MIGRATIONSVERKETS FÖRESKRIFTER

MIGRFS 2008:4 Bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige

Inledande bestämmelse

En utlänning ska ha arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige, om han eller hon inte är undantagen från denna skyldighet enligt bestämmelser i utlänningslagen (2006:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av vissa ärenden om arbetstillstånd vid de svenska utlandsmyndigheterna.

Bemyndigande

1 §En utlandsmyndighet får bevilja arbetstillstånd för högst tre månader under de förutsättningar som anges i 2 och 3 §§. I förekommande fall får myndigheten även bevilja visering för samma tid som arbetstillståndet gäller.

2 §En ansökan om arbetstillstånd ska göras på Migrationsverkets blankett för detta. Till ansökan ska bifogas en inbjudan eller bekräftelse från företaget i Sverige som beskriver syftet med vistelsen.

3 §För att arbetstillstånd ska beviljas krävs:

  1. att den sökande är anställd vid en större internationell koncern i utlandet,
  2. att ansökan avser praktik eller liknande under högst tre månader hos ett företag i Sverige som ingår i koncernen,
  3. att arbetsgivaren i utlandet intygar vad den sökande ska göra i Sverige, och
  4. att företaget i utlandet eller i Sverige garanterar kostnaderna för resa och uppehälle i Sverige.

Med praktik eller liknande avses i denna föreskrift även internutbildning och kompetensutveckling som sker i företagets lokaler.

Överlämnande till Migrationsverket

4 §En utlandsmyndighet som anser att en ansökan om arbetstillstånd inte kan bifallas eller är osäker på hur ansökan bör bedömas, ska lämna över den till Migrationsverket för avgörande. När ett ärende lämnas över ska myndigheten ange orsaken till överlämnandet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%