplighetsprov enligt 18 § samma förordning.

Ett sådant lämplighetsprov ska omfatta den juridik som anges i punkterna 1–4 i bilagan till dessa föreskrifter och som den sökande saknar.

Bevis om att en sökande med godkänt resultat har genomgått lämplighetsprovet utgörs av ett intyg från en sådan utbildningsanordnare som anges i 8 § andra stycket. Det kan också utgöras av ett intyg från en lärare i en kurs hos en sådan utbildningsanordnare, vilken omfattar den juridik enligt första stycket som den sökande saknar.

Bestyrkta kopior och översättning av handlingarna

14 §Bevisen och intygen enligt dessa föreskrifter ska vara i original eller bestyrkta kopior av originalhandlingen. Beviset enligt 5 § 1 om teoretisk utbildning får emellertid vara elektroniskt eller i en kopia som inte är bestyrkt, om det är verifierbart ur ett studieregister enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

15 §Bevisen och intygen enligt dessa föreskrifter ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även sådana handlingar på engelska kan godtas.

Bilaga Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelningen av högskolepoäng för fullständig registrering

1 Fastighetsförmedling, minst 30 högskolepoäng

Introduktion

Fastighets- och bostadsmarknaden

Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed

Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer

Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Ekonomi för fastighetsmäklare

Bostadsfinansiering

Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar

Kapitalmarknaden

Juridik för fastighetsmäklare

Diskrimineringslagstiftningen

Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken

Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning

Fördjupning i god fastighetsmäklarsed

Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling

Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed

Mäklaruppdraget från intag till avslut

Överlåtelse av den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen

Övrigt för fastighetsmäklare

Etik och ansvar vid fastighetsförmedling

Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering

Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

2 Fastighetsrätt, minst 15 högskolepoäng

Allmän fastighetsrätt

Bostadsrätt inklusive lagen om ekonomiska föreningar och lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Orientering i entreprenadrätt

Speciell fastighetsrätt

Servitut och nyttjanderätt

3 Annan civilrätt, minst 15 högskolepoäng

Avtalsrätt inklusive fullmaktslära

Civilrättens grunder

Familjerätt med särskilt fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor

Fordringsrätt

Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Kontraktsrätt

Köprätt

4 Skatterätt, minst 7,5 högskolepoäng

Beskattning av fastigheter och bostadsrätter

De olika inkomstslagen

Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning

Skattesystemets uppbyggnad och funktion

5 Ekonomi, minst 15 högskolepoäng

Ekonomistyrning – formella styrmedel: kalkylering, redovisning och

bokslutsanalys

Externredovisning

6 Byggnadsteknik, minst 7,5 högskolepoäng

Besiktningsteknik

Byggnadsbestämmelser

Byggnadsskador och färdigställandeskydd

Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning

Energideklarationer

Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Ombyggnad

7 Fastighetsvärdering, minst 7,5 högskolepoäng

Etik och ansvar vid fastighetsvärdering

Fastighetsvärderingens grunder

Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning

Värdering vid fastighetstaxering

8 Valbar breddning eller fördjupning, minst 22,5 högskolepoäng

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1–7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%