Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 12 maj. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 17 juni. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 18 augusti.

Hållbarhetsredovisning – ÅRL

Av 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att ett bolag skall ange den policy som tillämpas i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts.

Hållbarhetsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen. Av de sidor som utgör bolagets Hållbarhetsredovisning framgår en övergripande beskrivning av hur verksamheten organiserat sitt arbete avseende uppföljning och kontroll. Några av de väsentliga policys som bolaget följer, som uppförandekod, mångfaldspolicy och antikorruptions policy omnämns, men det är inte tydligt vilken policy som är styrande för respektive hållbarhetsmål (miljö, eller sociala förhållanden, personal) inom ramen för Hållbarhetsrapporten.

Nämnden har inte heller funnit en beskrivning av vilka granskningsförfaranden som säkerställer efterlevnad av policys avseende miljö, sociala förhållanden, personal, samt respekt för mänskliga rättigheter och motverkan av korruption i den del av årsredovisningen som utgör den formella Hållbarhetsrapporten.

Av bolagets svar till Nämnden framgår att information avseende relevanta policys för miljö, samt hälsa och säkerhet finns att tillgå på bolagets hemsida, samt att beskrivning avseende styrning av bolagets hållbarhetsarbete framgår av bolagsstyrningsrapporten. Dessa upplysningar ligger dock utanför Hållbarhetsrapporten.

Nämndens uppfattning är att upplysningar om relevanta policys och granskningsförfaranden som säkerställer efterlevnad av policys ska ingå i de avsnitt som utgör Hållbarhetsrapporten enligt kraven i årsredovisningslagen.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen avseende policys för hållbarhetsarbete inom miljö, samt sociala förhållanden och personal tillsammans med en beskrivning av de granskningsförfaranden som genomförs utifrån relevanta policys som en del av Hållbarhetsrapporten.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.