KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER

KFMFS 2008:1 Hantering av vissa borgenärsuppgifter

Uppskov m.m.

1 §Uppskov får medges i enlighet med bestämmelserna i 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Uppskov kan bara medges på begäran av gäldenären.

2 §I uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) ska Kronofogdemyndigheten utreda och dokumentera samtliga omständigheter som är av betydelse för uppskovsfrågan. Av utredningen ska också framgå vilket beslut myndigheten avser att fatta.

3 §Uppskov bör förenas med avbetalning och får endast i undantagsfall beviljas för längre tid än tolv månader. Omfattar uppskovet längre tid än så ska det omprövas efter tolv månader.

4 §Uppskov avseende näringsidkare bör kombineras med säkerhet.

5 §Uppskov får inte medges när Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit en åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m.

6 §Uppskov ska omprövas om gäldenären

 1. inte betalar enligt medgivandet,
 2. inte betalar löpande skatter och avgifter,
 3. inte deklarerar,
 4. har lämnat oriktiga uppgifter när uppskov medgavs,
 5. blir misstänkt för ekonomisk brottslighet,
 6. har brustit i sin informationsskyldighet.

Uppskov ska också omprövas när

 1. gäldenärens F-skattsedel återkallas,
 2. betalningsförmågan avsevärt förbättras,
 3. ställd säkerhet förlorar i värde,
 4. en enskild borgenär ansöker om verkställighet,
 5. det på annan grund föreligger skäl att ompröva uppskovet.

Såväl villkoren för uppskovet och avbetalningsplanen som de förutsättningar under vilka uppskovet och avbetalningsplanen kan omprövas ska framgå av det skriftliga medgivandet.

7 §Indrivningen kan avbrytas enligt 18 § första stycket första meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. endast om gäldenären är ett skiftat dödsbo eller ett bolag som trätt i likvidation.

Bedömningen av om indrivningen ska avbrytas enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska grunda sig på vilken åtgärd Skatteverket avser att vidta eller har vidtagit.

Är åtgärden

 1. konkurs bör verkställigheten fortgå,
 2. likvidation eller preskriptionsförlängning ska verkställigheten fortgå,
 3. ackord ska verkställigheten avbrytas. Har en enskild borgenär ansökt om verkställighet och överväger Skatteverket att anta ett erbjudande om ackord, ska en bedömning göras av om verkställigheten ska avbrytas.

Information under verkställighetsarbetet

8 §Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om beslut om utmätning i mål där Skatteverket företräder sökanden enligt 1 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m. Underrättelseskyldigheten gäller inte beslut om utmätning av lön.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om innehållet i och resultatet av en avslutad tillgångsundersökning när det finns mål som avses i första stycket för handläggning hos myndigheten.

Får Kronofogdemyndigheten kännedom om andra förhållanden som Skatteverket kan behöva känna till för att utöva sin borgenärsroll ska dessa, i mål som avses i första stycket, dokumenteras och överlämnas till Skatteverket.

Information under borgenärsarbetet

9 §Överväger Kronofogdemyndigheten att besluta om uppskov ska Skatteverket informeras om innehållet i uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) om inte annat framgår av andra stycket.

Skatteverket behöver inte informeras innan beslut i uppskovsfrågan fattas om

 1. uppskovets längd understiger 5 arbetsdagar,
 2. Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en näringsidkare och uppskovets längd understiger 30 dagar från utgången av det rådrum som ges i underrättelsen enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken,
 3. Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en privatperson eller ett dödsbo som inte driver näringsverksamhet.

Skatteverket ska alltid informeras om verket kan behöva uppgifterna i uppskovsutredningen för att utöva sin borgenärsroll.

10 §Kronofogdemyndigheten ska informera Skatteverket när

 1. uppskov medges,
 2. uppskov återkallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%