Prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Länk huvuddokument

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till genomförande av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

I propositionen föreslås en ny lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Den nya lagen föreslås gälla i ett övertagande företag om arbetstagarna i något av de företag som deltar i en gränsöverskridande fusion har rätt till styrelserepresentation eller motsvarande inflytande enligt utländsk rätt. Den nya lagen föreslås då gälla i stället för lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda i det övertagande företaget.

Lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner föreslås gälla även vid eventuella efterföljande inhemska fusioner inom tre år från det att den gränsöverskridande fusionen registrerats.

Det ska, enligt förslaget, inrättas en förhandlingsdelegation som företräder de berörda arbetstagarna i de EES-stater där de fusionerande företagen driver verksamhet. Förhandlingsdelegationen ska förhandla med de deltagande företagen om ett avtal om medverkan i det övertagande företaget.

Om förhandlingar mellan parterna inte leder till något avtal om hur medverkan ska utövas i det övertagande företaget, förslås medverkan regleras enligt särskilda referensbestämmelser. Referensbestämmelserna föreslås också gälla om företagen beslutar avstå från att förhandla om hur medverkan ska regleras i det övertagande företaget.

Enligt förslaget till referensbestämmelser ska arbetstagarna ha rätt till samma andel ledamöter i det övertagande företagets styrelse som arbetstagarna hade i det av de deltagande företagen som hade högst andel medverkan i något företagsorgan. För vissa fall föreslås dock att en lägre andel ska gälla.

I propositionen föreslås, utöver en ny lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, följdändringar i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Regleringen föreslås träda i kraft den 15 februari 2008. Prop. 2007/08:20 2

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%