FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR

RedU 6 Pensionsförsäkring i Alecta

(senast ändrat genom RedP 2017:3)

Detta RedU riktar sig enbart till företag som tillämpar IAS 19 Ersättningar till anställda.

1 Inledning

1.1Ett stort antal företag i Sverige har sina pensioner enligt ITP 2 försäkrade i Alecta. Införandet av IAS 19 Ersättningar till anställda väckte olika frågor om hur företag bör redovisa ITP 2 försäkrad i Alecta. FAR har därför utarbetat detta uttalande för att ge vägledning i denna redovisningsfråga.

(RedP 2017:3)

1.2I bokslutet bör företag redovisa ITP 2 försäkrad i Alecta som en avgiftsbestämd plan och lämna de upplysningar som IAS 19 kräver i ett sådant fall.

(RedP 2017:3)

1.3För räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare ska ett företag som tillämpar IFRS tillämpa den omarbetade IAS 19 som antogs av EU i juni 2012. Den omarbetade IAS 19 innehåller nya upplysningskrav avseende planer som omfattar flera arbetsgivare. Detta RedU lämnar därför ett exempel för hur upplysningar kan utformas. Under kapitel 3 visas exempel på hur upplysningar kan utformas för ett företag som tillämpar IAS 19.

(RedP 2017:3)

Kapitel 2har upphävts genom RedP 2017:3.

3 Exempel på hur dessa upplysningar kan utformas

3.1För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 20XX har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till XX Mkr (20YY: YY Mkr). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till xx respektive vv procent (20YY: yy respektive zz procent).

3.2Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 20XX uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån [1] till xx procent (20YY: yy procent).

Ändringsförteckning

RedP 2017:3
  • [1]

    Alecta publicerar information om sin kollektiva konsolideringsnivå på sin webbplats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer