Innehåll

Nämnden för svensk redovisningstillsyn ("Nämnden") har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s ("bolaget") årsredovisning för 2018 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 18 september och den 5 december 2019. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 7 oktober respektive den 18 december 2019. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 28 januari 2020.

Upplysningar om ställda säkerheter (RFR 2/Årsredovisningslagen)

I not x, Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser, lämnas upplysning om att moderbolaget ställt aktierna i dotterbolaget Y AB som säkerhet. Det framgår dock inte för vilka skulder som aktierna har ställts som säkerhet. Säkerheten uppges uppgå till x kSEK vilket utgörs av moderbolagets redovisade värde på andelarna i dotterföretaget. Nämnden har bett bolaget inkomma med förklaring av för vilken skuld och motpart som aktierna har ställts som säkerhet. Av bolagets svar framgår att pantsättningen av andelarna i Y AB avslutades 2017 varvid aktiebreven återsändes och att aktierna därmed inte var pantsatta per 31 december 2018. Andelarna i Y AB ska därmed inte redovisas som ställd säkerhet.

Nämndens uppfattning är att bolaget lämnat felaktiga upplysningar om moderbolagets ställda säkerheter i årsredovisningen för 2018. Nämnden betraktar den felaktiga informationen som en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och avslutar ärendet med en uppmaning till bolaget att i kommande årsredovisning tillse att korrekt upplysning lämnas om ställda säkerheter. Av bolagets svar framgår att bolaget avser att korrigera detta i 2019 års årsredovisning.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.