Prop. 2004/05:146 Vissa kupongskattefrågor, m.m.

Länk huvuddokument

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i kupongskattelagen (1970:624).

Det föreslås att det i lagen införs en bestämmelse som ger aktieägare som mottagit utbetalning på grund av inlösen av aktier eller på grund av aktiebolags förvärv av egna aktier genom ett riktat förvärvserbjudande, rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna.

Vidare föreslås att bestämmelserna i kupongskattelagen om innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt i samband med utdelning på andelar i investeringsfonder ändras på så sätt att fondbolaget i stället för förvaringsinstitutet skall vara ansvarigt för uppgifterna. Om andelarna är förvaltarregistrerade föreslås att förvaltaren skall vara ansvarig.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om återbetalning av kupongskatt föreslås dock tillämpas i fråga om utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.

I propositionen föreslås även vissa justeringar i bestämmelserna om beskattning av sjömän i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innebär att reglerna om klassificering av fartyg justeras så att de ansluter till de kvantifierande begrepp som används i inkomstskattelagen.

Slutligen föreslås en ändring i inkomstskattelagen till följd av att den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet ersatts av en ny nordisk konvention om social trygghet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%