Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 13 september. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 4 oktober. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 23 november.

Upplysningar i hållbarhetsrapporten – ÅRL

Av 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att ett bolag skall lämna upplysningar om vilken policy som tillämpas i de hållbarhetsfrågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, tillsammans med resultatet av policyn och vilka granskningsförfaranden som genomförts.

Bolaget saknar i sin hållbarhetsrapport beskrivningar av vilka policys som antagits för respektive hållbarhetsfråga, resultatet av respektive policy och de granskningsförfaranden som säkerställer efterlevnad av respektive policy.

Av bolagets svar till Nämnden framgår att upplysningarna kommer ses över och inkluderas i kommande hållbarhetsrapporter.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande hållbarhetsrapport lämna den aktuella informationen avseende antagna policys för respektive hållbarhetsfråga, beskrivning av granskningsförfaranden och resultatet av respektive policy i enlighet med 6 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.