FARS REKOMMENDATIONER I REVISIONSFRÅGOR

RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt

(senast ändrad genom FAR N 2018:17)

1 Inledning

1.1Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning om god revisionssed vid granskning av finansiell information i prospekt som upprättas i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, prospektförordningen (809/2004/EG) samt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

(RevP 2016:12)

1.2Bestämmelserna om prospekt har samlats i en lag – lagen om handel med finansiella instrument (LHF). Genom bestämmelser i denna lag regleras bl.a. ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt ska godkännas och offentliggöras. Ett prospekt som upprättas i enlighet med LHF kommer att kunna ligga till grund för erbjudanden till allmänheten och handel på reglerade marknader inom hela EES-området. Finansinspektionen är behörig myndighet för granskning och godkännande av prospekt samt övrig tillsyn av att prospektreglerna följs.

1.3I prospektdirektivet och prospektförordningen omnämns revisorn på ett antal ställen i anknytning till kraven på revision eller annan granskning av revisor. Någon internationell standard för granskning av finansiell information i prospekt har ännu inte tagits fram, vilket innebär att varje nation får skapa sin egen standard fram till dess det finns en gemensam standard. Accountancy Europe (tidigare FEE) har givit ut ett diskussionsunderlag, Discussion Paper on the Auditors involvement with the New EU Prospectus Directive, som har varit vägledande för denna rekommendation.

(RevP 2017:22)

1.4Revisorn ska enbart uttala sig om viss definierad finansiell information i prospektet och inte om prospektet i dess helhet.

1.5Den granskning som ska utföras av revisorn finns beskriven i prospektförordningen. Prospektförordningens regler tas inte in i lagtexten (LHF), eftersom dessa ändå är gällande i Sverige. I lagtexten finns dock en hänvisning till prospektförordningen, eftersom förordningen innehåller regler som kompletterar lagtexten.

1.6Prospekt kan granskas av antingen den ordinarie bolagsstämmovalda revisorn (independent auditor), i fortsättningen benämnd bolagets valda revisor, eller en revisor som bolagsstämman utser särskilt för detta ändamål (independent accountant). Den som fått uppdraget kallas fortsättningsvis för ”den rapporterande revisorn”. Den rapporterande revisorn ska ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att åta sig uppdraget.

1.7Den rapporterande revisorns granskning utmynnar i olika former av uttalanden kopplat till de olika delarna av den finansiella informationen i prospekt. Även om den rapporterande revisorns formella ansvar inte innefattar att utfärda något uttalande om någon annan information i prospekt som inte definieras nedan, ska den rapporterande revisorn ta del av denna information med avseende på om den är förenlig med den information som revisorn uttalar sig om.

(RevP 2016:12)

1.8Finansiell information i prospekt kan delas in i:

 1. historisk finansiell information,
 2. framtidsinriktad information/prognoser,
 3. proformainformation,
 4. delårsinformation,
 5. övrig finansiell information.

1.9Delårsinformation kan vara:

 1. fullständiga finansiella rapporter,
 2. finansiella rapporter i sammandrag.

1.10I prospektförordningen finns det inget krav på att delårsinformation ska granskas av revisor. (Noteras ska dock att det vid nystartad verksamhet krävs att det finns reviderad finansiell information vilken kan omfatta en kortare period än 12 månader). Om företagsledningen och styrelsen begär granskning av delårsinformation, kan denna utföras med rimlig säkerhet (revision – ISA 700) eller med begränsad säkerhet (översiktlig granskning – ISRE 2400 respektive ISRE 2410).

Om delårsinformation har granskats ska revisorns rapport biläggas.

(RevP 2016:12)

1.11Regler för när erbjudandehandling ska upprättas i s.k. takeover-situationer finns i LHF, lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt Nasdaq Stockholms (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Markets (NGM) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på reglerad marknad.

1.12Vid upprättande av erbjudandehandling enligt Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden ska takeover-reglerna tillämpas. Dessa ställer inte längre gående krav på revisorsgranskning än vad som följer av tillämpliga prospektregler. Granskning och avrapportering ska således följa relevanta regler och praxis, vilket innebär i överensstämmelse med denna rekommendation.

(RevP 2017:22)

1.13Om målbolagets styrelse accepterar erbjudandet upprättas erbjudandehandlingen efter samråd med målbolagets styrelse. Budgivarens revisor ska granska och uttala sig om, i förekommande fall, redovisningen av den tilltänkta sammanslagna verksamheten (den s.k. proformaredovisningen). Granskning och rapportering avseende proformaredovisningen av budgivarens revisor ska ske i enlighet med avsnitt 4 Proformaredovisning i denna rekommendation.

(RevP 2017:22)

1.14har upphävts genom RevP 2017:22.

1.15I de fall målbolagets styrelse motsätter sig erbjudandet eller av andra skäl inte vill medverka vid erbjudandehandlingens upprättande, ska detta anges i erbjudandehandlingen. Det ska då också framgå att uppgifterna om målbolaget grundats på information som är offentlig, t.ex. årsredovisningar och liknande.

1.16Om målbolagets styrelse inte givit dess revisor i uppdrag att granska finansiell information i erbjudandehandlingen, t.ex. på grund av att styrelsen motsatt sig budgivarens erbjudande, kan målbolagets revisor inte delta i granskningen av erbjudandehandlingen.

1.17Budgivarens revisor har, då målbolagets styrelse motsatt sig erbjudandet, en begränsning i sina möjligheter att granska och uttala sig om historisk finansiell information som intas i erbjudandehandlingen avseende målbolaget och som ingår i och påverkar upprättandet av en eventuell redovisning av den tilltänkta sammanslagna verksamheten (den s.k. proformaredovisningen). Detta medför en begränsning i revisorns arbete som hanteras i enlighet med vad som sägs i denna rekommendation.

1.18I prospektförordningen finns det inget krav på att den rapporterande revisorn ska lämna något uttalande om övrig finansiell information i prospekt, t.ex. flerårsöversikter, kondenserad information och nyckeltal.

1.19I vissa fall efterfrågar ”underwriters” ett uttalande från den rapporterande revisorn om sådan information i form av ett s.k. Comfort Letter. Det finns inte någon internationell standard för Comfort Letters, och Comfort Letters behandlas inte heller i denna rekommendation. Accountancy Europe har givit ut ett Discussion Paper om Comfort Letters i januari 2005. Om ett Comfort Letter efterfrågas, bör den rapporterande revisorn iaktta särskild aktsamhet i fråga om innehåll och utformning. Tillämplig standard avseende rapportering och granskning i dessa fall är bl.a. SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information. FAR har givit ut ett s.k. Position Paper om Comfort Letters.

(RevP 2017:22)

Generella principer för uppdrag att utföra granskning av finansiell information i prospekt

1.20Det är viktigt att den rapporterande revisorn beaktar sitt ansvar enligt gällande regelverk, särskilt med hänsyn till möjligheterna att använda prospektet inom hela EES-området.

1.21Den rapporterande revisorn ska utföra granskning enligt denna rekommendation.

1.22Den rapporterande revisorn ska vid prospektgranskning beakta standarder som har utfärdats av IAASB och antagits som ISA. De ISA som är tillämpliga är främst Planering (ISA 300, ISA 315), Väsentlighet (ISA 320), Villkor för revisionsuppdrag (ISA 210), Dokumentation (ISA 230), Revisionsbevis (ISA 500), Uttalande från företagsledningen (ISA 580), Användning av annan revisor/specialist (ISA 600, ISA 620), Fortsatt drift (ISA 570) och Händelser efter räkenskapsårets slut (ISA 560). Dessutom är ISRE 2400 och ISRE 2410 av särskild relevans vid utförande av prospektgranskning, liksom ISAE 3000, ISAE 3400 och ISAE 3420.

(RevP 2016:12)

1.23Den rapporterande revisorn ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar i ISA 220. Etiska regler för revisorns professionella ansvar avser:

 1. oberoende,
 2. integritet,
 3. objektivitet,
 4. professionell kompetens och omsorg,
 5. tystnadsplikt,
 6. professionellt uppträdande.

Etiska regler finns bland annat i revisorslagen (2001:883) samt god revisorssed i Sverige i övrigt.

(RevP 2016:12)

1.24Uppdragsbrev specifikt framtaget för dessa situationer finns inte utan vi hänvisar till dem som framtagits av FAR för revision med tillhörande Allmänna villkor.

(RevP 2016:12)

2 Historisk finansiell information

Krav enligt prospektförordningen

2.1Av bilaga I p. 20.1 till prospektförordningen framgår att historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår ska vara granskad av en oberoende revisor i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten, eller en likvärdig standard, och vara föremål för ett uttalande om att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet.

2.2Av bilagan framgår att historisk finansiell information ska presenteras för de senaste tre räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) samt att den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två räkenskapsåren ska sammanställas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att publiceras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

2.3Följande situationer kan uppkomma när historisk finansiell information ska presenteras:

 1. Tidigare publicerad information återanvänds genom att man inkluderar offentliga årsredovisningar i oförändrat skick för de senaste tre räkenskapsåren med tillhörande revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren avseende dessa årsredovisningar.
 2. Den finansiella informationen i tidigare publicerad historisk finansiell information återanvänds men presentationen omarbetas genom att exempelvis den finansiella informationen för tre räkenskapsår presenteras bredvid varandra och/eller att den finansiella informationen presenteras utan förvaltningsberättelse. En ny revisorsrapport avseende nya (eller omarbetade) historiska finansiella rapporter lämnas för den justerade historiska finansiella informationen.
 3. Ny finansiell information upprättas, presenteras och rapporteras, vilket bl.a. kan göras på något av följande sätt:
  1. historisk finansiell information för två eller tre räkenskapsår omarbetas som en följd av att tillämpade redovisningsprinciper förändrats och/eller bytts,
  2. historisk finansiell information omarbetas på grund av tidigare omarbetningar inklusive borttagande av delar av publicerad årsredovisning,
  3. historisk finansiell information kompletteras med ytterligare tilläggsupplysningar,
  4. emittenten är ett nytt bolag med befintlig verksamhet, t.ex. som en följd av en avknoppning (s.k. Carve-out) från ett större företag, eller
  5. en ny revisorsrapport avseende nya (eller omarbetade) historiska finansiella rapporter lämnas för den justerade historiska finansiella informationen.

Beroende på storlek av emittent och transaktionstyp kan lättnader i ovanstående bli tillämpliga enligt prospektförordningen.

Mål med granskningen av historisk finansiell information

2.4Målet med granskning av historisk finansiell information i ett prospekt är att den rapporterande revisorn ska kunna uttala sig om att den historiska informationen är upprättad i enlighet med prospektförordningen, att den historiska finansiella informationen för de senaste två räkenskapsåren är upprättad enligt de redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i den årsredovisning som närmast kommer att publiceras samt att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen utifrån syftet med prospektet.

Rättvisande bild

2.5För att kunna bedöma om den historiska finansiella informationen i prospektet ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen ska den rapporterande revisorn

 1. förstå syftet med prospektet,
 2. förvissa sig om att den historiska finansiella informationen i prospektet är upprättad i enlighet med ett erkänt ramverk för redovisning, samt
 3. bedöma valet av redovisningsprinciper och tillämpningen av dessa.

2.6Prospektförordningen anger att den historiska finansiella informationen för europeiska företag ska vara upprättad i enlighet med förordningen 1606/2002/EG, vilket innebär att företag med noterade värdepapper ska tillämpa International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU medan övriga företag ska tillämpa redovisningsregler i medlemsstaten.

2.7Om en emittent har en komplex finansiell historia, kanske inte hela dennes affärsverksamhet täcks av den egna historiska finansiella informationen, utan den kanske i stället täcks av historisk finansiell information som upprättats av ett annat företag. De fall där emittenten har en komplex finansiell historia eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande utgör inte typfall utan kan utgöra vitt skilda situationer, varför det inte är möjligt att specificera den information som för varje tänkbart fall skulle krävas för att uppfylla standarden enligt direktiv 2003/71/EG. Därför bör den ytterligare information som krävs motsvara behovet i varje enskilt fall, så att prospektet uppfyller kravet i artikel 5.1 i direktiv 2003/71/EG. Detsamma gäller krav på revision eller omräkning av kompletterande finansiell information, om emittentens kostnader för att uppfylla detta krav skulle överstiga de eventuella fördelarna för investeraren.

Generella professionella överväganden

2.8Om den rapporterande revisorn är någon annan än bolagets valda revisor och den rapporterande revisorn i sitt arbete använder sig av arbetsmaterial från bolagets valda revisor, ska det framgå av den rapporterande revisorns dokumentation vilka revisionsbevis som han eller hon har fått från bolagets valda revisors arbetspapper. Den rapporterande revisorns dokumentation behöver inte innehålla en fullständig beskrivning av bolagets valda revisors slutsatser, men det ska framgå på vilket sätt bolagets valda revisor hanterat de risker som den rapporterande revisorn har identifierat i sitt arbete.

2.9Om den rapporterande revisorn är någon annan än bolagets valda revisor ska han eller hon överväga följande:

 1. bolagets valda revisors professionella kompetens,
 2. integriteten och erfarenheten hos bolagets valda revisor,
 3. om det finns något som tyder på att bolagets valda revisor inte har följt tillämpliga krav på oberoende, samt
 4. de kvalitetssäkringssystem som tillämpas inom den valda revisorns byrå.

2.10Om den rapporterande revisorn upptäcker omständigheter som kräver ändringar i en revisionsberättelse som lämnats tidigare, ska han eller hon omedelbart rapportera dessa omständigheter till dem som är ansvariga för prospektet, vanligtvis styrelsen.

2.11Om en annan revisionsbyrå utför sådant arbete i samband med prospektet som är relevant för den rapporterande revisorn, kan den rapporterande revisorn begära tillgång till sådant arbetsmaterial genom emittenten. Om den rapporterande revisorn nekas tillgång till detta, bör han eller hon överväga den påverkan detta kan få på omfattningen och inriktningen av granskningen samt innehållet i rapporten.

Granskningens inriktning och omfattning

Den historiska finansiella informationen omfattar tidigare publicerade finansiella rapporter och revisionsberättelser

2.12Om emittenten har historisk finansiell information i form av reviderade finansiella rapporter eller delårsrapporter som uppfyller prospektförordningens krav på historisk finansiell information, kan emittenten välja att inkludera dessa rapporter i prospektet tillsammans med redan lämnade revisionsberättelser eller granskningsrapporter. I dessa situationer behöver inget nytt utlåtande lämnas, och därför blir denna rekommendation avseende historisk finansiell information inte tillämplig. Revisionsberättelser ska presenteras i anslutning till de historiska finansiella rapporter och förvaltningsberättelser som avses.

2.13Om den rapporterade revisorn vid prospektgranskningen upptäcker att de tidigare historiska finansiella rapporterna är bristfälliga, exempelvis om en väsentlig felaktighet upptäcks i de historiska finansiella rapporterna och företagsledningen inte åtgärdar felen, ska han eller hon diskutera detta med företagsledningen. Om ledningen bestämmer sig för att inte åtgärda felen i de historiska finansiella rapporterna, ska den rapporterande revisorn överväga vidare åtgärder.

(FAR N 2018:17)

Den historiska finansiella informationen har omarbetats på grund av ändrade redovisningsprinciper, tillkommande upplysningar eller ändrad presentationsform

2.14När den historiska finansiella informationen som presenteras i prospektet har omarbetats eller utökats (se inledningstext till avsnittet Historisk finansiell information), ska den rapporterande revisorn lämna ett nytt uttalande trots att en revision redan har utförts för de perioder som den historiska finansiella informationen omfattar. Följande granskningsåtgärder ska vidtas:

 1. Den rapporterande revisorn ska säkerställa att den finansiella informationen som han eller hon ska uttala sig om är presenterad i enlighet med alla relevanta regelverk.
 2. För att bedöma inriktningen på och omfattningen av de granskningsåtgärder som måste vidtas ska den rapporterande revisorn bedöma risken för att den finansiella informationen innehåller väsentliga felaktigheter. Den rapporterande revisorn ska göra sin bedömning, dels för de finansiella rapporterna som helhet, dels för väsentliga balansposter och transaktioner.
 3. Den rapporterande revisorn ska skaffa sig tillräcklig förståelse av redovisningssystem, redovisningsdokumentation och kontrollmiljö för att kunna bedöma hur dessa påverkar möjligheten att få tillförlitliga revisionsbevis.
 4. Den rapporterande revisorn ska begära skriftliga uttalanden från företagsledningen om att företagsledningen ansvarar för att sammanställa och presentera den historiska finansiella informationen och att de justeringar som har gjorts för att omarbeta årsredovisningar från tidigare år är nödvändiga och riktiga samt att inga ytterligare justeringar är nödvändiga. Vid begäran om uttalanden från företagsledningen ska den rapporterande revisorn beakta uttalanden som han eller hon fått redan tidigare inom ramen för revisionen.

(FAR N 2018:17)

Ansvar och rapportering

Ansvarsfördelning

2.15I sitt uttalande avseende historisk finansiell information som tagits in i ett prospekt ska den rapporterande revisorn beskriva omfattningen av sitt ansvar genom att i uttalandet tydligt ange att

 1. det är styrelsen och företagsledningen som ansvarar för att ta fram den historiska finansiella informationen,
 2. den rapporterande revisorn är ansvarig för att lämna ett uttalande om den historiska finansiella informationen.

Grund för uttalande

2.16Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera

 1. ett uttalande om att revisionen, om så är fallet, har utförts enligt RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt,
 2. en sammanfattande beskrivning av det arbete som utförts av den rapporterande revisorn.

Utformning av uttalande

2.17Den rapporterande revisorns uttalande ska innehålla ett tydligt uttalande om att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild i enlighet med tillämpat ramverk för redovisning av resultat, ställning och kassaflöde.

2.18Om den rapporterande revisorn bedömt att hans eller hennes uttalande i prospektet inte behöver innehålla en upprepning av ett eventuellt tidigare uttalande med avvikelse från standardutformningen avseende avgivna finansiella rapporter, ska det tydligt anges i uttalandet hur den omständighet som föranledde den tidigare avvikelsen har undanröjts. Detta ska i enlighet med Finansinspektionens praxis även anges i prospektet.

2.19Om bolagets revisor har avböjt att lämna revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse med avvikelse från standardutformningen, ska den rapporterande revisorn lämna besked om detta och motivet för avvikelsen. Anmärkningar eller motsvarande ska återges i sin helhet i prospektet.

2.20Nedan lämnas två exempel på revisors rapport avseende finansiella rapporter över historisk finansiell information. Det första exemplet avser nya eller omarbetade finansiella rapporter. Det andra fallet avser enbart tillkommande upplysningar till historiska finansiella rapporter som tillsammans med tillhörande revisionsberättelse redan tagits in i prospektet.

Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information

RevR 5 exempel 1

Till styrelsen i (ABC-bolaget, org.nr xxxxxx-xxxx)

Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information

Jag (Vi) har utfört en revision av de finansiella rapporterna för (ABC-bolaget) på s. x–y, som omfattar balansräkningen per den 31 december 20X1 (31 december 20X2 och 31 december 20X3) och resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller misstag. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om de finansiella rapporterna på grundval av min (vår) revision. Jag (Vi) har utfört min (vår) revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att jag (vi) följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC-bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på min (vår) bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller misstag. Vid riskbedömningen överväger jag (vi) den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för mitt (vårt) uttalande.

Uttalande

Enligt min (vår) uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av (ABC-bolagets) ställning per den 31 december 20X1 (31 december 20X2 och 31 december 20X3) och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa år.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2018:17)

Revisors rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information

RevR 5 exempel 2

Till styrelsen i (ABC-bolaget, org.nr xxxxxx-xxxx)

Revisors rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information

Jag (Vi) har utfört en revision av de tillkommande upplysningar avseende (ABC-bolaget) bestående av (ange informationen och period som avses, såsom exempelvis (förändring i Eget kapital, Kassaflödesanalyser)) för den period om tre räkenskapsår som slutar den 31 december 20XX och (den tillhörande not) som har tagits fram för att föras in i prospekt daterat ÅÅMMDD på s. x–y.

Tillkommande upplysningar har tagits fram som ett komplement till de historiska finansiella rapporterna för (ABC-bolaget) för att uppfylla kraven på upplysningar enligt prospektförordningen 809/2004/EG.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de tillkommande upplysningarna tas fram i enlighet med kraven enligt tillämpliga International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU (eller motsvarande ramverk för redovisning) samt prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) i enlighet med bilaga I p. 20.1 i prospektförordningen 809/2004/EG. Jag (Vi) tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts för att ta fram tillkommande upplysningar hänförliga till tidigare lämnade historiska finansiella rapporter utöver det ansvar som jag (vi) har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som tidigare lämnats av mig (oss).

Utfört arbete

Jag (Vi) har utfört mitt (vårt) arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att jag (vi) följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC-bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Mitt (Vårt) arbete består huvudsakligen av att bedöma de tillkommande upplysningarna utifrån underlag till dessa och en diskussion med företagsledningen.

Jag (Vi) har planerat och utfört mitt (vårt) arbete för att få den information och de förklaringar som jag (vi) bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att de tillkommande upplysningarna upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på s. x–y.

Uttalande

Enligt min (vår) uppfattning har de tillkommande upplysningarna upprättats enligt förutsättningarna som anges på s. x–y i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(RevP 2016:12)

2.21har upphävts genom RevP 2017:22.

3 Prognoser

Krav enligt prospektförordningen

3.1Av den rapporterande revisorns uttalande ska det framgå om prognosen i fråga sammanställts på ett riktigt sätt och utifrån de uppgifter som angivits och om de räkenskaper som legat till grund för prognosen eller beräkningen upprättats enligt emittentens gängse redovisningsprinciper. Se vidare prospektförordningens preamble p. 8 respektive bilaga I p. 13.

3.2Revisorsrapporten avseende prognoser ska endast inkluderas i ett prospekt när emittenten använt ett erkänt ramverk för att upprätta prognoser. De grundläggande principerna för ett sådant ramverk anges i ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive. Detta ramverk är nödvändigt för att klargöra ansvaret för emittenten respektive revisorn.

(RevP 2016:12)

3.3Prospektförordningens krav på revisorns uttalande innebär inte att det räcker med att den rapporterande revisorn uttalar sig med begränsad säkerhet i negativ form – ”negative assurance” – avseende prognosen, såsom förutsätts ske i ISAE 3400, utan revisorn konstaterar såsom framgår i bilaga I p. 13.2 att prognosen i fråga sammanställts på ett riktigt sätt i enlighet med de förutsättningar som angivits och att de principer som tillämpats är i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Mål med granskningen av prognoser

3.4Målet med granskning av prognoser är att den rapporterande revisorn ska bedöma om prognosen är upprättad i enlighet med prospektförordningen med tillämpning av ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive och utföra andra granskningsåtgärder för att kunna lämna ett uttalande enligt ovan.

(RevP 2016:12)

3.5Revisorsrapporten avseende prognoser ska endast inkluderas i ett prospekt när emittenten använt ett erkänt ramverk för att upprätta prognoser. De grundläggande principerna för ett sådant ramverk anges i ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive.

(RevP 2016:12)

Granskningens inriktning och omfattning

3.6Prospektförordningen kräver ett uttalande i positiv form från den rapporterande revisorn om att prognosen har sammanställts på ett riktigt sätt utifrån de uppgifter som angivits och att de principer som tillämpats är i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som tillämpas av emittenten. Vid sin bedömning av om prognosen är upprättad enligt de principer som anges i prospektet ska den rapporterande revisorn, i enlighet med den befintliga internationella standarden avseende granskning av prognoser ISAE 3400 p. 13–16, säkerställa att han eller hon

 1. har tillräcklig kunskap om verksamheten för att kunna bedöma om alla de viktiga antaganden som behövs för att upprätta prognosen har identifierats och också inhämta information om företagets rutiner för att upprätta prognoser,
 2. bedömer i vilken grad det är berättigat att förlita sig på företagets historiska finansiella information,
 3. överväger de faktiska omständigheterna och hur granskningen av prognosen påverkas om revisionsberättelsen för de historiska finansiella rapporterna för en tidigare period avviker från standardutformningen eller om företaget befinner sig i en etableringsfas,
 4. bedömer den tidsperiod som prognosen omfattar och att den inte är längre än att företagsledningen har rimlig grund för sina antaganden.

Granskningsåtgärder

3.7Av ISAE 3400 p. 17 framgår att när den rapporterande revisorn bestämmer granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden ska han eller hon bl.a. överväga:

 1. sannolikheten för väsentliga fel,
 2. den kunskap som revisorn skaffat sig från tidigare uppdrag,
 3. kompetensen hos företagsledningen och styrelsen när det gäller att upprätta prognoser,
 4. graden av påverkan på prognosen som företagsledningens och styrelsens bedömningar har, samt
 5. relevansen och tillförlitligheten i de underliggande uppgifterna.

3.8Av ISAE 3400 p. 2 framgår att vid ett uppdrag att granska hur prognoser har upprättats ska den rapporterande revisorn skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att prognosen är

 1. baserad på antaganden av företagsledningen vid upprättande av den prognosticerade finansiella informationen som inte är orimliga. I de fall dessa antaganden är hypotetiska, att de är förenliga med informationens syfte,
 2. upprättad på ett riktigt sätt på basis av antagandena,
 3. presenterad på ett riktigt sätt och upplysningar lämnade om alla väsentliga antaganden, samt
 4. upprättad på ett sätt som är förenligt med företagets historiska finansiella rapporter och i enlighet med de redovisningsprinciper som företaget tillämpar.

3.9Av ISAE 3400 p. 26 framgår vilka granskningsåtgärder den rapporterande revisorn ska vidta för att bedöma hur prognosen presenteras.

Ansvar och rapportering

Ansvarsfördelning

3.10I sitt uttalande avseende hur prognoser som tagits in i ett prospekt har upprättats ska den rapporterande revisorn beskriva omfattningen av sitt ansvar genom att i uttalandet tydligt ange att

 1. det är styrelsen och företagsledningen som ansvarar för prognosen och de antaganden som gjorts, och
 2. den rapporterande revisorns ansvar är att lämna ett uttalande avseende sammanställningen av prognoser och att rapportera sitt uttalande till mottagaren av rapporten.

Grund för uttalande

3.11Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera:

 1. en sammanfattande beskrivning av det arbete som utförts av revisorn, samt
 2. en upplysning om att revisorn inte lämnar ett uttalande om att prognosen kommer att överensstämma med det faktiska utfallet, eftersom prognoser handlar om antaganden som är relaterade till framtiden och därmed kan påverkas av oförutsedda händelser.

Utformning av uttalande

3.12Den rapporterande revisorn ska inte lämna ett uttalande om något av följande förhållanden föreligger och effekten av förhållandet – enligt revisorns bedömning – är eller kan bli väsentligt:

 1. begränsning i revisorns arbete, företagsledningen har inte följt kraven enligt prospektdirektivet, prospektförordningen och ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive,
 2. vid upprättandet av prognoser i prospektet.

(RevP 2016:12)

3.13Prospektförordningen kräver ett positivt och icke modifierat uttalande. Följden av detta är att om den rapporterande revisorns slutsats är att det inte går att lämna ett uttalande enligt standardutformningen, ska den rapporterande revisorn, tillsammans med mottagare av rapporten, överväga om prognosen kan ändras så att han eller hon kan lämna ett uttalande eller om prognosen bör utelämnas från prospektet.

3.14Ett exempel på en rapport avseende prognoser med ett positivt och icke modifierat uttalande, i enlighet med prospektförordningen, lämnas nedan.

Revisors rapport avseende prognos

RevR 5 exempel 4

Till styrelsen i (ABC-bolaget, org.nr xxxxxx-xxxx)

Revisors rapport avseende prognos

Jag (Vi) har utfört en revision av hur den prognos som framgår på s. x–y i (ABC-bolagets) prospekt per den (datum) har upprättats.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta prognosen och fastställa de väsentliga antaganden som prognosen är baserad på i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Det är mitt (vårt) ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med prospektförordningen 809/2004/EG, bilaga I p. 13.2. Jag (Vi) har ingen skyldighet att lämna och lämnar inte heller något uttalande avseende möjligheten för (ABC-bolaget) att uppnå prognosen eller de antaganden som ligger till grund för upprättandet av prognosen. Jag (Vi) tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av prognosen utöver det ansvar som jag (vi) har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som jag (vi) lämnat tidigare.

Utfört arbete

Jag (Vi) har utfört mitt (vårt) arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att jag (vi) följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC-bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Mitt (Vårt) arbete har innefattat att bedöma styrelsens och verkställande direktörens tillvägagångssätt och tillämpade redovisningsprinciper vid upprättandet av prognosen jämfört med de som normalt tillämpas av bolaget.

Jag (Vi) har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar som jag (vi) bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att prognosen har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på s. x–y.

Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden och därför kan påverkas av oförutsebara händelser, kan jag (vi) inte uttala mig (oss) om att det verkliga resultatet kommer att överensstämma med vad som redovisats i prognosen. Avvikelserna kan visa sig bli väsentliga.

Uttalande

Enligt min (vår) uppfattning har prognosen sammanställts på ett riktigt sätt enligt de förutsättningar som anges på s. x–y och dessa förutsättningar överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(RevP 2016:12)

4 Proformaredovisning

Krav enligt prospektförordningen

4.1Detaljerade krav på proformaredovisning och vilken minimiinformation som ska presenteras i prospekt finns i prospektförordningen.

4.2Av prospektförordningens preamble p. 9 framgår följande: ”Proformaredovisning krävs vid betydande bruttoförändringar, dvs. en förändring på mer än 25 % av en eller flera indikatorer [1] på omfattningen av emittentens verksamhet till följd av en viss transaktion utom i sådana fall då en poolingmetod [2] ska tillämpas”.

4.3I bilaga I p. 20.2 i prospektförordningen ställs krav på att proformaredovisningen ska åtföljas av en rapport från en oberoende revisor. Detta kompletteras med specifika krav i prospektförordningens bilaga II p. 7, där det framgår att det i den rapporterande revisorns uttalande ska anges att enligt hans eller hennes uppfattning

 1. de uppgifter som ligger till grund för proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt och på de grunder som har angivits, samt att
 2. dessa grunder överensstämmer med emittentens redovisningsprinciper.

4.4Det finns för närvarande inget erkänt internationellt ramverk för hur proformaredovisning ska upprättas. De regler som anges i bilaga II i prospektförordningen är dock relativt detaljerade och kan utgöra grunden för ett ramverk.

4.5Prospektförordningen kräver således positiva uttalanden från den rapporterande revisorn om att proformaredovisningen har upprättats enligt reglerna i förordningen. Den rapporterande revisorn ska därför inhämta tillräckligt med revisionsbevis för att med rimlig säkerhet säkerställa att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt. Vid denna granskning ska revisorn tillämpa ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i prospekt, när det gäller granskningens inriktning och omfattning.

4.6För upprättande av revisorns rapport ska istället avsnittet nedan tillämpas, vilket FAR anser utgöra etablerad praxis i Sverige.

Rapportering

Grund för uttalande

4.7Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera en sammanfattande beskrivning av det arbete som utförts av revisorn.

Utformning av uttalande

4.8Den rapporterande revisorn ska inte lämna ett uttalande om något av följande förhållanden föreligger och effekten av förhållandet – enligt revisorns bedömning – är eller kan bli väsentligt:

 1. begränsning i revisorns arbete,
 2. styrelsen har inte tillämpat kriterierna i bilaga II, prospektförordningen.

4.9Prospektförordningen kräver ett positivt och icke modifierat uttalande. Följden av detta är att om den rapporterande revisorns slutsats är att det inte går att lämna ett uttalande enligt standardutformningen, ska revisorn, tillsammans med mottagare av rapporten, överväga om proformaredovisningen kan ändras så att han eller hon kan lämna ett uttalande enligt standardutformningen eller om proformaredovisningen bör utelämnas från prospektet och kraven på information om effekter av transaktionen kan lämnas på ett annat sätt. Ett exempel på en rapport avseende proformaredovisning med ett positivt och icke modifierat uttalande, i enlighet med prospektförordningen, lämnas nedan.

4.10Det uttalande som lämnas i enlighet med prospektförordningen innebär inte något uttalande avseende den finansiella information som ligger till grund för proformaredovisningen. Det ska särskilt noteras att den rapporterande revisorn inte förnyar eller uppdaterar något uttalande som den rapporterande revisorn kan ha lämnat avseende den underliggande finansiella informationen.

Revisors rapport avseende proformaredovisning

RevR 5 exempel 5

Till styrelsen i (ABC-bolaget, org.nr xxxxxx-xxxx)

Revisors rapport avseende proformaredovisning

Jag (Vi) har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. x–y i (ABC-bolagets) prospekt daterat den (datum).

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur (beskriv transaktionen) skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för (ABC-bolaget) per den (datum) och/eller koncernresultaträkningen för (ABC-bolaget) för perioden (datum).

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Det är mitt (vårt) ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Jag (Vi) har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag (Vi) tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som jag (vi) har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som jag (vi) lämnat tidigare.

Utfört arbete

Jag (Vi) har utfört mitt (vårt) arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att jag (vi) följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC-bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Mitt (Vårt) arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Jag (Vi) har planerat och utfört mitt (vårt) arbete för att få den information och de förklaringar jag (vi) bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig (oss) om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på s. x–y och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande

Enligt min (vår) bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på s. x–y och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(RevP 2016:12)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:12

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2017:22

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2018 eller senare.

2018:17

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2019 eller senare.

 • [1]

  Exempel på indikatorer kan vara balansomslutning, omsättning/intäkter eller nettoresultat.

 • [2]

  Poolingmetoden är en icke tillåten redovisningsmetod för företag som upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, vilket samtliga företag med noterade värdepapper inom EU ska göra.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%