Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008

Förslag till statsbudget för 2008, inklusive finansplan

Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Bilaga till utgiftsområde 1: Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter

Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Bilaga till utgiftsområde 2: Statsförvaltningens utveckling

Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Bilaga till utgiftsområde 5: Sveriges samlade bidrag till FN

Utgiftsområde 6: Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Bilaga till utgiftsområde 7: Befintliga samarbetsstrategier

Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 13: Arbetsmarknad

Utgiftsområde 14: Arbetsliv

Bilaga till utgiftsområde 14: Könsfördelning i statliga myndigheters styrelse

Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 17: Kultur, trossamfund och fritid

Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 19: Regional utveckling

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområde 23: Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska Gemenskapen

Bilaga 1: Specifikation av statsbudgetens utgifter

Bilaga 2: Svensk ekonomi

Bilaga 3: Fördelningspolitisk redogörelse

Bilaga 4: Fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 13 september 2007

Sammanfattning

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2008 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag till budgetpolitiska mål och förslag till hur utgifterna 2008 ska fördelas på utgiftsområden.

Regeringen lämnar också förslag och bedömningar avseende skatteområdet.

Regeringen presenterar vidare en prognos för statsbudgeten för 2007 samt föreslår ändrade anslag på tilläggsbudget för 2007.

I bilaga 1 redovisas specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2008. I bilaga 2 redovisas en bedömning av den internationella och svenska ekonomins utveckling t.o.m. 2010.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%