Prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta

Länk huvuddokument

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås förändringar i inkomstbeskattningen av fysiska personer bosatta utomlands (begränsat skattskyldiga). Förslagen innebär främst att beskattningen av utomlands bosatta EU-anpassas.

EU-anpassningen innebär att det öppnas en möjlighet för utomlands bosatta att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). En beskattning av tjänsteinkomsterna enligt inkomstskattelagen innebär en möjlighet att göra avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande. Därtill föreslås att personer som har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande i Sverige också skall ha rätt till allmänna avdrag och grundavdrag.

Den kommunala skattesatsen för de utomlands bosatta som beskattas enligt inkomstskattelagen föreslås motsvara den genomsnittliga skattesats som för beskattningsåret tillämpas i kommunerna och landstingen.

I propositionen föreslås också vissa ändringar när det gäller betalning av den särskilda inkomstskatten enligt SINK. Skyldigheten för utomlands bosatta att själva betala skatten utvidgas i vissa fall, bl.a. om arbetsgivaren eller annan utbetalare av skattepliktig ersättning inte har gjort skatteavdrag. Vidare föreslås en uttrycklig skyldighet att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) i det fall den skattskyldige inte har lämnat ett beslut om särskild inkomstskatt till sin arbetsgivare. Dessutom förtydligas bestämmelserna i SINK så att det klart framgår att skattebetalningslagens regler om bl.a. skattetillägg, omprövning och överklagande gäller vid beskattningsbeslut enligt SINK.

Slutligen föreslås några justeringar i SINK beträffande kostnadsersättningar till bl.a. styrelseledamöter i svenska aktiebolag och i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. när det gäller utländska arrangörer som i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen inte är skattskyldig för vissa inkomster.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%