Innehåll

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

1 §Av 3–6 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) framgår vilka krav som ställs på den som från en EES-stat eller Schweiz förflyttar sig till Sverige för att här vara tillfälligt verksam som fastighetsmäklare, vilka uppgifter en underrättelse om sådan verksamhet ska innehålla, vilka bevis och intyg som ska fogas till den och vad som gäller när en sådan mäklare anses registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666).

2 §Bevis enligt 4 § andra stycket 1 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om mäklarens nationalitet utgörs av en kopia av mäklarens pass eller motsvarande handling som visar nationaliteten. Beviset kan också utgöras av ett intyg om mäklarens nationalitet som är utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller erkänd yrkesorganisation i det landet.

3 §Bevis enligt 4 § andra stycket 2 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget.

I intyget ska den sökandes namn och personnummer eller födelsedatum vara angivet. Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen eller om den gäller för förmedling av enbart hyresrätter.

4 §Intyg enligt 4 § andra stycket 3 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om att mäklaren uppfyller kraven enligt 3 § samma förordning på laglig etablering eller verksamhetsutövning som fastighetsmäklare ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller erkänd yrkesorganisation i det landet.

Det ska framgå av intyget om verksamheten omfattat förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller om den har varit begränsad till förmedling av enbart hyresrätter.

5 §Bevisen och intygen enligt 3 och 4 §§ ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även sådana handlingar på engelska kan godtas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%