Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2020 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 19 maj och den 29 juni 2021. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 16 juni respektive den 23 augusti 2021. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 31 augusti 2021.

1. Hållbarhetsredovisning (ÅRL)

Av 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att ett bolag skall ange den policy som tillämpas för hantering av väsentliga konsekvenser av verksamheten i frågor som rör miljö, liksom vilka granskningsförfaranden som har genomförts under 2020 och resultatet av granskningsförfaranden.

Av bolagets hållbarhetsrapport framgår att styrelsen ger övergripande vägledning för hur koncernen ska arbeta med hållbarhetsåtaganden och sätter upp nyckeltal. Bolaget har dock inte angivit utifrån vilken/vilka policys som koncernledningen formaliserar sin vägledning avseende miljö.

Nämnden har inte heller funnit en beskrivning av vilka granskningsförfaranden som genomförs som säkerställer efterlevnad av väsentliga delar av policys inom miljö, eller en redovisning av resultatet av dessa granskningsförfaranden avseende miljö under 2020.

Nämndens bedömning är att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen avseende policys för hållbarhetsarbete inom miljö, de granskningsförfaranden som genomförs utifrån dessa policys och resultatet av granskningsförfaranden.

Nämnden har noterat att bolaget avser att lämna informationen i kommande årsredovisning.

2. Alternativa nyckeltal (Esmas riktlinjer)

Bolaget använder nyckeltalen ”sysselsatt kapital” och ”operativt kapital”. I definitionerna framgår att justering sker för räntebärande finansiella tillgångar och skulder. Dessa poster framgår inte direkt i de finansiella rapporterna. Det framgår inte i heller av bolagets avstämning av alternativa nyckeltal vilka delposter som ingår i justeringen.

Av Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal anges i punkterna 26–28 att det skall finnas en avstämning eller brygga i nära anslutning till definitionen av alternativa nyckeltal till berörda rader i de finansiella rapporterna.

Nämndens bedömning är att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande finansiella rapporter per 30 september 2021 lämna den aktuella informationen avseende alternativa nyckeltalen ”sysselsatt kapital”, ”operativt kapital” samt ”räntebärande skulder”.

Av bolagets svar har framgått att bolaget avser att komplettera med sådan information.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.